12.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 239/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 869/2014,

annettu 11 päivänä elokuuta 2014,

uusista rautateiden henkilöliikennepalveluista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot ovat avanneet rautateiden kansainvälisen henkilöliikenteen palvelujen markkinansa direktiivin 2012/34/EU 10 artiklan mukaisesti niin, että mikä tahansa saman direktiivin nojalla myönnetyllä luvalla toimiva rautatieyritys voi tarjota kyseisiä palveluja. Rautatieyrityksillä on kansainvälistä henkilöliikennettä harjoittaessaan oikeus ottaa ja jättää matkustajia kaikilla kansainvälisellä reittiosuudella sijaitsevilla asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa jäsenvaltiossa.

(2)

Uusien, avointen ja väliasemia sisältävien kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen käyttöönotto ei kuitenkaan saisi johtaa kotimaisten henkilöliikennepalvelujen markkinoiden avaamiseen, vaan niiden olisi koskettava vain kansainvälisellä reittiosuudella olevia liitännäisasemia. Uusien palvelujen päätarkoituksena olisi oltava kansainvälisellä matkalla olevien matkustajien kuljettaminen. Direktiivin 2012/34/EU IV luvun 4 jaksossa tarkoitetun sääntelyelimen olisi toimivaltaisten viranomaisten tai asianomaisten rautatieyritysten pyynnöstä määriteltävä ehdotetun uuden palvelun päätarkoitus.

(3)

Rautateiden kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen avaaminen kilpailulle voi vaikuttaa julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen nojalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 (2) mukaisesti tuotettujen rautateiden henkilöliikennepalvelujen järjestelyihin ja rahoitukseen. Direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot voivat rajoittaa markkinoille pääsyä, jos se vaarantaisi tällaisten julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten taloudellisen tasapainon. Sääntelyelimen olisi määritettävä toimivaltaisten viranomaisten, rataverkon haltijan taikka julkisia palveluhankintoja koskevaa sopimusta täytäntöön panevan rautatieyrityksen pyynnöstä, vaarantaisiko uusi ehdotettu kansainvälinen rautateiden henkilöliikennepalvelu julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen taloudellisen tasapainon.

(4)

Jotta voidaan välttää uuden jo aloitetun henkilöliikennepalvelun keskeyttäminen ja taata tämän uuden palvelun toimintamahdollisuuden oikeusvarmuus, olisi rajoitettava sitä määräaikaa, jonka aikana voidaan pyytää pääasiallisen tarkoituksen tai taloudellisen tasapainon arviointia, ja ajallisen yhteyden olisi oltava sidoksissa hakijan uutta rautateiden kansainvälistä henkilöliikennettä koskevaan kiinnostuksenilmaisuun. Samasta syystä myös sääntelyelimen arvioinnissa käyttämille menettelyille olisi annettava määräaika.

(5)

Pääasiallista tarkoituksen arviointia koskevan pyynnön olisi sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan päätellä, että ehdotetun uuden palvelun päätarkoitus on muu kuin kuljettaa matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien asemien välillä. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi arviointia pyytävän tahon olisi voitava käyttää sääntelyelinten julkaisemia vakiolomakkeita.

(6)

Sääntelyelimen olisi tehtävä määrällinen ja laadullinen analyysi ehdotetun uuden palvelun tarkoitusperän osoittamiseksi keskipitkällä aikavälillä sen sijaan, että se vain toteaisi sen tunnuspiirteet tiettynä aikana. Olisi määriteltävä arviointiperusteet, joita käytetään sääntelyelimen menetelmässä pääasiallisen tarkoituksen arvioimiseksi kyseisen jäsenvaltion rautatieliikenteen erityispiirteet huomioon ottaen. Määrällisiä kynnysarvoja ei tulisi soveltaa tiukasti tai yksinomaan.

(7)

Taloudellisen tasapainon arviointia koskevan pyynnön olisi sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan päätellä, että ehdotettu uusi palvelu vaarantaisi julkisen palvelun sopimuksen taloudellisen tasapainon. Ehdotetun uuden palvelun olisi katsottava vaarantavan julkisen palvelun taloudellinen tasapainon, jos julkisen palvelun sopimuksen arvo muuttuu merkittävästi, mikä merkitsee sitä, että sopimuksen mukaiset palvelut kilpailuun perustuvilla markkinoilla eivät olisi enää kestäviä, eivätkä ne voisi toimia kohtuullisella voitolla.

