19.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 179/26


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 666/2014,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014,

unionin inventaariojärjestelmän sisällöllisistä vaatimuksista sekä lämmitysvaikutuksissa ja kansainvälisesti hyväksytyissä inventaario-ohjeissa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 6 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi on tarpeen, jotta voidaan arvioida, miten unioni ja jäsenvaltiot tosiasiallisesti edistyvät kaikkien niiden kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen liittyvien sitoumusten saavuttamisessa, jotka perustuvat neuvoston päätöksellä 94/69/EY (2) hyväksyttyyn ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimukseen, neuvoston päätöksellä 2002/358/EY (3) hyväksyttyyn Kioton pöytäkirjaan sekä vuonna 2009 annettuihin useisiin unionin säädöksiin, joihin yleensä viitataan ”ilmasto- ja energiapakettina”.

(2)

Kioton pöytäkirjan sopimuspuolten kokouksena toimivan UNFCCC:n sopimuspuolten konferenssin tekemässä päätöksessä 19/CMP.1 määrätään kansallisia järjestelmiä koskevista ohjeista, joita sopimuspuolten olisi sovellettava. Sen vuoksi olisi määriteltävä unionin inventaariojärjestelmää koskevat säännöt, jotta täytetään mainitun päätöksen mukaiset velvoitteet sekä varmistetaan, että kasvihuonekaasupäästöistä raportoidaan UNFCCC:n sihteeristölle ajoissa, avoimesti, tarkasti, johdonmukaisesti, vertailun mahdollistavalla tavalla sekä kattavasti.

(3)

Unionin inventaariojärjestelmän laadun varmistamiseksi on tarpeen antaa lisäsääntöjä unionin kasvihuonekaasuinventaarion laadunvarmistus- ja laaduntarkistusohjelmasta.

(4)

Jotta varmistetaan unionin inventaarion kattavuus kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden laatimista koskevien ohjeiden mukaisesti, on tarpeen säätää menetelmistä ja tiedoista, joita komissio käyttää laatiessaan asetuksen (EU) N:o 525/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvioita jäsenvaltioiden inventaariosta puuttuvista tiedoista kuullen asianomaista jäsenvaltiota ja sen kanssa tiiviissä yhteistyössä.

(5)

Jotta varmistetaan UNFCCC:n Kioton pöytäkirjaan perustuvien unionin velvoitteiden oikea-aikainen ja tehokas täytäntöönpano, on tarpeen asettaa aikataulut, jotka koskevat jäsenvaltioiden ja unionin yhteistyötä ja koordinointia vuosittaisen raportointiprosessin ja UNFCCC:n tekemän tarkastuksen aikana.

(6)

Olisi otettava huomioon muutokset lämmitysvaikutusarvoissa sekä kansainvälisesti sovituissa ohjeissa, jotka koskevat kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvien ihmisen toiminnasta aiheutuvien päästöjen ja nielujen aikaansaamien poistumien kansallisia inventaarioita, UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan elinten tekemien päätösten mukaisesti.

(7)

Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan mukaisten seuranta- ja raportointivaatimusten kanssa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Unionin kasvihuonekaasuinventaariossa lasketaan yhteen inventaariovuosien täydellisten aikasarjojen osalta eri lähteistä peräisin olevat jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöt sekä nielujen aikaansaamat poistumat Euroopan unionista tehdyn perussopimuksen 52 artiklassa tarkoitetulla Euroopan unionin alueella; tämän summan määrittelemisen perusteena ovat jäsenvaltioiden kasvihuonekaasuinventaariot, sellaisena kuin niistä raportoidaan asetuksen (EU) N:o 525/2013 7 artiklan mukaisesti.

2.   Tässä asetuksessa määritellään säännöt, jotka liittyvät unionin inventaariojärjestelmää koskeviin vaatimuksiin, ja määritellään tarkemmin säännöt unionin kasvihuonekaasuinventaarion laatimiselle ja hallinnoinnille, mukaan lukien säännöt jäsenvaltioiden yhteistyöstä vuosittaisen raportointiprosessin sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) tekemän inventaarioiden tarkastuksen aikana.

3.   Tässä asetuksessa annetaan myös säännöt lämmitysvaikutusarvoista sekä kansainvälisesti sovituista ohjeista, joita jäsenvaltioiden ja komission on käytettävä kasvihuonekaasuinventaarion määrittelemisessä ja raportoinnissa.

