29.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 821/2014,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamissäännöistä ohjelman rahoitusosuuksien siirtämisen ja hallinnon yksityiskohtaisten järjestelyjen, rahoitusvälineistä toimitettavien tietojen, toimien tiedotus- ja viestintätoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien sekä datan tallennus- ja säilyttämisjärjestelmän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) ja erityisesti sen 38 artiklan 10 kohdan, 46 artiklan 3 kohdan, 115 artiklan 4 kohdan ja 125 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 215/2014 (2) vahvistetaan ohjelmien valmisteluun tarvittavat säännökset. Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, jäljempänä ’ERI-rahastot’, rahoitettavien ohjelmien täytäntöönpanon varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa lisäsäännöksiä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamisesta. Nämä säännökset olisi vahvistettava yhdessä täytäntöönpanosäädöksessä, jotta niistä saa helposti kattavan kuvan ja ne ovat helposti saatavilla.

(2)

Jotta rahoitusvälineille saataisiin joustavammin tukea hallintoviranomaisen jollakin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla hallinnoimista eri lähteistä, on tarpeen täsmentää, miten ohjelman rahoitusosuuksia siirretään ja hallinnoidaan. Erityisesti on tarpeen selventää, missä olosuhteissa rahoitusväline voi saada rahoitusta useammasta kuin yhdestä ohjelmasta tai useammasta kuin yhdestä saman ohjelman toimintalinjasta tai toimenpiteestä, ja millä edellytyksillä kansalliset julkiset tai yksityiset rahoitusosuudet loppukäyttäjien tasolla voidaan ottaa huomioon kansallisena osarahoituksena.

(3)

On tarpeen vahvistaa malli rahoitusvälineistä komissiolle toimitettaville tiedoille, jotta voidaan varmistaa, että hallintoviranomaiset antavat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdassa edellytetyt tiedot johdonmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla. Malli rahoitusvälineistä toimitettaville tiedoille on tarpeen myös siksi, että komissio voi laatia yhteenvedot edistymisestä rahoitusvälineiden rahoituksessa ja täytäntöönpanossa.

(4)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen visuaalinen ilme unionin koheesiopolitiikan alalla toteutettaville tiedotus- ja viestintätoimenpiteille, olisi annettava unionin symbolin luomista koskevat ohjeet ja määriteltävä vakiovärit sekä unionin symbolin käyttämiseen ja toimen rahastosta tai rahastoista saamaan tukeen viittaamiseen liittyvät tekniset ominaisuudet.

(5)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen visuaalinen ilme infrastruktuuriin ja rakentamiseen unionin koheesiopolitiikan alalla liittyville tiedotus- ja viestintätoimenpiteille, on tarpeen vahvistaa tekniset ominaisuudet infrastruktuuri- ja rakennustoimia koskeville tiedotuskylteille ja pysyville tiedotustauluille, kun julkisen tuen kokonaismäärä kussakin toimessa on enemmän kuin 500 000 euroa.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan d alakohdan soveltamiseksi on tarpeen vahvistaa tekniset määritykset järjestelmälle, jolla tallennetaan ja säilytetään kustakin toimesta seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten tarvittava data tietokoneistetusti.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan tehokasta täytäntöönpanoa varten on tarpeen varmistaa, että datan tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitetun järjestelmän tekniset määritykset takaavat täydellisen yhteentoimivuuden mainitun asetuksen 122 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun järjestelmän kanssa arkkitehtuurisella, teknisellä ja semanttisella tasolla.

(8)

Datan tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitetun järjestelmän yksityiskohtaiset tekniset määritykset olisi dokumentoitava riittävästi sen varmistamiseksi, että jäljitysketju on lakisääteisten vaatimusten mukainen.