(8)

Kun arvioidaan ehdotetun uuden palvelun vaikutuksia julkisen palvelun sopimuksen taloudelliseen tasapainoon, arvioinnin olisi perustuttava objektiiviseen menetelmään ja arviointiperusteisiin, joita käytetään sääntelyelimen menetelmässä taloudellisen tasapainon arvioimiseksi kyseisen jäsenvaltion rautatieliikenteen erityispiirteet huomioon ottaen. Taloudellisessa analyysissa olisi keskityttävä siihen, mitä taloudellisia vaikutuksia uudella palvelulla on julkisia palveluhankintoja koskevaan sopimukseen kokonaisuutena ja myös niihin palveluihin, joihin uuden palvelun vaikutus kohdistuu erityisesti, koko sen vaikutusaikana. Ennalta määritettyjä määrällisiä kynnysarvoja ei tulisi soveltaa tiukasti tai yksinomaan. Sen lisäksi, että sääntelyelin analysoi ehdotetun uuden palvelun taloudellisia vaikutuksia julkisia palveluhankintoja koskevaan sopimukseen, sen olisi myös otettava huomioon asiakkaille lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä koituvat edut.

(9)

Mahdollisuutta tarkastella uudelleen päätöstä, jonka sääntelyelin on tehnyt taloudellisen tasapainon arvioinnin perusteella, olisi rajoitettava niihin tapauksiin, joissa uusi palvelu muuttuu merkittävästi verrattuna sääntelyelimen analysoimiin tietoihin tai kun julkisen palvelun sopimuksen mukaisiin palveluihin kohdistuvien todellisten ja arvioitujen vaikutusten välillä on huomattava ero. Jotta voidaan taata riittävä oikeudellisen vakaus uudelle palvelun tarjoajalle, pitäisi olla kohtuullinen ajanjakso, jonka aikana uudelleentarkastelua ei saa vaatia.

(10)

Rajoittamatta sääntelyelinten riippumattomuutta direktiivin 2012/34/EU 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa päätöksenteossa sääntelyelinten olisi vaihdettava keskenään tietoja ja yksittäistapauksissa niiden olisi tarvittaessa koordinoitava periaatteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät pääasiallisen tarkoituksen ja taloudellisen tasapainon arviointiin, jotta vältettäisiin niiden käytäntöjen väliset suuret erot, jotka voisivat aiheuttaa epävarmuutta kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen markkinoilla.

(11)

Kaikissa toimissa, jotka liittyvät pääasiallisen tarkoituksen tai taloudellisen tasapainon arviointiin, sääntelyelinten olisi kunnioitettava arviointiin osallistuneilta osapuolilta vastaanottamiensa kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuutta.

(12)

Sääntelyelimillä ei ole velvollisuutta pyytää maksua pääasiallisen tarkoituksen tai taloudellisen tasapainon arvioinnista tai taloudellisen tasapainon arvioinnin uudelleentarkastelusta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä tällaisen maksun asettamisesta pyyntöjä esittäville tahoille sääntelyelinten suorittamasta työstä, jotta arviointien nettokustannukset voidaan korvata. Tällöin maksun on oltava syrjimätön, kohtuullinen ja se on perittävä tehokkaasti kaikilta pyynnön esittäneiltä tahoilta avoimella tavalla.

(13)

Sääntelyelinten olisi kehitettävä johdonmukainen menetelmä pääasiallista tarkoitusta ja tarvittaessa taloudellista tasapainoa mittaavien testien suorittamiseksi ottaen huomioon sidosryhmien kuulemisen tulokset ja tietojen vaihdon muiden sääntelyelinten kanssa. Muiden tahojen ei pitäisi voida rajoittaa tätä vastuuta. Arviointien olisi perustuttava tapauskohtaiseen analyysiin eikä pelkästään ennalta määriteltyjen kynnysarvojen käyttämiseen. Kansallisissa säädöksissä ei tulisi määritellä kynnysarvoja. Arviointimenetelmää luotaessa olisi otettava huomioon markkinoiden kehitys siten, että sitä voidaan kehittää ajan mittaan erityisesti sääntelyelinten kokemusten perusteella.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2012/34/EU 62 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan menettely ja perusteet, joita on noudatettava määritettäessä

a)

onko rautatieliikennepalvelun päätarkoituksena kuljettaa matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien asemien välillä;

b)

vaarantaako rautateiden kansainvälinen henkilöliikenteen palvelu julkisen rautatieliikennepalvelun sopimuksen taloudellisen tasapainon.

