27.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/85


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 570/2014,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2014,

Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien tiettyjen rasva-alkoholien ja niiden seosten tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen osittaisen uudelleenaloittamisen päättämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1138/2011 (2), jäljempänä ’lopullista tullia koskeva asetus’, käyttöön lopullisen polkumyyntitullin tiettyjen Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa. Lopullista tullia koskevaa asetusta edelsi väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien tiettyjen rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa annettu komission asetus (EU) N:o 446/2011 (3), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’. Päätelmistä, jotka johtivat lopullisten polkumyyntitullien käyttöönottoon, käytetään jäljempänä nimitystä ’alkuperäisen tutkimuksen päätelmät’.

(2)

PT Ecogreen Oleochemicals, indonesialainen vientiä harjoittava rasva-alkoholien ja niiden seosten tuottaja, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd ja Ecogreen Oleochemicals GmbH, jäljempänä yhteisnimitys ’Ecogreen’, toimitti 21 päivänä tammikuuta 2012 unionin yleiseen tuomioistuimeen hakemuksen (asia T-28/12), jossa se haki lopullista tullia koskevan asetuksen kumoamista Ecogreeniin sovellettavan polkumyyntitullin osalta. Ecogreen kyseenalaisti vientihintaansa perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan i alakohdan nojalla tehdyn oikaisun, jota käytettiin vertailtaessa vientihintaa normaaliarvoon tämän yrityksen osalta.

(3)

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi asiassa T-249/06 (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) ja Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) v. Euroopan unionin neuvosto) asetuksen (EY) N:o 954/2006 1 artiklan Interpipe NTRP VAT -yrityksen osalta muun muassa sillä perusteella, että 2 artiklan 10 kohdan i alakohtaan perustuvassa oikaisussa oli tehty ilmeinen arviointivirhe, ja Interpipe Niko Tube ZAT -yrityksen osalta muulla perusteella. Unionin tuomioistuin hylkäsi 16 päivänä helmikuuta 2012 neuvoston ja komission valituksen (yhdistetyt asiat C-191/09 P ja C-200/09 P).

(4)

Koska Ecogreenin ja Interpipe NTRP VAT:n tapauksessa perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan i alakohdan nojalla tehtävää oikaisua koskevat tosiasialliset olosuhteet olivat samanlaiset, katsottiin aiheelliseksi laskea uudelleen Ecogreeniin sovellettava polkumyyntimarginaali tekemättä 2 artiklan 10 kohdan i alakohtaan perustuvaa oikaisua.

(5)

Sen vuoksi 21 päivänä joulukuuta 2012 julkaistiin lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1138/2011 muuttamisesta 11 päivänä joulukuuta 2012 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1241/2012 (4), jäljempänä ’muutosasetus’, jota sovellettiin taannehtivasti 12 päivästä marraskuuta 2011.

(6)

Ecogreenille asetuksessa vahvistettu polkumyyntimarginaali oli vähimmäistasoa perusasetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi tutkimus päätettiin Ecogreenin osalta ilman toimenpiteiden käyttöönottoa. Yleinen tuomioistuin päätti tämän jälkeen 9 päivänä huhtikuuta 2013, ettei asiassa T-28/12 nostettua kannetta ollut tarpeen ratkaista.

(7)

Vaikka Intian, Indonesian ja Malesian kaikkiin muihin vientiä harjoittaviin tuottajiin sovellettiin edelleen polkumyyntitulleja, alkuperäisen tutkimuksen päätelmiä ja erityisesti polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vahingollisia vaikutuksia oli arvioitava uudelleen muutosasetukseen sisältyvien polkumyyntiä koskevien tarkistettujen päätelmien pohjalta.

B.   ALKUPERÄISEN TUTKIMUKSEN PÄÄTELMIEN UUDELLEENARVIOINTI

1.   Uudelleenarvioinnin puitteet

(8)

Ilmoitus (5) Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta, jäljempänä ’asianomaiset maat’, peräisin olevien tiettyjen rasva-alkoholien ja niiden seosten tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen osittaisesta uudelleenaloittamisesta julkaistiin 28 päivänä helmikuuta 2013, jäljempänä ’uudelleen aloittaminen’. Ilmoituksessa mainittiin, että uudelleen aloittaminen rajoittui uudelleen määritettyjen polkumyyntimarginaalien mahdollisen vaikutuksen tarkasteluun niiden päätelmien osalta, jotka liittyvät erityisesti alkuperäisessä tutkimuksessa todettuun vahinkoon ja syy-yhteyteen, jäljempänä ’uudelleen tehty tutkimus’.

(9)

Komissio ilmoitti tutkimuksen osittaisesta uudelleen aloittamisesta virallisesti niille vientiä harjoittaville tuottajille, tuojille ja käyttäjille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä unionin tuotannonalalle. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja tulla kuulluiksi ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(10)

Useat osapuolet väittivät, että oli epäselvää, millä oikeusperustalla komissio aloitti uudelleen alkuperäisen tutkimuksen ja mitä tietoja komissio aikoi kerätä selvittääkseen tosiseikat ja tehdäkseen päätelmiä nyt käsillä olevassa uudelleen tehdyssä tutkimuksessa.

(11)

Osapuolet väittivät myös, että ei ollut selvää, minkä tyyppinen tutkimus oli pantu vireille ja sen lopputulos olisi lopullisten toimenpiteiden tason osalta, mikä olisi tutkimuksen kattama ajanjakso ja mitä alkuperäisen tutkimuksen kohtia uusi arviointi koski.

