1.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 724/2014,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2014,

tiedonsiirtostandardista Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 edellytettävää tietojen toimittamista varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksessa vaadittavat tiedot ja metatiedot komissiolle vahvistetun tiedonsiirtostandardin ja vahvistettujen muiden käytännön järjestelyjen mukaisesti ja että komissio määrittelee kyseisen tiedonsiirtostandardin ja muut käytännön järjestelyt.

(2)

Yhden ainoan standardin käyttö asetuksen (EU) N:o 549/2013 soveltamisalaan kuuluvien tilastotietojen toimittamisessa ja vaihdossa edistäisi merkittävästi toimintaprosessien integrointia tällä tilastoinnin osa-alueella.

(3)

Kansainvälinen selvityspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio (Eurostat), Kansainvälinen valuuttarahasto, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Yhdistyneet kansakunnat sekä Maailmanpankki käynnistivät tilasto- ja metatiedon vaihtoa koskevan hankkeen (Statistical Data and Metadata Exchange, SDMX). SDMX tarjoaa virallisten tilastotietojen vaihtamista varten tilastollisia ja teknisiä standardeja, kuten SDMX-merkintäkielen, jossa käytetään XML-syntaksia (SDMX-ML-formaatti). Sen vuoksi olisi otettava käyttöön tälle standardille soveltuva uusi tietoformaatti ja tietorakenteen määrittely. Uuteen formaattiin siirtymisen helpottamiseksi komission olisi asetuksen voimaantulon jälkeisten ensimmäisten kahden vuoden ajan toimitettava jäsenvaltioille datamalleja, joita voidaan käyttää SDMX-muunnostyökalujen syötteenä.

(4)

Komission olisi asetettava saataville yksityiskohtaiset dokumentit SDMX-tietorakenteiden määrittelystä ja annettava ohjeet niiden soveltamisesta.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tietojen toimittamisessa noudatettava standardi

Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksessa (EU) N:o 549/2013 edellytettävät tiedot käyttäen SDMX-tietorakennemäärittelyjä.

2 artikla

Tiedon tekninen muoto

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot ja metatiedot SDMX-ML-formaatissa.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1.