30.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1029/2014,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2014,

ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten annetun asetuksen (EU) N:o 73/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 73/2010 (2) 3 artiklan 13 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa viitataan komission asetukseen (EY) N:o 2096/2005 (3), joka kumottiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1035/2011 (4). Viittaukset asetukseen (EY) N:o 2096/2005 asetuksessa (EU) N:o 73/2010 olisi sen vuoksi saatettava ajan tasalle viittaamaan komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1035/2011.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 73/2010 liitteessä III viitataan kansainvälisen standardoimisjärjestön, jäljempänä ’ISO’, vahvistamiin standardeihin. ISO on kuitenkin asetuksen (EU) N:o 73/2010 antamisen jälkeen tarkistanut joitakin näistä standardeista ja muuttanut niiden numeroita. Asetuksessa (EU) N:o 73/2010 olevat viittaukset kyseisiin ISO-standardeihin olisi sen vuoksi saatettava ajan tasalle, jotta voidaan varmistaa niiden olevan yhdenmukaisia näiden standardien viimeisimpien numeroiden ja version kanssa.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 73/2010 liitteissä I, III ja XI viitataan useisiin määritelmiin ja määräyksiin, jotka on vahvistettu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (Chicagon yleissopimus) liitteessä 15, erityisesti sen heinäkuussa 2004 julkaistussa kahdennessatoista painoksessa, joka sisältää muutoksen 34. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) on asetuksen (EU) N:o 73/2010 antamisen jälkeen muuttanut eräitä Chicagon yleissopimuksen liitteen 15 määritelmiä ja määräyksiä sekä sen rakennetta, viimeksi heinäkuussa 2013 julkaistussa neljännessätoista painoksessa, joka sisältää muutoksen 37. Asetuksessa (EU) N:o 73/2010 olevat viittaukset Chicagon yleissopimuksen liitteeseen 15 olisi sen vuoksi saatettava ajan tasalle jäsenvaltioiden kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus vahvistetun ICAOn kansainvälisen sääntelykehyksen kanssa.

(4)

Asetusta (EU) N:o 73/2010 olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (5) 5 artiklalla perustetun yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 73/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.

’yhdistetyllä ilmailutiedotuskokonaisuudella’, jäljempänä ’IAIP’, paperilla tai sähköisessä muodossa olevaa kokonaisuutta, joka muodostuu seuraavista osista:

a)

ilmailukäsikirja, jäljempänä ’AIP’, muutoksineen;

b)

AIP:n lisäykset (Supplement);

c)

17 alakohdassa määritellyt tiedotteet, NOTAMit, ja lennonvalmistelutiedotteet (PIB);

d)

ilmailutiedotteet (AIC); sekä

e)

tarkistusluettelot ja luettelot voimassa olevista NOTAMeista;”

b)

Korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.

’estetiedoilla’ tietoja kaikista sellaisista kiinteistä (tilapäisistä tai pysyvistä) ja liikkuvista kohteista tai niiden osista, jotka sijaitsevat ilma-alusten maassa liikkumiseen tarkoitetulla alueella tai ulottuvat yli pinnan, joka on määritelty ilma-alusten suojaamiseksi lennon aikana, tai jotka jäävät kyseisten määriteltyjen pintojen ulkopuolelle ja joiden on arvioitu aiheuttavan vaaraa ilmaliikenteelle;”

c)

Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10.

’lentopaikan kartoitustiedoilla’ dataa, joka kerätään lentoaseman kartoitustietojen kokoamiseksi;”

d)

Korvataan 13 kohta seuraavasti:

”13.

’ilmailutiedotuspalvelun tarjoajalla’ komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 mukaisesti hyväksyttyä organisaatiota, joka vastaa ilmailutiedotuspalvelun tarjoamisesta;”

e)

Korvataan 24 kohta seuraavasti:

”24.

’kriittisillä tiedoilla’ tietoja, joiden eheydeltä edellytetään Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteessä 15 olevan 1 luvun 1.1 jakson c kohdassa määriteltyä tasoa;”

f)

Korvataan 25 kohta seuraavasti:

”25.