(12)

On syytä muistaa, että tämä uudelleen aloittaminen on välttämätön seuraus muutosasetuksen hyväksymisestä, mikä puolestaan oli seurausta yleisen tuomioistuimen päätelmistä asiassa T-249/06 (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) ja Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) v. Euroopan unionin neuvosto).

(13)

On syytä muistaa, että alkuperäisessä tutkimuksessa ns. tutkimusajanjakso oli 1 päivästä heinäkuuta 200930 päivään kesäkuuta 2010. Vahinkoa koskeva arvio kattoi ajan 1 päivästä tammikuuta 2007 tutkimusajanjakson päättymiseen, mistä käytettiin nimitystä ’tarkastelujakso’.

(14)

Nyt käsillä olevassa uudelleen tehdyssä tutkimuksessa keskitytään samaan tutkimusajanjaksoon ja samaan tarkastelujaksoon. Näiltä jaksoilta alkuperäisessä tutkimuksessa saadut päätelmät arvioidaan uudestaan vahingon ja syy-yhteyden osalta muutosasetuksessa Indonesian tuottajille määritettyjen uusien polkumyyntimarginaalien pohjalta.

(15)

Tarkemmin ilmaistuna nyt käsillä olevan uudelleen tehdyn tutkimuksen tavoitteena on, kuten uudelleen aloittamista koskevassa ilmoituksessa mainittiin, määrittää, voiko muutosasetuksella yhdelle indonesialaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle määritetty vähimmäistasoa oleva polkumyyntimarginaali ja muille indonesialaisille vientiä harjoittaville tuottajille määritettyjen polkumyyntimarginaalien tason muutos vaikuttaa jollakin tavalla alkuperäisen tutkimuksen päätelmiin vahingosta ja syy-yhteydestä.

(16)

Uudelleen tehdyn tutkimuksen tulokset esitetään jäljempänä. Kuten alkuperäisessä tutkimuksessakin osa tiedoista esitetään indeksimuodossa, jotta alun perin toimitettujen tietojen luottamuksellisuus voidaan turvata.

2.   Tarkasteltavana oleva tuote ja samankaltainen tuote

(17)

On syytä muistaa, että tarkasteltavana oleva tuote on määritelty alkuperäisessä tutkimuksessa ja on siis Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevat tyydyttyneet rasva-alkoholit, joiden hiiliketjun pituus on C8, C10, C12, C14, C16 tai C18 (lukuun ottamatta haarautuneita isomeerejä), mukaan lukien tyydyttyneet rasva-alkoholit, joissa hiiliketjut ovat samanpituisia (”single cuts”), sekä seokset, joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (yleinen luokitus C8-C10), seokset, joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (yleinen luokitus C12-C14), ja seokset, joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C16-C18, ja jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ja ex 3823 70 00.

(18)

Muutosasetuksen päätelmät eivät vaikuta alkuperäisessä tutkimuksessa esitettyihin päätelmiin, jotka koskevat tarkasteltavana olevaa tuotetta ja samankaltaista tuotetta.

3.   Polkumyynti

(19)

Kuten muutosasetuksen johdanto-osan 7 kappaleessa mainittiin, polkumyyntimarginaalit, joita sovelletaan kaikkiin indonesialaisiin yrityksiin lukuun ottamatta sitä toista vientiä harjoittavaa tuottajaa, jolle vahvistettu yksilöllinen marginaali perustui yhteistyössä toimineiden indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien korkeimpaan marginaaliin, tarkistettiin, jotta voitiin ottaa huomioon Ecogreenin uudelleen laskettu polkumyyntimarginaali.

(20)

Muutosasetus ei vaikuttanut lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 23 kappaleessa intialaisille vientiä harjoittaville tuottajille ja 55 kappaleessa malesialaisille vientiä harjoittaville tuottajille vahvistettuihin polkumyyntimarginaaleihin.

(21)

Kuten muutosasetuksen johdanto-osan 6 kappaleessa mainitaan, Ecogreenille määritetty polkumyyntimarginaali oli alle 2 prosenttia ja siksi perusasetuksen 9 artiklan 3 kohdassa vahvistettua vähimmäistasoa pienempi. Tämän vientiä harjoittavan tuottajan tuontia unioniin olisi siis uudelleen tehdyssä tutkimuksessa pidettävä ilman polkumyyntiä tapahtuneena tuontina.

(22)

Mainitun indonesialaisen viejän ilman polkumyyntiä tapahtuneen tuonnin määrä, hinta ja markkinaosuus kehittyivät jäljempänä olevassa taulukossa esitetyllä tavalla tarkastelujakson aikana. Kuten edellä 16 kappaleessa mainittiin, toimitetut tiedot on indeksoitu.

Tuonti

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Tonnia

 

 

 

 

Indeksi: 2007 = 100

100

110

107

115

Vuotuinen Δ %

 

9,6

– 2,3

7,5

Markkinaosuus

 

 

 

 

Indeksi: 2007 = 100

100

107

110

113

Vuotuinen Δ %

 

6,8

2,9

2,8

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)

 

 

 

 

Indeksi: 2007 = 100

100

110

91

91

Vuotuinen Δ %

 

9,9

– 17,0

0,2

Lähde: Kyselyvastaukset.

(23)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 70 kappaleessa esitetyn taulukon osalta, joka vahvistettiin lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 64 kappaleessa, ja edellä olevan taulukon osalta tutkimuksessa kävi ilmi, että ilman polkumyyntiä tapahtuneen tuonnin osuus asianomaisista maista peräisin olevan tuonnin kokonaismäärästä oli vähäinen ja että se kasvoi suhteessa vähemmän kuin polkumyynnillä tapahtunut tuonti tarkastelujakson aikana. Ilman polkumyyntiä tapahtunut tuonti oli noin 15–18 prosenttia asianomaisista maista peräisin olevan tuonnin kokonaismäärästä vuonna 2007 ja ainoastaan noin 10–13 prosenttia tutkimusajanjakson aikana.

