20.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 181/74


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 641/2014,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014,

yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 soveltamissäännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 11 kohdan, 31 artiklan 2 kohdan, 34 artiklan 5 kohdan, 39 artiklan 4 kohdan, 43 artiklan 13 kohdan, 45 artiklan 7 kohdan, 55 artiklan 2 kohdan, 57 artiklan 4 kohdan sekä 67 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 24 artiklan 8 kohdassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 (2) 20 ja 21 artiklassa säädetään viljelijän mahdollisuudesta allekirjoittaa tilansa myynnin tai vuokrauksen yhteydessä sopimuksia, joilla hän siirtää myönnettäviä tukioikeuksia tai tukioikeuksien saantioikeuden. Tällaisia erityisolosuhteita varten olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat erityisesti tukioikeuksien myöntämistä koskevia hakemuksia tällaisissa tapauksissa.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 25 artiklan 2 kohdan, 26 artiklan sekä 40 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi on tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat myönnettävien tukioikeuksien arvon laskentaa silloin kun tila siirtyy perintönä toiselle viljelijälle, joka aikoo jatkaa maataloustoimintaa kyseisellä tilalla ja jolla itsellään on oikeus perustukioikeuksiin perustukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna.

(3)

Perustukijärjestelmän moitteettoman hallinnon varmistamiseksi on asianmukaista vahvistaa säännöt, jotka koskevat viljelijöiden kansallisille viranomaisille tekemiä tukioikeuksien siirtoilmoituksia.

(4)

Jotta käyttämättömät tukioikeudet vietäisiin kansalliseen tai alueelliseen varantoon asetuksen (EU) N:o 1307/2013 31 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, on tarpeen vahvistaa päivämäärä, jonka jälkeen käyttämättömät tukioikeudet, mukaan lukien tukioikeudet, joita ei ole aktivoitu tai joiden perusteella ei muutoin myönnetä tukia, on palautettava varantoon.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa erityisiä sitoumuksia tai sertifiointijärjestelmiä ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisina vastaavina käytäntöinä. Jotta kyseisiin erityisiin sitoumuksiin tai sertifiointijärjestelmiin sisältyviä käytäntöjä voidaan arvioida hyvissä ajoin ja tehokkaasti, olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat ilmoitusmenettelyä ja komission toteuttamaa arviointia.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 45 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti velvollisuutta muuttaa maa takaisin pysyväksi nurmeksi tilan tasolla ei sovelleta, jos pysyvän nurmen maa-ala pysyy absoluuttisesti samansuuruisena tietyissä rajoissa. Kyseiset rajat olisi vahvistettava.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti mainitun asetuksen 53 artiklan 4 kohdassa ja 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille päätöksille on saatava komission hyväksyntä. Sen vuoksi olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat komission toteuttamaa arviointi- ja hyväksymismenettelyä.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 57 artiklan 4 kohdassa säädetään, että komissio vahvistaa säännöt, jotka koskevat menettelyä maan ja lajikkeiden hyväksymiseksi puuvillan lajikohtaista tukea varten. Kyseiset säännöt olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti rajoitettava kyseisen menettelyn päättymispäivän vahvistamiseen, ja yksityiskohtaisten menettelysääntöjen vahvistaminen olisi jätettävä jäsenvaltioiden tehtäväksi.

(9)

Olisi vahvistettava tiedot, jotka jäsenvaltioiden on lähetettävä tuottajille kyseisen hyväksynnän osalta. Tällaisille ilmoituksille olisi vahvistettava määräpäivä, jotta tuottajat saavat tiedon hyvissä ajoin.

(10)

Asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 säädettyjen sääntöjen moitteettoman soveltamisen valvomiseksi pilarien välisen joustavuuden osalta on tarpeen täsmentää eräät jäsenvaltioiden tiedoksiantovelvoitteet mainitun asetuksen 14 artiklan mukaisesti tehtyjä päätöksiä koskevien tietojen osalta.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisesti vahvistettujen rahoituksen enimmäismäärien vahvistamiseksi ja kyseisten enimmäismäärien noudattamisen tarkistamiseksi on tarpeen täsmentää eräät jäsenvaltioiden tiedoksiantovelvoitteet mainitun asetuksen 22 artiklan 2 ja 3 kohdan, 42 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyjä päätöksiä koskevien tietojen osalta.