’olennaisilla tiedoilla’ tietoja, joiden eheydeltä edellytetään Chicagon yleissopimuksen liitteessä 15 olevan 1 luvun 1.1 jakson b kohdassa määriteltyä tasoa;”

2)

Korvataan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että ilmailutietojen tai ilmailutiedotuksen tarjoamiseen liittyvistä tehtävistä vastaava henkilöstö on asianmukaisesti koulutettua, pätevää ja valtuutettua suoritettaviin työtehtäviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 soveltamista.”

3)

Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on otettava käyttöön ja pidettävä yllä laadunhallintajärjestelmä, joka kattaa niiden ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tarjoamisen liitteessä VII olevassa A osassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 soveltamista.”

4)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

5)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä II.

6)

Korvataan liite XI tämän asetuksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 73/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 6).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 2096/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista (EUVL L 335, 21.12.2005, s. 13).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1035/2011, annettu 17 päivänä lokakuuta 2011, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista sekä asetusten (EY) N:o 482/2008 ja (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta (EUVL L 271, 18.10.2011, s. 23).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1).


LIITE I

Korvataan liitteessä I olevan B osan a kohta seuraavasti:

”a)

ne on toimitettava digitaalisesti noudattaen liitteessä III olevassa 9, 9 a ja 12 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä;”


LIITE II

”LIITE III

ARTIKLOISSA JA LIITTEISSÄ TARKOITETUT MÄÄRÄYKSET

1.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 3, jakso 3.7 (Quality management system).

2.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 3, jakso 1.2.1 (Horizontal reference system).

3.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 3, jakso 1.2.2 (Vertical reference system).

4.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 4 (Aeronautical Information Publications (AIP)).

5.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 4, jakso 4.3 (Specifications for AIP Amendments).

6.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 4, jakso 4.4 (Specifications for AIP Supplements).

7.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 5 (NOTAM).

8.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 6, jakso 6.2 (Provision of information in paper copy form).

9.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 10, jakso 10.1 (Coverage areas and requirements for data provision).

9 a

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), luku 10, jakso 10.2 (Terrain data set — content, numerical specification and structure).

10.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), lisäys 1 (Contents of Aeronautical Information Publication (AIP)).

11.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), lisäys 7 (Aeronautical data publication resolution and integrity classification).

12.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37), lisäys 8 (Terrain and obstacle data requirements).

13.

Object Management Group Unified Modelling Language (UML) Specification Version 2.1.1.

14.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19107:2003 Geographic information — Spatial schema (ensimmäinen painos, 8.5.2003).

15.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19115:2003 Geographic information — Metadata (ensimmäinen painos, 8.5.2003 [oikaisu Cor 1:2006 5.7.2006]).

16.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19139:2007 Geographic information — Metadata — XML schema implementation (ensimmäinen painos, 17.4.2007).

17.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19118:2011 Geographic information — Encoding (toinen painos, 10.10.2011).

18.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19136:2007 Geographic information — Geography Markup Language (GML) (ensimmäinen painos, 23.8.2007).

19.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO/IEC 19757–3:2006 — Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — Osa 3: Rule-based validation — Schematron (ensimmäinen painos — 24.5.2006).

20.

ICAO Doc 9674-AN/946 — World Geodetic System — 1984 Manual (toinen painos, 2002).

21.

ICAO Doc 9674-AN/946 — World Geodetic System — 1984 (WGS-84) Manual (toinen painos, 2002), luku 7, kohta 7.3.2 (Cyclic redundancy check (CRC) algorithm).

22.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO/IEC 27002:2005 — Informaatioteknologia — Turvallisuus — Tietoturvallisuuden hallintaa koskeva menettelyohje (ensimmäinen painos, 15.6.2005).

23.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 28000:2007: — Specification for security management systems for the supply chain (ensimmäinen painos, 21.9.2007, tarkistettavana, tarkoitus korvata toisella painoksella 31.1.2008 [selvitysvaiheessa]).

24.

Eurocae ED-99A, User Requirements for Aerodrome Mapping Information (lokakuu 2005).

25.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19110:2005 — Geographic information — Methodology for feature cataloguing (ensimmäinen painos).”


LIITE III

”LIITE XI

14 ARTIKLASSA TARKOITETUT ICAOLLE ILMOITETUT EROAVUUDET

Chicagon yleissopimuksen liite 15 — Aeronautical Information Services, luku 3, jakso 3.5.2 (Cyclic redundancy check) (neljästoista painos, heinäkuu 2013, sisältää muutoksen 37).”