24.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 796/2014,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014,

maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 501/2008 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 17 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 501/2008 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 3/2008 6 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien laadintaa, valintaa, täytäntöönpanoa, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännöt.

(2)

Maataloustuotteiden menekinedistämistä koskevan unionin politiikan uudistusta, jota on tarkoitus soveltaa 1 päivästä joulukuuta 2015, silmällä pitäen on aiheellista tarkistaa asetuksen (EY) N:o 501/2008 8 ja 11 artiklassa säädettyä ohjelmien jättämisen aikataulua. Tarkistetun aikataulun ansiosta ammattialan järjestöt ja ammattialojen väliset järjestöt voivat tutustua ohjelmien uuteen jättämistiheyteen, jota on tarkoitus soveltaa vuodesta 2016 alkaen kyseisen politiikan uudistuksen vuoksi.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 501/2008 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 501/2008 seuraavasti:

a)

Korvataan 8 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Asianomaista alaa edustavien unionin ammattialan järjestöjen ja ammattialojen välisten järjestöjen, jäljempänä ’ehdotuksen tekevät organisaatiot’, on esitettävä ohjelmansa jäsenvaltiolle viimeistään 28 päivänä helmikuuta.”

b)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Ohjelmien valinta komissiossa

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo, joka sisältää tarvittaessa myös 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti mahdollisesti jo valittujen toimeenpanijoiden luettelon sekä jäljennökset kaikista ohjelmista. Luettelo on toimitettava sekä sähköisesti että postitse, ja sen on oltava vastaanotettuna komissiossa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta.

Kun kyse on useaa jäsenvaltiota koskevista ohjelmista, asiakirjat toimitetaan asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella.

2.   Komissio ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille viimeistään 15 päivänä heinäkuuta, jos se havaitsee, että jokin esitetty ohjelma ei ole kokonaisuudessaan tai osittain

a)

unionin lainsäädännön mukainen; tai

b)

suuntaviivojen mukainen, kun kyseessä ovat sisämarkkinat; tai

c)

9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukainen, kun kyseessä ovat kolmannet maat.

3.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 3/2008 7 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toimitettava komissiolle tarkistetut ohjelmat 55 kalenteripäivän kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.

Tarkastettuaan tarkistetut ohjelmat komissio tekee asetuksen (EY) N:o 3/2008 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viimeistään 30 päivänä marraskuuta päätöksen ohjelmista, joiden rahoitukseen se voi osallistua.

4.   Valituksi tulleen ohjelman moitteettomasta toteuttamisesta ja hallinnoinnista vastaa(vat) ehdotuksen tekevä(t) organisaatio(t).”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 3/2008 tarkoitettuihin ohjelmaehdotuksiin, jotka jätetään vuodesta 2015 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 3, 5.1.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 501/2008, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2008, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 147, 6.6.2008, s. 3).