1 a artikla

Soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen

Tätä asetusta ei sovelleta liikennepalveluihin, jotka yritys järjestää omille työntekijöilleen työpaikalle ja takaisin siirtymiseksi, eikä palveluihin, joita varten yleisölle ei myydä lippuja.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’uudella kansainvälisellä henkilöliikennepalvelulla’ kansainvälistä henkilöliikennepalvelua, jota ehdotetaan markkinoille tuotavaksi tai joka merkitsee huomattavaa muutosta lisäämällä nykyisen kansainvälisen henkilöliikennepalvelun vuorojen määrää tai asemien määrää;

2)

’pääasiallisen tarkoituksen arvioinnilla’ arviointimenettelyä, jossa sääntelyelin arvioi 5 artiklassa tarkoitetun yhteisön pyynnöstä, onko uuden ehdotetun rautatieliikennepalvelun pääasiallisena tarkoituksena kuljettaa matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien asemien välillä vai kuljettaa matkustajia samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien asemien välillä;

3)

’taloudellisen tasapainon arvioinnilla’ arviointimenettelyä, jossa sääntelyelin arvioi 10 artiklassa — jota sovelletaan vain niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan mukaisesti rajoittaa rautatieinfrastruktuurin käyttömahdollisuutta niiltä rautateiden kansainvälisen henkilöliikenteen palveluilta, joita tarjotaan yhden tai useamman julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen kattamien lähtö- ja määräasemien välillä — tarkoitettujen yhteisöjen pyynnöstä, vaarantaisiko ehdotettu uusi rautateiden kansainvälinen henkilöliikennepalvelu julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen taloudellisen tasapainon;

4)

’julkisia palveluhankintoja koskevalla sopimuksella’ julkisen palvelun sopimusta, siten kuin se on määritelty rautatieliikennettä koskevan asetuksen (EY) N:o 1370/2007 2 artiklan i alakohdassa;

5)

’toimivaltaisella viranomaisella’ asetuksen (EY) N:o 1370/2007 2 artiklan b alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista;

6)

’taloudellisella nettovaikutuksella’ julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen vaikutuksia julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin ja siitä kertyviin tuloihin, kun otetaan huomioon julkisen rautatieliikenteen harjoittajan kyseisestä toiminnasta saamat tulot ja kohtuullinen voitto, joka lasketaan asetuksen (EY) N:o 1370/2007 liitteessä olevan 2 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Uudesta rautateiden kansainvälisestä henkilöliikennepalvelusta ilmoittaminen

1.   Hakijan on ilmoitettava asianomaisille sääntelyelimille aikeestaan tarjota uutta kansainvälistä henkilöliikennepalvelua ennen kuin se voi pyytää infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeutta rataverkon haltijalta.

2.   Sääntelyelinten on kehitettävä ja julkaistava verkkosivullaan vakiomuotoinen ilmoituslomake, joita hakijoiden on käytettävä ja jotka sisältävät seuraavat tiedot:

a)

hakijan nimi, osoite, oikeudellinen muoto, rekisterinumero (jos on rekisteröity);

b)

tiedusteluihin vastaavan henkilön yhteystiedot;

c)

tiedot hakijan toimiluvasta ja turvallisuustodistuksesta tai kuvaus vireillä olevasta hakumenettelystä niiden saamiseksi;

d)

yksityiskohtainen reitti, jossa ilmoitetaan lähtö- ja määräpaikan sijainti sekä kaikki väliasemat ja niiden väliset etäisyydet;

e)

ehdotetun uuden rautateiden kansainvälisen henkilöliikennepalvelun toiminnan suunniteltu alkamispäivä;

f)

ehdotetun uuden palvelun aikataulu, vuorojen määrä ja kapasiteetti, myös ehdotetut lähtöajat, väliasemat, saapumisajat ja yhteydet sekä poikkeamat vuorojen määrän tai asemien osalta vakioaikatauluun nähden, kutakin suuntaa kohden eroteltuna;

g)

perustelut sille, että rautatieliikennepalvelun päätarkoituksena on kuljettaa matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien asemien välillä.

3.   Tietojen, jotka koskevat ehdotetun uuden rautateiden kansainvälisen henkilöliikennepalvelun suunniteltua toimintaa, on katettava vähintään toiminnan kolme, ja jos mahdollista, viisi ensimmäistä vuotta.

4.   Sääntelyelin julkaisee viipymättä verkkosivustollaan hakijan ilmoituksen, josta on poistettu kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, ja ilmoittaa asiasta tapauksen mukaan 5 tai 10 artiklassa tarkoitetuille yhteisöille.

