7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/130


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 560/2014,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2014,

biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 187 artiklan ja 188 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisten teknologia-aloitteiden muodossa toteutettavista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista säädettiin alun perin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1982/2006/EY (2).

(2)

Neuvoston päätöksessä 2006/971/EY (3) määriteltiin tuettavat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (4) perustettiin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Horisontti 2020” (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, jolla pyritään aikaansaamaan nykyistä suurempi vaikutus tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien puitteissa sellaisilla keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää Euroopan unionin laajempia kilpailukykytavoitteita, vauhdittaa yksityisiä investointeja ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien olisi perustuttava pitkäaikaiseen sitoutumiseen, kaikkien kumppaneiden tasapuolinen rahoitusosuus mukaan luettuna, niiden pitäisi olla vastuussa omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja ne olisi sovitettava yhteen unionin strategisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotavoitteiden kanssa. Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja toteutuksen olisi oltava avointa, läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja annettava monenlaisille erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille mahdollisuus osallistua. Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti unioni voi osallistua näihin kumppanuuksiin myöntämällä unionin rahoitustukea yhteisyrityksille, jotka on perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan nojalla.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 ja neuvoston päätöksen 2013/743/EU (5) mukaisesti tukea voidaan myöntää Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla perustetuille yhteisyrityksille kyseisessä päätöksessä määrättyjen edellytysten mukaisesti.

(5)

Komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jäljempänä ’Eurooppa 2020 -strategia’, jonka sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet, korostetaan tarvetta luoda suotuisat olosuhteet osaamiseen ja innovointiin kohdistuville investoinneille älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseksi unionissa.

(6)

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä, jäljempänä ’BIC’, laati pohdinta-asiakirjan ja strategisen innovointi- ja tutkimuslinjauksen, jotka perustuvat julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmien laajaan kuulemiseen. Strategisessa innovointi- ja tutkimuslinjauksessa kuvataan tärkeimmät teknologian ja innovoinnin haasteet, jotka on ratkaistava, jotta voidaan kehittää kestävät ja kilpailukykyiset biopohjaiset teollisuudenalat Eurooppaan, sekä määritellään biopohjaisia teollisuudenaloja koskevalla yhteisellä teknologia-aloitteella toteutettavat tutkimus-, demonstraatio- ja käyttöönottotoimet, jäljempänä ’BBI-aloite’.

(7)

BIC on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu edustamaan BBI-aloitetta tukevaa yritysryhmää. Sen jäsenistö koostuu suurista teollisuuslaitoksista, pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), alueellisista klustereista, eurooppalaisista elinkeinoelämän järjestöistä ja eurooppalaisista teknologiayhteisöistä, ja kattaa näin biopohjaisten teollisuudenalojen koko arvoketjun. BICin tavoitteena on turvata Euroopan biopohjaisten teollisuudenalojen teknologinen ja taloudellinen kehitys ja edistää sitä. Mitkä tahansa sidosryhmät biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjussa voivat halutessaan hakea sen jäsenyyttä. BIC noudattaa jäsenyyspolitiikassaan yleisiä avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita, millä se varmistaa laajan eri alan toimijoiden mukanaolon.

(8)

Mikä tahansa tukikelpoinen laitos voi ryhtyä osallistujaksi valittuihin hankkeisiin tai niiden koordinaattoriksi.

(9)

Komission 13 päivänä helmikuuta 2012 antamassa tiedonannossa ”Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle” ja erityisesti siihen sisältyvässä biotalouden toimintasuunnitelmassa kehotetaan perustamaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia tukemaan kestävien ja kilpailukykyisten biopohjaisten teollisuudenalojen ja arvoketjujen luomista Eurooppaan. Tiedonannolla pyritään, siirryttäessä maaöljykauden jälkeiseen yhteiskuntaan, nykyistä tehokkaampaan biomassan tuotantosektorin ja jalostussektorin yhdistämiseen tarkoituksena ratkaista elintarviketurvaan, luonnonvarojen niukkuuteen ja ympäristötavoitteisiin liittyviä kysymyksiä biomassan käytöllä teollisuudessa ja energian tuottamisessa.

(10)

Komission 10 päivänä lokakuuta 2012 antamassa tiedonannossa ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten” vahvistetaan 21 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa ”Aloite edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi Eurooppaan” todettu biopohjaisten teollisuudenalojen strateginen merkitys Euroopan kilpailukyvylle tulevaisuudessa, sekä painotetaan BBI-aloitteen tarvetta.