(24)

Uudelleen tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että Ecogreenin ilman polkumyyntiä tapahtuneen tuonnin keskimääräiset hinnat laskivat 9 prosenttia tarkastelujakson aikana mutta pysyivät vakaina vuoden 2009 ja tutkimusajanjakson välillä.

4.   Vahinko

4.1   Unionin tuotanto ja unionin tuotannonala

(25)

Uudelleen tehty tutkimus ei vaikuta lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 57–61 kappaleessa esitettyihin päätelmiin, joten ne vahvistetaan.

4.2   Unionin kulutus

(26)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 64–66 kappaleessa esitetyt päätelmät, jotka vahvistettiin lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 62 kappaleessa, eivät muutu. Vahvistetaan, että jäljempänä olevan taulukon mukaisesti rasva-alkoholien kulutus unionissa oli melko vakaata ja kasvoi vain hieman eli 2 prosenttia tarkastelujakson aikana. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 64 kappaleessa mainittiin, kulutusta koskevat tiedot annettiin indeksoidussa muodossa, jotta tietojen luottamuksellisuus voitiin turvata.

Kulutus

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Indeksi: 2007 = 100

100

102

97

102

Vuotuinen Δ %

 

2,2

– 4,8

4,6

4.3   Tuonti unioniin asianomaisista maista ja hinnan alittavuus

4.3.1   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin kumulatiivinen arviointi

(27)

Kuten alkuperäisessäkin tutkimuksessa, tarkasteltiin, onko edelleen aiheellista tehdä kolmen asianomaisen maan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin kumulatiivinen arviointi perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti, kun otetaan huomioon edellä 19 ja 21 kappaleessa tarkoitetut indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien tarkistetut polkumyyntimarginaalit.

(28)

On syytä muistaa, että perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että jos useammasta kuin yhdestä maasta tapahtuvaa tuotteen tuontia tutkitaan samanaikaisesti polkumyynnin vuoksi, tällaisen tuonnin vaikutuksia voidaan arvioida kumulatiivisesti vain, jos a) kustakin maasta tulevan tuonnin osalta määritetty polkumyyntimarginaali on perusasetuksen 9 artiklan 3 kohdassa määritettyä vähimmäistasoa suurempi eikä yhdestäkään maasta tulevan tuonnin määrä ole vähäpätöinen ja jos b) tuonnin vaikutusten kumulatiivinen arviointi on asianmukaista ottaen huomioon tuotavien tuotteiden väliset kilpailuedellytykset ja tuotavien tuotteiden ja unionin samankaltaisen tuotteen väliset kilpailuedellytykset.

(29)

Kunkin maan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määriä ja hintaa koskevat päätelmät arvioitiin uudelleen tarkastelujaksolta. Tuonnin määrää koskevat tiedot, joita käytettiin lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 63 kappaleen b kohdassa mainittujen keskimääräisten hintojen määrittämiseen, eivät muutu Malesian ja Intian osalta. Indonesian tietoja tarkistettiin, jotta voidaan ottaa huomioon se, että kuten edellä 21 kappaleessa mainittiin, yhden vientiä harjoittavan tuottajan ei enää katsottu tuovan tuotteitaan unionin markkinoille polkumyynnillä. Uudelleen määritetty polkumyynnillä tapahtunut tuonti kehittyi jäljempänä osoitetulla tavalla. Kuten edellä olevassa 16 kappaleessa todetaan, tiedot myyntimääristä annetaan kunkin asianomaisen maan osalta indeksoidussa muodossa.

Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Malesia

 

 

 

 

Indeksi: 2007 = 100

100

161

141

137

Vuotuinen Δ %

 

61,4

– 12,5

– 2,9

Intia

 

 

 

 

Indeksi: 2007 = 100

100

118

104

143

Vuotuinen Δ %

 

18,2

– 11,8

37,5

Indonesia

 

 

 

 

Indeksi: 2008 = 100

 

100

142

168

Vuotuinen Δ %

 

 

42,1

17,9

(30)

Tutkimuksen mukaan polkumyynnillä kustakin asianomaisesta maasta tapahtuneen tuonnin määrä ei ollut vähäpätöinen tutkimusajanjakson aikana ja polkumyynnillä tapahtunut tuonti oli edelleen merkittävää unionin markkinoilla tarkastelujakson aikana ja ennen kaikkia tutkimusajanjaksolla. Tätä päätelmää ei muuta se, että muutosasetuksessa todettiin, että yksi vientiä harjoittavista indonesialaisista tuottajista ei harjoittanut polkumyyntiä.

(31)

Polkumyynnillä kustakin asianomaisesta maasta tapahtuneen tuonnin hintoja koskevat päätelmät arvioitiin myös uudelleen tarkastelujakson ajalta, ja ne esitetään jäljempänä olevassa taulukossa. Lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 63 kappaleen b kohdassa mainitut hinnat eivät muutu Malesian ja Intian osalta. Indonesian tietoja tarkistettiin, jotta voidaan ottaa huomioon se, että kuten edellä 21 kappaleessa mainittiin, yhden vientiä harjoittavan tuottajan ei katsottu tuovan tuotteitaan unionin markkinoille polkumyynnillä. Kuten edellä olevassa 16 kappaleessa todetaan, sen indonesialaisen viejän, jonka todettiin harjoittavan polkumyyntiä, osalta hinnat annetaan indeksoidussa muodossa.

