21.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1242/2014,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2014,

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä toimia koskevien kumulatiivisten tietojen esittämisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 (1) ja erityisesti sen 97 artiklan 2 kohdan,

on kuullut meri- ja kalatalousrahaston komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 97 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on toimitettava komissiolle ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä rahoitettaviksi valituista toimista asianmukaiset kumulatiiviset tiedot, tuensaajaa ja itse toimea koskevat tärkeimmät tiedot mukaan luettuina.

(2)

Rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien kumulatiivisten tietojen yhtenäisyyden ja täydellisyyden varmistamiseksi on tarpeen antaa yhteiset tekniset eritelmät ja säännöt kyseisten kumulatiivisten tietojen esittämistä varten. Tätä tarkoitusta varten on tarkoituksenmukaista viitata komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1243/2014 (2). liitteessä I säädettyyn tietokantarakenteeseen.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikaisen soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hallintoviranomaiset noudattavat asetuksen (EU) N:o 508/2014 97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen, rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien kumulatiivisten tietojen, tuensaajaa ja itse toimea koskevat tärkeimmät tiedot mukaan luettuina, esittämiselle asetettuja teknisiä eritelmiä ja sääntöjä yhdenmukaisesti tämän asetuksen liitteissä esitettyjen lomakkeiden ja taulukoiden kanssa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1243/2014, annettu 20 päivänä marraskuuta 2014, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioilta vaadittavia tietoja sekä tietotarpeita ja mahdollisten tietolähteiden välisiä synergioita (ks. tämän virallisen lehden s. 39).


LIITE I

Tiedot, jotka on ilmoitettava kustakin toimesta seuraavia asetuksen (EU) N:o 1243/2014 liitteessä I vahvistetussa tietokantarakenteessa tarkoitettuja kenttiä varten

Kumulatiiviset tiedot 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta … väliselle ajalle rahoitettaviksi valituista toimista

Kenttä

Kentän sisältö

1

CCI-koodi (Common Code for Identification)

2

Toimen yksilöllinen tunniste (ID)

3

Toimen nimi

5

NUTS-koodi

6

Tuensaaja

7

Tuensaajan sukupuoli

8

Yrityksen koko

9

Toimen edistymisvaihe

10

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset

11

Tukikelpoiset julkiset kokonaiskustannukset

12

EMKR:n tuki

13

Hyväksymispäivä

14

Tukikelpoiset kokonaismenot

15

Tukikelpoiset julkiset kokonaismenot

16

EMKR-tukikelpoiset menot

17

Tuensaajalle suoritettavan loppumaksun päivämäärä

18

Toimenpide

19

Tuotosindikaattori


LIITE II

Tiedot, jotka on ilmoitettava kustakin toimesta vain, jos toimi liittyy laivastoa koskeviin toimenpiteisiin, seuraavia asetuksen (EU) N:o 1243/2014 liitteessä I vahvistetussa tietokantarakenteessa tarkoitettuja kenttiä varten

Kumulatiiviset tiedot 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta … väliselle ajalle rahoitettaviksi valituista toimista

Kenttä

Kentän sisältö

1

CCI-koodi (Common Code for Identification)

2

Toimen yksilöllinen tunniste (ID)

4

Aluksen numero (yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero, CFR)


LIITE III

Tiedot, jotka on ilmoitettava kustakin hankkeen täytäntöönpanoa koskevasta toimesta seuraavia asetuksen (EU) N:o 1243/2014 liitteessä I vahvistetussa tietokantarakenteessa tarkoitettuja kenttiä varten

Kumulatiiviset tiedot 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta … väliselle ajalle rahoitettaviksi valituista toimista

Kenttä

Kentän sisältö

1

CCI-koodi (Common Code for Identification)

2

Toimen yksilöllinen tunniste (ID)

20

Toimen täytäntöönpanoa koskevat tiedot

21

Täytäntöönpanoa koskevien tietojen arvo


LIITE IV

Tiedot, jotka on ilmoitettava kunkin toimen osalta tulosindikaattoreista seuraavia asetuksen (EU) N:o 1243/2014 liitteessä I vahvistetussa tietokantarakenteessa tarkoitettuja kenttiä varten

Kumulatiiviset tiedot 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta … väliselle ajalle rahoitettaviksi valituista toimista

Kenttä

Kentän sisältö

1

CCI-koodi (Common Code for Identification)

2

Toimen yksilöllinen tunniste (ID)

22

Toimeen liittyvä(t) tulosindikaattori(t)

23

Tuensaajan tulosodotus

24

Täytäntöönpanon jälkeen vahvistettu tulosindikaattorin arvo


LIITE V

Viitetaulukot

Taulukko 1 — Hankkeen täytäntöönpanoa koskevat tiedot

Toimenpiteen koodi

Toimenpiteet EMKR:ssa

Hankkeen täytäntöönpanoa koskevat tiedot

Täytäntöönpanoa koskevien tietojen koodi

Mahdollinen arvo ja arvon tyyppi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numeron (CFR) pakollisuus (kyllä vai ei)

