28.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 257/115


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 911/2014,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan meriturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’ on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1406/2002 (3) varmistamaan meriturvallisuuden ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn korkea, yhdenmukainen ja tuloksellinen taso.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 724/2004 (4), jolla asetusta (EY) N:o 1406/2002 on muutettu, virastolle osoitetaan tehtäviä alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn ja torjunnan alalla unionin vesillä tapahtuneiden onnettomuuksien, erityisesti Erika- ja Prestige-säiliöalusten onnettomuuksien, seurauksena.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 100/2013 (5) virastolle osoitetaan tehtäviä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjumiseksi ja viraston palvelut ulotetaan koskemaan unionin jäsenyyttä hakevia valtioita ja Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaita.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2038/2006 (6) vahvistettiin monivuotinen rahoitus viraston toiminnalle alusten aiheuttaman pilaantumisen torjunnan alalla, ja kyseinen rahoitus päättyi 31 päivänä joulukuuta 2013.

(5)

Kun otetaan huomioon pilaantumistapausten aiheuttamat mahdollisesti tuhoisat ympäristövaikutukset ja erittäin suuret taloudelliset kustannukset sekä tällaisten tapausten mahdolliset sosioekonomiset vaikutukset muihin aloihin, kuten matkailuun ja kalastukseen, virastolla olisi oltava riittävät varat, jotta se voi suorittaa sille annetut tehtävät alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla. Nämä tehtävät ovat tärkeitä sekä taloudellisten että muiden kuin taloudellisten lisävahinkojen estämiseksi.

(6)

Alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyyn ja torjuntaan liittyvien tehtävien suorittamiseksi viraston hallintoneuvosto hyväksyi 22 päivänä lokakuuta 2004 öljyvahinkojen torjuntavalmiutta ja torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman, jossa määritetään viraston öljyntorjuntatoimet ja jonka tavoitteena oli viraston käytettävissä olevien rahoitusvarojen optimaalinen käyttö. Hallintoneuvosto hyväksyi 12 päivänä kesäkuuta 2007 vaarallisten ja haitallisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen torjuntavalmiutta ja torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman. Asetuksen (EY) N:o 1406/2002 15 artiklan mukaisesti molemmat toimintasuunnitelmat päivitetään vuosittain viraston vuotuisessa työohjelmassa.

(7)

Olisi otettava huomioon onnettomuuksista aiheutunutta pilaantumista koskevat olemassa olevat sopimukset, jotka helpottavat jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tällä alalla, sekä asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset ja sopimukset, jotka koskevat Euroopan merialueiden suojelua pilaantumistapauksilta ja joissa vaaditaan kaikkia osapuolia toteuttamaan kaikki aiheelliset valmius- ja torjuntatoimenpiteet öljyvahinkojen varalta.

(8)

Viraston toimintasuunnitelmissa määritetyt viraston toteuttamat pilaantumisentorjuntatoimet liittyvät tiedotuksen, yhteistyön ja yhteensovittamisen alalla toteutettaviin toimiin, myös siltä osin kuin kyse on vaarallisten ja haitallisten aineiden aiheuttamasta meren pilaantumisesta. Nämä torjuntatoimet liittyvät ennen kaikkea operatiivisen avun tarjoamiseen niille jäsenvaltioille tai alueellisen merialueen unionin kanssa jakaville kolmansille maille, joihin vaikutukset kohdistuvat, jäljempänä yhdessä ’valtiot, joihin vaikutukset kohdistuvat’, siten, että niidenkäyttöön annetaan pyydettäessä lisää pilaantumisentorjunta-aluksia, joilla torjutaan alusten aiheuttamia öljyvahinkoja sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttamaa meren pilaantumista. Viraston olisi kiinnitettävä erityistä huomiota herkimmiksi katsottuihin alueisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta avun antamista muille sitä tarvitseville alueille.

(9)

Viraston pilaantumisentorjuntatoimissa olisi noudatettava nykyisiä yhteistyöjärjestelyjä, jotka koskevat meren pilaantumistapauksessa annettavaa keskinäistä apua. Unioni on liittynyt useisiin alueellisiin järjestöihin ja valmistelee liittymistä muihin alueellisiin järjestöihin.

(10)

Viraston toimet olisi sovitettava yhteen niiden toimien kanssa, joista määrätään sellaisissa kahdenvälisissä ja alueellisissa sopimuksissa, joiden osapuoli unioni on. Meren pilaantumistapauksessa viraston olisi annettava apua niille valtioille, joihin vaikutukset kohdistuvat ja joiden alaisuudessa puhdistustoimet toteutetaan.

