25.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 53/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/296,

annettu 24 päivänä helmikuuta 2015,

menettelyä koskevien järjestelyjen vahvistamisesta sähköiseen tunnistamiseen liittyvää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä varten sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuutta ja turvallisuutta koskevalla jäsenvaltioiden välisellä yhteistyöllä on erittäin tärkeä merkitys edistettäessä luottamuksen ja tietoturvan korkeaa tasoa, joka on oikeassa suhteessa riskin suuruuteen kyseisissä järjestelmissä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 910/2014 7 artiklan g alakohdassa säädetään, että ilmoittavan jäsenvaltion on annettava kyseisestä järjestelmästä kuvaus muille jäsenvaltioille kuusi kuukautta etukäteen, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 5 kohdassa kuvatulla tavalla.

(3)

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö edellyttää yksinkertaistettuja menettelyjä. Sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuudesta ja turvallisuudesta ei voida huolehtia eri kielillä toimivien menettelyjen avulla. Englannin kielen käytön yhteistyön aikana pitäisi helpottaa sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuuteen ja turvallisuuteen pääsemisessä, mutta jo olemassa olevia asiakirjojen kääntäminen ei saisi kuitenkaan aiheuttaa suhteetonta taakkaa.

(4)

Sähköisen tunnistamisen järjestelmien eri osatekijöiden hallinnoinnista vastaavat jäsenvaltioissa eri viranomaiset tai elimet. Jotta voidaan tehostaa yhteistyötä ja yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä, on asianmukaista varmistaa, että kussakin jäsenvaltiossa on yksi yhteyspiste, jonka kautta sen asianomaisiin viranomaisiin ja elimiin voidaan olla yhteydessä.

(5)

Tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto jäsenvaltioiden välillä edistää sähköisen tunnistamisen järjestelmien kehittämistä ja toimii keinona teknisen yhteentoimivuuden saavuttamisessa. Tällaisen yhteistyön tarve on erityisen perusteltu silloin, kun on kyse jo ilmoitettujen sähköisen tunnistamisen järjestelmien mukauttamisesta, sellaisten sähköisen tunnistamisen järjestelmien muuttamisesta, joista on toimitettu tiedot jäsenvaltioille ennen ilmoituksen tekemistä, ja tapauksista, joissa tärkeä kehitys tai tapahtuma voi vaikuttaa sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuuteen tai turvallisuuteen. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava pyytää muilta jäsenvaltioilta tällaisia tietoja, jotka liittyvät sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuuteen ja turvallisuuteen.

(6)

Sähköisen tunnistamisen järjestelmien vertaisarvioinnit olisi katsottava vastavuoroisen oppimisen prosessiksi, joka auttaa rakentamaan luottamusta jäsenvaltioiden välillä ja varmistaa ilmoitettujen sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuuden ja turvallisuuden. Tämä edellyttää, että ilmoittavat jäsenvaltiot antavat riittävät tiedot sähköisen tunnistamisen järjestelmistään. Se, että jäsenvaltiot joutuvat pitämään tietyt tiedot luottamuksellisina tämän ollessa välttämätöntä turvallisuuden kannalta, on kuitenkin myös otettava huomioon.

(7)

Jotta vertaisarviointimenettely olisi kustannustehokas ja tuottaisi selkeitä ja vakuuttavia tuloksia ja jotta vältettäisiin tarpeettoman rasituksen aiheutuminen jäsenvaltioille, jäsenvaltioiden olisi tehtävä vertaisarviointi yhdessä.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon mahdolliset riippumattomat kolmannen osapuolen tekemät arvioinnit tehdessään yhteistyötä sähköisen tunnistamisen järjestelmiin liittyvissä asioissa, myös vertaisarviointeja tehtäessä.