Sarake 18

Sarake 20

Sarake 21

I luku: Kalastuksen kestävä kehitys

I.1

26 artikla ja 44 artiklan 3 kohta

Innovointi

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Innovoinnin tyyppi: tuotteet ja varusteet; prosessit ja tekniikat; hallinto- ja organisaatiojärjestelmät

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Tuetuissa yrityksissä toimesta suoraan etua saavien henkilöiden lukumäärä

3

Lukuarvo

I.2

27 artikla ja 44 artiklan 3 kohta

Neuvontapalvelut

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Neuvontapalvelun tyyppi: toteutettavuustutkimukset ja neuvontapalvelut; asiantuntijaneuvonta; liiketoimintastrategiat

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

I.3

28 artikla ja 44 artiklan 3 kohta

Tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Toiminnan tyyppi: verkostot; kumppanuussopimus tai yhteenliittymä; tiedonkeruu- ja hallintotoimet; tutkimukset; pilottihankkeet; levitys; seminaarit; parhaat käytännöt

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Kumppanuuteen osallistuvien tutkijoiden lukumäärä

3

Lukuarvo

Kumppanuuteen osallistuvien kalastajien lukumäärä

4

Lukuarvo

Toimesta etua saavien muiden tahojen lukumäärä

5

Lukuarvo

I.4

29 artiklan 1 ja 2 kohta ja 44 artiklan 1 kohdan a alakohta

Työvoiman osaamisen, työpaikkojen luomisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistäminen — koulutus, verkostoituminen, sosiaalinen vuoropuhelu, tuki puolisoille ja elinkumppaneille

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Toiminnan tyyppi: koulutus ja oppiminen; verkostoituminen; sosiaalinen vuoropuhelu

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Toimesta etua saavien puolisoiden ja elinkumppaneiden lukumäärä

3

Lukuarvo

Toimesta etua saavien henkilöiden tai organisaatioiden lukumäärä (koulutukseen osallistuvat, verkostojen jäsenet, sosiaalisen vuoropuhelun toimintaan osallistuvat organisaatiot)

4

Lukuarvo

I.5

29 artiklan 3 kohta ja 44 artiklan 1 kohdan a alakohta

Työvoiman osaamisen, työpaikkojen luomisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistäminen — harjoittelijat pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavilla aluksilla

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Toiminnan tyyppi: koulutus ja oppiminen

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Toimesta etua saavien harjoittelijoiden lukumäärä

3

Lukuarvo

I.6

30 artikla ja 44 artiklan 4 kohta

Tulonlähteiden monipuolistaminen ja uudet muodot

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Monipuolistamisen tyyppi: alukseen tehtävät investoinnit; ongintamatkailu; ravintolat: ympäristöpalvelut; koulutustoiminta

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Kyseessä olevien kalastajien lukumäärä

3

Lukuarvo

I.7

31 artikla ja 44 artiklan 2 kohta

Nuorten kalastajien käynnistysvaiheen tuki

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Toimesta etua saavien nuorten kalastajien ikä

2

Lukuarvo

I.8

32 artikla ja 44 artiklan 1 kohdan b alakohta

Terveys ja turvallisuus

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Varusteiden tyyppi: alukseen tehtävät investoinnit; yksittäiset varusteet

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Toimen vaikutusalaan kuuluvien kalastajien lukumäärä

3

Lukuarvo

I.9

33 artikla

Kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen

Kyseessä olevien kalastajien lukumäärä

1

Lukuarvo

Kyllä

Kyseisten päivien lukumäärä

2

Lukuarvo

I.10

34 artikla

Kalastustoiminnan pysyvä lopettaminen

Kyseessä olevien kalastajien lukumäärä

1

Lukuarvo

Kyllä

I.11

35 artikla

Keskinäinen rahasto epäsuotuisten sääolojen ja ympäristövahinkojen varalta — rahaston perustaminen

Keskinäisen rahaston nimi

1

Merkkijono

Ei

I.12

35 artikla

Keskinäinen rahasto epäsuotuisten sääolojen ja ympäristövahinkojen varalta — maksetut korvaukset

Seuraavista syistä maksetut korvaukset: epäsuotuisat sääolot; ympäristövahingot; pelastuskustannukset

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Kyllä

Kyseessä olevien miehistön jäsenten lukumäärä

2

Lukuarvo

I.13

36 artikla

Kalastusmahdollisuuksia jakaville järjestelmille annettava tuki

Toiminnan tyyppi: suunnittelu; kehittäminen; seuranta; arviointi; hallinnointi

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Ei

Tuensaajatyyppi

2

Ks. koodi taulukossa 4; lukuarvo

I.14

37 artikla

Säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä alueelliseen yhteistyöhön annettava tuki

Toiminnan tyyppi: suunnittelu; kehittäminen ja seuranta; sidosryhmien osallistuminen; suorat istutukset

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Kyseessä olevien kantojen lukumäärä (jos aiheellista)

2

Lukuarvo

Hankkeen vaikutusalaan kuuluvan alueen kokonaispinta-ala (km2) (jos aiheellista)

3

Lukuarvo

I.15

38 artikla ja 44 artiklan 1 kohdan c alakohta

Meriympäristöön kalastuksesta kohdistuvien vaikutusten rajoittaminen ja kalastuksen mukauttaminen lajien suojeluun