(12)

Tehokkuuden varmistamiseksi on asianmukaista säätää, että asetuksen (EU) N:o 1307/2013, delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 ja tämän asetuksen mukaiset tiedonannot on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (3) mukaisesti.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

SOVELTAMISALA JA YLEISET PERIAATTEET

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 soveltamista koskevat säännöt seuraavien osalta:

a)

suoria tukia koskevat yleiset säännökset;

b)

perustukijärjestelmä;

c)

tuki sellaisille viljelijöille, jotka soveltavat ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä;

d)

vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki;

e)

puuvillan lajikohtainen tuki;

f)

jäsenvaltioilta edellytettävät tiedonannot.

2 artikla

Yleiset periaatteet

Jäsenvaltioiden on pantava tämä asetus täytäntöön puolueettomin perustein tavalla, jolla varmistetaan viljelijöiden tasapuolinen kohtelu, vältetään markkinoiden ja kilpailun vääristyminen sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hoitoa ja ilmastotoimia.

2 LUKU

PERUSTUKIJÄRJESTELMÄ

1 JAKSO

Tukioikeuksien ensimmäinen myöntäminen

3 artikla

Tukioikeuksien myöntämistä koskevat hakemukset, kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 24 artiklan 8 kohdan mukainen myynti tai vuokraus sopimuslauseketta käyttäen

Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 24 artiklan 8 kohdan mukainen myynti tai vuokraus sopimuslauseketta käyttäen, ostajan tai vuokraajan on tehtävä tukioikeuksien myöntämistä koskeva hakemus. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

tiedot myynti- tai vuokraussopimuksesta, mukaan lukien asiaankuuluva sopimuslauseke ja/tai jäsenvaltion mahdollisesti vaatima jäljennös kyseisestä sopimuksesta;

b)

sen viljelijän tunnistetiedot, joka on siirtänyt tukioikeuksien saantioikeuden ostajalle tai vuokraajalle, mukaan lukien tarvittaessa komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 (4) 8 artiklassa tarkoitettu tuensaajan yksilöllinen tunniste.

Lisäksi jäsenvaltioiden on vaadittava ostajalta tai vuokraajalta kaikki tiedot, jotka tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (5) 60 artiklan soveltamisen tarkistamiseksi.

4 artikla

Tukioikeuksien myöntämistä koskevat hakemukset, kun kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 20 artiklan mukainen myynti sopimuslauseketta käyttäen

1.   Kun kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 20 artiklan mukainen myynti sopimuslauseketta käyttäen, myyjän on tehtävä tukioikeuksien myöntämistä koskeva hakemus. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

tiedot myyntisopimuksesta, mukaan lukien asiaankuuluva sopimuslauseke ja/tai jäsenvaltion mahdollisesti vaatima jäljennös myyntisopimuksesta;

b)

tukikelpoisten hehtaarien lukumäärä, johon sopimuslauseketta sovelletaan;

c)

sen viljelijän tunnistetiedot, joka saa siirron kyseisen lausekkeen nojalla, mukaan lukien tarvittaessa delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 8 artiklassa tarkoitettu tuensaajan yksilöllinen tunniste.

2.   Jäsenvaltio voi sallia, että ostaja tekee tukioikeuksien myöntämistä koskevan hakemuksen myyjän puolesta. Tällöin jäsenvaltion on varmistettava, että myyjä on valtuuttanut ostajan tekemään hakemuksen.

5 artikla

Tukioikeuksien myöntämistä koskevat hakemukset, kun kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 21 artiklan mukainen vuokraus sopimuslauseketta käyttäen

1.   Kun kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 21 artiklan mukainen vuokraus sopimuslauseketta käyttäen, vuokranantajan on tehtävä tukioikeuksien myöntämistä koskeva hakemus. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

tiedot vuokrasopimuksesta, mukaan lukien asiaankuuluva sopimuslauseke ja/tai jäsenvaltion mahdollisesti vaatima jäljennös vuokrasopimuksesta;

b)

tukikelpoisten hehtaarien lukumäärä, johon sopimuslauseketta sovelletaan;

c)

sen viljelijän tunnistetiedot, joka saa siirron kyseisen lausekkeen nojalla, mukaan lukien tarvittaessa delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 8 artiklassa tarkoitettu tuensaajan yksilöllinen tunniste.