(9)

Datan tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettuun järjestelmään olisi sisällyttävä myös asianmukaiset hakuvälineet ja raportointitoiminnot, jotta siinä seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten säilytettäviä tietoja voidaan helposti hakea ja yhdistellä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YKSITYISKOHTAISET JÄRJESTELYT OHJELMAN RAHOITUSOSUUKSIEN SIIRTÄMISEEN JA HALLINTOON SEKÄ RAHOITUSVÄLINEISTÄ TOIMITETTAVAT TIEDOT

1 artikla

Ohjelman rahoitusosuuksien siirtäminen ja hallinto

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 10 kohta)

1.   Jos useamman kuin yhden ohjelman tai saman ohjelman useamman kuin yhden toimintalinjan tai toimenpiteen rahoitusosuuksia siirretään rahoitusvälineeseen, kyseisen rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen on pidettävä erillistä kirjanpitoa tai käytettävä asianmukaisia tilikoodeja kunkin ohjelman, toimintalinjan tai toimenpiteen rahoitusosuudesta raportointia ja tilintarkastusta varten.

2.   Kun kansalliset julkiset ja yksityiset rahoitusosuudet rahoitusvälineisiin maksetaan loppukäyttäjän tasolla, näitä rahoitusvälineitä hallinnoivien elinten on rahastokohtaisten sääntöjen mukaan hallinnoitava kansallisia julkisia tai yksityisiä rahoitusosuuksia, jotka muodostavat kansallisen osarahoituksen ja jotka on maksettu loppukäyttäjän tasolla 3–6 kohdan mukaisesti.

3.   Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten on säilytettävä asiakirjatodisteet seuraavista:

a)

yksityisten tai julkisten yhteisöjen kanssa tehdyt oikeudelliset sopimukset, jotka koskevat kansallisen osarahoituksen muodostavia kansallista julkisia tai yksityisiä rahoitusosuuksia, joita näiden yhteisöjen on määrä maksaa loppukäyttäjille;

b)

kansallisen osarahoituksen muodostavien yksityisten tai julkisten yhteisöjen varojen tosiasiallinen siirtäminen loppukäyttäjille;

c)

yksityisten tai julkisten yhteisöjen maksamat, kansallisen osarahoituksen muodostavat kansalliset julkiset tai yksityiset rahoitusosuudet, jotka on ilmoitettu rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavalle elimelle.

4.   Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaavilla elimillä on kokonaisvastuu loppukäyttäjiin tehtävästä investoinnista, ohjelmista rahoitussopimusten mukaisesti saatujen rahoitusosuuksien myöhempi seuranta mukaan luettuna.

5.   Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten on varmistettava, että kansallisen osarahoituksen muodostavilla kansallisilla julkisilla tai yksityisillä rahoitusosuuksilla katetut menot ovat tukikelpoisia, ennen niiden ilmoittamista hallintoviranomaiselle.

6.   Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten on säilytettävä kansallisen osarahoituksen muodostavien kansallisten julkisten tai yksityisten rahoitusosuuksien jäljitysketju loppukäyttäjään saakka.

2 artikla

Malli rahoitusvälineistä toimitettaville tiedoille

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 3 kohta)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityiskertomusta varten hallintoviranomaisten on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I vahvistettua mallia.

II LUKU

TOIMIEN TIEDOTUS- JA VIESTINTÄTOIMENPITEIDEN TEKNISET OMINAISUUDET SEKÄ UNIONIN SYMBOLIN LUOMISTA KOSKEVAT OHJEET JA VAKIOVÄRIEN MÄÄRITELMÄ

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 115 artiklan 4 kohta)

3 artikla

Symbolin luomista koskevat ohjeet ja vakiovärien määritelmä

Unionin symboli on luotava liitteessä II vahvistettujen graafisten vaatimusten mukaisesti.

4 artikla

Unionin symbolin käyttämiseen ja toimen rahastosta tai rahastoista saamaan tukeen viittaamiseen liittyvät tekniset ominaisuudet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XII olevan 2.2 jakson 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun symbolin on oltava värillinen verkkosivuilla. Kaikessa muussa tiedottamisessa on käytettävä värejä aina kun se on mahdollista, ja yksiväristä versiota voidaan käyttää ainoastaan perustelluissa tapauksissa.