Eurostatin tietoihin perustuva tuonti (oikaistu koskemaan tarkasteltavana olevaa tuotetta ja polkumyynnillä tapahtunutta tuontia)

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Keskihinta (euroa/tonni); Malesia

911

944

799

857

Indeksi: 2007 = 100

100

104

88

94

Vuotuinen Δ %

 

3,6

– 15,4

7,3

Keskihinta (euroa/tonni); Intia

997

1 141

897

915

Indeksi: 2007 = 100

100

114

90

92

Vuotuinen Δ %

 

14,4

– 21,4

2,1

Keskihinta (euroa/tonni); Indonesia

 

 

 

 

Indeksi: 2008 = 100

 

100

70

72

Vuotuinen Δ %

 

 

– 30,0

2,6

Lähde: Eurostat ja kyselylomakevastaukset.

(32)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että lukuun ottamatta vuotta 2007, jolloin Indonesiasta ei ollut tuontia, indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien hinnoittelu pysyi lähes samana kuin alkuperäisessä tutkimuksessa. Tämän vuoksi voidaan vahvistaa lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 63 kappaleen b kohdassa esitetty päätelmä, jonka mukaan asianomaisten maiden hinnat ja hinnoittelukäytännöt olivat suureksi osaksi samanlaisia, erityisesti tutkimusajanjakson aikana. Tätä päätelmää ei muuta se, että muutosasetuksessa todettiin, että yksi vientiä harjoittavista indonesialaisista tuottajista ei harjoittanut polkumyyntiä.

(33)

Myös väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 127 kappaleessa esitetyt ja lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 122 kappaleessa vahvistetut päätelmät ja erityisesti se, että asianomaisille maille määritellyt vahingon poistavat tasot olivat merkittävästi alle 2 prosentin vähimmäistason, ovat edelleen voimassa. Lisäksi kunkin asianomaisen maan myyntikanavat ja hintasuuntaukset analysoitiin, ja niiden havaittiin olevan samanlaiset, kuten edellä olevassa taulukossa osoitetaan. Asianomaisista maista tulevan tuonnin hinnat olivat edelleen laskussa vuonna 2008 saavutetun huipun jälkeen, ja ne olivat maailmanlaajuisesti tarkasteltuna erityisen matalia verrattuna unionin tuotannonalan hintoihin, kuten tutkimuksessa kävi ilmi.

(34)

Jäljempänä olevasta taulukosta käy ilmi, että kustakin asianomaisesta maasta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuus kasvoi yleisesti tarkastelujaksolla. Edellä olevan 16 kappaleen mukaisesti tiedot annetaan indeksoidussa muodossa.

Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuus

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Malesia

 

 

 

 

Indeksi: 2007 = 100

100

157

145

135

Vuotuinen Δ %

 

57

– 8

– 7

Intia

 

 

 

 

Indeksi: 2007 = 100

100

115

107

141

Vuotuinen Δ %

 

15

– 7

31

Indonesia

 

 

 

 

Indeksi: 2008 = 100

 

100

142

168

Vuotuinen Δ %

 

 

50

13

(35)

Edellä esitettyjen tosiseikkojen ja huomioiden pohjalta uudelleen tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että alkuperäisessä tutkimuksessa tehdyt päätelmät kumulaatiosta pysyvät muuttumattomina. Tämän vuoksi katsotaan, että perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdassa vahvistetut, asianomaisista maista peräisin olevan tuonnin kumulatiivista arviointia koskevat edellytykset täyttyvät edelleen. Asianomaisista maista peräisin olevan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutuksia voidaan siis arvioida yhdessä, jotta vahinko ja syy-yhteys voidaan tutkia uudelleen.

4.3.2   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä, hinta ja markkinaosuus

(36)

Jotta voitiin määrittää polkumyynnillä unionin markkinoille tapahtuneen tuonnin kumulatiivinen taso, otettiin huomioon se, että muutosasetuksella vahvistettiin polkumyyntiä koskevat positiiviset päätelmät kaikkien indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta, lukuun ottamatta Ecogreenia. Niiden harjoittaman viennin katsottiin tapahtuvan polkumyynnillä, joten niihin sovelletaan edelleen polkumyyntitulleja.

(37)

Uudelleen tehdyssä tutkimuksessa otetaan samalla tavoin huomioon se, että alkuperäisessä tutkimuksessa kaikille intialaisille ja malesialaisille vientiä harjoittaville tuottajille määritetyt polkumyyntimarginaalit pysyvät muuttumattomina ja että niiden tuonnin katsotaan tapahtuneen polkumyynnillä ja että siihen sovelletaan edelleen polkumyyntitulleja.

(38)

Asianomaisista maista polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin määrä on oikaistu vähentämällä yhden indonesialaisen vientiä harjoittavan tuottajan ilman polkumyyntiä tapahtuneen tuonnin määrä, kuten edellä 29 kappaleessa mainitaan.

(39)

Edellä esitetyn perusteella, tarkistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 70 kappaleessa mainitut ja lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan kappaleessa 64 vahvistetut päätelmät, jotka sisältyvät väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 71–73 kappaleeseen ja jotka koskevat polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin arviointia tarkastelujakson aikana ja jotka on vahvistettu lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 65 kappaleessa, jäljempänä esitettävällä tavalla. Edellä olevan 16 kappaleen mukaisesti tuonnin kokonaismääriä ja polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuutta koskevat tiedot annetaan indeksoidussa muodossa.