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Investoinnin tyyppi: pyydysten valikoivuus; poisheittämisen vähentäminen tai tahattomien saaliiden käsittely; ekosysteemiin tai merenpohjaan kohdistuvien vaikutusten poistaminen; pyydysten ja saaliiden suojaaminen nisäkkäiltä ja linnuilta; kalojen yhteen kokoamiseen käytettävät laitteet syrjäisimmillä alueilla

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Toimesta etua saavien kalastajien lukumäärä

3

Lukuarvo

I.16

39 artikla ja 44 artiklan 1 kohdan c alakohta

Meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvä innovointi

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Toimen tyyppi: kehitetään uutta teknistä tai organisatorista tietämystä, jolla vähennetään vaikutuksia; otetaan käyttöön uutta teknistä tai organisatorista tietämystä, jolla vähennetään vaikutuksia; kehitetään uutta teknistä tai organisatorista tietämystä, jolla saavutetaan kestävä käyttö; otetaan käyttöön uutta teknistä tai organisatorista tietämystä, jolla saavutetaan kestävä käyttö

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Toimesta etua saavien kalastajien lukumäärä

3

Lukuarvo

I.17

40 artiklan 1 kohdan a alakohta

Meriluonnon monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen — jätteiden keruu

Toimesta etua saavien kalastajien lukumäärä

1

Lukuarvo

Kyllä

I.18

40 artiklan 1 kohdan b–g ja i alakohta ja 44 artiklan 6 kohta

Meriluonnon monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen — paremman hoidon tai säilyttämisen edistäminen, kiinteiden tai siirrettävien laitteiden rakentaminen, asentaminen tai nykyaikaistaminen; Natura 2000 -alueiden ja erityisten suojeltujen alueiden suojelun valmistelu ja niitä koskevien hoitosuunnitelmien laadinta; suojeltujen merialueiden — Natura 2000 -alueet mukaan luettuina — hoito, ennallistaminen ja seuranta; ympäristötietoisuus; osallistuminen muihin luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen ja parantamiseen tähtääviin toimiin

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Toimen tyyppi: laitteisiin tehtävät investoinnit; luonnonvarojen hoito; hoitosuunnitelmat Natura 2000 -alueita ja erityisiä suojeltuja alueita varten; Natura 2000 -alueiden hoito; suojeltujen merialueiden hoito; tietoisuuden lisääminen; muut luonnon monimuotoisuutta lisäävät toimet

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Natura 2000 -alueen kokonaispinta-ala (km2) (jos aiheellista)

3

Lukuarvo

Suojeltujen merialueiden kokonaispinta-ala (km2) (jos aiheellista)

4

Lukuarvo

Kyseessä olevien kalastajien lukumäärä

5

Lukuarvo

I.19

40 artiklan 1 kohdan h alakohta

Meriluonnon monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen — nisäkkäiden ja lintujen saaliille aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmät

Toimesta etua saavien kalastajien lukumäärä

1

Lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

I.20

41 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta ja 44 artiklan 1 kohdan d alakohta

Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitseminen — aluksiin tehtävät investoinnit, energiatehokkuustarkastukset ja -järjestelmät, tutkimukset

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen (ainoastaan, jos kyseessä 41 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Toimen tyyppi: aluksella olevat varusteet; pyydykset; energiatehokkuustarkastukset ja -järjestelmät; tutkimukset

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Toimesta etua saavien kalastajien lukumäärä

3

Lukuarvo

Polttoaineen kulutuksen vähennys prosentteina

4

Lukuarvo

hiilidioksidipäästöjen vähennys prosentteina, jos aiheellinen

5

Lukuarvo

I.21

41 artiklan 2 kohta ja 44 artiklan 1 kohdan d alakohta

Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitseminen — moottorin korvaaminen tai nykyaikaistaminen

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Toimen tyyppi: moottorin korvaaminen; nykyaikaistaminen

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

kW ennen toimenpidettä (varmennettu tai fyysisesti tarkastettu)

3

Lukuarvo

kW toimenpiteen jälkeen (varmennettu tai fyysisesti tarkastettu)

4

Lukuarvo

Toimesta etua saavien kalastajien lukumäärä

5

Lukuarvo

Polttoaineen kulutuksen vähennys prosentteina

6

Lukuarvo

Hiilidioksidipäästöjen vähennys prosentteina, jos aiheellinen

7

Lukuarvo

I.22

42 artikla ja 44 artiklan 1 kohdan e alakohta

Lisäarvo, tuotteiden laatu ja tahattomien saaliiden käyttö

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Toimen tyyppi: tuotteiden arvoa lisäävät investoinnit; aluksiin tehtävät investoinnit, joilla parannetaan kalastustuotteiden laatua

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Toimesta etua saavien kalastajien lukumäärä

3

Lukuarvo

I.23

43 artiklan 1 ja 3 kohta ja 44 artiklan 1 kohdan f alakohta

Kalasatamat, purkupaikat, huutokauppahallit ja kalastussuojat — kalasatamien ja huutokauppahallien infrastruktuurin tai purkupaikkojen ja kalastussuojien parantamiseksi tehtävät investoinnit, kalastajien turvallisuuden parantamiseksi tehtävät investoinnit

