7.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/31


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2015/191,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2015,

päätöksen 2010/670/EU muuttamisesta tiettyjen kyseisen päätöksen 9 artiklassa ja 11 artiklan 1 kohdassa säädettyjen määräaikojen pidentämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 466)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2010/670/EU (2) asetetaan valintaa ja toteuttamista koskevat säännöt ja perusteet kaupallisille demonstrointihankkeille, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, jäljempänä ’CCS-demonstrointihankkeet’, sekä innovatiivisille uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsitteleville demonstrointihankkeille, jäljempänä ’RES-demonstrointihankkeet’, jotka kattavat 300 miljoonaa päästöoikeutta unionin päästökauppajärjestelmän uusien osallistujien varauksesta, sekä perusperiaatteet päästöoikeuksien rahaksi muuntamiselle ja tulojen hallinnoinnille.

(2)

Talouskriisin vuoksi monista päätöksen 2010/670/EU perusteella myönnetyissä hankkeista ei ole mahdollista tehdä lopullista investointipäätöstä 24 kuukauden kuluessa myöntämispäätöksen tekemisestä, kun kyseessä ovat RES-demonstrointihankkeet, tai 36 kuukauden kuluessa myöntämispäätöksen tekemisestä, kun kyseessä ovat CCS-demonstrointihankkeet. Sen vuoksi ei myöskään ole mahdollista ottaa käyttöön kyseisiä hankkeita neljän vuoden kuluessa myöntämispäätöksen tekemisestä. Tämän vuoksi olisi pidennettävä lopullisen investointipäätöksen sekä käyttöönottopäivän määräaikoja kahdella vuodella. Käyttöönottopäivään olisi lisäksi sovellettava vuoden siirtymäaikaa.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/670/EU seuraavasti:

1)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”24 kuukauden” ilmaisulla ”48 kuukauden”;

b)

korvataan toisessa kohdassa ilmaisu ”36 kuukauden” ilmaisulla ”60 kuukauden”.

2)

Muutetaan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”31 päivä joulukuuta 2015” ilmaisulla ”31 päivä joulukuuta 2017” ja ilmaisu ”neljän vuoden” ilmaisulla ”kuuden vuoden”;

b)

lisätään kolmas ja neljäs alakohta seuraavasti:

”Jos hanketta ei ole otettu käyttöön kyseiselle hankkeelle asetettuun käyttöönottopäivään mennessä, kyseistä määräaikaa jatketaan automaattisesti yhdellä vuodella.

Myöntämispäätöksen oikeusvaikutukset päättyvät, jos hanketta ei ole otettu käyttöön kolmannen alakohdan nojalla sovellettavaan käyttöönottopäivään mennessä. Tällöin kaikki maksetut tai maksamista varten saadut varat on palautettava.”

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan myös CCS- ja RES-demonstrointihankkeisiin, joista on tehty myöntämispäätös ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Miguel ARIAS CAÑETE

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission päätös 2010/670/EU, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39).