(9)

Jotta voidaan tukea menettelyä koskevia järjestelyjä asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 5 ja 6 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi, olisi luotava yhteistyöverkosto. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että käytössä on foorumi, johon kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua ja jossa ne voivat harjoittaa vakioidulla tavalla yhteistyötä yhteentoimivuusjärjestelmän ylläpitämiseen liittyvissä käytännön asioissa.

(10)

Yhteistyöverkoston olisi tutkittava jäsenvaltioiden asetuksen (EU) N:o 910/2014 7 artiklan g alakohdan mukaisesti toimittamat ilmoituslomakkeiden luonnokset ja annettava lausuntoja siitä, ovatko niissä kuvatut järjestelmät mainitun asetuksen 7 artiklan, 8 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan sekä mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen vaatimusten mukaisia. Asetuksen (EU) N:o 910/2014 9 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, että ilmoittavien jäsenvaltioiden on kuvattava, miten ilmoitettu sähköisen tunnistamisen järjestelmä täyttää yhteentoimivuusvaatimukset asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti otettava huomioon yhteistyöverkoston lausunnot, kun ne valmistautuvat täyttämään asetuksen (EU) N:o 910/2014 9 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisen velvoitteensa antaa komissiolle kuvaus siitä, miten ilmoitettu sähköisen tunnistamisen järjestelmä täyttää yhteentoimivuusvaatimukset asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(11)

Kaikkien ilmoittamiseen osallistuvien osapuolten olisi otettava yhteistyöverkoston lausunto huomioon ohjeistuksena kaikissa yhteistyö-, ilmoitus- ja yhteentoimivuusmenettelyissä.

(12)

Tämän päätöksen mukaisesti suoritettavan vertaisarviointimenettelyn tehokkuuden varmistamiseksi yhteistyöverkoston olisi annettava ohjeistusta jäsenvaltioille.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 910/2014 48 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tavoite

Tässä päätöksessä vahvistetaan asetuksen 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti menettelyä koskevat järjestelyt jäsenvaltioiden välisen yhteistyön helpottamiseksi tarpeellisilta osin, jotta voidaan varmistaa yhteentoimivuus ja turvallisuus sähköisen tunnistamisen järjestelmissä, jotka jäsenvaltiot aikovat ilmoittaa tai ovat ilmoittaneet komissiolle. Järjestelyt koskevat erityisesti

a)

sähköisen tunnistamisen järjestelmiin liittyvien tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä sähköisen tunnistamisen sektorin merkityksellisten kehitystekijöiden tarkastelua II luvun mukaisesti;

b)

sähköisen tunnistamisen järjestelmien vertaisarviointia III luvun mukaisesti; ja

c)

yhteistyöverkostossa harjoitettavaa yhteistyötä IV luvun mukaisesti.

2 artikla

Yhteistyön kieli

1.   Jolleivät asianomaiset jäsenvaltiot toisin sovi, yhteistyön kieli on englanti.

2.   Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia kääntämään 10 artiklan 2 kohdan tarkoitettuja tausta-asiakirjoja, jos tämä aiheuttaisi kohtuuttoman rasituksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

3 artikla

Keskitetyt yhteyspisteet

1.   Asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitettua jäsenvaltioiden yhteistyötä varten kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskitetty yhteyspiste.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tiedot keskitetystä yhteyspisteestä. Komissio julkaisee verkossa luettelon keskitetyistä yhteyspisteistä.

II LUKU

TIETOJEN, KOKEMUSTEN JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN VAIHTO

4 artikla

Tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto

1.   Jäsenvaltioiden on vaihdettava keskenään sähköisen tunnistamisen järjestelmiin liittyviä tietoja, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

2.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille, jos se tekee seuraavia järjestelmän yhteentoimivuuteen ja varmuustasoihin liittyviä muutoksia, korjauksia tai mukautuksia:

a)

jäsenvaltion jo ilmoittamaan sähköisen tunnistamisen järjestelmään tehdyt korjaukset tai mukautukset, jos ne eivät edellytä ilmoitusta asetuksen (EU) N:o 910/2014 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

asetuksen (EU) N:o 910/2014 7 artiklan g alakohdan mukaisesti toimitettuun jäsenvaltion sähköisen tunnistamisen järjestelmän kuvaukseen tehdyt muutokset, korjaukset tai mukautukset, jos ne on tehty ennen ilmoituksen antamista.