5.   Hakijan on perusteltava kaupallisesti arkaluonteisten tietojen julkaisematta jättämistä koskeva pyyntö. Jos sääntelyelin katsoo, että perustelu on hyväksyttävä, sen on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Jos näin ei ole, sen on ilmoitettava kieltäytymisestään luottamuksellisuutta pyytävälle hakijalle. Tämä menettely ei rajoita kyseisen päätöksen muutoksenhakumenettelyä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

6.   Kaikki hakijan vakiomuotoisina toimittamat tiedot ja kaikki niitä tukevat asiakirjat on toimitettava sääntelyelimelle sähköisessä muodossa.

4 artikla

Määräaika pääasiallisen tarkoituksen tai taloudellisen tasapainon arviointia koskevan pyynnön esittämiselle

1.   Ne pyynnöt, jotka 5 tai 10 artiklassa tarkoitettu yhteisö tekee pääasiallisen tarkoituksen tai taloudellisen tasapainon arviointia varten, on tehtävä neljän viikon kuluessa hakijan ilmoituksen julkaisemisesta sääntelyelimen verkkosivuilla. Yhteisöt, joilla on oikeus pyytää molempien arviointien tekemistä, voivat tehdä pyynnön samanaikaisesti.

2.   Jos sekä pääasiallisen tarkoituksen että taloudellisen tasapainon arviointia on pyydetty, ne voidaan arvioida samaan aikaan. Jos pääasiallisen tarkoituksen arvioinnin aikana käy ilmi, että ehdotetun palvelun pääasiallisena tarkoituksena on jokin muu kuin kuljettaa matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien asemien välillä, ja tehdään kielteinen päätös, taloudellisen tasapainon arviointi päätetään päätöksellä, jossa viitataan ehdotetun palvelun päätarkoituksen arvioinnin perusteella annettuun kielteiseen päätökseen.

5 artikla

Pääasiallisen tarkoituksen arviointia koskevan pyynnön tekemiseen oikeutetut yhteisöt

Seuraavat yhteisöt voivat pyytää pääasiallisen tarkoituksen arviointia:

a)

toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat tehneet rautatieliikenteen julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia tietyllä maantieteellisellä alueella, jota ehdotettu uusi palvelu koskee;

b)

kaikki rautatieyritykset, jotka liikennöivät kansainvälisellä tai kotimaan henkilöliikenteen reitillä (reiteillä), jolle uutta palvelua ehdotetaan, riippumatta siitä, toimivatko ne kaupallisesti vai julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen pohjalta.

6 artikla

Pääasiallisen tarkoituksen arviointia koskevassa pyynnössä toimitettavat tiedot

1.   Pyynnön esittäneen yhteisön on annettava seuraavat tiedot:

a)

pyynnön esittäneen yhteisön nimi, osoite, oikeudellinen muoto, rekisterinumero (jos on rekisteröity);

b)

tiedusteluihin vastaavan henkilön yhteystiedot;

c)

selvitys siitä, miksi uuden palvelun pääasiallista tarkoitusta koskeva päätös vaikuttaa pyynnön esittävään yhteisöön;

d)

selvitys siitä, miksi pyynnön esittäneen yhteisön mielestä ehdotetun uuden rautatieliikennepalvelun päätarkoituksena on muu kuin kuljettaa matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien asemien välillä;

e)

tiedot ja asiakirjat, jotka tukevat c ja d alakohdassa annettuja selvityksiä.

2.   Jos pyynnön esittänyt yhteisö pyytää kaupallisesti arkaluonteisten tietojen pitämistä luottamuksellisina, sen on perusteltava pyyntönsä. Jos sääntelyelin katsoo, että perustelu on hyväksyttävä, sen on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Jos näin ei ole, sen on ilmoitettava kieltäytymisestään luottamuksellisuutta pyytävälle osapuolelle. Tämä menettely ei rajoita kyseisen päätöksen muutoksenhakumenettelyä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Sääntelyelinten on julkaistava verkkosivuillaan vakiolomake, jolla yhteisöt voivat esittää pyynnön pääasiallisen tarkoituksen arvioimiseksi.

4.   Kaikki vakiolomakkeella toimitetut tiedot ja asiakirjat on toimitettava sääntelyelimelle sähköisessä muodossa.

7 artikla

Menettely pääasiallisen tarkoituksen arvioimiseksi

1.   Sääntelyelin tutkii yhteisön esittämän pyynnön.

2.   Jos sääntelyelin katsoo, että pyynnön esittänyt yhteisö ei toimittanut kattavia tietoja hakemuksessaan, se voi pyytää lisätietoja kolmen viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos pyynnön esittänyt yhteisö vastaa tähän lisätietoja koskevaan pyyntöön, ja vastaus on edelleen vajavainen, sääntelyelin voi tehdä toisen lisätietopyynnön kolmen viikon kuluessa siitä, kun se sai vastauksen ensimmäiseen lisätietopyyntöön. Pyynnön esittäneen yhteisön on lisätietopyynnön johdosta toimitettava tiedot sääntelyelimen vahvistaman kohtuullisen ajan kuluessa direktiivin 2012/34/EU 56 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Jos pyynnön esittänyt yhteisö ei toimita tietoja sääntelyelimen asettamassa määräajassa, hakemus on hylättävä.

