12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/123


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/2332,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2015,

liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta (EKP/2015/43)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioilla, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä euroalueen jäsenvaltiot), on oikeus laskea liikkeeseen eurometallirahoja edellyttäen, että Euroopan keskuspankki (EKP) hyväksyy liikkeeseen laskettavien rahojen määrän.

(2)

Kun jäsenvaltion hyväksi myönnetty poikkeus kumotaan, kyseisen jäsenvaltion tulisi saada osallistua hyväksymismenettelyyn käteisen eurorahan käyttöönottoa edeltävänä vuonna, jotta se voi käyttää oikeuttaan laskea liikkeeseen eurometallirahoja siitä päivästä lähtien, jona siitä tulee euroalueen jäsenvaltio.

(3)

Kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 651/2012 (1) 5 artiklan 4 kohdassa säädetään, juhlametallirahojen liikkeeseenlaskut on otettava yhteenlaskettuna huomioon EKP:n hyväksymässä metallirahamäärässä.

(4)

Olisi vahvistettava säännöt liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta.

(5)

EKP:n hyväksynnän saamiseksi euroalueen jäsenvaltioiden tulisi toimittaa hyväksymispyyntöjä EKP:lle.

(6)

Koska menetelmät metallirahojen kysynnän arvioimiseksi voivat vaihdella tietyissä määrin euroalueen jäsenvaltioissa, EKP:lle on toimitettava tietyt vähimmäistiedot, jotta se voi tarkistaa kysynnän hyväksyttäväksi pyydetylle metallirahojen liikkeeseenlaskun määrälle.

(7)

Liikkeeseen laskettavien metallirahojen hyväksyttyjä määriä ei tulisi ylittää ilman EKP:n ennalta antamaa lupaa.

(8)

Jotta euroalueen jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa pyydettyjen tietojen kokoamiseen, tämä päätös tulee voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2016.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’liikkeeseen tarkoitetuilla metallirahoilla’ ja ’erikoisrahoilla’ tarkoitetaan samaa kuin neuvoston asetuksen (EU) N:o 729/2014 (2) 2 artiklassa;

2)

’juhlametallirahoilla’ tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 651/2012 1 artiklassa;

3)

’liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrällä’ tarkoitetaan euroalueen jäsenvaltion liikkeeseen laskemien eurometallirahojen kumulatiivisen määrän ja kyseiseen euroalueen jäsenvaltioon palautuneiden eurometallirahojen kumulatiivisen määrän nettoeroa nimellisarvona ilmoitettuna kyseisen kalenterivuoden aikana.

2 artikla

Vuotuinen hyväksymispyyntö

1.   Kunkin euroalueen jäsenvaltion on toimitettava EKP:lle vuosittain pyyntö kyseiselle jäsenvaltiolle seuraavana vuonna myönnettävän liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymiseksi. Pyyntö on toimitettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta sinä vuonna, joka edeltää vuotta, jota varten pyyntö tehdään.

2.   Pyyntö perustuu arvioituun metallirahojen kysyntään pyynnön esittävässä euroalueen jäsenvaltiossa ja siinä tehdään ero liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen ja juhlametallirahojen välillä. Kuhunkin pyyntöön liitetään yleinen selvitys kysynnän arvioimiseksi käytetystä menetelmästä.

3.   Liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen osalta pyydetty määrä voi sisältää arvioidun kysynnän ylittävän lisämäärän kohtuullisen turvamarginaalin varmistamiseksi.

4.   Liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen osalta pyynnössä esitetään seuraavat tiedot:

a)

liikkeessä olevien metallirahojen määrä 30 päivänä kesäkuuta tai muuna sitä vuotta, jota varten pyyntö tehdään, edeltävän vuoden päivänä; kyseistä määrää käytetään sen vuoden, jota varten pyyntö tehdään, metallirahojen kysynnän arvioimiseksi pyynnön esittävän euroalueen jäsenvaltion valitseman menetelmän mukaisesti;

b)

mahdolliset muut asian kannalta merkitykselliset tiedot, joita euroalueen jäsenvaltion esittämän pyynnön arvioiminen pyynnön esittävän euroalueen jäsenvaltion valitseman menetelmän mukaisesti edellyttää;

c)

sisältyykö pyydettyyn määrään 3 kohdan mukainen lisämäärä ja jos sisältyy, sen suuruus; ja

d)

liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrä, jonka hyväksymistä pyydetään.

5.   Liikkeeseen tarkoitettuja metallirahoja koskeviin lisätietoihin – kun ne ovat saatavilla ja kun pyynnön esittävä euroalueen jäsenvaltio pitää niitä tärkeinä hyväksymispyynnön tukemiseksi – voivat kuulua seuraavat seikat:

a)

metallirahojen kysyntään kansallisella tasolla vaikuttavat keskeiset tekijät;

b)

yksityiskohtaisemmat tiedot metallirahojen kysynnästä yksikköarvoittain; ja

c)

vaikuttaako metallirahojen kysyntään kansallisella tasolla – ja missä määrin – metallirahojen kysyntä euroalueen muista jäsenvaltioista.

