12.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/216,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2015,

päätöksen 2000/572/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse viittauksesta harmonoituun järjestelmään raakalihavalmisteiden todistusmallissa sekä päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Israelia koskevasta merkinnästä luettelossa kolmansista maista tai niiden osista, joista lihavalmisteiden sekä käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonti unionin alueelle on sallittua

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 438)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2007/777/EY (2) vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat säännöt, joita sovelletaan, kun unioniin tuodaan ja kun unionin kautta kuljetetaan ja unionissa varastoidaan eriä, jotka käsittävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (3) liitteessä I määriteltyjä lihavalmisteita ja käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia.

(2)

Kyseisen päätöksen liitteessä II olevassa 2 osassa vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista kyseisten tuotteiden tuonti unionin alueelle on sallittua, kunhan niille on tehty kyseisessä liitteessä olevassa 4 osassa vahvistettu asianmukainen käsittely.

(3)

Israel mainitaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa maana, josta muun muassa saadaan tuoda unioniin ihmisravinnoksi tarkoitettuja lihavalmisteita ja käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, jotka on saatu siipikarjasta, tarhatuista riistalinnuista ja luonnonvaraisista riistalinnuista ja joille on tehty muu kuin erityiskäsittely, jäljempänä ’käsittely A’.

(4)

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto teki kesäkuussa 2014 Israelissa tarkastuksen, jonka tarkoituksena oli arvioida unioniin vietäväksi tarkoitettujen siipikarjan ja siipikarjatuotteiden osalta suoritettavia eläinten terveystarkastuksia, jäljempänä ’vuoden 2014 tarkastus’.

(5)

Vuoden 2014 tarkastuksessa havaittiin useita merkittäviä puutteita, jotka liittyivät Newcastlen taudin torjuntatoimenpiteisiin ja unionin alueelle tuotavaksi tarkoitettujen siipikarjatuotteiden eläinlääkintätodistuksiin ja joihin Israel ripeästi puuttui.

(6)

Toimenpiteistä huolimatta ja vaikka bioturvallisuus ja muut Israelin toteuttamat Newcastlen taudin ennaltaehkäisytoimenpiteet ovat viime vuosina parantuneet, tautia esiintyy edelleen säännöllisesti sekä siipikarjan kotitarve- että kaupallisessa kasvatuksessa, ja on erittäin todennäköistä, ettei tautia pystytä täysin torjumaan ja hävittämään lähitulevaisuudessa.

(7)

Koska Newcastlen taudin virusta esiintyy itsepintaisesti Israelissa ja taudinpurkauksia ilmenee edelleen kaupallisissa siipikarjaparvissa, siipikarjatuotteiden tuonnille Israelista unionin alueelle tarvitaan paremmat takeet.

(8)

Kun otetaan huomioon Newcastlen taudin nykyinen epidemiologinen tilanne Israelissa, Israelin osalta päätöksessä 2007/777/EY säädetty nykyinen käsittely A, jossa ei määrätä käsittelyn aikana saavutettavaa erityistä vähimmäislämpötilaa, ei riitä poistamaan eläinten terveyttä koskevia riskejä, jotka liittyvät unionin alueelle tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin lihavalmisteisiin sekä käsiteltyihin mahoihin, rakkoihin ja suoliin, jotka on saatu siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihasta.

(9)

Päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevaa 2 osaa olisi sen vuoksi muutettava siten, että vaaditaan ankarampi käsittely D, jonka mukaan tuotteiden käsittelyssä on saavutettava vähintään 70 celsiusasteen sisälämpötila, jotta raaka-aineessa mahdollisesti esiintyvä Newcastlen taudin virus voidaan inaktivoida.

(10)

Eläinten terveystilanne on Israelissa sellainen, että sen vuoksi on tämän säädöksen muutoksella tarkoitus ottaa muiden Israelista unionin alueelle tuotavien, komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (4) piiriin kuuluvien siipikarjatuotteiden osalta käyttöön tuontirajoituksia tai eläinten terveyttä koskevia lisävaatimuksia, mukaan luettuna laboratoriotestaus, jotta voidaan parantaa kyseisiin tuotteisiin liittyviä takeita.