3.   Sääntelyelin voi pyytää hakijaa toimittamaan lisätietoja. Se voi asettaa yhden uuden määräajan asian selvittämiseksi, jos annetut tiedot ovat epäselviä.

4.   Jos pyyntöä ei voida perustella 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, se on hylättävä.

5.   Sääntelyelimen on tehtävä päätös kuuden viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki asiaan liittyvät tiedot.

8 artikla

Arviointiperusteet pääasiallisen tarkoituksen arvioimiseksi

1.   Sääntelyelimen on varmistettava ehdotetun uuden palvelun päätarkoitus. Se suorittaa laadullisen ja määrällisen analyysin, jossa otetaan huomioon palvelun ennakoitava kehitys samoin kuin odotettavissa olevat muutokset markkinaolosuhteissa hakijan ilmoituksessa tarkoitettuna aikana.

2.   Arviointiprosessin aikana sääntelyelimen on otettava huomioon ilmoituslomakkeessa annettujen tietojen lisäksi erityisesti seuraavat perusteet:

a)

hakijan arvioima kansainvälisen henkilöliikenteen osuus yrityksen liikevaihdosta ja kuljetusmäärästä verrattuna kotimaan henkilöliikenteeseen siinä jäsenvaltiossa, johon sääntelyelin on sijoittautunut;

b)

ehdotetun uuden palvelun kattama matka eri jäsenvaltioissa ja asemien sijainti;

c)

matkustajien tarve uudelle palvelulle;

d)

hakijan markkinointistrategia;

e)

uudessa palvelussa käytettävän liikkuvan kaluston tyyppi.

3.   Sääntelyelin voi vahvistaa ja soveltaa kynnysarvoja, jotka ilmaistaan kansainvälisen matkustajaliikenteen osuutena liikevaihdosta tai kuljetusmäärästä. Nämä kynnysarvot eivät saa ylittää 50:tä prosenttia liikevaihdosta tai kaikkien palvelun kansainvälisenä pitämisen edellytyksenä olevien matkustajien kuljetusmäärästä koko sääntelyelimen päätöksen kattamalle ajanjaksolle arvioituna, eikä niitä saa soveltaa erikseen.

9 artikla

Pääasiallisen tarkoituksen arvioinnin tulos

1.   Ehdotetun uuden palvelun arvioinnin perusteella sääntelyelimen on arvioitava, onko sen pääasiallinen tarkoitus

a)

kuljettaa matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien asemien välillä, vai

b)

kuljettaa matkustajia siinä jäsenvaltiossa sijaitsevien asemien välillä, johon sääntelyelin on sijoittautunut.

2.   Jos sääntelyelin tekee päätöksen edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, ehdotetulle uudelle kansainväliselle henkilöliikennepalvelulle on myönnettävä mahdollisuus käyttää rautatieinfrastruktuuria.

3.   Jos sääntelyelin tekee päätöksen edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, sääntelyelimen on luonnehdittava hakemus uudelleen kansallista henkilöliikennepalvelua koskevaksi, ja ilmoitettava asiasta hakijalle. Hakijan on silloin noudatettava asiaa koskevia kansallisia sääntöjä hakeakseen mahdollisuutta käyttää rautatieinfrastruktuuria.

4.   Sääntelyelimen on ilmoitettava päätöksestä hakijalle.

5.   Päätös on perusteltava asianmukaisesti ja julkaistava viipymättä sääntelyelimen verkkosivustolla varmistaen samalla, että kaupallisesti arkaluonteiset tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

10 artikla

Taloudellisen tasapainon arviointia koskevan pyynnön tekemiseen oikeutetut yhteisöt

Kun jäsenvaltio, jota ehdotettu uusi kansainvälinen rautatiepalvelu koskee, on päättänyt rajoittaa rautatieinfrastruktuurin käyttömahdollisuutta niiltä rautateiden kansainvälisen henkilöliikenteen palveluilta, joita tarjotaan yhden tai useamman julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen kattamien lähtö- ja määräasemien välillä, seuraavat yhteisöt voivat pyytää taloudellisen tasapainon arviointia:

a)

toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat tehneet julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen, joka kattaa ehdotetun uuden palvelun lähtö- ja määräaseman;

b)

muu asiaan liittyvä toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus rajoittaa käyttöoikeutta direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan mukaisesti;

c)

rataverkon haltija ehdotetun uuden kansainvälisen henkilöliikennepalvelun kattamalla maantieteellisellä alueella;

d)

a alakohdassa tarkoitetun viranomaisen kanssa tehtyä julkisia palveluhankintoja koskevaa sopimusta täytäntöönpaneva rautatieyritys.

