29.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 822/2014,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014,

asetuksesta (ETY) N:o 2454/93 poikkeamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen osalta siltä osin kuin on kyse Malesiasta peräisin olevien polkupyörän osien käytöstä kumulaatiota soveltaen Kambodžassa tuotetuissa polkupyörissä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni myönsi 1 päivästä tammikuuta 2014 sovellettavalla yleisestä tullietuusjärjestelmästä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 978/2012 (3) yleisiä tullietuuksia Kambodžalle.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (4) vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä, jäljempänä ’GSP-järjestelmä’, käytettävä alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Mainitussa asetuksessa säädetään mahdollisuudesta myöntää tietyissä täsmällisesti määritellyissä olosuhteissa poikkeuksia tästä määritelmästä GSP-järjestelmän edunsaajamaiden hyväksi. Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 alueellista kumulaatiota koskevia säännöksiä muutettiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 530/2013, jossa tarkennettiin, että alueellista kumulaatiota voidaan soveltaa samaan alueelliseen ryhmään kuuluvien maiden välillä ainoastaan, jos ne ovat GSP-järjestelmän edunsaajamaita sinä ajankohtana, jona tuote viedään unioniin. Näitä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 530/2013 tehtyjä muutoksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

(3)

Kambodža toimitti 15 päivänä toukokuuta 2013 pyynnön siirtymäajasta, jonka mukaan Kambodžan polkupyöräteollisuudella olisi edelleen Kambodžan unioniin viemien harmonoidun järjestelmän nimikkeen 8712 polkupyörien alkuperän määrittämiseksi oikeus pitää Malesiasta ja Singaporesta peräisin olevia osia Kambodžasta peräisin olevina aineksina GSP-järjestelmän alueellisen kumulaation perusteella 1 päivästä tammikuuta 2014 eli muutettujen alueellista kumulaatiota koskevien säännösten soveltamispäivästä.

(4)

Polkupyöräteollisuus on Kambodžassa kasvussa, mutta se on edelleen heikko teollisuudenala, joka on erittäin riippuvainen sellaisista naapurimaista peräisin olevien osien tarjonnasta, jotka olivat ennen GSP-järjestelmän edunsaajamaita ja kuuluivat samaan alueelliseen kumulaatioryhmään. Tällaisia maita ovat erityisesti Singapore ja Malesia.

(5)

Komissio pyysi 9 päivänä elokuuta 2013 päivätyllä kirjeellä Kambodžaa toimittamaan lisätietoja. Kambodža toimitti 26 päivänä syyskuuta 2013 vastauksensa tähän pyyntöön, ja tämän seurauksena hakemuksen katsottiin olevan täydellinen.

(6)

Koska Singapore ei 1 päivästä tammikuuta 2014 lähtien ole enää oikeutettu yleiseen tullietuuskohteluun eikä GSP-edunsaajamaa, mahdollisuutta soveltaa kumulaatiota muiden alueellisen kumulaatioryhmän 1 maiden kanssa ei enää ole. Malesia ei enää 1 päivästä tammikuuta 2014 ole GSP-edunsaajamaa, mutta se on edelleen yleiseen tullietuuskohteluun oikeutettujen maiden luettelossa.

(7)

Tämän seurauksena Singaporesta ja Malesiasta peräisin olevien polkupyörän osien ei 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen voida katsoa olevan alueellisen kumulaation perusteella peräisin Kambodžasta, minkä vuoksi Kambodža ei voi täyttää alkuperäsääntöä, jota sovelletaan vähiten kehittyneisiin maihin tämän tuotteen osalta (HS-nimike 8712). Ei-alkuperäaineksia voidaan kyseisen säännön nojalla käyttää enintään 70 prosenttia, mutta ei-alkuperäainesten osuus tietyissä Kambodžassa kokoonpannuissa polkupyörissä ylittäisi tämän rajan.