(11)

Komission päätöksen 2000/572/EY (5) liitteessä II vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskeva todistusmalli Euroopan yhteisöön kolmansista maista tuotaviksi tarkoitettuja raakalihavalmisteita varten ja liitteessä III todistusmalli raakalihavalmisteiden kauttakuljetusta ja varastointia varten. Todistusmallien huomautusten I osan mukaisesti unioniin tuotavat tai unionin kautta kuljetettavat tuotteet on kuvattava sisällyttämällä kuvaukseen viittaus asianmukaisiin HS-nimikkeisiin 02.10, 16.01 ja 16.02.

(12)

Tietyt siipikarjasta peräisin olevat raakalihavalmisteiksi määritellyt elintarvikkeet eivät kuitenkaan kuulu kyseisten HS-nimikkeiden piiriin. Jotta näitä tuotteita koskevat todistukset voitaisiin laatia asianmukaisesti, olisi HS-nimike 02.07 lisättävä Euroopan yhteisöön kolmansista maista lähetettäviksi tarkoitettujen raakalihavalmisteiden eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevien todistusmallien ja raakalihavalmisteiden kauttakuljetusta ja varastointia koskevan mallin huomautusten 1 osaan.

(13)

Jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt, tässä päätöksessä olisi säädettävä siirtymäajasta, jonka aikana unioniin voidaan tuoda lihavalmisteita sekä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, jotka on saatu siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihasta, sekä raakalihavalmisteita, jotka on tuotettu tai lähetetty tai jotka ovat matkalla unioniin ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

(14)

Markkinoiden avoimuuden edistämiseksi olisi kansainvälisen julkisoikeuden mukaisesti täsmennettävä, että todistukset kattavat vain Israelin valtion alueen, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta, mikä olisi ilmoitettava liitteessä II olevassa 2 osassa.

(15)

Sen vuoksi päätöksiä 2000/572/EY ja 2007/777/EY olisi muutettava.

(16)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2000/572/EY muuttaminen

Muutetaan päätöksen 2000/572/EY liitteet II ja III tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Päätöksen 2007/777/EY muuttaminen

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liite II tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Päätöksen 2007/777/EY muutoksia koskevat siirtymäsäännökset

Israelista peräisin olevien lähetysten, merikuljetukset mukaan luettuina, jotka sisältävät lihavalmisteita sekä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, jotka on saatu siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihasta ja joille on tehty päätöksessä 2007/777/EY, sellaisena kuin se on ennen sen muuttamista tällä päätöksellä, vaadittu, kyseisen päätöksen liitteessä II olevassa 4 osassa säädetty muu kuin erityiskäsittely A, tuonti unioniin ja kuljetus unionin kautta sallitaan 28 päivänä helmikuuta 2015 päättyvän siirtymäkauden ajan sillä edellytyksellä, että lähetysten mukana seuraa päätöksen 2007/777/EY mukainen kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskeva todistus, joka on täytetty, allekirjoitettu ja päivätty viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2015.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(5)  Komission päätös 2000/572/EY, tehty 8 päivänä syyskuuta 2000, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakalihavalmisteiden tuonnissa yhteisöön kolmansista maista (EYVL L 240, 23.9.2000, s. 19).


LIITE I

Korvataan päätöksen 2000/572/EY liitteissä II ja III olevissa eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevassa todistusmallissa Euroopan yhteisöön kolmansista maista tuotaviksi tarkoitettuja raakalihavalmisteita varten sekä kauttakuljetusta ja varastointia koskevassa mallissa huomautusten I osassa rivi ”— Kohta I.19: Käytetään Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän asianmukaista HS-nimikettä: 02.10, 16.01 tai 16.02.” seuraavasti:

”—

Kohta I.19: Käytetään Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän asianmukaista HS-nimikettä: 02.07, 02.10, 16.01 tai 16.02”


LIITE II

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä II oleva 2 osa seuraavasti:

1.

Korvataan Israelia koskeva kohta seuraavasti:

”IL (****)

Israel

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX”

2.

Lisätään alaviite seuraavasti:

”(****)

Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.”