2.   Unionin symbolin on aina oltava selvästi näkyvä, ja se on asetettava näkyvään paikkaan. Sen sijainti ja koko on suhteutettava käytetyn materiaalin tai asiakirjan kokoon. Pienikokoisissa mainosesineissä ei ole pakko olla viittausta rahastoon.

3.   Kun unionin symboli sekä viittaus unioniin ja asianomaiseen rahastoon ovat esillä verkkosivuilla:

a)

unionin symbolin ja viittauksen unioniin on oltava näkyvissä digitaalisen laitteen näyttöalueen sisällä niin, että käyttäjä näkee sen verkkosivulle saavuttuaan vierittämättä sivua alareunaan;

b)

viittauksen asianomaiseen rahastoon on oltava näkyvissä samalla verkkosivulla.

4.   Euroopan unionin nimi kirjoitetaan aina kokonaisuudessaan. Rahoitusvälineen nimessä on oltava viittaus siihen, että se saa tukea ERI-rahastoista. Unionin symbolin yhteydessä olevassa tekstissä voidaan käyttää jotain seuraavista kirjasintyypeistä: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana ja Ubuntu. Kursivointi, alleviivaus tai muut tekstin korostuskeinot eivät ole sallittuja. Teksti ei saa mennä millään tavalla unionin symbolin päälle. Kirjasinkoon on oltava oikeassa suhteessa tunnuksen kokoon. Kirjasinvärin on oltava Reflex Blue, musta tai valkoinen taustasta riippuen.

5.   Jos esillä on unionin symbolin lisäksi muita logoja, unionin symbolilla on oltava leveytenä tai korkeutena mitattuna vähintään sama koko kuin suurimmalla toisella logolla.

5 artikla

Pysyvien tiedotustaulujen ja väliaikaisten tai pysyvien tiedotuskylttien tekniset ominaisuudet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XII olevan 2.2 jakson 4 kohdassa tarkoitetusta väliaikaisesta tiedotuskyltistä sen kohdan, jossa on toimen nimi, toimen pääasiallinen tavoite, unionin symboli sekä viittaus unioniin ja rahastoon tai rahastoihin, on oltava kooltaan vähintään 25 prosenttia tiedotuskyltistä.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XII olevan 2.2 jakson 5 kohdassa tarkoitetusta pysyvästä tiedotustaulusta tai -kyltistä sen kohdan, jossa on toimen nimi ja toimella tuetun toiminnan pääasiallinen tavoite, unionin symboli sekä viittaus unioniin ja rahastoon tai rahastoihin, on oltava kooltaan vähintään 25 prosenttia tiedotustaulusta tai -kyltistä.

III LUKU

DATAN TALLENNUS- JA SÄILYTTÄMISJÄRJESTELMÄ

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 8 kohta)

6 artikla

Yleiset säännökset

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun toimia koskevan datan tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitetun järjestelmän on oltava 7–11 artiklassa vahvistettujen teknisten määritysten mukainen.

7 artikla

Datan ja asiakirjojen sekä niiden eheyden suojaaminen ja tallentaminen

1.   Pääsyn järjestelmään on perustuttava ennalta määriteltyihin erilaisiin käyttäjäoikeuksiin, ja pääsyoikeus on poistettava, kun se ei enää ole tarpeen.

2.   Järjestelmän on säilytettävä lokitiedot asiakirjojen ja datan tallennuksista, muutoksista ja poistoista.

3.   Järjestelmä ei saa mahdollistaa sellaisten asiakirjojen sisällön muuttamista, joissa on sähköinen allekirjoitus. Sähköisesti allekirjoitettuun asiakirjaan on liitettävä sen jättämisen varmentava aikaleima, joka ei saa olla muutettavissa. Tällaisten asiakirjojen poistamisesta on tehtävä lokimerkintä 2 kohdan mukaisesti.

4.   Data on varmennustallennettava säännöllisesti. Varmuuskopion, jossa on toisinto sähköisen tiedostovaraston koko sisällöstä, on oltava välittömästi käyttövalmiina hätätilanteessa.

