15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014,

annettu 7 päivänä elokuuta 2014,

vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 649/2012 pannaan täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä, jäljempänä ’PIC-menettely’, tehty Rotterdamin yleissopimus, joka allekirjoitettiin 11 päivänä syyskuuta 1998 ja jonka yhteisö hyväksyi neuvoston päätöksellä 2003/106/EY (2).

(2)

On aiheellista ottaa huomioon tiettyjä kemikaaleja koskevat sääntelytoimet, jotka on toteutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (5) nojalla.

(3)

Aineen bitertanoli hyväksyntä on peruutettu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sillä seurauksella, että bitertanolin käyttö on kielletty torjunta-aineena, ja tämän vuoksi se olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevan 1 ja 2 osan kemikaaliluetteloihin.

(4)

Aineita syheksatiini ja atsosyklotiini ei ole hyväksytty tehoaineina asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla sillä seurauksella, että kyseisten aineiden käyttö torjunta-aineissa on kielletty, ja tämän vuoksi nämä aineet olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevan 1 ja 2 osan kemikaaliluetteloihin.

(5)

Aineita sinidonietyyli, syklanilidi, etoksisulfuroni ja oksadiargyyli ei ole hyväksytty tehoaineina asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla sillä seurauksella, että kyseisten aineiden käyttö torjunta-aineissa on kielletty, ja tämän vuoksi nämä aineet olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevan 1 ja 2 osan kemikaaliluetteloihin.

(6)

Ainetta rotenoni ei ole hyväksytty tehoaineena asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla sillä seurauksella, että rotenonin käyttöä torjunta-aineissa on ankarasti rajoitettu, koska käytännöllisesti katsoen kaikki sen käyttö on kielletty, vaikka rotenoni on asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti tunnistettu ja ilmoitettu arviointia varten valmisteryhmässä 17, ja tämän vuoksi jäsenvaltiot voivat myöntää lupia sen käytölle, kunnes asiasta tehdään päätös kyseisen asetuksen nojalla. Tämän vuoksi rotenoni olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa esitettyihin kemikaaliluetteloihin.

(7)

Aineen didekyylidimetyyliammoniumkloridi hyväksyntä on peruutettu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sillä seurauksella, että didekyylidimetyyliammoniumkloridin käyttö on kielletty torjunta-aineena kasvinsuojeluaineiden ryhmässä, ja tämän vuoksi se olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(8)

Aineita varfariini ja syflutriini ei enää hyväksytä tehoaineiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sillä seurauksella, että kyseisten aineiden käyttö on kielletty torjunta-aineena kasvinsuojeluaineiden ryhmässä, ja tämän vuoksi ne olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(9)

Rotterdamin yleissopimuksen sopimuspuolet päättivät 28 päivän huhtikuuta ja 10 päivän toukokuuta 2013 välisenä aikana pitämässään kuudennessa kokouksessa sisällyttää mainitun yleissopimuksen liitteeseen III atsinfossimetyylin, perfluorioktaanisulfonihapon, perfluorioktaanisulfonaatit, perfluorioktaanisulfonamidit ja perfluorioktaanisulfonyylit sillä seurauksella, että kyseisiin kemikaaleihin sovelletaan PIC-menettelyä mainitun yleissopimuksen mukaisesti. Tämän vuoksi kyseiset kemikaalit olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 osassa esitetystä kemikaaliluettelosta ja lisättävä kyseisessä liitteessä olevassa 3 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(10)

Rotterdamin yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi päätti sisällyttää yleissopimuksen liitteeseen III myös kaupallisen pentabromidifenyylieetterin, mukaan lukien tetra- ja pentabromidifenyylieetteri, sekä kaupallisen oktabromidifenyylieetterin, mukaan lukien heksa- ja heptabromidifenyylieetteri, sillä seurauksella, että näihin kemikaaleihin sovelletaan PIC-menettelyä kyseisen yleissopimuksen mukaisesti. Koska tetrabromidifenyylieetteri, pentabromidifenyylieetteri, heksabromidifenyylieetteri ja heptabromidifenyylieetteri on jo lueteltu asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V, minkä vuoksi niihin sovelletaan vientikieltoa, kyseisiä kemikaaleja ei lisätä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 3 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(11)

Kloraattia koskevaa kohtaa asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa olisi muutettava sen täsmentämiseksi, mitkä aineet kyseiseen kohtaan kuuluvat.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 649/2012 olisi muutettava.

(13)

Jotta kaikille osapuolille, jota asia koskee, jäisi riittävästi aikaa toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimet ja jotta jäsenvaltioille jäisi riittävästi aikaa toteuttaa tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät toimet, tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 649/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Neuvoston päätös 2003/106/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 649/2012 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Korvataan atsinfossimetyyliä ja perfluorioktaanisulfonaatteja koskevat kohdat seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Atsinfossimetyyli (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluorioktaanisulfonaatit

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallisuola (O-M+), halogenidi, amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

ja muut

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

b)

Korvataan kloraattia koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Kloraatti (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

ja muut

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

c)

Lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Atsosyklotiini (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanoli (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Sinidonietyyli (+)

142891-20-1

ei sovelleta

2925 19 95

p(1)

b

 

Syklanilidi (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Syflutriini

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Syheksatiini (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoksisulfuroni (+)

126801-58-9

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oksadiargyyli (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenoni (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Varfariini

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

2)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

Korvataan perfluorioktaanisulfonaatteja koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”Perfluorioktaanisulfonaattien johdannaiset (myös polymeerit), jotka eivät sisälly seuraaviin:

perfluorioktaanisulfonihappo, perfluorioktaanisulfonaatit, perfluorioktaanisulfonamidit, perfluorioktaanisulfonyylit

57589-85-2

68081-83-4

ja muut

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

b)

Korvataan kloraattia koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”Kloraatti

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

ja muut

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

c)

Poistetaan atsinfossimetyyliä koskeva kohta.

d)

Lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”Atsosyklotiini

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanoli

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Sinidonietyyli

142891-20-1

ei sovelleta

2925 19 95

p

 

Syklanilidi

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Syheksatiini

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoksisulfuroni

126801-58-9

ei sovelleta

2933 59 95

p

 

Oksadiargyyli

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenoni

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

3)

Lisätään 3 osaan seuraavat kohdat:

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine

HS-koodi

Seokset, ainetta sisältävät valmisteet

Luokka

”Atsinfossimetyyli

86-50-0

2933.99

3808.10

Torjunta-aine

perfluorioktaanisulfonihappo, perfluorioktaanisulfonaatit, perfluorioktaanisulfonamidit, perfluorioktaanisulfonyylit

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

ja muut

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Teollisuuskemikaali”