2.   Jäsenvaltio voi sallia, että vuokraaja tekee tukioikeuksien myöntämistä koskevan hakemuksen vuokranantajan puolesta. Tällöin jäsenvaltion on varmistettava, että vuokranantaja on valtuuttanut vuokraajan tekemään hakemuksen.

6 artikla

Tukioikeuksien arvo perintötapauksissa

1.   Jos viljelijällä on jäsenvaltiossa, joka soveltaa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 25 artiklan 2 kohtaa, oikeus saada delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 14 artiklan 1 kohdan nojalla myönnettävien tukioikeuksien lisäksi tukioikeuksia (EU) N:o 1307/2013 24 artiklan mukaisesti, kyseisen viljelijän mainitun asetuksen 26 artiklan mukaisesti vahvistettava tukioikeuksien arvo on laskettava ottaen huomioon viljelijän alkuperäiseen tilaan liittyvien, vuotta 2014 koskevien tietojen ja perittyä tilaa tai sen osaa koskevien tietojen summa.

2.   Jos viljelijällä on jäsenvaltiossa, joka soveltaa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 40 artiklan 2 kohtaa, oikeus saada delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 14 artiklan 1 kohdan nojalla myönnettävien tukioikeuksien lisäksi tukioikeuksia (EU) N:o 1307/2013 39 artiklan mukaisesti, kyseisen viljelijän mainitun asetuksen 40 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettava tukioikeuksien arvo perustuu viljelijän alkuperäiseen tilaan liittyvien, asianomaista vuotta koskevien tietojen ja perittyä tilaa tai sen osaa koskevien tietojen summa.

2 JAKSO

Tukioikeuksien aktivoiminen ja siirto

7 artikla

Tukioikeuksien aktivoiminen, kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 24 artiklan 8 kohdan tai delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 20 ja 21 artiklan mukainen myynti tai vuokraus sopimuslauseketta käyttäen

1.   Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 24 artiklan 8 kohdan mukainen myynti tai vuokraus sopimuslauseketta käyttäen, ostajan tai vuokraajan ensimmäinen perustukijärjestelmään liittyvä tukihakemus on jätettävä samana vuonna kuin tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu tukioikeuksien myöntämistä koskeva hakemus.

2.   Kun kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 20 artiklan mukainen myynti sopimuslauseketta käyttäen, ostajan on sisällytettävä ensimmäiseen perustukijärjestelmään liittyvään tukihakemukseensa tiedot myyntisopimuksesta, mukaan lukien asiaankuuluva sopimuslauseke ja/tai jäsenvaltion mahdollisesti vaatima jäljennös kyseisestä myyntisopimuksesta. Tällainen hakemus on jätettävä samana vuonna kuin tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu tukioikeuksien myöntämistä koskeva hakemus.

3.   Kun kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 21 artiklan mukainen vuokraus sopimuslauseketta käyttäen, vuokraajan on sisällytettävä ensimmäiseen perustukijärjestelmään liittyvään tukihakemukseensa tiedot vuokrasopimuksesta, mukaan lukien asiaankuuluva sopimuslauseke ja/tai jäsenvaltion mahdollisesti vaatima jäljennös kyseisestä vuokrasopimuksesta. Tällainen hakemus on jätettävä samana vuonna kuin tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu tukioikeuksien myöntämistä koskeva hakemus.

8 artikla

Siirron antaminen tiedoksi

1.   Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 34 artiklan mukainen siirto, siirtäjän on annettava siirto tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltion vahvistamassa määräajassa.

2.   Siirto tapahtuu tiedonannossa esitetyllä tavalla, jollei toimivaltainen viranomainen vastusta siirtoa. Toimivaltainen viranomainen voi vastustaa siirtoa vain, jos siirto ei ole asetuksen (EU) N:o 1307/2013, delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 ja tämän asetuksen mukainen. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siirtäjälle mahdollisimman pian vastustavansa siirtoa.