Ilmoitetaan, liittyykö toimi meri- vai sisävesikalastukseen vai niihin molempiin

1

Ks. koodi taulukossa 2; lukuarvo

Kyllä, jos toimi liittyy mereen

Investointiluokka: kalasatamat; purkupaikat; huutokauppahallit; kalastussuojat

2

Ks. koodi taulukossa 5; lukuarvo

Investoinnin tyyppi: laatu; valvonta ja jäljitettävyys; energiatehokkuus; ympäristönsuojelu; turvallisuus ja työolot

3

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Toimesta etua saavien kalastajien lukumäärä

4

Lukuarvo

Toimesta etua saavien muiden sataman käyttäjien ja muiden työntekijöiden lukumäärä

5

Lukuarvo

I.24

43 artiklan 2 kohta

Kalasatamat, purkupaikat, huutokauppahallit ja kalastussuojat — investoinnit, joilla helpotetaan kaikkien saaliiden purkamista koskevan velvoitteen noudattamista

Investointiluokka: kalasatamat; purkupaikat; huutokauppahallit; kalastussuojat

1

Ks. koodi taulukossa 5; lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien kalastajien lukumäärä

2

Lukuarvo

II luku: Vesiviljelyn kestävä kehitys

II.1

47 artikla

Innovointi

Innovoinnin tyyppi: tietämyksen kehittäminen; uusien lajien tuominen markkinoille; toteutettavuustutkimukset

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Kyseessä olevan tutkimusyhteisön tyyppi

2

Ks. koodi taulukossa 4; lukuarvo

Tuetuissa yrityksissä toimesta suoraan etua saavien työntekijöiden lukumäärä

3

Lukuarvo

II.2

48 artiklan 1 kohdan a–d ja f–h alakohta

Vesiviljelyyn tehtävät tuottavat investoinnit

Investoinnin tyyppi: tuottava; monipuolistaminen; nykyaikaistaminen; eläinten terveys; tuotteiden laatu; ennallistaminen; täydentävät toiminnot

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

2

Lukuarvo

II.3

48 artiklan 1 kohdan e, i ja j alakohta

Vesiviljelyyn tehtävät tuottavat investoinnit — resurssitehokkuus, veden ja kemikaalien käytön vähentäminen, vettä säästävät kiertovesijärjestelmät

Investoinnin tyyppi: ympäristö ja luonnonvarat; veden käyttö ja laatu; suljetut järjestelmät

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

II.4

48 artiklan 1 kohdan k alakohta

Vesiviljelyyn tehtävät tuottavat investoinnit — parempi energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Investoinnin tyyppi: energiatehokkuus; uusiutuva energia

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

II.5

49 artikla

Vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja neuvontapalvelut

Toimen tyyppi: hoitopalvelujen perustaminen; vesiviljelylaitosten neuvontapalvelujen hankinta; lomitus- ja neuvontapalvelut (painopisteenä ympäristölainsäädännön noudattaminen) lomitus- ja neuvontapalvelut (painopisteenä ympäristövaikutusten arviointi) lomitus- ja neuvontapalvelut (painopisteenä eläinten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kansanterveyttä koskevan lainsäädännön noudattaminen) lomitus- ja neuvontapalvelut (painopisteenä markkinointi- ja liiketoimintastrategiat)

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

2

Lukuarvo

II.6

50 artikla

Työvoiman osaamisen ja verkostoitumisen edistäminen

Toiminnan tyyppi: ammatillinen koulutus elinikäinen oppiminen; levitys; uudet ammatilliset taidot; työolojen parantaminen ja työturvallisuuden edistäminen; verkostoituminen ja kokemusten vaihto

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

2

Lukuarvo

Toimesta etua saavien puolisoiden ja elinkumppaneiden lukumäärä

3

Lukuarvo

II.7

51 artikla

Vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien lisääminen

Toimen tyyppi: alueiden määrittely; tukivälineiden ja infrastruktuurien parantaminen; vakavan vahingon estäminen; lisääntyneen kuolleisuuden ja tautien toteamisen jälkeen toteutettavat toimet

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

2

Lukuarvo

II.8

52 artikla

Uusien vesiviljelyn harjoittajien kannustaminen kestävään vesiviljelyyn

Kyseessä oleva kokonaispinta-ala (km2)

1

Lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

2

Lukuarvo

II.9

53 artikla

Siirtyminen ympäristöasioiden hallintaan, auditointijärjestelmiin ja luonnonmukaiseen vesiviljelyyn

Toimen tyyppi: siirtyminen luonnonmukaiseen vesiviljelyyn; osallistuminen EMAS-järjestelmään

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

2

Lukuarvo

Kyseessä oleva kokonaispinta-ala (km2)

3

Lukuarvo

II.10

54 artikla

Ympäristöpalveluja tarjoava vesiviljely

Toimen tyyppi: vesiviljely Natura 2000 -alueilla; ex situ -suojelu ja -lisääminen; vesiviljelytoimet, joihin sisältyy ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

2

Lukuarvo

Natura 2000 -alueiden kokonaispinta-ala (km2)

3

Lukuarvo

Kyseessä olevien Natura 2000 -alueisiin kuulumattomien alueiden kokonaispinta-ala (km2)