Polkumyynnillä tapahtunut tuonti asianomaisista maista

2007

2008

2009

Tutkimusajanjakso

Tonnia

 

 

 

 

Indeksi: 2007 = 100

100

167

155

165

Vuotuinen Δ %

 

67,0

– 7,3

6,5

Markkinaosuus

 

 

 

 

Indeksi: 2007 = 100

100

163

159

162

Vuotuinen Δ %

 

62,7

– 2,3

1,8

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)

931

1 007

827

878

Indeksi: 2007 = 100

100

108

89

94

Vuotuinen Δ %

 

8,2

– 17,9

6,1

Lähde: Eurostat ja kyselylomakevastaukset.

(40)

Tuonti polkumyynnillä asianomaisista maista kasvoi nyt käsillä olevassa uudelleen tehdyssä tutkimuksessa määrältään merkittävästi tarkastelujakson aikana: 65 prosenttia. Kasvua oli eninten eniten vuosien 2007 ja 2008 välisenä aikana, jolloin kasvu oli 67 prosenttia. Sen jälkeen tuonti väheni hieman vuonna 2009 ja kasvoi tutkimusajanjaksolla jälleen lähes vuoden 2008 tasolle.

(41)

Asianomaisista maista tapahtuneen tuonnin tarkistetut keskimääräiset hinnat vaihtelivat tarkastelujaksolla suuresti, ja kaiken kaikkiaan hintojen lasku oli 6 prosenttia. On kuitenkin huomionarvoista, että vuoden 2008 ja tutkimusajanjakson välillä lasku oli jopa 14 prosenttia. Asianomaisista maista tulevan tuonnin keskimääräiset hinnat olivat koko tarkastelujakson ajan poikkeuksetta alhaisemmat kuin muiden maiden ja alittivat unionin tuotannonalan hinnat, minkä vuoksi polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuus kasvoi.

(42)

Asianomaisista maista polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin markkinaosuus kasvoi tarkastelujakson aikana merkittävästi: 62 prosenttia. Eniten markkinaosuus kasvoi vuosien 2007 ja 2008 välisenä aikana. Talouskriisin aikana tuonti väheni hieman, ja vastaavasti asianomaisten maiden markkinaosuus pieneni hieman eli 4 prosenttia vuosina 2008 ja 2009, mutta tämän jälkeen niiden markkinaosuus kasvoi jälleen tarkastelujakson loppuun mennessä.

(43)

Kun Ecogreenin ilman polkumyyntiä tapahtunut tuonti jätetään pois tarkastelusta, alkuperäisen tutkimuksen päätelmät polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrästä, hinnasta ja markkinaosuudesta eivät muutu millään tavoin, ja tämän vuoksi ne vahvistetaan.

4.3.3   Hinnan alittavuus

(44)

On syytä muistaa, että alkuperäisessä asetuksessa todettuja hinnan alittavuuden vaihteluvälejä selvitettiin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 74 ja 75 kappaleessa ja ne vahvistettiin lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 67 kappaleessa. Muutosasetus ei vaikuttanut kullekin asianomaiselle viejälle vahvistettuihin yksittäisiin laskelmiin. Tämän vuoksi nämä päätelmät vahvistetaan.

(45)

Kolmelle asianomaiselle maalle yhdessä kumulatiivisesti arvioidun polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin keskimääräinen hinnan alittavuus on 2 prosenttia, kun ilman polkumyyntiä tapahtunut tuonti on suljettu pois tarkastelusta. Tätä näennäisen pientä hinnan alittavuutta on tarkasteltava sen tosiseikan yhteydessä, että unionin tuotannonalan oli ollut pakko pudottaa hintojaan, koska EU:n markkinoilla esiintyi tuontia halvoin hinnoin. Nämä hinnat eivät kuitenkaan kata tuotantokustannuksia erityisesti tutkimusajanjakson aikana. Keskimääräinen hinnan alittavuus kumulatiivisesti arvioidun tuonnin osalta oli 22 prosenttia, kun Ecogreen suljettiin pois tarkastelusta.

(46)

Kun komissio ilmoitti näistä päätelmistä, Indonesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuoja väitti, että ilman polkumyyntiä tapahtuneen tuonnin keskimääräinen hinta olisi alhaisempi kuin sen indonesialaisen vientiä harjoittavan tuottajan keskimääräinen tuontihinta, johon edelleen sovellettiin toimenpiteitä. Tällainen väite ei kuitenkaan vaikuta päätelmään, joka koskee kumulatiivisesti arvioidun polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hinnan alittavuutta.

4.4   Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne

(47)

Muutos asetus ei vaikuta väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 76–91 kappaleessa tehtyihin ja lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 71–84 kappaleessa vahvistettuihin päätelmiin unionin tuotannonalan taloudellisesta tilanteesta, ja ne voidaan tämän vuoksi vahvistaa.

(48)

On syytä muistaa, että alkuperäisen tutkimuksen mukaan useimmat unionin tuotannonalan vahinkoindikaattorit, kuten tuotanto (– 17 %), kapasiteetin käyttöaste (– 15 %), myyntimäärä (– 18 %), markkinaosuus (– 12 %) sekä työllisyys (– 13 %), heikkenivät tarkastelujaksolla. Vakavia vaikutuksia kohdistui erityisesti unionin tuotannonalan taloudelliseen tilanteeseen liittyviin vahinkoindikaattoreihin, kuten kassavirtaan ja kannattavuuteen. Näiden vuoksi unionin tuotannonalan pääoman saanti vaarantui, etenkin tutkimusajanjaksolla.