3 JAKSO

Kansalliset tai alueelliset varannot

9 artikla

Palauttaminen kansalliseen tai alueelliseen varantoon

1.   Ylivoimaista estettä tai poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta käyttämättömiä tukioikeuksia pidetään asetuksen (EU) N:o 1307/2013 31 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan soveltamiseksi kansalliseen tai alueelliseen varantoon palautettuina sitä päivää seuraavana päivänä, jonka komissio on vahvistanut asetuksen (EU) N:o 1306/2013 78 artiklan b alakohdan perusteella olevan viimeinen päivä, jona perustukijärjestelmään liittyvää yhtenäishakemusta voi muuttaa sinä kalenterivuonna, jona asetuksen (EU) N:o 1307/2013 31 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu ajanjakso päättyy.

2.   Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat alueellisia varantoja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on sovellettava käyttämättömien tukioikeuksien palauttamista koskevia sääntöjä alueellisella tasolla.

3 LUKU

VIHERRYTTÄMINEN

10 artikla

Menettely erityisiin sitoumuksiin tai sertifiointijärjestelmiin sisältyvien käytäntöjen tiedoksi antamiseksi ja arvioimiseksi

1.   Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut tiedoksiannot on tehtävä viimeistään 1 päivänä elokuuta 2014, jos soveltaminen tapahtuu vuonna 2015, ja viimeistään soveltamisvuotta edeltävänä 1 päivänä heinäkuuta, jos soveltaminen tapahtuu vuoden 2015 jälkeen.

Kyseisiä tiedoksiantoja voidaan muuttaa kerran vuodessa, jos komissiolle ilmoitetaan siitä viimeistään muutoksen soveltamisvuotta edeltävän vuoden 1 päivänä heinäkuuta.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sitoumusten osalta komissiolle tehtävissä tiedoksiannoissa on kuvattava selkeästi sitoumuksen kattamat käytännöt sekä mainittava, mitä mainitun asetuksen 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista käytännöistä ne vastaavat ja millä mainitun asetuksen liitteessä IX luetelluista vastaavista käytännöistä ne katsotaan katettavan. Kyseisissä tiedoksiannoissa on oltava viittaus sellaisen maaseudun kehittämisohjelman asianomaisiin sitoumuksiin, joka on jätetty komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (6) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai jonka komissio on hyväksynyt neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (7) 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.   Kun kyseessä ovat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut sertifiointijärjestelmät, komissiolle tehtävissä tiedoksiannoissa on kuvattava selkeästi sertifiointijärjestelmän kattamat käytännöt sekä mainittava, mitä mainitun asetuksen 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista käytännöistä ne vastaavat ja millä mainitun asetuksen liitteessä IX luetelluista vastaavista käytännöistä ne katsotaan katettavan.

4.   Jos komission tekemässä arvioinnissa katsotaan, että asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä IX oleva luettelo ei kata erityisiin sitoumuksiin tai sertifiointijärjestelmiin sisältyviä tiedoksi annettuja käytäntöjä, komissio ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kolmen kuukauden kuluessa tiedoksiannon vastaanottamisesta. Jäsenvaltio voi toimittaa lisätietoja kuukauden kuluessa komission ilmoituksen vastaanottamisesta. Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 8 kohdan toisessa alakohdassa säädetty täytäntöönpanosäädös on hyväksyttävä seitsemän kuukauden kuluessa alkuperäisen tiedoksiannon vastaanottamisesta.

11 artikla

Rajat, jotka koskevat pysyvän nurmen säilyttämistä absoluuttisesti samansuuruisena

Arvioitaessa, onko pysyvä nurmi säilynyt absoluuttisesti samansuuruisena, kuten asetuksen (EU) N:o 1307/2013 45 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetaan, rajoina pidetään mainitun asetuksen 45 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistetun pysyvän nurmen alojen pienentymistä enintään 0,5 prosentilla.