11 artikla

Taloudellisen tasapainon arviointia koskevassa pyynnössä toimitettavat tiedot

1.   Pyynnön esittäneen yhteisön on annettava seuraavat tiedot:

a)

pyynnön esittäneen yhteisön nimi, osoite, oikeudellinen muoto, rekisterinumero (jos on rekisteröity);

b)

tiedusteluihin vastaavan henkilön yhteystiedot;

c)

selvitys siitä, miksi uuden palvelun taloudellista tasapainoa koskeva päätös vaikuttaa pyynnön esittävään yhteisöön;

d)

näyttö siitä, että uusi palvelu vaarantaa taloudellisen tasapainon;

e)

tiedot ja asiakirjat, jotka tukevat c ja d kohdassa annettuja selvityksiä.

2.   Sääntelyelin voi pyytää arviointiin osallistuvilta yhteisöiltä muun muassa seuraavia tietoja:

a)

Toimivaltaiselta viranomaiselta:

i)

julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen jäljennös;

ii)

kansalliset säännöt julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemiseksi ja muuttamiseksi;

iii)

ennusteet tehtävistä matkoista ja saatavista tuloista sekä ennusteen laatimismenetelmä.

b)

Julkisia palveluhankintoja koskevaa sopimusta täytäntöön panevalta rautatieyritykseltä:

i)

julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen jäljennös;

ii)

kyseisen yrityksen liiketoimintasuunnitelma;

iii)

tiedot yrityksen tuloista;

iv)

palvelujen aikataulu, myös lähtöajat, pysähdykset, saapumisajat ja yhteydet;

v)

sen palveluiden joustavuus (esim. hintajousto ja laatujousto) ja suunnitelma siitä, miten se aikoo kilpailla uuden palvelun kanssa, sekä uuden palvelun mahdollisesti aiheuttamat kustannussäästöt.

c)

Hakijalta:

i)

liiketoimintasuunnitelma;

ii)

ennusteet kotimaan matkustajien matkoista ja niistä saatavista tuloista sekä ennusteen laatimismenetelmä;

iii)

hinnoittelustrategiat;

iv)

lipunmyyntijärjestelyt;

v)

tiedot liikkuvasta kalustosta (esim. käyttöaste, istuinten lukumäärä, vaunukokoonpano);

vi)

markkinointistrategia;

vii)

palvelujen arvioitu jousto (esim. hintajousto, laatujousto).

d)

Rataverkon haltijalta:

tiedot, jotka koskevat asianomaisia reittejä tai niiden osia, jotta voidaan varmistaa, että uusi kansainvälinen henkilöliikennepalvelu voi käyttää kyseistä rataverkkoa. Kyseinen rataverkon haltijan ilmoitusvelvollisuus ei vaikuta sen myöntämismenettelyn mukaisiin velvoitteisiin, joista säädetään direktiivin 2012/34/EU IV luvun 3 jaksossa.

3.   Jos taloudellisen tasapainon arviointiin osallistuva yhteisö pyytää kaupallisesti arkaluonteisten tietojen pitämistä luottamuksellisina, sen on perusteltava pyyntönsä. Jos sääntelyelin katsoo, että perustelu on hyväksyttävä, sen on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Jos näin ei ole, siitä on ilmoitettava luottamuksellisuutta koskevan pyynnön esittäneelle osapuolelle. Tämä menettely ei rajoita mahdollisuutta hakea muutosta luottamuksellisuutta koskevaan päätökseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

12 artikla

Menettely taloudellisen tasapainon arvioimiseksi

1.   Sääntelyelin tutkii yhteisön esittämän pyynnön.

2.   Jos sääntelyelin katsoo, että pyynnön esittänyt yhteisö ei toimittanut kattavia tietoja hakemuksessaan, se voi pyytää lisätietoja kolmen viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos pyynnön esittänyt yhteisö vastaa tähän lisätietoja koskevaan pyyntöön, ja vastaus on edelleen vajavainen, sääntelyelin voi tehdä toisen lisätietopyynnön kolmen viikon kuluessa siitä, kun se sai vastauksen ensimmäiseen lisätietopyyntöön. Pyynnön esittäneen yhteisön on lisätietopyynnön johdosta toimitettava tiedot sääntelyelimen vahvistaman kohtuullisen ajan kuluessa direktiivin 2012/34/EU 56 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Jos pyynnön esittänyt yhteisö ei toimita tietoja sääntelyelimen asettamassa määräajassa, hakemus on hylättävä.