(49)

Edellä esitetyn perusteella vahvistetaan päätelmä, jonka mukaan unionin tuotannonalalle on aiheutunut perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

5.   Syy-yhteys

(50)

Unionin tuotannonalan kärsimän merkittävän vahingon vahvistamisen lisäksi on arvioitu uudelleen, onko mainitun vahingon, kun otetaan huomioon muutosasetuksessa tehdyt polkumyyntiä koskevat tarkistetut päätelmät, ja asianomaisista maista peräisin polkumyynnillä tapahtuneen tarkistetun tuonnin välillä edelleen syy-yhteys.

5.1   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutus

(51)

Kuten edellä olevassa 26 kappaleessa käy ilmi, unionin kulutus oli verrattain vakaata ja kasvoi vain 2 prosenttia tarkastelujaksolla.

(52)

Edellä 39 kappaleessa olevasta taulukosta, johon ei sisälly sen indonesialaisen viejän harjoittama tuonti, jonka ei muutosasetuksessa katsottu tuovan tuotteitaan unionin markkinoille polkumyynnillä, käy ilmi, että kolmesta asianomaisesta maasta peräisin olevan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin tarkistettu määrä oli edelleen huomattava ja kasvoi tarkastelujaksolla merkittävästi eli absoluuttiselta määrältään yli 60 000 tonnia ja suhteellisesti yli 60 prosenttia. Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuus kasvoi samoin huomattavasti ja lisääntyi yli 5 prosenttiyksikköä tällä jaksolla.

(53)

Nämä kehityssuuntaukset ovat hyvin samanlaisia kun ne, jotka vahvistettiin alkuperäisessä tutkimuksessa ja erityisesti lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 86–94 kappaleessa. Markkinaosuuden kasvu, joka alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettiin 57 prosentiksi, on nyt tarkastelujakson osalta yli 60 prosenttia tarkistettujen tietojen mukaisesti.

(54)

Uudelleen tehty tutkimus vahvistikin, että asianomaisista maista polkumyynnillä tapahtunut tuonti aiheutti paineita unionin tuotannonalalle vuodesta 2008 lähtien, jolloin kyseinen tuonti kasvoi 67 prosenttia. Kuten 39 kappaleesta käy ilmi, kyseisenä vuonna polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hinnat olivat huomattavasti unionin tuotannonalan hintoja alhaisemmat. Tämä johti unionin tuotannonalan merkittävään myyntimäärän (– 15,4 %) ja markkinaosuuden menetykseen, joita tuotannonala ei enää tarkastelujakson loppuaikana pystynyt hankkimaan takaisin. Samanaikaisesti polkumyynnillä tapahtunut tuonti asianomaisista maista kasvatti markkinaosuuttaan yli 9 prosenttiyksikköä.

(55)

Lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 72 kappaleessa osoitettiin, että vastatakseen tällaiseen paineeseen unionin tuotannonalan oli laskettava myyntihintojaan huomattavasti (16,9 %) vuonna 2009 ja jopa laskettava niitä edelleen (5,3 %) tutkimusajanjakson aikana. Vaikka unionin tuotannonala pystyi tällaisen hintakäyttäytymisen avulla rajoittamaan markkinaosuuden menetystään, se johti huomattavien tappioiden kertymiseen tarkastelujakson aikana, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 86 kappaleessa esitettiin ja lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 78 kappaleessa vahvistettiin. Tämä tilanne esiintyi samaan aikaan, kun unionin markkinoille tuli suuria määriä alhaisin hinnoin polkumyynnillä tapahtunutta tuontia, erityisesti tutkimusajanjakson aikana.

(56)

Vaikka polkumyynnillä tapahtunut tuonti asianomaisista maista supistui vuonna 2009 7,3 prosenttia talouden taantuman ja EU:n markkinoilla vallinneen kysynnän laskun myötä, voidaan havaita, että polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin keskimääräinen hinta laski 17,9 prosenttia, mikä johti unionin tuotannonalan hinnan yli 16,9 prosentin laskuun. Tutkimusajanjakson aikana unionin tuotannonalan oli laskettava hintojaan ja sille kertyi taloudellisia tappioita.

(57)

Edellä esitetyt näkökohdat osoittavat, että alhaisin hinnoin polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin esiintyminen suurina määrinä unionin markkinoilla vaikutti vakavasti unionin tuotannonalan hinnoittelukäytäntöihin sen keskeisillä markkinoilla ja että sillä oli kielteinen vaikutus tuotannonalan taloudelliseen tilanteeseen erityisesti tutkimusajanjakson aikana.

(58)

Edellä mainittu tuoja väitti, että tarkasteltaessa syy-yhteyttä muu Indonesiasta polkumyynnillä tapahtunut tuonti olisi erotettava Intiasta ja Malesiasta peräisin olevasta tuonnista ja perusteli tätä muiden muassa seuraavilla tekijöillä: vakaa markkinaosuus, korkeampi hintataso, ei hintojen alittavuutta, kyseisen indonesialaisen tuonnin hintojen alittavuuden marginaali pienempi ja Indonesian ja unionin tuotannonalan markkinaosuuden rinnakkainen kehitys. Tuoja väitti myös, että ilman kumulaatiota ei ollut syy-yhteyttä vahingon ja Indonesiasta tulevan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin välillä.