4 LUKU

TUOTANTOSIDONNAINEN TUKI

1 JAKSO

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

12 artikla

Menettely asetuksen (EU) N:o 1307/2013 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen päätösten arvioimiseksi ja hyväksymiseksi

Komissio arvioi, ovatko asetuksen (EU) N:o 1307/2013 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset mainitun asetuksen mukaisia erityisesti sen 55 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tarpeiden osoittamisen osalta, sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 mukaisia.

Jos komissio katsoo, ettei jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella voida katsoa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyvän, se pyytää jäsenvaltiolta toimittamaan lisätietoja tai tarkistamaan päätöstään.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen jäsenvaltion päätöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä neljän kuukauden kuluessa kaikkien vaadittujen tietojen vastaanottamisesta.

2 JAKSO

Puuvillan lajikohtainen tuki

13 artikla

Menettely maan ja lajikkeiden hyväksymiseksi

Menettely maan ja lajikkeiden hyväksymiseksi asetuksen (EU) N:o 1307/2013 57 artiklassa säädettyä puuvillan lajikohtaista tukea varten on saatava päätökseen viimeistään 31 päivänä tammikuuta kyseisen vuoden kylvökautta varten.

14 artikla

Ilmoitukset tuottajille

1.   Jäsenvaltion on ennen kunkin vuoden 1 päivää maaliskuuta ilmoitettava puuvillan viljelijöille seuraavat kyseisen vuoden kylvökautta koskevat tiedot:

a)

kylvämistä varten sallitut lajikkeet;

b)

jäsenvaltion delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 56 artiklan mukaisesti vahvistamat perusteet, jotka koskevat maatalousmaan hyväksymistä puuvillantuotantoon;

c)

delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 58 artiklassa tarkoitettu puuvillakasvien vähimmäistiheys;

d)

vaaditut maatalouskäytännöt.

2.   Jos jonkin lajikkeen hyväksyntä peruutetaan, jäsenvaltion on ilmoitettava peruuttamisesta viljelijöille ennen seuraavan vuoden kylvökauden 1 päivää maaliskuuta.

5 LUKU

TIEDOKSIANTOJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

15 artikla

Pilarien välistä joustavuutta koskevat tiedoksiannot

1.   Tiedot, jotka on annettava tiedoksi komissiolle asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 1 kohdan ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (8) 136 a artiklan 1 kohdan nojalla, on ilmaistava kunkin kalenterivuoden osalta vuoteen 2019 asti vuotuisina prosenttiosuuksina vuotuisista kansallisista enimmäismääristä, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 a artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa.

2.   Tiedot, jotka on annettava tiedoksi komissiolle asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 a artiklan 1 kohdan nojalla, on ilmaistava kunkin kalenterivuoden osalta vuoteen 2020 asti vuotuisina prosenttiosuuksina maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteisiin tarkoitetuista vuotuisista tukimäärärahoista, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa.

16 artikla

Tiedoksiannot, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun perustukijärjestelmään liittyvän enimmäismäärän korotusta

Kun jäsenvaltio antaa komissiolle tiedoksi päätöksensä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla, komissiolle toimitettavat tiedot on ilmaistava kunkin vuoden osalta vuoteen 2020 asti prosenttiosuuksina mainitun asetuksen liitteessä II esitetyistä kansallisista enimmäismääristä sen jälkeen, kun on vähennetty mainitun asetuksen 47 artiklan 1 kohtaa soveltamalla saatu määrä.

17 artikla

Uudelleenjakotuen, luonnonhaittatuen ja nuorten viljelijöiden tuen määrärahat

Kun jäsenvaltio antaa komissiolle tiedoksi päätöksensä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 42 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan nojalla, komissiolle toimitettavat tiedot on ilmaistava kunkin vuoden osalta vuoteen 2020 asti prosenttiosuuksina mainitun asetuksen liitteessä II esitetyistä kansallisista enimmäismääristä.

18 artikla

Asetuksen (EY) N:o 792/2009 soveltaminen

Asetuksessa (EU) N:o 1307/2013, delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 639/2014 ja tässä asetuksessa säädetyt tiedonannot on tehtävä asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.

6 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan tukihakemuksiin, jotka koskevat kalenterivuoden 2014 jälkeisiä kalenterivuosia.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksi antamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä (katso tämän virallisen lehden sivu 48).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1)

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).