18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1229/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat toimittaa terveysväitteiden hyväksyntää koskevat hakemukset jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava asianmukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA), jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tieteellistä arviointia varten sekä komissiolle ja jäsenvaltioille tiedoksi.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Italsur s.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy -savoijinkaalin yhdistelmän vaikutuksia ja veren lipidien suojaamista hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta (kysymys EFSA-Q-2013-00574) (2). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta”.

(6)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 30 päivänä lokakuuta 2013 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy -savoijinkaalin yhdistelmän nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(7)

Italsur s.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmän vaikutuksia ja veren lipidien suojaamista hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta (kysymys EFSA-Q-2013-00575) (3). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta”.

(8)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 30 päivänä lokakuuta 2013 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmän nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(9)

Italsur s.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy -savoijinkaalin yhdistelmän vaikutuksia ja veren LDL-kolesterolipitoisuuden ylläpitämistä normaalina (kysymys EFSA-Q-2013-00576) (4). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”ylläpitää veren kolesterolipitoisuuden normaalina”.

(10)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 30 päivänä lokakuuta 2013 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy -savoijinkaalin yhdistelmän nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(11)

Italsur s.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmän vaikutuksia ja veren LDL-kolesterolipitoisuuden ylläpitämistä normaalina (kysymys nro EFSA-Q-2013-00579) (5). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”ylläpitää veren kolesterolipitoisuuden normaalina”.

(12)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 30 päivänä lokakuuta 2013 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmän nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(13)

Omikron Italia S.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmän vaikutuksia ja laskimoiden ja hiussuonten läpäisevyyden ylläpitämistä normaalina (kysymys EFSA-Q-2013-00353) (6). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”flavonoidisekoitus, joka sisältää 300 mg diosmiinia, 300 mg trokserutiinia ja 100 mg hesperidiiniä, on hyödyllinen apuaine laskimoiden ja hiussuonten fysiologisen läpäisevyyden ylläpitämisessä”.

(14)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 13 päivänä tammikuuta 2014 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmän käytön ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(15)

Omikron Italia S.r.l toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmän vaikutuksia ja laskimoiden jänteyden ylläpitämistä normaalina (kysymys EFSA-Q-2013-00354) (7). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”flavonoidisekoitus, joka sisältää 300 mg diosmiinia, 300 mg trokserutiinia ja 100 mg hesperidiiniä, on hyödyllinen apuaine laskimoiden fysiologisen jäntevyyden ylläpitämisessä”.

(16)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 13 päivänä tammikuuta 2014 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmän käytön ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(17)

Italsur srl toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski Orzotto-ohrakeiton vaikutuksia ja veren lipidien suojaamista hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta (kysymys EFSA-Q-2013-00578) (8). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta”.

(18)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 10 päivänä tammikuuta 2014 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella Orzotto-ohrakeiton nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä lueteltuja terveysväitteitä ei saa sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3413.

(3)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3414.

(4)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3415.

(5)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3416.

(6)  The EFSA Journal 2014; 12(1):3511.

(7)  The EFSA Journal 2014; 12(1):3512.

(8)  The EFSA Journal 2014; 12(1):3519.


LIITE

Hylätyt terveysväitteet

Hakemus — asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy-savoijinkaalin yhdistelmä

Myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Q-2013-00574

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmä

Myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Q-2013-00575

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy-savoijinkaalin yhdistelmä

Ylläpitää veren kolesterolipitoisuuden normaalina.

Q-2013-00576

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmä.

Ylläpitää veren kolesterolipitoisuuden normaalina.

Q-2013-00579

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmä

Flavonoidisekoitus, joka sisältää 300 mg diosmiinia, 300 mg trokserutiinia ja 100 mg hesperidiiniä, on hyödyllinen apuaine laskimoiden ja hiussuonten fysiologisen läpäisevyyden ylläpitämisessä.

Q-2013-00353

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmä

Flavonoidisekoitus, joka sisältää 300 mg diosmiinia, 300 mg trokserutiinia ja 100 mg hesperidiiniä, on hyödyllinen apuaine laskimoiden jäntevyyden ylläpitämisessä.

Q-2013-00354

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Orzotto-ohrakeitto

Myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Q-2013-00578