(59)

Tämä väite hylättiin, sillä tuojan esittämät tekijät, jotka osittain pohjautuivat valikoivaan näkemykseen, eivät olleet niitä, jotka katsotaan merkityksellisiksi perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan perusteella, kun määritetään, olisiko sovellettava kumulaatiota, erityisesti siltä osin kuin on kyse tuotujen tuotteiden ja unionin samankaltaisten tuotteiden kilpailuehdoista. Alkuperäisessä tutkimuksessa pääteltiin itse asiassa, että tarkasteltavana oleva tuote on välituote, jota käytetään pääasiassa valmistettaessa rasva-alkoholisulfaatteja, -etoksilaatteja ja -eetterisulfaatteja ja että tuotu tuote kilpailee suoraan unionissa tuotetun tuotteen kanssa, alkuperämaasta riippumatta. Kilpailun yhtenäisyys unionin markkinoilla antaa näin ollen perusteen tuonnin kumulatiiviseen arviointiin perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa mielessä. Tuojan väitteet eivät kohdistu tähän päätelmään, ja ne voisivat olla merkityksellisiä vain, jos kumulaatiota ei sovelleta. Koska ei ole mitään perustetta muuttaa kumulaatiota koskevia alkuperäisen tutkimuksen päätelmiä, vahvistetaan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutusten analyysi.

(60)

Lisäksi on syytä huomata, että jäljelle jäänyt tuonti Indonesiasta tapahtui polkumyyntihinnoin, kasvatti voimakkaasti markkinaosuuttaan tarkastelujakson aikana ja alitti unionin tuotannonalan myyntihinnat.

(61)

Lopuksi kyseinen tuoja mainitsi, että Ecogreen alitti hinnat enemmän kuin jäljellä oleva indonesialainen vientiä harjoittava tuottaja ja että koska Ecogreenin tuonnilla katsotaan olevan vähäinen vaikutus, samaa päätelmää olisi tämän vuoksi sitä suuremmalla syyllä sovellettava jäljellä olevan indonesialaisen tuottajan tuontiin.

(62)

Tällainen päätelmä perustuu virheellisiin oletuksiin. Ecogreeniä koskevaa polkumyyntilaskelmaa muutettiin tuomioistuimen antaman tuomion vuoksi, minkä jälkeen polkumyynti oli vähimmäistasoa. Ainoastaan tästä syystä Ecogreenin tuonnin vaikutusta oli pidettävä vähäisenä. Tämän vuoksi väite hylätään.

(63)

Edellä esitettyjen päätelmien pohjalta päätellään, että polkumyynnillä tapahtunut tuonti aiheutti merkittävää vahinkoa unionin tuotannonalalle.

5.2   Muiden tekijöiden vaikutus

(64)

Myös muiden tekijöiden vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen tarkasteltiin uudelleen syy-yhteyden osalta.

5.2.1   Ilman polkumyyntiä Indonesiasta tapahtuva tuonti

(65)

Kuten edellä 23 kappaleessa mainittiin, ilman polkumyyntiä tapahtuva tuonti kasvoi suhteessa vähemmän kuin polkumyynnillä tapahtunut tuonti, ja sen osuus asianomaisista maista peräisin olevasta kokonaistuonnista oli tutkimusajanjaksolla vähäinen. Tutkimus osoitti myös, että tällaisen tuonnin markkinaosuus oli sangen rajallinen tarkastelujakson aikana ja etenkin tutkimusajanjaksolla.

(66)

Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä kasvoi 6,5 prosenttia vuoden 2009 ja tutkimusajanjakson välillä, mikä on enemmän kuin markkinoiden elpyminen, jota osoittaa 4,6 prosentin kasvu unionin kulutuksessa, jolloin tällaisen tuonnin markkinaosuus siis kasvoi.

(67)

Näin ollen katsotaan, että ilman polkumyyntiä tapahtuvan tuonnin mahdollinen vaikutus unionin markkinoilla tutkimusajanjaksolla ei voi kumota edellä 51–57 kappaleessa yksityiskohtaisesti kuvatun polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin merkittävää kielteistä vaikutusta.

(68)

Edellä esitettyjen päätelmien pohjalta katsotaan, että Ecogreenin ilman polkumyyntiä tapahtuneen tuonnin esiintyminen unionin markkinoilla tutkimusajanjakson aikana ei riitä poistamaan syy-yhteyttä polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon väliltä tutkimusajanjaksolla.

5.2.2   Muut alkuperäisessä tutkimuksessa tarkastellut seikat

(69)

Alkuperäisessä tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia muita tekijöitä mahdollisina syinä unionin tuotannonalalle aiheutuneeseen merkittävään vahinkoon: tuonti unioniin muualta maailmasta, unionin tuotannonalan vientimyynti, talouskriisin vaikutus ja sellaisten haarautuneiden isomeerien myynti, jotka eivät kuulu tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmään.

(70)

Koska indonesialaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle määritetyt tarkistetut polkumyyntimarginaalit eivät vaikuttaneet näihin tekijöihin, lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 95–100 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan näiden tekijöiden osalta. Näiden tekijöiden vaikutukset eivät olleet sellaisia, että ne olisivat poistaneet syy-yhteyden polkumyynnillä tulevan tuonnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon väliltä.

5.3   Syy-yhteyttä koskevat päätelmät

(71)

Nyt käsillä olevassa uudelleen tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin kasvaneen määrän ja kielteisen hintavaikutuksen sekä unionin tuotannonalalle tutkimusajanjakson aikana aiheutuneen merkittävän vahingon välillä on edelleen selkeä ja välitön yhteys.