2 artikla

Unionin kasvihuonekaasuinventaario

1.   Laatiessaan ja hallinnoidessaan unionin kasvihuonekaasuinventaariota komission on pyrittävä varmistamaan:

a)

että unionin kasvihuonekaasuinventaario on kattava soveltamalla asetuksen (EU) N:o 525/2013 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menetelmää,

b)

että unionin kasvihuonekaasuinventaario tarjoaa avoimen yhteenvedon jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöistä sekä nielujen aikaansaamista poistumista ja osoittaa avoimella tavalla jäsenvaltioiden päästöjen ja nielujen aikaansaamien poistumien osuudet unionin kasvihuonekaasuinventaariosta,

c)

että unionin kasvihuonekaasupäästöjen ja nielujen aikaansaamien poistumien kokonaismäärä raportointivuonna on sama kuin se jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjen ja nielujen aikaansaamien poistumien summa, josta on raportoitu samana vuonna asetuksen (EU) N:o 525/2013 7 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti,

d)

että unionin kasvihuonekaasuinventaario sisältää päästöjen ja nielujen aikaansaamien poistumien johdonmukaiset aikasarjat kaikilta raportoiduilta vuosilta.

2.   Komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä lisäämään jäsenvaltioiden kasvihuonekaasuinventaarioiden vertailtavuutta.

3 artikla

Unionin kasvihuonekaasuinventaarioiden laadunvarmistus- ja laaduntarkistusohjelma

1.   Asetuksen (EU) N:o 525/2013 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla unionin laadunvarmistus- ja laaduntarkistusohjelmalla täydennetään jäsenvaltioiden toteuttamia laadunvarmistus- ja laaduntarkistusohjelmia.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisessa kasvihuonekaasuinventaariossaan käyttämiensä toimintatietojen, päästökertoimien ja muiden parametrien laatu muun muassa soveltamalla 6 ja 7 artiklaa.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle kaikki asianmukaiset tiedot arkistoistaan, jotka on perustettu ja joita hallinnoidaan Kioton pöytäkirjan sopimuspuolten kokouksena toimineen UNFCCC:n sopimuspuolten konferenssin tekemän päätöksen 19/CMP.1 liitteessä olevan 16 kappaleen a alakohdan mukaisesti, mikäli tietoja pyydetään UNFCCC:n tekemän unionin kasvihuoneinventaarion tarkastuksen aikana.

4 artikla

Puutteiden korjaaminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 525/2013 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut komission arviot jäsenvaltion kasvihuonekaasuinventaariosta puuttuvista tiedoista tehdään seuraavia menetelmiä ja tietoja käyttäen:

a)

jos jäsenvaltio on toimittanut aikaisempana raportointivuonna johdonmukaisen aikasarjan arvioista sellaisen lähdeluokan osalta, johon ei ole tehty Kioton pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti mukautuksia, ja:

i)

jos kyseinen jäsenvaltio on toimittanut asetuksen (EU) N:o 525/2013 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuodelta X – 1 kasvihuonekaasuinventaarion ennakkotiedot, jotka sisältävät puuttuvan arvion, käytetään kyseisiä kasvihuonekaasuinventaarion ennakkotietoja;

ii)

jos kyseinen jäsenvaltio ei ole toimittanut vuodelta X – 1 asetuksen (EU) N:o 525/2013 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti ennakkotietoja kasvihuonekaasuinventaarioista, mutta unioni on arvioinut ennakkotiedot kasvihuonekaasupäästöistä vuodelta X – 1 jäsenvaltioiden osalta asetuksen (EU) N:o 525/2013 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään ennakkotietoja unionin kasvihuonekaasuinventaariosta,

iii)

jos kasvihuonekaasuinventaarion ennakkotietojen käyttö ei ole mahdollista tai se voi johtaa erittäin epätarkkaan arvioon energia-alan puuttuviin arvioihin liittyen, käytetään tietoja, jotka on hankittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 mukaisesti (4);

iv)

jos kasvihuonekaasuinventaarion ennakkotietojen käyttö ei ole mahdollista tai se voi johtaa erittäin epätarkkaan arvioon, energia-alan puuttuviin arvioihin liittyen, käytetään arviota, joka pohjautuu Kioton pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan mukaisia mukautuksia koskeviin teknisiin ohjeisiin soveltamatta ohjeissa määriteltyä konservatiivisuuskerrointa.

b)

jos asiaankuuluvaa lähdeluokkaa koskevaan arvioon on tehty aikaisempina vuosina mukautuksia Kioton pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan nojalla ja kyseinen jäsenvaltio ei ole toimittanut tarkistettua arviota, käytetään asiantuntijoista koostuvan tarkistusryhmän käyttämää perusmukautusmenetelmää, sellaisena kuin se on vahvistettu asiakirjassa ”Technical guidance on methodologies for adjustments under article 5 (2) of the Kyoto Protocol”, soveltamatta ohjeissa määriteltyä konservatiivisuuskerrointa.