3.   Sääntelyelimen on pyydettävä 11 artiklassa tarkoitettuja tietoja muilta asiaan liittyviltä osapuolilta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, erityisesti siltä rautatieyritykseltä, joka hakee rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeutta tarkoituksenaan tarjota uutta rautateiden kansainvälisen henkilöliikenteen palvelua. Se voi asettaa yhden uuden määräajan asian selvittämiseksi, jos annetut tiedot ovat epäselviä.

4.   Jos pyyntöä ei voida riittävästi perustella 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, se on hylättävä.

5.   Jos pyynnön esittäneen yhteisön toimittamien tietojen perusteella taloudellisen tasapainon arvioimista koskeva pyyntö on perusteltu, ja käyttöoikeuden hakijan antamat tiedot eivät riitä arviointia koskevan pyynnön mitätöimiseksi, käyttöoikeutta ei saa antaa.

6.   Sääntelyelimen on asetettava päätösten tekemiseen määräaika, joka ei saa olla yli kuusi viikkoa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki asiaan liittyvät tiedot.

7.   Kaikki tiedot on toimitettava sääntelyelimelle sähköisessä muodossa.

13 artikla

Taloudellisen tasapainon arvioinnin sisältö

1.   On katsottava, että julkisen palvelun taloudellinen tasapaino vaarantuu, kun ehdotetulla uudella palvelulla on huomattava kielteinen vaikutus

i)

julkisen palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaisten palvelujen kannattavuuteen ja/tai

ii)

julkisen palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekevän toimivaltaisen viranomaisen nettokustannuksiin.

2.   Sääntelyelimen on arvioitava, vaarantaako ehdotettu uusi palvelu julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen taloudellisen tasapainon. Sääntelyelimen analyysissä on keskityttävä siihen, mitä taloudellisia vaikutuksia uudella palvelulla on julkisia palveluhankintoja koskevaan sopimukseen kokonaisuutena, ei sen mukaisiin yksittäisiin palveluihin, koko sen keston ajan. Erityisiin arviointiperusteisiin voidaan soveltaa ennalta määriteltyjä kynnysarvoja, mutta ei erillään muista arviointiperusteista.

3.   Sääntelyelimen on myös otettava huomioon asiakkaille uudesta palvelusta johtuvat edut lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

14 artikla

Arviointiperusteet taloudellisen tasapainon arvioimiseksi

Arviointiprosessin aikana sääntelyelimen on otettava huomioon erityisesti seuraavat perusteet:

a)

vaikutus tarkasteltavan julkisen palvelun sopimuksen mukaisten palvelujen taloudelliseen nettovaikutukseen koko tämän sopimuksen voimassaoloajan;

b)

julkisia palveluhankintoja koskevaa sopimusta täytäntöön panevan rautatieyrityksen mahdolliset kilpailureaktiot;

c)

julkisia palveluhankintoja koskevaa sopimusta täytäntöön panevan rautatieyrityksen mahdolliset kustannussäästöt (kuten vanhenemassa olevan liikkuvan kaluston uusimatta jättäminen tai niiden toimihenkilöiden, joiden sopimus päättyy, paikkojen täyttämättä jättäminen) sekä ehdotetusta uudesta palvelusta kyseiselle rautatieyritykselle mahdollisesti aiheutuvat edut (kuten kansainvälisten matkustajien tuominen, jotka saattavat olla kiinnostuneita yhteydestä julkisen palvelun sopimuksen mukaiseen alueelliseen palveluun);

d)

mahdollisuus kaventaa julkisen palvelun sopimuksen soveltamisalaa, erityisesti jos se on lähellä voimassaolon päättymistä arvioinnin aikaan;

e)

vaikutus rautatieliikennepalvelujen suorituskykyyn ja laatuun;

f)

vaikutus rautatieliikennepalveluiden aikataulujen suunnitteluun;

g)

mahdollinen vaikutus rautatieyritysten tai toimivaltaisten viranomaisten liikkuvan kaluston investointeihin.

15 artikla

Taloudellisen tasapainon arvioinnin tulos

1.   Sääntelyelimen on tehtävä taloudellisen tasapainon arvioinnin perusteella direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan 1 kohdan mukainen päätös, jonka mukaan oikeus käyttää rautatieinfrastruktuuria myönnetään, oikeutta muutetaan, se myönnetään ehdollisesti tai evätään.