(72)

Edellä esitetty tarkastelu osoittaa, että ilman polkumyyntiä tapahtuneen tuonnin määrä oli vähäinen verrattuna asianomaisista maista peräisin olevan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin kokonaismäärään. Kulutus pysyi verrattain vakaana, mutta tällainen polkumyynnillä tapahtunut tuonti kasvoi tarkastelujakson aikana merkittävästi sekä absoluuttisesti että suhteellisesti ilmaistuna ja sillä oli huomattava kielteinen vaikutus unionin markkinoilla. Havaittiin, että markkinoiden vääristymisen vuoksi unionin tuotannonalan oli täytynyt laskea hintojaan merkittävästi (22,2 %) vuodesta 2008 lähtien eikä se kyennyt kattamaan kustannuksiaan eikä saavuttamaan kohtuullista voittoa, erityisesti tutkimusajanjakson aikana.

(73)

Uudelleen tehdyssä tutkimuksessa vahvistui myös, että muiden tekijöiden kuin polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutukset eivät kyenneet poistamaan syy-yhteyttä polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon välillä.

(74)

Uudelleen tehty tutkimus osoittaa näin ollen, että Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta tulevan polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin ja unionin tuotannonalalle tutkimusajanjakson aikana aiheutuneen merkittävän vahingon välillä on syy-yhteys. Näin ollen vahvistetaan lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 101 ja 102 kappaleen päätelmät.

6.   Unionin etu

(75)

Ei ole osoitettu, että muutosasetus vaikuttaisi lopullista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 118 kappaleessa esitettyyn unionin etua koskevaan päätelmään, joka näin ollen vahvistetaan.

C.   LOPULLISTEN TOIMENPITEIDEN UUDELLEEN ARVIOINTI

(76)

Kuten edellä osoitettiin, alkuperäisen tutkimuksen merkityksellisiä tosiseikkoja ja siinä tehtyjä päätelmiä koskeva uudelleen tehty tutkimus, jossa otettiin huomioon muutosasetuksella määritetyt uudet polkumyyntimarginaalit, osoitti, että jäljelle jäävän Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta tulevan polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin ja unionin tuotannonalalle tutkimusajanjakson aikana aiheutuneen merkittävän vahingon välillä on syy-yhteys.

(77)

Kun otetaan huomioon alkuperäisen tutkimuksen päätelmät, jotka koskevat polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua, ja koska nyt käsillä olevassa uudelleen tehdyssä tutkimuksessa vahvistui syy-yhteys unionin tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon ja jäljellä olevan asianomaisista maista polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin välillä, olisi vahvistettava muutosasetuksella käyttöön otetut lopulliset polkumyyntitoimenpiteet samantasoisina. Tämän seurauksena päätellään, että tämä uudelleen tehty tutkimus olisi päätettävä muuttamatta lopullista tullia koskevalla asetuksella käyttöön otettuja lopullisia toimenpiteitä.

(78)

Voimassa olevat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1138/2011 ja muutettuina neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1241/2012, ovat edelleen aiheellisia ja ne olisi sen vuoksi pidettävä voimassa. On syytä muistaa, että käyttöön otetut toimenpiteet olivat paljoustulleja, jotka määritettiin kullekin vientiä harjoittavalle tuottajalle seuraavasti:

Maa

Yritys

Lopullinen paljoustullin muodossa kannettava polkumyyntitulli

(euroa/nettotonni)

Intia

VVF (India) Ltd

46,98

Kaikki muut yritykset

86,99

Indonesia

P.T.Ecogreen Oleochemicals

0,00

P.T. Musim Mas

45,63

Kaikki muut yritykset

45,63

Malesia

KL-Kepong Oleomas Sdn.Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd

51,07

Kaikki muut yritykset

61,01

(79)

Asianomaisten maiden viranomaisille, viejille ja niiden järjestöille, kaikille unionin asianomaisille osapuolille, erityisesti unionin tuotannonalalle, tuojille sekä käyttäjien ja kauppiaiden järjestöille, ilmoitettiin olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin lopettaa asianomaisista maista peräisin olevien rasva-alkoholien tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen osittainen uudelleenaloittaminen ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa ja tulla kuulluksi. Näiden osapuolten toimittamat suulliset ja kirjalliset huomautukset otettiin huomioon, mutta ne eivät muuttaneet tämän asetuksen päätelmiä.

(80)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja tarjosi perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaista hintasitoumusta.

(81)

Todettiin, että kyseinen vientiä harjoittava tuottaja tuottaa tarkasteltavana olevan tuotteen lisäksi useita muita tuotteita ja myy niitä samoille asiakkaille. Tämä aiheuttaisi suuren ristiinkompensoinnin vaaran ja tekisi sitoumuksen tehokkaan valvonnan erittäin vaikeaksi, mikä vaarantaisi hintasitoumuksen tehokkuuden tässä tapauksessa. Tämän perusteella komissio katsoi, että hintasitoumusta ei voida hyväksyä.

(82)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Päätetään Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien tyydyttyneiden rasva-alkoholien, joiden hiiliketjun pituus on C8, C10, C12, C14, C16 tai C18 (lukuun ottamatta haarautuneita isomeerejä), mukaan lukien tyydyttyneet rasva-alkoholit, joissa hiiliketjut ovat samanpituisia (”single cuts”), sekä seosten, joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (yleinen luokitus C8-C10), seosten, joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (yleinen luokitus C12-C14), ja seosten, joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C16-C18, jotka nykyisin luokitellaan CN-koodeihin ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ja ex 3823 70 00 (Taric-koodit 2905216285210, 2905219200260, 3823270200211 ja 3823270200291), tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen osittainen uudelleenaloittaminen muuttamatta voimassa olevia tulleja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 293, 11.11.2011, s. 1.

(3)  EUVL L 122, 11.5.2011, s. 47.

(4)  EUVL L 352, 21.12.2012, s. 1.

(5)  EUVL C 58, 28.2.2013, s. 24.