5.   Sähköinen varastointi on suojattava häviämisen tai eheyden rikkoutumisen varalta. Suojelun on sisällettävä fyysinen suojelu sopimattomalta lämpötilalta ja ilmankosteudelta, tulipalon ja varkauden havaitsemisjärjestelmät, riittävät suojausjärjestelmät virushyökkäyksiä, hakkereita ja muuta luvatonta pääsyä vastaan.

6.   Järjestelmään on sisällyttävä datan, formaattien ja tietoteknisen ympäristön migraatio riittävän usein, jotta asiakirjojen ja datan luettavuus ja saatavuus voidaan taata asetuksen (EU) N:o 1303/2013 140 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asianomaisen ajanjakson loppuun asti.

8 artikla

Yhteentoimivuus

1.   Järjestelmän on oltava yhteentoimiva niiden järjestelmien kanssa, joita käytetään sähköiseen datanvaihtoon asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuensaajien kanssa.

Järjestelmän on tarvittaessa helpotettava tuensaajien toimittaman datan todenperäisyyden ja täydellisyyden tarkistamista ennen sen varastointia turvatulla tavalla.

2.   Järjestelmän on oltava yhteentoimiva muiden Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 922/2009/EY (3) käyttöönotettujen kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden ja eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) asiaankuuluvien tietoteknisten järjestelmien kanssa.

3.   Järjestelmän on oltava yhteentoimiva teknisellä ja semanttisella tasolla. Määritysten on tuettava datanvaihdon standardiformaatteja ja varmistettava, että heterogeeniset järjestelmät pystyvät tunnistamaan nämä formaatit ja vaihtamaan niitä.

9 artikla

Haku- ja raportointitoiminnot

Järjestelmässä on oltava

a)

asianmukaiset hakuvälineet, jotka mahdollistavat asiakirjojen, datan ja niiden metadatan helpon hakemisen;

b)

raportointitoiminto, joka mahdollistaa raporttien laatimisen ennalta määritettyjen perusteiden mukaan, erityisesti komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 480/2014 (4) vahvistetun datan osalta;

c)

mahdollisuus b alakohdassa tarkoitettujen raporttien tallentamiseen, siirtämiseen tai tulostamiseen tai linkki ulkoiseen sovellukseen, jossa on nämä mahdollisuudet.

10 artikla

Järjestelmän dokumentointi

Hallintoviranomaisen on toimitettava yksityiskohtainen ja ajantasainen toimintaa ja ominaisuuksia koskeva tekninen dokumentaatio, joka on pyynnöstä ohjelman hallinnoinnista vastaavien yksiköiden, komission ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käytössä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun dokumentaation on osoitettava, että asetus (EU) N:o 1303/2013 on pantu täytäntöön kyseisessä jäsenvaltiossa.

11 artikla

Tietojen vaihdon turvallisuus

Käytetty järjestelmä on suojattava riittävin asiakirjaluokitusta, tietojärjestelmien suojaamista ja henkilötietojen suojaa koskevin turvatoimenpitein. Näiden toimenpiteiden on oltava kansainvälisten standardien ja kansallisten oikeudellisten vaatimusten mukaisia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla turvatoimenpiteillä on suojattava verkot ja siirtojärjestelmät, jos järjestelmä toimii vuorovaikutuksessa muiden moduulien ja järjestelmien kanssa.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 215/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanosäännöistä ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden tukimenetelmien, tuloskehyksen välitavoitteiden ja tavoitteiden määrittelyn sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tukitoimiluokkia koskevan nimikkeistön osalta (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 65).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 922/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) (EUVL L 260, 3.10.2009, s. 20).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 5).


