19.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/70


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1353/2014,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2014,

hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1156/2012 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta 15 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2011/16/EU edellytetään, että tietojenvaihdon on tapahduttava verotuksen alalla vakiomuotoisia lomakkeita ja tiedonsiirtoformaatteja käyttäen.

(2)

Pyyntöön perustuvassa tietojenvaihdossa, oma-aloitteisessa tietojenvaihdossa, tiedoksiantopyynnöissä ja palautteissa käytettävien vakiomuotoisten lomakkeiden on vastattava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1156/2012 (2) liitteitä I–IV.

(3)

Tiettyjen tulo- ja pääomalajien osalta on pakollisessa automaattisessa tietojenvaihdossa käytettävä tiedonsiirtoformaattia, joka perustuu neuvoston direktiivin 2003/48/EY (3) 9 artiklan mukaiseen olemassa olevaan tiedonsiirtoformaattiin.

(4)

Asetusta (EU) N:o 1156/2012 olisi muutettava.

(5)

Muutoksia olisi direktiivin 2011/16/EU 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015 pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskevan mainitun direktiivin 8 artiklan noudattamisen edellyttämien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten voimaantulon osalta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hallinnollista veroyhteistyötä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1156/2012 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 a artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 1 kohdan mukaisessa pakollisessa automaattisessa tietojenvaihdossa käytettävän tiedonsiirtoformaatin on oltava tämän asetuksen liitteen V mukainen.”

2)

Lisätään asetukseen (EU) N:o 1156/2012 liite V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2014

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1156/2012, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 335, 7.12.2012, s. 42).

(3)  Neuvoston direktiivi 2003/48/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta (EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38).


LIITE

”LIITE V

1 a artiklassa tarkoitettu tiedonsiirtoformaatti

Seuraavassa esitetään direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan mukaisessa pakollisessa automaattisessa tietojenvaihdossa käytettävien tiedonsiirtoformaattien puurakenne ja niiden sisältämät tietoluokat (1):

a)

Yleinen sanoma:

Image

b)

Työstä tai johtajanpalkkioista saatavia tuloja koskevien tietojen vaihdossa käytettävä sanomarunko:

Image

c)

Eläketietojen vaihdossa käytettävä sanomarunko:

Image

d)

Henkivakuutustuotteita koskevassa tietojenvaihdossa käytettävä sanomarunko:

Image

e)

Kiinteän omaisuuden omistajuutta ja kiinteästä omaisuudesta saatavia tuloja koskevien tietojen vaihdossa käytettävä sanomarunko:

Image

f)

Kun tiettyä luokkaa koskevia tietoja ei ole toimitettavissa, käytetään seuraavaa sanomarunkoa:

Image

g)

Tiettyyn luokkaan kuuluvien tietojen vastaanottovahvistuksessa käytettävä sanomarunko:

Image

(1)  Tiedonsiirtoformaattiin tarvitsee kuitenkin sisällyttää kussakin tapauksessa vain ne kentät, jotka ovat tosiasiallisesti käytettävissä ja sovellettavissa.