3.   Jos jäsenvaltio saa tiedon tärkeästä kehityksestä tai tapahtumasta, joka ei liity sen ilmoittamaan sähköisen tunnistamisen järjestelmään mutta joka voi vaikuttaa muiden ilmoitettujen sähköisen tunnistamisen järjestelmien turvallisuuteen, sen on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille.

5 artikla

Yhteentoimivuutta ja turvallisuutta koskevien tietojen pyytäminen

1.   Jos jäsenvaltio katsoo, että sähköisen tunnistamisen järjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi tarvitaan tietoa, jota sähköisen tunnistamisen järjestelmän ilmoittanut jäsenvaltio ei ole vielä antanut, se voi pyytää tiedot siltä. Ilmoittavan jäsenvaltion on annettava tällaiset tiedot, paitsi jos

a)

sillä ei ole kyseisiä tietoja ja niiden hankkiminen aiheuttaisi kohtuutonta hallinnollista rasitusta;

b)

kyseiset tiedot koskevat yleiseen turvallisuuteen tai valtion turvallisuuteen liittyviä asioita;

c)

kyseiset tiedot koskevat yritys-, ammatti- tai yhtiösalaisuuden piiriin kuuluvia asioita.

2.   Sähköisen tunnistamisen järjestelmien turvallisuuden parantamiseksi jäsenvaltio, joka toteaa ilmoitettuun tai ilmoitettavana olevaan järjestelmään vaikuttavan turvallisuusongelman, voi pyytää tietoja turvallisuusongelmasta. Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on annettava pyydetyt tiedot kaikille jäsenvaltioille sen selvittämiseksi, onko tapahtunut asetuksen (EU) N:o 910/2014 10 artiklassa tarkoitettu tietoturvaloukkaus tai onko olemassa todellinen riski tällaisen loukkauksen tapahtumisesta, paitsi jos

a)

sillä ei ole kyseisiä tietoja ja niiden hankkiminen aiheuttaisi kohtuutonta hallinnollista rasitusta;

b)

kyseiset tiedot koskevat yleiseen turvallisuuteen tai valtion turvallisuuteen liittyviä asioita;

c)

kyseiset tiedot koskevat yritys-, ammatti- tai yhtiösalaisuuden piiriin kuuluvia asioita.

6 artikla

Tiedonvaihto keskitettyjen yhteyspisteiden kautta

Jäsenvaltioiden on huolehdittava 4 ja 5 artiklan mukaisesta tiedonvaihdosta keskitettyjen yhteyspisteiden kautta ja toimitettava pyydetyt tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

III LUKU

VERTAISARVIOINTI

7 artikla

Periaatteet

1.   Vertaisarviointi on jäsenvaltioiden välisen yhteistyön mekanismi, jonka tavoitteena on varmistaa ilmoitettujen sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuus ja turvallisuus.

2.   Arvioivien jäsenvaltioiden osallistuminen on vapaaehtoista. Jäsenvaltio, jonka sähköisen tunnistamisen järjestelmä on vertaisarvioinnin kohteena, ei voi kieltää arvioivaa jäsenvaltiota osallistumasta vertaisarviointimenettelyyn.

3.   Kukin vertaisarviointimenettelyyn osallistuva jäsenvaltio vastaa kustannuksista, jotka sille aiheutuvat menettelyyn osallistumisesta.

4.   Kaikkia vertaisarviointimenettelystä saatavia tietoja on käytettävä yksinomaan tähän tarkoitukseen. Vertaisarvioinnin suorittavien jäsenvaltioiden edustajat eivät saa luovuttaa vertaisarvioinnin aikana saatuja arkaluonteisia tai luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille.