4

Lukuarvo

II.11

55 artikla

Kansanterveyttä koskevat toimenpiteet

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

1

Lukuarvo

Ei

II.12

56 artikla

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat toimenpiteet

Toimen tyyppi: tautien valvonta ja hävittäminen; parhaat käytännöt ja käytännesäännöt; eläinlääkkeistä riippuvuuden vähentäminen; eläinlääketieteelliset tai farmaseuttiset tutkimukset ja hyvät käytännöt; terveydensuojeluryhmät; korvaukset nilviäisten viljelijöille

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

2

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

II.13

57 artikla

Vesiviljelykannoille otettavat vakuutukset

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

1

Lukuarvo

Ei

III luku: Kalastus- ja vesiviljelyalueiden kestävä kehitys

III.1

62 artiklan 1 kohdan a alakohta

Valmistelutuki

Tuensaajatyyppi

1

Ks. koodi taulukossa 4; lukuarvo

Ei

III.2

63 artikla

Paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano

Paikallisten kalatalouden toimintaryhmien valinta (1)

Paikallisen kalatalouden toimintaryhmän kattama väestö (yksikköinä)

1

Lukuarvo

Ei

Paikalliseen kalatalouden toimintaryhmään kuuluvien julkista sektoria edustavien kumppanien lukumäärä

2

Lukuarvo

Paikalliseen kalatalouden toimintaryhmään kuuluvien yksityistä sektoria edustavien kumppanien lukumäärä

3

Lukuarvo

Paikalliseen kalatalouden toimintaryhmään kuuluvien kansalaisyhteiskuntaa edustavien kumppanien lukumäärä

4

Lukuarvo

Paikallisen kalatalouden toimintaryhmän hallintotehtäviä varten palkkaamien työntekijöiden lukumäärä (kokoaikavastaavina)

5

Lukuarvo

Paikallisen kalatalouden toimintaryhmän tapahtumia varten palkkaamien työntekijöiden lukumäärä (kokoaikavastaavina)

6

Lukuarvo

III.3

63 artikla

Paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano

Paikallisten kalatalouden toimintaryhmien tukemat hankkeet (mukaan luettuina toimintakustannukset ja tapahtumat)

Toimen tyyppi: lisäarvo; monipuolistaminen; ympäristö; sosiaaliset ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat; hallintotapa; toimintakustannukset ja tapahtumat

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Tuensaajatyyppi

2

Ks. koodi taulukossa 4; lukuarvo

III.4

64 artikla

Yhteistyötoimet

Toimen tyyppi: valmistelutuki; hankkeet samassa jäsenvaltiossa; hankkeet muiden jäsenvaltioiden kanssa; hankkeet EU:n ulkopuolisten kumppanien kanssa

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Kumppanien lukumäärä, jos aiheellista

2

Lukuarvo

IV luku: Markkinoille saattamiseen ja jalostukseen liittyvät toimenpiteet

IV.1

66 artikla

Tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevat suunnitelmat

Asianomaisten tuottajajärjestöihin kuuluvien jäsenten lukumäärä

1

Lukuarvo

Ei

IV.2

67 artikla

Varastointituki

Toimesta etua saavien tuottajajärjestöihin kuuluvien jäsenten lukumäärä

1

Lukuarvo

Ei

IV.3

68 artikla

Markkinoille saattamista koskevat toimenpiteet

Toimen tyyppi: tuottajajärjestöjen, tuottajajärjestöjen yhteenliittymän tai toimialakohtaisten järjestöjen perustaminen; uusien markkinoiden löytäminen ja markkinoille saattamisen edellytysten parantaminen (painopisteenä lajit, joilla on markkinapotentiaalia); uusien markkinoiden löytäminen ja markkinoille saattamisen edellytysten parantaminen (painopisteenä tahattomat saaliit); uusien markkinoiden löytäminen ja markkinoille saattamisen edellytysten parantaminen (painopisteenä tuotteet, joiden vaikutukset ovat vähäiset, tai luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet); laadun ja lisäarvon edistäminen (painopisteenä kestävien tuotteiden sertifiointi ja menekinedistäminen); laadun ja lisäarvon edistäminen (painopisteenä laatujärjestelmät); laadun ja lisäarvon edistäminen (painopisteenä suoramyynti); laadun ja lisäarvon edistäminen (painopisteenä pakkaaminen); tuotannon avoimuus; jäljitettävyys ja ympäristömerkit; mallisopimukset; tiedotus- ja menekinedistämiskampanjat

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

 

Toimesta etua saavien yritysten lukumäärä

2

Lukuarvo

Toimesta etua saavien tuottajajärjestöihin kuuluvien jäsenten lukumäärä

3

Lukuarvo

IV.4

69 artikla

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus

Investoinnin tyyppi: energiansäästö tai ympäristövaikutusten vähentäminen; turvallisuus-, hygienia-, terveys- ja työskentelyolosuhteiden parantaminen; ihmisravinnoksi soveltumattomien saaliiden jalostus; sivutuotteiden jalostus; luonnonmukaisesti tuotettujen vesiviljelytuotteiden jalostus; uudet tai parannetut tuotteet, prosessit tai hallintajärjestelmät

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Tuettujen yritysten lukumäärä