LIITE I

Malli rahoitusvälineistä toimitettaville tiedoille

Nro

Kustakin rahoitusvälineestä vaadittavat tiedot

I   Tiedot ohjelmasta ja toimintalinjasta tai toimenpiteestä, johon perustuen ERI-rahastojen tuki myönnetään (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan a alakohta)

1

Toimintalinjat tai toimenpiteet, joilla tuetaan rahoitusvälinettä ERI-rahaston ohjelman mukaisesti (myös rahasto tai rahastot)

1.1

Kaikkien niiden toimintalinjojen tai toimenpiteiden viitetiedot (numero ja nimike), joilla tuetaan rahoitusvälinettä ERI-rahaston ohjelman mukaisesti

2

Rahoitusvälinettä toimintalinjan tai toimenpiteen mukaisesti tukevan ERI-rahaston (tukevien ERI-rahastojen) nimi

3

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu temaattinen tavoite/tarkoitetut temaattiset tavoitteet, jota/joita rahoitusvälineestä tuetaan

4

Muut ERI-rahaston ohjelmat, joista maksetaan rahoitusosuuksia rahoitusvälineeseen

4.1

Muiden ERI-rahaston ohjelmien, joista maksetaan rahoitusosuuksia rahoitusvälineeseen, CCI-numero

II   Rahoitusvälineen kuvaus ja täytäntöönpanojärjestelyt (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan b alakohta)

5

Rahoitusvälineen nimi

6

Rahoitusvälineen virallinen osoite/toimipaikka (maa ja kaupunki)

7

Täytäntöönpanojärjestelyt

7.1

ERI-rahaston ohjelman rahoitusosuuksista tuettava, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu EU:n tasolla perustettu rahoitusväline, joka on komission suoraan tai välillisesti hallinnoima

7.1.1

Unionin tason rahoitusvälineen nimi

7.2

ERI-rahaston ohjelman rahoitusosuuksista asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti tuettava, kansallisella, alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat ylittävällä tasolla perustettu rahoitusväline, jota hallinnoi 38 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hallintoviranomainen tai jota hallinnoidaan kyseisen hallintoviranomaisen vastuulla

8

Rahoitusvälineen tyyppi

8.1

Räätälöidyt tai yleisten ehtojen mukaiset rahoitusvälineet

8.2

Rahastojen rahaston kautta tai ilman rahastojen rahastoa toimiva rahoitusväline

8.2.1

Rahoitusvälineen täytäntöönpanoa varten perustetun rahastojen rahaston nimi

9

Rahoitusvälineen tarjoamat tuotteet: lainat, mikrolainat, vakuudet, oman pääoman ehtoinen tai oman pääoman luonteinen rahoitus, muut rahoitustuotteet tai muunlainen rahoitusvälineen sisällä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 artiklan 7 kohdan nojalla yhdennetty tuki

9.1

Muiden rahoitustuotteiden kuvaus

9.2

Muu rahoitusvälineen sisällä yhdennetty tuki: avustus, korkotuki, vakuuspalkkiohyvitys (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 artiklan 7 kohdan mukaan)

10

Rahoitusvälineen oikeudellinen asema, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 6 kohdan mukaan (ainoastaan 38 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet): täytäntöönpanoelimen nimissä ja hallintoviranomaisen tai rahoitusvälineen erillisen rahoitusyksikön puolesta avattu varainhoitotili

III   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 38 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen yksilöinti sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut rahoituksenvälittäjät (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan c alakohta)

11

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaava elin

11.1

Täytäntöönpanoelimen tyyppi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 4 kohdan mukaan: olemassa oleva tai vastaperustettu rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa toteuttava oikeussubjekti; Euroopan investointipankki; Euroopan investointirahasto; kansainvälinen rahoituslaitos, jossa jäsenvaltio on osakkaana; jäsenvaltiossa perustettu rahoituslaitos, jonka tavoitteena on yleisen edun edistäminen julkisen viranomaisen valvonnassa; julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö; täytäntöönpanotehtäviä suoraan toteuttava hallintoviranomainen (koskee vain lainoja tai vakuuksia)

11.1.1

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen nimi

11.1.2

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen virallinen osoite/toimipaikka (maa ja kaupunki)

12

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen valintamenettely: julkinen hankintamenettely; muu menettely

12.1

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen valinnassa käytettävän muun menettelyn kuvaus

13

Päivä, jona rahoitussopimus rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen kanssa on allekirjoitettu