2.   Ennen sellaisen päätöksen tekemistä, jolla evätään ehdotetun uuden kansainvälisen henkilöliikennepalvelun käyttöoikeus rautatieinfrastruktuuriin, sääntelyelimen on annettava hakijalle mahdollisuus mukauttaa suunnitelmaansa niin, että se ei vaaranna julkisen palvelun sopimuksen talouden tasapainoa.

3.   Sääntelyelimen päätös perusteluineen on julkaistava sääntelyelimen verkkosivustolla varmistaen samalla, että kaupallisesti arkaluonteiset tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

16 artikla

Taloudellisen tasapainon arvioinnin perusteella annetun päätöksen uudelleentarkastelu

1.   Direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan 3 kohdassa luetellut yhteisöt voivat pyytää taloudellisen tasapainon arvioinnin perusteella tehdyn päätöksen uudelleentarkastelua sääntelyelimen määrittämien edellytysten mukaisesti. Edellytyksiin voivat kuulua:

a)

uusi kansainvälinen henkilöliikennepalvelu on muuttunut merkittävästi verrattuna sääntelyelimen analysoimiin tietoihin; tai

b)

julkisen palvelun sopimuksen mukaisiin palveluihin kohdistuva todellinen vaikutus poikkeaa merkittävästi arvioidusta vaikutuksesta; tai

c)

julkisen palvelun sopimus on rauennut ennen sen alkuperäistä voimassaoloaikaa.

2.   Jollei sääntelyelin toisin määrää päätöksessään, päätöksen uudelleentarkastelua ei voi pyytää, ennen kuin on kulunut kolme vuotta päätöksen julkaisemisesta, paitsi 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

17 artikla

Sääntelyelimen yhteistyö muiden ehdotetun uuden palvelun suhteen toimivaltaisten sääntelyelinten kanssa

1.   Kun sääntelyelin on saanut hakijan ilmoituksen tämän aikomuksesta aloittaa uusi kansainvälinen henkilöliikennepalvelu, sen on tehtävä ilmoitus muille sääntelyelimille, jotka ovat toimivaltaisia ehdotetun uuden palvelun reitillä. Kyseisten sääntelyelinten on tarkastettava, vastaako sääntelyelimen verkkosivustolla julkaistu ilmoitus hakijan niille antamia tietoja. Niiden on ilmoitettava sääntelyelimelle epäjohdonmukaisuuksista.

2.   Saatuaan pyynnön 5 tai 10 artiklassa tarkoitetulta yhteisöltä pääasiallisen tarkoituksen tai taloudellisen tasapainon arvioimiseksi sääntelyelimen on tehtävä ilmoitus muille sääntelyelimille, jotka ovat toimivaltaisia ehdotetun uuden palvelun reitin osilla.

3.   Sääntelyelinten on ilmoitettava arviointien tulokset muille sääntelyelimille, jotka ovat toimivaltaisia ehdotetun uuden palvelun reitin osilla. Niiden on tehtävä se riittävän hyvissä ajoin ennen lopullista päätöksentekoa antaakseen muille sääntelyelimille tilaisuuden esittää huomautuksensa arvioinnin tuloksista.

4.   Sääntelyelinten on kunnioitettava arviointeihin osallistuvien osapuolten kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuutta, kun ne vaihtavat arviointeihin liittyviä tietoja keskenään. Ne voivat käyttää tietoja vain kyseisen asian käsittelyssä.

18 artikla

Maksut

Jäsenvaltiot tai tarvittaessa sääntelyelimet voivat pyytää maksun pääasiallisen tarkoituksen tai taloudellisen tasapainon arviointia tai taloudellista tasapainoa koskevan arvioinnin uudelleentarkastelusta siltä yhteisöltä, joka pyytää arviointia tai uudelleentarkastelua. Maksun on oltava syrjimätön, kohtuullinen ja se on perittävä tehokkaasti kaikilta pyynnön esittäneiltä tahoilta avoimella tavalla, eikä se saa ylittää henkilöstön suorittaman työn kustannuksia ja hakemukseen liittyviä menoja.

19 artikla

Menetelmä

1.   Sääntelyelinten on kehitettävä menetelmä päätarkoituksen ja tarvittaessa taloudellisen tasapainon arvioimiseksi tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Tämän menetelmän on oltava selkeä, avoin ja syrjimätön, ja se on julkaistava sääntelyelimen verkkosivustolla.

2.   Arviointimenetelmää luotaessa on otettava huomioon markkinoiden kehitys siten, että sitä voidaan kehittää ajan mittaan erityisesti sääntelyelinten kokemusten perusteella.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).