5.   Arvioivan jäsenvaltion on ilmoitettava mahdollisista eturistiriidoista, joita voi olla edustajilla, jotka se on nimennyt osallistumaan vertaisarviointiin.

8 artikla

Vertaisarviointimenettelyn aloittaminen

1.   Vertaisarviointimenettely voidaan aloittaa seuraavilla kahdella tavalla:

a)

Jäsenvaltio pyytää, että sen sähköisen tunnistamisen järjestelmästä tehdään vertaisarviointi.

b)

Jäsenvaltio tai jäsenvaltiot ilmaisevat halunsa tehdä vertaisarviointi toisen jäsenvaltion sähköisen tunnistamisen järjestelmästä. Jäsenvaltioiden on pyynnössään mainittava syyt siihen, miksi ne haluavat tehdä vertaisarvioinnin, ja selvitettävä, millä tavoin vertaisarviointi edistäisi jäsenvaltioiden sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuutta tai turvallisuutta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö on toimitettava yhteistyöverkostolle 3 kohdan mukaisesti. Kaikkien jäsenvaltioiden, jotka aikovat osallistua vertaisarviointiin, on ilmoitettava tästä yhteistyöverkostolle yhden kuukauden kuluessa.

3.   Jäsenvaltion, jonka sähköisen tunnistamisen järjestelmästä tehdään vertaisarviointi, on annettava yhteistyöverkostolle seuraavat tiedot:

a)

vertaisarvioinnin kohteena oleva sähköisen tunnistamisen järjestelmä;

b)

arvioiva(t) jäsenvaltio(t);

c)

aikataulu, jonka mukaisesti tulokset on määrä esittää yhteistyöverkostolle; ja

d)

vertaisarvioinnin tekemistä koskevat järjestelyt 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.   Sähköisen tunnistamisen järjestelmästä ei voi tehdä uutta vertaisarviointia kahden vuoden kuluessa vertaisarvioinnin päättymisestä, ellei yhteistyöverkosto toisin sovi.

9 artikla

Vertaisarvioinnin valmistelu

1.   Arvioivien jäsenvaltioiden on toimitettava jäsenvaltiolle, jonka sähköisen tunnistamisen järjestelmä on vertaisarvioinnin kohteena, vertaisarvioinnin suorittavien edustajiensa nimet ja yhteystiedot kahden viikon kuluessa siitä, kun arvioivat jäsenvaltiot ovat 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaneet aikovansa osallistua arviointiin. Jäsenvaltio, jonka sähköisen tunnistamisen järjestelmä on vertaisarvioinnin kohteena, voi kieltää edustajaa osallistumasta eturistiriitatapauksessa.

2.   Jäsenvaltion, jonka sähköisen tunnistamisen järjestelmä on vertaisarvioinnin kohteena, ja arvioivien jäsenvaltioiden on yhteistyöverkoston antamat ohjeet huomioon ottaen sovittava seuraavista seikoista:

a)

vertaisarvioinnin laajuus ja järjestelyt, joiden perustoina ovat asetuksen (EU) N:o 910/2014 7 artiklan g alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan soveltamisala ja arvioivien jäsenvaltioiden aloitusvaiheessa ilmaisema kiinnostus;

b)

vertaisarvioinnin kesto, joka saa olla enintään 3 kuukautta siitä, kun arvioivat jäsenvaltiot ovat antaneet edustajiensa nimet ja yhteystiedot 1 kohdan mukaisesti;

c)

muut vertaisarviointimenettelyyn liittyvät organisatoriset järjestelyt.

Jäsenvaltion, jonka sähköisen tunnistamisen järjestelmä on vertaisarvioinnin kohteena, on ilmoitettava sovituista seikoista yhteistyöverkostolle.

10 artikla

Vertaisarviointi

1.   Osallistuvien jäsenvaltioiden on toteutettava vertaisarviointi yhdessä. Jäsenvaltioiden edustajien on valittava keskuudestaan yksi edustaja koordinoimaan vertaisarviointia.