c)

jos asiaankuuluvaa lähdeluokkaa koskevaan arvioon on tehty aikaisempina vuosina teknisiä korjauksia asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla ja kyseinen jäsenvaltio ei ole toimittanut tarkistettua arviota, käytetään asiantuntijoista koostuvan tarkistusryhmän teknisen korjauksen laskemiseksi käyttämää menetelmää,

d)

jos saatavilla ei ole raportoitujen arvioiden johdonmukaisia aikasarjoja asiaankuuluvan lähdeluokan osalta ja lähdeluokan arvioon ei ole tehty muutoksia Kioton pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan nojalla, käytetään mukautuksia koskevia teknisiä ohjeita soveltamatta ohjeissa määriteltyä konservatiivisuuskerrointa.

2.   Komissio laatii 1 kohdassa tarkoitetut arviot raportointivuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä kuullen kyseistä jäsenvaltiota.

3.   Kyseisen jäsenvaltion on käytettävä 1 artiklassa tarkoitettuja arvioita UNFCCC:lle 15 päivään huhtikuuta mennessä toimitettavassa kansallisessa tiedonannossaan unionin kasvihuonekaasuinventaarion ja jäsenvaltioiden inventaarioiden välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

5 artikla

Aikataulut yhteistyötä ja koordinaatiota varten vuosittaisen arviointiprosessin ja UNFCCC:n tarkastuksen aikana

1.   Jos jäsenvaltio aikoo toimittaa uudelleen inventaarionsa UNFCC:n sihteeristölle 27 päivään toukokuuta mennessä, kyseisen jäsenvaltion on raportoitava sama inventaario etukäteen komissiolle 8 päivään toukokuuta mennessä. Komissiolle raportoidut tiedot eivät saa erota UNFCCC:n sihteeristölle toimitetuista tiedoista.

2.   Jos jäsenvaltio aikoo toimittaa uudelleen inventaarionsa UNFCCC:n sihteeristölle 27 päivän toukokuuta jälkeen ja inventaario sisältää tietoja, jotka ovat erilaiset kuin jo komissiolle raportoidut tiedot, kyseisen jäsenvaltion on raportoitava kyseiset tiedot komissiolle viimeistään viikon kuluessa siitä, kun ne on toimitettu uudestaan UNFCCC:n sihteeristölle.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

asiantuntijoista koostuvan tarkistusryhmän ilmoitukset mahdollisista jäsenvaltion kasvihuonekaasuinventaarion ongelmista, jotka liittyvät pakollisiin vaatimuksiin ja jotka saattaisivat aiheuttaa mukautuksen tai mahdollisen täytäntöönpanoa koskevan kysymyksen (”Saturday paper”), viikon kuluessa siitä, kun on saatu tiedot UNFCCC:n sihteeristöltä,

b)

kasvihuonekaasupäästöjen arvioihin tehdyt korjaukset, joita sovelletaan jäsenvaltion ja asiantuntijoista koostuvan tarkistusryhmän sopimuksesta kyseessä olevaan toimitettuun kasvihuonekaasuinventaarioon tarkastusprosessin aikana, sellaisena kuin ne sisältyvät a kohdassa tarkoitettuihin huomautuksiin annettuun vastaukseen, viikon kuluessa siitä, kun se on toimitettu UNFCCC:n sihteeristölle,

c)

inventaarion tarkastusraportin luonnos, joka sisältää kasvihuonekaasujenpäästöjen mukautetut arviot tai täytäntöönpanoa koskevan kysymyksen, jos jäsenvaltio ei ole ratkaissut asiantuntijoista koostuvan tarkistusryhmän esiintuomaa ongelmaa, viikon kuluessa siitä, kun se on saanut kyseisen raportin UNFCCC:n sihteeristöltä,

d)

jos ehdotettua mukautusta ei hyväksytä, jäsenvaltion vastaus sitä koskevan inventaarion tarkastusraportin luonnokseen sekä tiivistelmä, jossa jäsenvaltio ilmoittaa, hyväksyykö vai hylkääkö se ehdotetut mukautukset, viikon kuluessa vastauksen toimittamisesta UNFCCC:n sihteeristölle,

e)

inventaarion lopullinen tarkastusraportti viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanotettu UNFCCC:n sihteeristöltä,

f)

mahdolliset täytäntöönpanoa koskevat kysymykset, jotka on toimitettu Kioton pöytäkirjan mukaiselle vaatimusten noudattamista käsittelevälle komitealle, ja vaatimusten noudattamista käsittelevän komitean ilmoitus, jonka mukaan se aikoo ottaa täytäntöönpanoa koskevan kysymyksen käsittelyyn, sekä kaikki kyseistä jäsenvaltiota koskevat vaatimusten noudattamista käsittelevän komitean ja sen alaryhmien alustavat päätelmät ja päätökset viikon kuluessa siitä, kun tiedot on vastaanotettu UNFCCC:n sihteeristöltä.