(11)

Virastolla olisi oltava aktiivinen tehtävä valvontaan, pilaantumisen varhaiseen havaitsemiseen sekä pilaantumisesta vastuussa olevien alusten tai öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen tunnistamisessa tarvittavan eurooppalaisen öljyvahinkoja koskevan satelliittitarkkailu- ja havaitsemisjärjestelmän (CleanSeaNet) ylläpitämisessä ja edelleen kehittämisessä, esimerkiksi kun kyseessä ovat aluksista peräisin olevat öljypäästöt ja porauslaitteistojen toiminnalliset päästöt ja tahattomat päästöt. Tällä järjestelmällä olisi parannettava tietojen saatavuutta sekä tehostettava ja nopeutettava pilaantumisen torjuntaa.

(12)

Viraston valtioille, joihin vaikutukset kohdistuvat, antamat täydentävät keinot olisi annettava käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä No 1313/2013/EU (7) perustetun unionin pelastuspalvelumekanismin välityksellä.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot unionin eri alueilla sijaitsevista julkisista ja yksityisistä pilaantumisentorjuntamekanismeista ja niihin liittyvistä torjuntavalmiuksista neuvoston päätöksellä 2007/779/EY, Euratom (8) perustetun yhteisen hätäviestintä- ja tietojärjestelmän (CECIS) välityksellä, kun se on käytettävissä tähän tarkoitukseen.

(14)

Jotta viraston operatiivinen apu olisi aiempaa tehokkaampaa viraston pilaantumisentorjuntatehtävien laajentuessa kattamaan alueellisen merialueen unionin kanssa jakavat kolmannet maat, viraston olisi kaikin tavoin pyrittävä kannustamaan näitä kolmansia maita keräämään yhteen tietoja ja tekemään yhteistyötä viraston suorittamassa pilaantumisentorjuntamekanismeja ja niihin liittyviä torjuntavalmiuksia koskevan luettelon ylläpidossa.

(15)

Viraston pilaantumisentorjuntatoimien tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi annettava virastolle tietoja tieteellisistä tutkimuksista, joita ne ovat tehneet sellaisten dispergointiaineina käytettyjen kemikaalien vaikutuksista, joilla saattaa olla merkitystä torjuntatoimien kannalta.

(16)

Sen varmistamiseksi, että viraston toimintasuunnitelmat pannaan täytäntöön perusteellisesti, virastoa varten olisi perustettava toimintakelpoinen ja kustannustehokas järjestelmä, jonka avulla rahoitetaan erityisesti operatiivisen avun antaminen valtioille, joihin vaikutukset kohdistuvat.

(17)

Virastolle pilaantumisen torjunnan alalla osoitettujen tehtävien ja muiden niihin liittyvien toimien rahoitus olisi sen vuoksi turvattava monivuotisen sitoumuksen pohjalta. Tämän monivuotisen sitoumuksen määrässä olisi otettava huomioon viraston pilaantumisentorjuntatehtävien laajeneminen ja tarve tehostaa virastolle myönnettyjen varojen käyttöä talousarviorajoitteiden puitteissa. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi määritettävä unionin rahoitusosuuden vuosittaiset määrät vuotuista talousarviomenettelyä noudattaen. On erityisen tärkeää, että komissio laatii väliarvioinnin viraston valmiuksista täyttää velvollisuutensa alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti.

(18)

Pilaantumisen torjunnan rahoitukseen sidottavien määrien olisi katettava 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välinen jakso neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (9) säädetyn monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti. Sen vuoksi olisi vahvistettava rahoituspuitteet samaa ajanjaksoa varten.

(19)

Viraston apu valtioille, jotka hakevat unionin jäsenyyttä, ja Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaille olisi rahoitettava kyseisiä valtioita ja maita koskevista nykyisistä unionin ohjelmista, ja näin ollen sen ei olisi oltava osa viraston monivuotista rahoitusta.

(20)

Jotta sitoumukset jakautuisivat optimaalisesti ja jotta otettaisiin huomioon mahdolliset muutokset alusten aiheuttaman pilaantumisen torjuntatoimissa, on tarpeen varmistaa, että erityisiä toimintatarpeita seurataan jatkuvasti niin, että vuosittaisiin rahoitussitoumuksiin voidaan tehdä mukautuksia.

(21)

Asetuksen (EY) N:o 1406/2002 mukaisesti viraston olisi vuosikertomuksessaan raportoitava viraston monivuotisen rahoituksen toteuttamisesta.