IV   Rahoitusvälineelle maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä, toimintalinjan tai toimenpiteen mukaan, sekä aiheutuneet hallintokustannukset tai maksetut hallintopalkkiot (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan d ja e alakohta)

14

Rahoitussopimukseen sidottujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

14.1

josta ERI-rahastojen rahoitusosuuksia (euroina)

15

Rahoitusvälineeseen maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

15.1

josta ERI-rahastojen rahoitusosuuksien määrät (euroina)

15.1.1

josta EAKR (euroina)

15.1.2

josta koheesiorahasto (euroina)

15.1.3

josta ESR (euroina)

15.1.4

josta maaseuturahasto (euroina)

15.1.5

josta EMKR (euroina)

15.2

josta kansallisen osarahoituksen kokonaismäärä (euroina)

15.2.1

josta kansallisen julkisen rahoituksen kokonaismäärä (euroina)

15.2.2

josta kansallisen yksityisen rahoituksen kokonaismäärä (euroina)

16

Rahoitusvälineeseen nuorisotyöllisyysaloitteesta maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä (1) (euroina)

17

Ohjelman rahoitusosuuksista maksettujen hallintokustannusten ja -palkkioiden kokonaismäärä (euroina)

17.1

josta peruskorvaus (euroina)

17.2

josta suoriteperusteinen korvaus (euroina)

18

Pääomitetut hallintokustannukset tai -palkkiot asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 2 kohdan mukaan (koskee vain loppukertomusta) (euroina)

19

Pääomitetut korkotuet tai vakuuspalkkiohyvitykset asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan (koskee vain loppukertomusta) (euroina)

20

Ohjelman rahoitusosuuksien määrä loppukäyttäjiin tehtävistä jatkoinvestoinneista asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 3 kohdan mukaan (koskee vain loppukertomusta) (euroina)

21

Maan ja/tai kiinteistön muodossa olevat rahoitusosuudet rahoitusvälineessä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 artiklan 10 kohdan mukaan (koskee vain loppukertomusta) (euroina)

V   Loppukäyttäjille tai loppukäyttäjien hyväksi maksetun tai rahoitusvälineestä vakuussopimuksiin loppukäyttäjiin tehtäviä investointeja varten sidotun tuen kokonaismäärä, ERI-rahastojen ohjelman sekä toimintalinjan tai toimenpiteen mukaan (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan e alakohta)

22

Rahoitusvälineen tarjoaman kunkin lopputuotteen nimi

23

Päivä, jona rahoitustuotteen rahoitussopimus on allekirjoitettu

24

Lainoihin, vakuuksiin, oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen, oman pääoman luonteiseen rahoitukseen tai muihin loppukäyttäjien kanssa tehtyihin rahoitustuotesopimuksiin sidottujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

24.1

josta ERI-rahastojen rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

25

Loppukäyttäjille lainoina, mikrolainoina, oman pääoman ehtoisena rahoituksena tai muina tuotteina maksettujen tai, jos kyseessä ovat vakuudet, loppukäyttäjille maksettuihin lainoihin sidottujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä tuotteittain (euroina)

25.1

josta ERI-rahastojen rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

25.1.1

josta EAKR (euroina)

25.1.2

josta koheesiorahasto (euroina)

25.1.3

josta ESR (euroina)

25.1.4

josta maaseuturahasto (euroina)

25.1.5

josta EMKR (euroina)

25.2

josta kansallisen julkisen osarahoituksen kokonaismäärä (euroina)

25.3

josta kansallisen yksityisen osarahoituksen kokonaismäärä (euroina)

26

Loppukäyttäjille allekirjoitettujen vakuussopimusten yhteydessä tosiasiallisesti maksettujen lainojen kokonaisarvo (euroina)

27

Lainojen/vakuuksien/oman pääoman ehtoisen rahoituksen tai oman pääoman luonteisen rahoituksen/muiden loppukäyttäjien kanssa tehtyjen rahoitustuotesopimusten lukumäärä tuotteittain

28

Lainojen/vakuuksien/oman pääoman ehtoisen rahoituksen tai oman pääoman luonteisen rahoituksen/muiden loppukäyttäjiin tehtävien rahoitusinvestointituotteiden lukumäärä tuotteittain