4.   Komission yksiköt toimittavat tiivistelmän 3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista kaikille jäsenvaltioille.

5.   Komission yksiköt toimittavat jäsenvaltioille 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja soveltavat kyseistä kohtaa soveltuvin osin unionin kasvihuonekaasuinventaarioon.

6.   Edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut mahdolliset korjaukset, jotka liittyvät unionin kasvihuonekaasuinventaarion toimittamiseen, tehdään yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

7.   Jos sovelletaan mukautuksia jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen inventaarioon Kioton pöytäkirjaan perustuvan vaatimusten noudattamisen valvontamekanismin mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion on koordinoitava komission kanssa vastaustaan tarkastusprosessiin, joka liittyy asetuksen (EU) N:o 525/2013 mukaisiin velvoitteisiin, seuraavissa aikatauluissa:

a)

Kioton pöytäkirjassa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti, jos velvoitekauden yksittäistä vuotta koskevat mukautetut arviot tai velvoitekauden seuraavia vuosia koskevat kumulatiiviset muutokset yhden tai useamman jäsenvaltion osalta edellyttävät, että unionin kasvihuonekaasuinventaarioon on tehtävä sen suuruisia muutoksia, ettei enää täytetä Kioton pöytäkirjan 7 artiklan 1 kappaleen mukaisia metodologisia ja raportointivaatimuksia, jotka liittyvät Kioton pöytäkirjan 7 artiklan mukaisissa suuntaviivoissa vahvistettuihin osallistumiskelpoisuutta koskeviin vaatimuksiin,

b)

kahden viikon kuluessa siitä, kun on toimitettu:

i)

osallistumiskelpoisuuden palauttamista koskeva pyyntö Kioton pöytäkirjan asiaankuuluville elimille,

ii)

vastaus täytäntöönpanoa koskevan kysymyksen käsittelemistä koskevaan päätökseen tai vaatimusten noudattamista käsittelevän komitean alustaviin päätelmiin.

8.   Sen viikon aikana, kun UNFCCC suorittaa unionin inventaarion tarkastusta, jäsenvaltioiden on toimitettava mahdollisimman pian vastauksia UNFCCC:n tarkastajien esittämiin kysymyksiin, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden vastuulle tämän asetuksen 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

6 artikla

Kasvihuonekaasujen inventaariota koskevat ohjeet

Jäsenvaltioiden ja komission on määritettävä asetuksen (EU) N:o 525/2013 7 artiklan 1–5 kohdissa tarkoitetut kasvihuonekaasuinventaariot noudattaen seuraavia asiakirjoja:

a)

the 2006 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,

b)

the IPCC 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol,

c)

the 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas inventories: Wetlands (asetuksen (EU) N:o 525/2013 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa mainittu kosteikkojen kuivatus ja uudelleenvettäminen),

d)

the UNFCCC guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I to the Convention, part I: UNFCCC reporting guidelines on annual inventories, sellaisena kuin ohjeet esitetään UNFCCC:n sopimuspuolten konferenssin päätöksessä 24/CP.19,

e)

the guidelines for the preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto Protocol, sellaisena kuin ohjeet hyväksyttiin Kioton pöytäkirjan sopimuspuolten kokouksena toimineessa UNFCCC:n sopimuspuolten konferenssissa.

7 artikla

Lämmitysvaikutusarvot

Jäsenvaltioiden ja komission on käytettävä UNFCCC:n sopimuspuolten konferenssin päätöksen 24/CP.19 liitteessä III lueteltuja lämmitysvaikutusarvoja määriteltäessä ja raportoitaessa kasvihuonekaasuinventaarioita asetuksen (EU) N:o 525/2013 7 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti sekä unionin kasvihuonekaasuinventaariota.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13.

(2)  Neuvoston päätös N:o 94/69/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 1993, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä (EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11).

(3)  Neuvoston päätös 2002/358/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti (EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, energiatilastoista (EUVL L 304, 14.11.2008, s. 1).