2

Lukuarvo

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

3

Lukuarvo

V luku: Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden osalta syrjäisimmillä alueilla aiheutuvien lisäkustannusten korvaaminen

V.1

70 artikla

Korvausjärjestelmä

Korvatut lisäkustannukset

1

Lukuarvo

Ei

Toimesta etua saavien yritysten lukumäärä

2

Lukuarvo

Toimesta etua saavien työntekijöiden lukumäärä

3

Lukuarvo

VI luku: Yhteistyössä hallinnoitavat yhteisen kalastuspolitiikan liitännäistoimenpiteet

VI.1

76 artikla

Valvonta ja täytäntöönpanon valvonta

Toimen tyyppi: teknologian hankinta, asentaminen ja kehittäminen; komponenttien kehittäminen, hankinta ja asentaminen tietojen siirron varmistamiseksi; komponenttien kehittäminen, hankinta ja asentaminen jäljitettävyyden varmistamiseksi; ohjelmien toteuttaminen tietojen vaihtamiseksi ja analysoimiseksi; valvonta-alusten, -lentokoneiden ja -helikoptereiden nykyaikaistaminen ja hankinta; muiden valvontaresurssien hankinta; innovatiivisten tarkastus- ja valvontajärjestelmien kehittäminen ja pilottihankkeiden suunnittelu; koulutus- ja vaihto-ohjelmat; kustannus-hyötyanalyysit ja tarkastusten arviointi; seminaarit ja tiedotusvälineet; toimintaan liittyvät kustannukset; toimintasuunnitelman täytäntöönpano

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Kyllä, jos kyse alukseen tehtävistä investoinneista

Tuensaajatyyppi

2

Ks. koodi taulukossa 4; lukuarvo

VI.2

77 artikla

Tiedonkeruu

Tuensaajatyyppi

1

Ks. koodi taulukossa 4; lukuarvo

Ei

VII luku: Jäsenvaltion aloitteesta annettava tekninen tuki

VII.1

78 artikla

Jäsenvaltion aloitteesta annettava tekninen tuki

Toimen tyyppi: toimintaohjelman täytäntöönpano; tietotekniset järjestelmät; hallinnollisten valmiuksien parantaminen; tiedotustoiminta; arviointi; tutkimukset; valvonta ja tarkastukset; paikallisten kalatalouden toimintaryhmien verkosto; muu

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

VIII luku: Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen

VIII.1

80 artiklan 1 kohdan a alakohta

Merivalvonnan yhdentäminen

Toimen tyyppi: osallistuminen yhdennettyyn merivalvontaan; osallistuminen yhdennettyä merivalvontaa koskevaan yhteiseen tietojenvaihtoympäristöön (CISE)

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Tuensaajatyyppi

2

Ks. koodi taulukossa 4; lukuarvo

VIII.2

80 artiklan 1 kohdan b alakohta

Meriympäristön suojelun sekä meri- ja rannikkoluonnonvarojen kestävä käyttö

Toimen tyyppi: suojeltu merialue; Natura 2000

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Kyseessä olevan suojellun merialueen pinta-ala (km2) (jos aiheellista)

2

Lukuarvo

Kyseessä olevan Natura 2000 -alueen pinta-ala (km2) (jos aiheellista)

3

Lukuarvo

Tuensaajatyyppi

4

Ks. koodi taulukossa 4; lukuarvo

VIII.3

80 artiklan 1 kohdan c alakohta

Meriympäristön tilaa koskevan tietämyksen parantaminen

Toimen tyyppi: seurantaohjelman perustaminen; meristrategiadirektiiviin liittyvien toimenpiteiden vahvistaminen