29

Rahoitustuotteella tuettavien loppukäyttäjien lukumäärä

29.1

josta suuryrityksiä

29.2

josta pk-yrityksiä

29.2.1

josta mikroyrityksiä

29.3

josta yksityishenkilöitä

29.4

josta muunlaisia tuettuja loppukäyttäjiä

29.4.1

muunlaisten tuettujen loppukäyttäjien kuvaus

VI   Rahoitusvälineen tuloksellisuus, mukaan lukien sen perustamisessa ja rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten valinnassa edistyminen (myös rahastojen rahaston täytäntöönpanoelin) (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan f alakohta)

30

Ennakkoarvioinnin valmistumispäivä

31

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten valinta

31.1

jo käynnistettyjen valintamenettelyjen lukumäärä

31.2

jo allekirjoitettujen rahoitussopimusten lukumäärä

32

Tieto siitä, oliko rahoitusväline edelleen toiminnassa raportointivuoden lopussa

32.1

Jos rahoitusväline ei ollut toiminnassa raportointivuoden lopussa, sen likvidointipäivä

33

Maksamatta jääneiden maksettujen lainojen tai maksettavaksi langenneiden vakuuksien kokonaislukumäärä

34

Maksamatta jääneiden maksettujen lainojen kokonaismäärä (euroina) tai lainan maksamatta jäämisen vuoksi langenneiden vakuuksien kokonaismäärä (euroina)

VII   Asetuksen 43 artiklassa tarkoitetut ERI-rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta tuesta syntyvät korko- ja muut tuotot ja 44 artiklassa tarkoitetut investoinneista saadut rahoitusvälineisiin takaisin maksetut ohjelmien varat sekä oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvo edeltävinä vuosina (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan g ja i alakohta)

35

ERI-rahastoista rahoitusvälineeseen maksetuista maksuista saadut korot ja muut tuotot (euroina)

36

Rahoitusvälineeseen takaisin maksetut määrät, jotka on käytettävä ERI-rahastojen tukeen raportointivuoden loppuun mennessä (euroina)

36.1

josta pääoman takaisinmaksuja (euroina)

36.2

josta tuottoja ja muita tuloja (euroina)

37

Rahoitusvälineeseen takaisinmaksettujen uudelleenkäytettyjen varojen määrä, joka on maksettava ERI-rahastoihin

37.1

josta määrät, jotka on käytetty uudelleen sellaisten yksityisten investoijien tai markkinatalousperiaatteen mukaisesti toimivien julkisten investoijien erityiskohteluun, jotka antavat ERI-rahastoista rahoitusvälineeseen maksettavan tuen vastinvaroja tai tekevät yhteissijoituksia loppukäyttäjien tasolla (euroina)

37.2

josta määrät, jotka on käytetty uudelleen rahoitusvälineen hallintokustannusten ja -palkkioiden korvaamiseen (euroina)

VIII   Edistyminen rahoitusvälineen avulla toteutetuista investoinneista odotettujen vipuvaikutusten saavuttamisessa sekä investointien ja osuuksien arvo (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan h alakohta)

38

Rahoitusvälineen ERI-rahastojen ulkopuolelta keräämien rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

38.1

Rahoitusvälineen täytäntöönpanoelimen kanssa tehtyyn rahoitussopimukseen sidottujen, ERI-rahastojen ulkopuolisten muiden rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

38.2

Rahoitusvälineeseen ERI-rahastojen ulkopuolelta maksettujen rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

38.2.1

josta julkisia rahoitusosuuksia (euroina)

38.2.2

josta yksityisiä rahoitusosuuksia (euroina)

38.3

Loppukäyttäjien tasolla käyttöön otettujen ERI-rahastojen ulkopuolisten lisävarojen kokonaismäärä (euroina)

38.3.1

josta julkisia rahoitusosuuksia (euroina)

38.3.2

josta yksityisiä rahoitusosuuksia (euroina)