6.   Juhlametallirahojen osalta pyynnössä esitetään seuraavat tiedot:

a)

liikkeeseen laskettavien juhlametallirahojen kokonaismäärä, joka mitataan yhteenlaskettuna nimellisarvona, mukaan lukien luettelo juhlametallirahojen yksikköarvoista; ja

b)

onko pyyntöön sisällytetty turvamarginaali sellaisten toistaiseksi tuntemattomien tapahtumien huomioimiseksi, joita kunnioitetaan eurometallirahojen keräilykappaleilla.

7.   Kun Euroopan unioni on tehnyt sopimuksen sellaisen valtion tai alueen kanssa, joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, kyseisen valtion tai alueen oikeudesta käyttää euroa virallisena valuuttanaan (jäljempänä valuuttasopimus) ja kun kyseisessä valuuttasopimuksessa myönnetään valtiolle tai alueelle oikeus laskea liikkeeseen eurometallirahoja, kyseisen valtion tai alueen liikkeeseen laskemien metallirahojen määrä lisätään valuuttasopimuksessa mainitun euroalueen jäsenvaltion vuotuisen pyyntöön.

8.   Kun jäsenvaltion hyväksi myönnetty poikkeus kumotaan, EKP käsittelee käteisen eurorahan käyttöönottoa edeltävänä vuonna tällaisen jäsenvaltion vapaaehtoisesti tekemän pyynnön niiden tässä artiklassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat kyseiselle jäsenvaltiolle myönnettävän liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymistä käteisen eurorahan käyttöönoton jälkeen.

9.   EKP:n neuvosto tekee päätöksen euroalueen liikkeeseen laskettavien metallirahojen vuotuisen määrän hyväksymisestä ennen sen kalenterivuoden päättymistä, joka edeltää vuotta, jota varten hyväksymispyynnöt tehdään.

3 artikla

Ilmoitus ja yksittäistapausta koskeva hyväksymispyyntö

1.   EKP:n kutakin euroalueen jäsenvaltiota varten hyväksymää liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrää kalenterivuonna ei saa ylittää missään vaiheessa kalenterivuotta ilman EKP:n ennalta antamaa lupaa.

2.   Euroalueen jäsenvaltiot tarkkailevat jatkuvasti metallirahan kysyntää. Jos eurometallirahojen tosiasiallinen kysyntä euroalueen jäsenvaltiossa todennäköisesti ylittää kyseiselle kalenterivuodelle hyväksytyn liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän, kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa tästä viipymättä EKP:lle.

3.   Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

sen metallirahan yksikköarvo, jonka kysyntä on ennakoitua suurempi, tai niiden metallirahojen yksikköarvot, joiden kysyntä on ennakoitua suurempi; ja

b)

yksityiskohtainen kuvaus tärkeimmistä tekijöistä, jotka aiheuttavat metallirahojen kysynnän ennakoimattoman kasvun.

4.   Kymmenen EKP:n pankkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta EKP voi operatiivisella tasolla, joka ei edellytä EKP:n päätöksentekoelinten osallistumista, arvioida ilmoitusta ennalta ja antaa ohjeita, jotka eivät ole sitovia, ilmoituksen tehneelle euroalueen jäsenvaltiolle. EKP voi erityisesti suosittaa liikkeeseen laskettavien metallirahojen lisämäärän kasvattamista, kun ilmoitettu metallirahojen kysynnän kasvu vaikuttaa riittämättömältä varsinaiseen kysyntään vastaamiseksi, mikä voi johtaa 1 kohdassa säädetyn velvoitteen laiminlyöntiin.

5.   Kun metallirahojen kysynnän kasvu jatkuu 4 kohdassa mainitun ajanjakson päättymisen jälkeen, euroalueen jäsenvaltion on tehtävä viipymättä EKP:lle yksittäistapausta koskeva hyväksymispyyntö liikkeeseen laskettavien metallirahojen lisämäärää varten.

6.   Yksittäistapausta koskevassa hyväksymispyynnössä täsmennetään liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän ehdotettu lisäys ja annetaan yksityiskohtaisia tietoja keskeisistä tekijöistä, jotka aiheuttavat metallirahojen kysynnän ennakoimattoman kasvun, jota ei osattu odottaa vuotuisessa hyväksymispyynnössä.

7.   EKP:n neuvosto tekee yksittäistapausta koskevan päätöksen tällaisesta hyväksymispyynnöstä.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

5 artikla

Adressaatit

Tämä päätös on osoitettu euroalueen jäsenvaltioille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 4 päivänä joulukuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 651/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, eurometallirahojen liikkeeseenlaskusta (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 135).

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 729/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014 liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (EUVL L 194, 2.7.2014, s. 1).