1

Ks. koodi taulukossa 3; lukuarvo

Ei

Tuensaajatyyppi

2

Ks. koodi taulukossa 4; lukuarvo


Taulukko 2 — Kalastuksen tyyppi

Koodi

Kuvaus

1

Merikalastus

2

Sisävesikalastus

3

Molemmat


Taulukko 3 — Toimen tyyppi

Koodi

Kuvaus

Liittyy toimenpidekoodiin

1

Tuotteet ja varusteet

I.1

2

Prosessit ja tekniikat

I.1

3

Hallinto- ja organisaatiojärjestelmä

I.1

4

Toteutettavuustutkimukset ja neuvontapalvelut

I.2

5

Asiantuntijaneuvonta

I.2

6

Liiketoimintastrategiat

I.2

7

Verkostot

I.3

8

Kumppanuussopimus tai yhteenliittymä

I.3

9

Tiedonkeruu ja hallinto

I.3

10

Tutkimukset

I.3

11

Pilottihankkeet

I.3

12

Levitys

I.3

13

Seminaarit

I.3

14

Parhaat käytännöt

I.3

15

Koulutus ja oppiminen

I.4, I.5

16

Verkostoituminen

I.4

17

Sosiaalinen vuoropuhelu

I.4

18

Aluksiin tehtävät investoinnit

I.6

19

Ongintamatkailu

I.6

20

Ravintolat

I.6

21

Ympäristöpalvelut

I.6

22

Koulutustoiminta

I.6

23

Aluksiin tehtävät investoinnit

I.8

24

Yksittäiset varusteet

I.8

25

Epäsuotuisat sääolot

I.12

26

Ympäristövahinko

I.12

27

Pelastuskustannukset

I.12

28

Suunnittelu

I.13, I.14

29

Kehittäminen

I.13, I.14

30

Seuranta

I.13, I.14

31

Arviointi

I.13

32

Hallinnointi

I.13

33

Sidosryhmien osallistuminen

I.14

34

Suorat istutukset

I.14

35

Pyydysten valikoivuus

I.15

36

Poisheittämisen vähentäminen tai tahattomien saaliiden käsittely

I.15

37

Ekosysteemiin ja merenpohjaan kohdistuvien vaikutusten poistaminen

I.15

38

Pyydysten ja saaliiden suojaaminen nisäkkäiltä ja linnuilta

I.15

39

Kalojen yhteen kokoamiseen käytettävät laitteet syrjäisimmillä alueilla

I.15

40

Vaikutuksia vähentävän uuden teknisen tai organisatorisen tietämyksen kehittäminen

I.16

41

Vaikutuksia vähentävän uuden teknisen tai organisatorisen tietämyksen ottaminen käyttöön

I.16

42

Kestävämmän käytön mahdollistavan uuden teknisen tai organisatorisen tietämyksen kehittäminen

I.16

43

Kestävämmän käytön mahdollistavan uuden teknisen tai organisatorisen tietämyksen ottaminen käyttöön

I.16

44

Laitteisiin tehtävät investoinnit

I.18

45

Luonnonvarojen hoito

I.18

46

Hoitosuunnitelmat Natura 2000 -alueita ja erityisiä suojeltuja alueita varten

I.18

47

Natura 2000 -alueiden hoito

I.18

48

Suojeltujen merialueiden hoito

I.18

49

Tietoisuuden lisääminen

I.18

50

Muut luonnon monimuotoisuutta lisäävät toimet

I.18

51

Aluksella olevat varusteet

I.20

52

Pyydykset

I.20

53

Energiatehokkuustarkastukset ja -järjestelmät

I.20

54

Tutkimukset

I.20

55

Moottorin korvaaminen

I.21

56

Nykyaikaistaminen

I.21

57

Tuotteiden arvoa lisäävät investoinnit

I.22

58

Aluksiin tehtävät investoinnit, joilla parannetaan kalastustuotteiden laatua

I.22

59

Laatu

I.23

60

Valvonta ja jäljitettävyys

I.23

61

Energiatehokkuus

I.23

62

Ympäristönsuojelu

I.23

63

Turvallisuus ja työolot

I.23

64

Tietämyksen kehittäminen

II.1

65

Uusien lajien tuominen markkinoille

II.1

66

Toteutettavuustutkimukset

II.1

67

Tuottava

II.2

68

Monipuolistaminen

II.2

69

Nykyaikaistaminen

II.2

70

Eläinten terveys

II.2

71

Tuotteiden laatu

II.2

72

Ennallistaminen

II.2

73

Täydentävät toimet

II.2

74

Ympäristö ja luonnonvarat

II.3

75

Veden käyttö ja laatu

II.3

76

Suljetut järjestelmät

II.3

77

Energiatehokkuus

II.4

78

Uusiutuva energia

II.4

79

Hoitopalvelujen perustaminen

II.5

80

Vesiviljelylaitosten neuvontapalvelujen hankinta

II.5

81

Lomitus- ja neuvontapalvelut (painopisteenä ympäristölainsäädännön noudattaminen)

II.5

82

Lomitus- ja neuvontapalvelut (painopisteenä ympäristövaikutusten arviointi)

II.5

83

Lomitus- ja neuvontapalvelut (painopisteenä eläinten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kansanterveyttä koskevan lainsäädännön noudattaminen)

II.5

84

Lomitus- ja neuvontapalvelut (painopisteenä markkinointi- ja liiketoimintastrategiat)

II.5

85

Ammatillinen koulutus

II.6

86

Elinikäinen oppiminen

II.6

87

Levitys

II.6

88

Uudet ammatilliset taidot

II.6

89

Työolojen parantaminen ja työturvallisuuden edistäminen

II.6

90

Verkostoituminen ja kokemusten vaihto

II.6

91

Alueiden määrittely

II.7

92

Tukivälineiden ja infrastruktuurien parantaminen

II.7

93

Vakavan vahingon estäminen

II.7

94

Lisääntyneen kuolleisuuden ja tautien toteamisen jälkeen toteutettavat toimet

II.7

95

Siirtyminen luonnonmukaiseen vesiviljelyyn

II.9

96

Osallistuminen EMAS-järjestelmään

II.9

97

Vesiviljely Natura 2000 -alueilla

II.10

98

Ex situ -suojelu ja -lisääminen

II.10

99

Vesiviljelytoimet, joihin sisältyy ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen

II.10

100

Tautien valvonta ja hävittäminen

II.12

101

Parhaat käytännöt ja käytännesäännöt

II.12

102

Eläinlääkkeistä riippuvuuden vähentäminen

II.12

103

Eläinlääketieteelliset tai farmaseuttiset tutkimukset sekä hyvät käytännöt

II.12

104

Terveydensuojeluryhmät

II.12

105

Korvaukset nilviäisten viljelijöille

II.12

106

Arvon lisääminen

III.3

107

Monipuolistaminen

III.3

108

Ympäristö

III.3

109

Sosiaaliset ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat

III.3

110

Hallintotapa

III.3

111

Toimintakustannukset ja tapahtumat

III.3

112

Valmistelutuki

III.4

113

Hankkeet samassa jäsenvaltiossa

III.4

114

Hankkeet muiden jäsenvaltioiden kanssa

III.4

115

Hankkeet EU:n ulkopuolisten kumppanien kanssa

III.4

116

Tuottajajärjestöjen, yhteenliittymän tai toimialakohtaisten järjestöjen perustaminen

IV.3

117

Uusien markkinoiden löytäminen ja markkinoille saattamisen edellytysten parantaminen (painopisteenä lajit, joilla on markkinapotentiaalia)

IV.3

118

Uusien markkinoiden löytäminen ja markkinoille saattamisen edellytysten parantaminen (painopisteenä tahattomat saaliit)

IV.3

119

Uusien markkinoiden löytäminen ja markkinoille saattamisen edellytysten parantaminen (painopisteenä tuotteet, joiden vaikutukset ovat vähäiset, tai luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet)

IV.3

120

Laadun ja lisäarvon edistäminen (painopisteenä kestävien tuotteiden sertifiointi ja menekinedistäminen)

IV.3

121

Laadun ja lisäarvon edistäminen (painopisteenä laatujärjestelmät)

IV.3

122

Laadun ja lisäarvon edistäminen (painopisteenä suoramyynti)

IV.3

123

Laadun ja lisäarvon edistäminen (painopisteenä pakkaaminen)

IV.3

124

Tuotannon avoimuus

IV.3

125

Jäljitettävyys ja ympäristömerkit

IV.3

126

Mallisopimukset

IV.3

127

Tiedotus- ja menekinedistämiskampanjat

IV.3

128

Energiansäästö tai ympäristövaikutusten vähentäminen

IV.4

129

Turvallisuus-, hygienia-, terveys- ja työskentelyolosuhteiden parantaminen

IV.4

130

Ihmisravinnoksi soveltumattomien saaliiden jalostus

IV.4

131

Sivutuotteiden jalostus

IV.4

132

Luonnonmukaisesti tuotettujen vesiviljelytuotteiden jalostus

IV.4

133

Uudet tai parannetut tuotteet, prosessit tai hallintajärjestelmät

IV.4

134

Teknologian hankinta, asentaminen ja kehittäminen

VI.1

135

Komponenttien kehittäminen, hankinta ja asentaminen tiedonsiirron varmistamiseksi

VI.1

136

Komponenttien kehittäminen, hankinta ja asentaminen jäljitettävyyden varmistamiseksi

VI.1

137

Ohjelmien toteuttaminen tietojen vaihtamiseksi ja analysoimiseksi

VI.1

138

Valvonta-alusten, -lentokoneiden ja -helikoptereiden nykyaikaistaminen ja hankinta

VI.1

139

Muiden valvontaresurssien hankinta

VI.1

140

Innovatiivisten tarkastus- ja valvontajärjestelmien kehittäminen ja pilottihankkeet

VI.1

141

Koulutus- ja vaihto-ohjelmat

VI.1

142

Kustannus-hyötyanalyysit ja tarkastusten arviointi

VI.1

143

Seminaarit ja tiedotusvälineet

VI.1

144

Toimintaan liittyvät kustannukset

VI.1

145

Toimintasuunnitelman toteutus

VI.1

146

Toimintaohjelman toteutus

VII.1

147

Tietotekniset järjestelmät

VII.1

148

Hallinnollisten valmiuksien parantaminen

VII.1

149

Tiedotustoiminta

VII.1

150

Arviointi

VII.1

151

Tutkimukset

VII.1

152

Valvonta ja tarkastukset

VII.1

153

Paikallisten kalatalouden toimintaryhmien verkosto

VII.1

154

Muu

VII.1

155

Osallistuminen yhdennettyyn merivalvontaan

VIII.1

156

Osallistuminen yhdennettyä merivalvontaa koskevaan yhteiseen tietojenvaihtoympäristöön (CISE)

VIII.1

157

Suojeltu merialue

VIII.2

158

Natura 2000

VIII.2

159

Seurantaohjelman laadinta

VIII.3

160

Meristrategiadirektiiviin liittyvien toimenpiteiden vahvistaminen

VIII.3


Taulukko 4 — Tuensaajatyyppi

Koodi

Kuvaus

1

Viranomainen

2

Oikeushenkilö

3

Luonnollinen henkilö

4

Kalastajajärjestö

5

Tuottajajärjestöt

6

Valtiosta riippumaton järjestö

7

Tutkimuskeskus/yliopisto

8

Yhdistelmä


Taulukko 5 — Investointiluokat

Koodi

Kuvaus

Liittyy toimenpidekoodiin

1

Kalasatamat

I.23, I.24

2

Purkupaikat

I.23, I.24

3

Huutokauppahallit

I.23, I.24

4

Kalastussuojat

I.23, I.24


(1)  Tiedot ilmoitettava vain, jos paikallinen kalatalouden toimintaryhmä valitaan.