39

Odotetut ja saavutetut vipuvaikutukset viitaten rahoitussopimukseen

39.1

Lainan/vakuuden/oman pääoman ehtoisen tai oman pääoman luonteisen investoinnin/muun rahoitustuotteen vipuvaikutukset viitaten rahoitussopimukseen tuotteittain

39.2

Lainalla/vakuudella/oman pääoman ehtoisella tai oman pääoman luonteisella investoinnilla/muulla rahoitustuotteella saavutetut vipuvaikutukset raportointivuoden lopussa tuotteittain

40

Investointien ja osuuksien arvo edeltäviin vuosiin nähden (euroina)

IX   Rahoitusvälineen osuus kyseisen toimintalinjan tai toimenpiteen indikaattorien saavuttamisessa (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan j alakohta)

41

Tuotosindikaattori (koodi ja nimi), jossa rahoitusvälineellä on osuus

41.1

Tuotosindikaattorin tavoitearvo

41.2

Rahoitusvälineellä saavutettu arvo suhteessa tuotosindikaattorin tavoitearvoon


(1)  Tähän sisältyvät nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat ja vastaava ESR:n tuki.


LIITE II

Unionin symbolin luomista koskevat graafiset vaatimukset ja vakiovärien määritelmä

SYMBOLIN KUVAUS

Kaksitoista kultaista tähteä muodostaa sinistä taivasta vasten ympyrän, joka edustaa Euroopan kansojen unionia. Tähtien määrä on muuttumaton, ja luku kaksitoista symboloi täydellisyyttä ja yhtenäisyyttä.

HERALDINEN KUVAUS

Taivaansinisellä pohjalla oleva kahdestatoista kultaisesta viisisakaraisesta tähdestä, joiden kärjet eivät kosketa toisiaan, muodostuva ympyrä.

GEOMETRINEN KUVAUS

Image

Tunnus muodostuu sinisestä suorakulmiosta, jonka vaakasivu on puolitoista kertaa pystysivu. Kaksitoista kultaista tähteä asettuvat tasaisesti näkymättömän ympyrän kehälle. Ympyrän keskipiste sijaitsee suorakulmion lävistäjien leikkauspisteessä. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Kukin viisisakaraisista tähdistä on näkymättömän ympyrän sisällä, jonka säde on 1/18 pystysivun korkeudesta. Kaikki tähdet sijaitsevat kohtisuoraan, toisin sanoen yksi sakara ylöspäin ja kaksi sakaraa tangosta kohtisuoraan sijaitsevalla näkymättömällä viivalla. Tähdet sijaitsevat kuten kellotaulun tunnit. Niiden lukumäärä on muuttumaton.

VÄRIMÄÄRITELMÄT

Tunnuksen värit ovat seuraavat:

Suorakulmion pohja on PANTONE REFLEX BLUE ja

tähdet PANTONE YELLOW.

NELIVÄRIPAINATUS

Neliväripainatusta käytettäessä kaksi vakioväriä on saatava neliväripainatuksen neljän värin pohjalta.

PANTONE YELLOW saadaan 100-prosenttisesta ”Process Yellow'sta”.

PANTONE REFLEX BLUE saadaan sekoittamalla 100-prosenttista ”Process Cyania” 80-prosenttiseen ”Process Magentaan”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE vastaa web-paletissa väriä RGB: 0/51/153 (heksadesimaali: 003399) ja PANTONE YELLOW vastaa web-paletissa väriä RGB: 255/204/0 (heksadesimaali: FFCC00).

YKSIVÄRIPAINATUS

Jos käytetään vain mustaa, suorakulmion ääriviivat ja tähdet painetaan mustalla valkoiselle pohjalle.

Image

Jos käytetään vain sinistä (Reflex Blue), tausta painetaan 100-prosenttisella sinisellä ja tähdet negatiivivalkoisina.

Image

PAINATUS VÄRILLISELLE POHJALLE

Jos on pakko käyttää värillistä pohjaa, merkki rajataan valkoisella, jonka leveys on 1/25 suorakulmion korkeudesta.

Image