18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1225/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Olisi muutettava yhden asetuksessa (EU) N:o 269/2014 luetellun henkilön tietoja.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä oleva seuraavaa henkilöä koskeva merkintä alla olevalla merkinnällä.

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perustelut

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Syntynyt 25.4.1946 Almatyssä (tunnettiin ennen myös nimellä Alma-Ata), Kazakstanissa.

Valtionduuman neuvoston jäsen; LDPR-puolueen johtaja. Tuki aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. On aktiivisesti vaatinut Ukrainan jakamista. Allekirjoitti johtamansa LDPR-puolueen puolesta sopimuksen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” kanssa.

12.9.2014