2.   Jäsenvaltion, jonka sähköisen tunnistamisen järjestelmä on vertaisarvioinnin kohteena, on toimitettava arvioiville jäsenvaltioille komissiolle toimitettu ilmoituslomake taikka asetuksen (EU) N:o 910/2014 7 artiklan g alakohdassa tarkoitettu järjestelmän kuvaus, jos kyseessä olevaa sähköisen tunnistamisen järjestelmää ei ole vielä ilmoitettu. Kaikki tausta-asiakirjat ja muut asian kannalta merkitykselliset tiedot on myös toimitettava.

3.   Vertaisarviointiin voi sisältyä yksi tai useampi seuraavista järjestelyistä, rajoittumatta kuitenkaan niihin:

a)

asiaankuuluvien asiakirjojen arviointi;

b)

menettelyjen tarkastelu;

c)

tekniset seminaarit; ja

d)

riippumattoman kolmannen osapuolen suorittaman arvioinnin tarkastelu.

4.   Arvioivat jäsenvaltiot voivat pyytää lisädokumentaatiota ilmoittamisesta. Jäsenvaltion, jonka sähköisen tunnistamisen järjestelmä on vertaisarvioinnin kohteena, on annettava tällaiset tiedot, paitsi jos:

a)

sillä ei ole kyseisiä tietoja ja niiden hankkiminen aiheuttaisi kohtuutonta hallinnollista rasitusta;

b)

kyseiset tiedot koskevat yleiseen turvallisuuteen tai valtion turvallisuuteen liittyviä asioita;

c)

kyseiset tiedot koskevat yritys-, ammatti- tai yhtiösalaisuuden piiriin kuuluvia asioita.

11 artikla

Vertaisarvioinnin tulokset

Arvioivien jäsenvaltioiden on laadittava ja esitettävä kuukauden kuluessa vertaisarviointimenettelyn päättymisestä kertomus yhteistyöverkostolle. Yhteistyöverkoston jäsenet voivat pyytää lisätietoja tai selvennyksiä jäsenvaltiolta, jonka sähköisen tunnistamisen järjestelmä on vertaisarvioinnin kohteena, tai arvioivilta jäsenvaltioilta.

IV LUKU

YHTEISTYÖVERKOSTO

12 artikla

Perustaminen ja työmenetelmät

Perustetaan verkosto, jäljempänä ’yhteistyöverkosto’, edistämään asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaista yhteistyötä. Yhteistyöverkosto työskentelee sekä pitämällä kokouksia että käyttämällä kirjallista menettelyä.

13 artikla

Ilmoituslomakkeen luonnos

Kun ilmoittava jäsenvaltio toimittaa kuvauksen sähköisen tunnistamisen järjestelmästään asetuksen (EU) N:o 910/2014 7 artiklan g alakohdan mukaisesti, sen on toimitettava yhteistyöverkostolle ilmoituslomakkeen luonnos asianmukaisesti täytettynä ja kaikki tarvittavat täydentävät asiakirjat asetuksen (EU) N:o 910/2014 9 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 910/2014 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti.

14 artikla

Tehtävät

Yhteistyöverkostolla on valtuudet

a)

helpottaa asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitettua yhteentoimivuusjärjestelmän luomiseen ja toimintaan liittyvää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä vaihtamalla tietoja;

b)

ottaa käyttöön menetelmiä tietojen vaihtamiseksi tehokkaasti kaikista sähköiseen tunnistamiseen liittyvistä kysymyksistä;

c)

tarkastella sähköisen tunnistamisen sektorin merkityksellisiä kehitystekijöitä sekä keskustella sähköisen tunnistamisen järjestelmien yhteentoimivuuden ja turvallisuuden hyvistä käytännöistä ja kehittää niitä;

d)