(22)

On aiheellista varmistaa viraston toiminnan perusteella alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalle myönnettävän rahoitustuen jatkuvuus ja yhdenmukaistaa tämän asetuksen soveltamiskausi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 soveltamiskauden kanssa. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2014,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan meriturvallisuusviraston, jäljempänä ’virasto’, talousarvioon myönnettävää unionin rahoitusosuutta koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt niiden tehtävien suorittamiseksi, jotka virastolle on asetuksen (EY) N:o 1406/2002 1 ja 2 artiklan nojalla osoitettu alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla.

2.   Viraston pilaantumisen torjunnan alalla toteuttamat toimet eivät vapauta rannikkovaltioita niiden vastuusta ylläpitää asianmukaisia pilaantumisen torjuntamekanismeja.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’öljyllä’ öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä vuonna 1990 tehdyssä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälisessä yleissopimuksessa määritettyä mineraaliöljyä sen kaikissa muodoissa, mukaan lukien raakaöljy, polttoöljy, liete, jäteöljy sekä jalostetut tuotteet;

b)

’vaarallisilla ja haitallisilla aineilla’ kaikkia sellaisia vuonna 2000 tehdyssä vaarallisten ja haitallisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen torjuntavalmiutta, torjuntaa ja torjuntayhteistyötä koskevassa IMO:n pöytäkirjassa määritettyjä muita aineita kuin öljyä, jotka meriympäristöön joutuessaan todennäköisesti aiheuttavat vaaraa ihmisten terveydelle, vahingoittavat elollisia luonnonvaroja ja meren eliöstöä, pilaavat maisemaa tai aiheuttavat häiriötä muulle lailliselle meren käytölle;

c)

’öljyn- ja kaasunporauslaitteistolla’ paikallaan olevaa kiinteää tai liikutettavaa asennelmaa tai asennelmien yhdistelmää, joka on pysyvästi yhdistetty silloilla tai muilla rakenteilla ja jota käytetään avomerellä tapahtuvaan öljyn- tai kaasunporaustoimintaan tai tämän toiminnan yhteydessä; avomerellä toimivat liikkuvat porausyksiköt sisältyvät öljyn- ja kaasunporauslaitteistoihin ainoastaan, jos ne ovat ankkuroituneet avomerelle poraamista, tuotantoa tai muita avomerellä tapahtuvaan öljyn- tai kaasunporaustoimintaan liittyviä toimia varten, sekä infrastruktuuri ja asennelmat, joita käytetään siirtämään öljy ja kaasu maalle ja maalla sijaitseviin terminaaleihin.

3 artikla

Soveltamisala

Virastolle myönnetään 1 artiklassa tarkoitettu unionin rahoitusosuus, jotta voidaan rahoittaa alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla toimia, joita tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1406/2002 10 artiklan 2 kohdan k alakohdan mukaisesti hyväksytyssä yksityiskohtaisessa suunnitelmassa, ja erityisesti niitä, jotka liittyvät seuraaviin:

a)

operatiivinen apu ja täydentävät keinot, joilla tuetaan asetuksen (EY) N:o 1406/2002 2 artiklan 3 kohdan d alakohdan ja 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti niiden valtioiden, joihin vaikutukset kohdistuvat, pyynnöstä toteutettuja pilaantumisen torjuntatoimia ja joita ovat muun muassa pilaantumisen torjuntaan käytettävät valmiusalukset, satelliittikuvat ja laitteet, kun on kyse alusten tai öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen tahattomasti tai tahallisesti aiheuttamasta meren pilaantumisesta;

b)

yhteistyö ja yhteensovittaminen ja teknisen ja tieteellisen avun tarjoaminen jäsenvaltioille ja komissiolle unionin pelastuspalvelumekanismin, IMO:n ja asiaankuuluvien alueellisten järjestöjen asian kannalta merkityksellisten toimien puitteissa;

c)

tiedot, erityisesti parhaiden toimintatapojen, asiantuntemuksen, tekniikoiden ja innovaatioiden kerääminen, analysoiminen ja jakelu alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla.

4 artikla

Unionin rahoitus

1.   Virastolle annetaan monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa tarvittavat määrärahat, jotta se voi täyttää velvollisuutensa alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti.

2.   Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista koskevat rahoituspuitteet ovat käypinä hintoina ilmaistuna 160 500 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana.

3.   Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät vuotuisista määrärahoista monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa. Tässä yhteydessä on varmistettava jäsenvaltioille 3 artiklan a alakohdan mukaisesti annettavaan operatiiviseen apuun tarvittava rahoitus.