(8)

Kambodža on pyynnössään esittänyt komissiolle suunnitelmat, joilla kannustetaan polkupyörän osien valmistajia investoimaan maahan seuraavien kolmen vuoden aikana, jotta Kambodžan teollisuutta saataisiin kehitettyä entistä riippumattomammaksi hankinnoissaan ja jotta saataisiin kehitettyä paikallista teollisuutta, joka toimittaisi alkuperäaineksia polkupyörien valmistukseen. Jotta tuotannonala säilyisi lyhyellä aikavälillä elinkelpoisena, kambodžalaisten valmistajien on Kambodžan mukaan vielä turvauduttava polkupyörän osiin, joihin sovelletaan alueellista kumulaatiota koskevia sääntöjä, GSP-järjestelmän mukaista unioniin vientiä varten.

(9)

Tästä syystä Kambodža pyytää kolmivuotista poikkeusta, jotta sillä on riittävästi aikaa valmistautua noudattamaan alkuperäaseman saamista koskevia sääntöjä.

(10)

Kambodžan antamien selitysten perusteella katsotaan, ettei Kambodžalle ole tarpeen myöntää rajoittamatonta poikkeusta, jotta se voisi aidosti vahvistaa polkupyörän osia tuottavaa teollisuutta. Tästä syystä olisi säädettävä Kambodžasta peräisin olevien ja tämän poikkeuksen nojalla vietävien polkupyörien määrien rajoittamisesta kiintiönä, jonka määrät vähenevät poikkeuksen kolmivuotisen soveltamisen aikana. Määrät on vahvistettu niiden polkupyörämallien perusteella, joita varten Kambodža tarvitsee poikkeusta täyttääkseen edellä mainitun 70 prosentin raja-arvon, ja niitä olisi hallinnoitava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti.

(11)

Jotta poikkeuksen toimivuutta voitaisiin seurata tehokkaammin, on tarpeen säätää Kambodžan viranomaisille asetettavasta velvoitteesta antaa poikkeuksen soveltamisen yhteydessä annettujen A-alkuperätodistusten sisältämät tiedot komissiolle tiedoksi säännöllisesti.

(12)

Poikkeuksen olisi koskettava HS-nimikkeen 8714 tuotteita, jotka ovat peräisin Malesiasta.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 86 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa säädetään, Kambodžalla on oikeus käyttää Malesiasta peräisin olevia HS-nimikkeen 8714 polkupyörän osia asetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston 2 luvun 1 jakson alkuperäsääntöjen mukaisesti soveltaen alkuperäkumulaatiota HS-nimikkeen 8712 polkupyörien tuotantoon.

2.   Näiden osien alkuperäselvitykset on laadittava samalla tavoin kuin on säädetty asetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston 2 luvun 1 A jaksossa.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan Kambodžasta vietyihin HS-nimikkeen 8712 polkupyöriin, jotka ilmoitetaan tullille vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi unionissa 29 päivän heinäkuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin määriin asti.

3 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettavia määriä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b artiklan ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla

Kambodžan toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla antamien A-alkuperätodistusten 4 kohdassa on oltava seuraava maininta:

”Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014”

Kambodžan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kutakin kalenterineljännestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä neljännesvuosittainen ilmoitus määristä, joille on annettu A-alkuperätodistukset tämän asetuksen nojalla, sekä näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Kambodžan toimivaltaisten viranomaisten on sitouduttava toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen 1 ja 4 artiklaa noudatetaan, ja otettava käyttöön hallinnolliset rakenteet ja järjestelmät, joilla varmistetaan tämän poikkeuksen moitteeton soveltaminen ja hallinnollinen yhteistyö sekä Malesian että jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, ja ylläpidettävä niitä siten kuin asetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston 2 luvun 1 A jaksossa täsmennetään.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.

(4)  Sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 530/2013 (EUVL L 159, 11.6.2013, s. 1).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuosi

Määrät (yksikköä)

09.8094

8712

Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), moottorittomat

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  Alkaen 29. heinäkuuta 2014.