3.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 939/2014,

annettu 2 päivänä syyskuuta 2014,

yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 5 ja 14 artiklassa tarkoitettujen todistusten laatimisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 606/2013 soveltamiseksi moitteettomasti olisi laadittava kaksi lomaketta.

(2)

Asetus (EU) N:o 606/2013 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, minkä vuoksi myös tämä asetus sitoo niitä.

(3)

Asetus (EU) N:o 606/2013 ja tämä asetus eivät sido Tanskaa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksella (EU) N:o 606/2013 perustetun, yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Lomake, jota on käytettävä asetuksen (EU) N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen myöntämiseen, on liitteessä I oleva lomake I.

2.   Lomake, jota on käytettävä asetuksen (EU) N:o 606/2013 14 artiklassa tarkoitetun todistuksen myöntämiseen, on liitteessä II oleva lomake II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 181, 29.6.2013, s. 4.


LIITE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image

Image