5 artikla

Nykyisten valmiuksien seuranta

1.   Jotta voidaan määritellä vaatimukset viraston antamalle operatiiviselle avulle ja lisätä sen tehokkuutta esimerkiksi antamalla käyttöön pilaantumisen torjunnassa käytettäviä aluksia jäsenvaltioiden valmiuksien lisäksi, virasto ylläpitää luetteloa julkisista pilaantumisentorjuntamekanismeista ja yksityisistä pilaantumisentorjuntamekanismeista, jos tällaisia on käytössä, ja niihin liittyvistä torjuntavalmiuksista unionin eri alueilla.

2.   Virasto ylläpitää tätä luetteloa jäsenvaltioiden antamien tietojen perusteella. Luettelon ylläpitoa varten virasto pyrkii hankkimaan alueellisen merialueen unionin kanssa jakavilta kolmansilta mailta tietoa pilaamisentorjuntamekanismeista ja niihin liittyvistä torjuntavalmiuksista.

3.   Viraston hallintoneuvosto ottaa huomioon tämän luettelon ja muut asetuksen (EY) N:o 1406/2002 1 artiklassa vahvistettuihin pilaantumisen torjuntatavoitteisiin liittyvät aiheelliset tiedot, kuten riskinarviointien ja dispergointiaineina käytettyjen kemikaalien vaikutuksista tehtyjen tieteellisten tutkimusten sisältämät tiedot, ennen kuin se tekee päätöksen pilaantumisen torjuntaan tähtäävistä toimistaan viraston vuotuisen työohjelman puitteissa. Tässä yhteydessä virasto kiinnittää erityistä huomiota herkimmiksi katsottuihin alueisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta avun antamista muille sitä tarvitseville alueille.

6 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Komissio ja virasto varmistavat, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla sekä perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, sekä käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia neuvoston asetusten (EY, Euratom) N:o 2988/95 (10) ja (Euratom, EY) N:o 2185/96 (11) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2013 (12) mukaisesti.

2.   Tämän asetuksen perusteella rahoitettavia unionin toimia rahoitettaessa asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna sääntöjenvastaisuutena pidetään mitä tahansa sellaista unionin oikeuden säännöksen tai määräyksen taikka sopimusvelvoitteiden rikkomista, joka johtuu talouden toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voi olla perusteettomasta menosta aiheutuva vahinko unionin yleiselle talousarviolle tai unionin hallinnoimille talousarvioille.

3.   Komissio ja virasto varmistavat kumpikin toimivaltansa puitteissa, että rahoitettaessa unionin toimia tämän asetuksen mukaisesti rahalle saadaan mahdollisimman hyvä vastine.

7 artikla

Väliarviointi

1.   Komissio toimittaa viraston antamien tietojen pohjalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Tässä kertomuksessa, jonka laatiminen ei vaikuta viraston hallintoneuvoston asemaan, esitetään 4 artiklassa tarkoitetun unionin rahoitusosuuden käytön tulokset 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisen ajanjakson kattavien sitoumusten ja menojen osalta.

2.   Komissio esittää tässä kertomuksessa arvioinnin viraston valmiudesta täyttää velvollisuutensa tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti. Arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon se, että viraston on suoritettava sille annetut tehtävät, komissio esittää tarvittaessa ajanjakson 2018–2020 osalta virastolle 3 artiklassa tarkoitettujen tehtävien toteuttamiseen myönnettyjen monivuotisten rahoituspuitteiden asianmukaista mukauttamista enintään 8 prosentilla. Mahdollinen mukautus tehdään monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa, ja se ei vaikuta vuotuisiin talousarviomenettelyihin eikä monivuotisen rahoituskehyksen tulevaan tarkistamiseen.

3.   Tämän kertomuksen on sisällettävä tietoja alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttamaa meren pilaantumista koskevan viraston torjuntavalmiuden sosioekonomisista, ekologisista ja taloudellisista vaikutuksista, jos tällaisia tietoja on saatavilla.

4.   Tämän kertomuksen perusteella komissio voi myös ehdottaa tarvittaessa muutoksia tähän asetukseen, jotta voidaan ottaa huomioon erityisesti tieteellinen edistys alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla, myös vaarallisten ja haitallisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta, ja jotta voidaan ottaa huomioon sellaisiin sopimuksiin tehdyt asian kannalta merkitykselliset muutokset, joilla on perustettu alueellisia järjestöjä, joiden toiminnan viraston pilaantumisentorjuntatoimet kattavat ja joihin unioni on liittynyt.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivää, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  EUVL C 327, 12.11.2013, s. 108.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 23. heinäkuuta 2014.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 724/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 100/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 30).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2038/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten aiheuttaman pilaantumisen torjunnan alalla (EUVL L 394, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

(8)  Neuvoston päätös 2007/779/EY, Euratom, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta (EUVL L 314, 1.12.2007, s. 9).

(9)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(10)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

(11)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).