4.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 594/2014,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014,

eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/2013 17 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista 17 päivänä huhtikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/2013 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 346/2013 17 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston (EuSEF) kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava isäntäjäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sekä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaiselle (EAMV) tapahtumista, jotka liittyvät vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan henkilötietoihin. Lisäksi kyseisen asetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava isäntäjäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille EuSEFin hoitajan poistamisesta rekisteristä.

(2)

Koska EAMV ei ole vielä kehittänyt erityistä tietoteknistä välinettä tällaisia ilmoituksia varten, sähköposti on asianmukaisin muoto antaa tämäntyyppisiä ilmoituksia toimivaltaisten viranomaisten välillä ja EAMV:lle. Sen vuoksi EAMV:n olisi laadittava asiaankuuluvien sähköpostiosoitteiden luettelo ja annettava se tiedoksi kaikille toimivaltaisille viranomaisille.

(3)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(4)

Koska tämän ilmoitusmuodon soveltamisala ja vaikutukset ovat rajoitetut ja koska asiaankuuluva lomake on tarkoitettu ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten käyttöön, EAMV ei ole järjestänyt julkisia kuulemisia tämän ilmoitusmuodon käyttöönotosta. EAMV pyysi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta EAMV:n arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan muoto, jossa viranomaisten välillä ja EAMV:lle ilmoitetaan valvontatiedoista, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 346/2013 17 artiklan 1 kohdassa ja 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tapahtumiin.

2 artikla

Ilmoituksen muoto

Eurooppalaisen riskipääomarahaston kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava isäntäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle asetuksen (EU) N:o 346/2013 17 artiklan 1 kohdassa ja 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista sähköpostitse, mitä varten se täyttää tämän asetuksen liitteessä olevan lomakkeen.

3 artikla

Sähköpostiosoitteiden luettelo

Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle asiaankuuluva sähköpostiosoite valvontatietojen ilmoittamista varten.

EAMV:n on annettava kaikille toimivaltaisille viranomaisille tiedoksi asiaankuuluvien sähköpostiosoitteiden luettelo, myös asiaankuuluva EAMV:n sähköpostiosoite.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE

Ilmoitus eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston (EuSEF) hoitajan rekisteröinnistä tai jo ilmoitettujen tietojen ajantasaistamisesta

Image