antaa lausuntoja asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 2–4 kohdassa tarkoitettuun yhteentoimivuusjärjestelmään liittyvästä kehityksestä;

e)

antaa lausuntoja asetuksen (EU) N:o 910/2014 8 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksytyssä täytäntöönpanosäädöksessä ja sen mukana olevassa ohjeistuksessa vahvistettuihin varmuustasoja koskeviin teknisiin vähimmäiseritelmiin, -standardeihin ja -menettelyihin liittyvästä kehityksestä;

f)

antaa ohjeita vertaisarvioinnin laajuudesta ja järjestelyistä;

g)

tarkastella vertaisarviointien tuloksia 11 artiklan mukaisesti;

h)

tutkia täytetty ilmoituslomakkeen luonnos;

i)

antaa lausuntoja siitä, täyttääkö ilmoitettava sähköisen tunnistamisen järjestelmä, josta on toimitettu kuvaus asetuksen (EU) N:o 910/2014 7 artiklan g alakohdan mukaisesti, mainitun asetuksen 7 artiklan, 8 artiklan 1–2 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan ja mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen vaatimukset.

15 artikla

Jäsenyys

1.   Yhteistyöverkoston jäseniä ovat jäsenvaltiot ja Euroopan talousalueen maat.

2.   Puheenjohtaja kutsuu liittyvien maiden edustajat osallistumaan yhteistyöverkoston kokouksiin tarkkailijoina liittymissopimuksen allekirjoittamispäivästä alkaen.

3.   Puheenjohtaja voi yhteistyöverkostoa kuultuaan kutsua yhteistyöverkoston ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on erityisosaamista jostakin esityslistan aiheesta, osallistumaan tilapäisesti yhteistyöverkoston tai alaryhmän työskentelyyn. Lisäksi puheenjohtaja voi yhteistyöverkostoa kuultuaan nimetä tarkkailijoiksi yksittäisiä henkilöitä ja organisaatioita.

16 artikla

Toiminta

1.   Yhteistyöverkoston kokousten puheenjohtajana toimii komissio.

2.   Sovittuaan asiasta komission kanssa yhteistyöverkosto voi perustaa alaryhmiä tarkastelemaan tiettyjä kysymyksiä yhteistyöverkoston määrittelemän toimeksiannon perusteella. Alaryhmien toiminta lakkaa heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

3.   Yhteistyöverkoston jäsenten sekä kutsuttujen asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden on noudatettava perussopimuksissa ja niiden täytäntöönpanosäännöissä vahvistettuja salassapitovelvollisuuksia sekä EU:n turvaluokiteltujen tietojen suojelua koskevia komission turvallisuussääntöjä, jotka on vahvistettu komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (2) liitteessä. Komissio voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvoitteita.

4.   Yhteistyöverkosto kokoontuu komission tiloissa. Komissio huolehtii sihteeripalveluista.

5.   Yhteistyöverkosto julkaisee 14 artiklan i alakohdan mukaisesti antamansa lausunnot erityisellä verkkosivustolla. Jos lausunto sisältää luottamuksellisia tietoja, yhteistyöverkoston on hyväksyttävä lausunnosta ei-luottamuksellinen versio julkaisemista varten.

6.   Yhteistyöverkoston hyväksyy työjärjestyksensä jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

17 artikla

Kokouskulut

1.   Komissio ei suorita korvauksia yhteistyöverkoston tehtäviin osallistuvien palveluista.

2.   Komissio voi korvata yhteistyöverkoston kokousten osallistujille aiheutuvat matkakulut. Kulut korvataan voimassa olevien komission säännösten mukaisesti ja vuosittaisessa määrärahojen kohdentamista koskevassa menettelyssä komission yksiköille myönnettyjen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73.

(2)  Komission päätös 2001/844/EY, EHTY, Euratom, tehty 29 päivänä marraskuuta 2001, komission sisäisten menettelysääntöjen muuttamisesta (EUVL L 317, 3.12.2001, s. 1).