(11)

Biopohjaisilla teollisuudenaloilla ja niiden arvoketjuilla on edessään monimutkaisia ja huomattavia teknologisia ja innovointihaasteita. Koska biopohjaiset teollisuudenalat ovat vasta kehittymässä, niiden on ratkaistava ongelmat, jotka liittyvät teknisen asiantuntemuksen hajanaisuuteen ja tosiasiallisesti saatavilla olevia resursseja koskevien tietojen niukkuuteen, ennen kuin ne voivat rakentaa kestäviä ja kilpailukykyisiä arvoketjuja. Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, on saavutettava toimien laajuuden, huippuosaamisen ja innovointipotentiaalin kriittinen massa kohdennetulla ja johdonmukaisella tavalla eurooppalaisella tasolla.

(12)

BBI-aloitteen pitäisi lieventää erityyppisiä markkinahäiriöitä, jotka jarruttavat yksityisiä investointeja biopohjaisten teollisuudenalojen kilpailua edeltävään tutkimus-, demonstrointi- ja käyttöönottotoimintaan Euroopassa. Sen avulla olisi erityisesti varmistettava luotettava biomassan saatavuus ja samalla otettava huomioon muut kilpailevat sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vaatimukset sekä tuettava edistyneiden jalostustekniikoiden kehittämistä, laajan mittakaavan demonstrointitoimia ja poliittisia välineitä ja vähennettävä näin kestävien ja kilpailukykyisten biotuotteiden ja biopolttoaineiden kehittämiseen tehtävien yksityisten tutkimus- ja innovointi-investointien riskejä.

(13)

BBI-aloitteen olisi oltava julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke, jolla pyritään lisäämään investointeja kestävien biopohjaisten teollisuudenalojen kehittämiseen Euroopassa. Sen olisi tarjottava sosioekonomisia ja ympäristöhyötyjä Euroopan kansalaisille, parannettava Euroopan kilpailukykyä ja autettava osaltaan nostamaan Eurooppa keskeiseksi toimijaksi kehittyneiden biopolttoaineiden ja biotuotteiden tutkimuksessa, demonstroinnissa ja käyttöönotossa.

(14)

BBI-aloitteen tavoitteena on toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja innovointitoimien ohjelma sellaisten uusiutuvien biologisten resurssien, joita voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien valmistuksessa, saatavuuden kartoittamiseksi ja siten tukea kestävien biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi toteutettava sidosryhmien välisellä yhteistyöllä koko biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta aina alkutuotannosta ja jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, pk-yrityksiin, tutkimus- ja teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin.

(15)

BBI-aloitteen tavoitteiden kunnianhimoisuus ja laajuus, tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien mittakaava sekä tarve saavuttaa resurssien ja rahoituksen toimiva koordinaatio ja synergia edellyttävät unionin tason toimia. Siksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta vastaavaksi oikeushenkilöksi olisi perustettava biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys, jäljempänä ’BBI-yhteisyritys’.

(16)

BBI-yhteisyrityksen tavoitteet on tarkoitus saavuttaa tukemalla tutkimus- ja innovointitoimintaa yksityisen ja julkisen sektorin resursseja hyödyntämällä. Tämän vuoksi BBI-yhteisyrityksen olisi järjestettävä ehdotuspyyntöjä tutkimus-, demonstrointi- ja käyttöönottotoimien tukemista varten.

(17)

Mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaansaamiseksi BBI-yhteisyrityksen olisi luotava vahvoja synergioita muiden unionin ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuin koulutus, ympäristö, kilpailukyky ja pk-yritykset, sekä koheesiopolitiikan rahastojen ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, mikä voi erityisesti auttaa vahvistamaan kansallisia ja alueellisia tutkimus- ja innovointivalmiuksia älykkään erikoistumisen strategioiden yhteydessä.

(18)

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi kavennettava unionissa vallitsevaa tutkimus- ja innovointikuilua edistämällä synergioita Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) kanssa. Sen vuoksi BBI-yhteisyrityksen olisi pyrittävä tiiviiseen vuorovaikutukseen ERI-rahastojen kanssa, sillä ne voivat erityisesti edistää paikallisten, alueellisten ja kansallisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien vahvistamista BBI-yhteisyrityksen alalla ja tukea älykästä erikoistumista.

(19)

Unionin ja BICin olisi oltava BBI-yhteisyrityksen perustajaosakkaat.

(20)

BBI-yhteisyrityksen organisaatiota ja toimintaa koskevat säännöt olisi määritettävä BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksessä osana tätä asetusta.

(21)

BIC on kirjallisesti ilmaissut suostumuksensa tutkimustoiminnan harjoittamiseen BBI-yhteisyrityksen alalla rakenteessa, joka vastaa hyvin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden luonnetta. On aiheellista, että BIC hyväksyy tämän asetuksen liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen allekirjoittamalla kirjallisen vahvistuksen.

(22)

Tavoitteidensa saavuttamiseksi BBI-yhteisyrityksen olisi tarjottava toimille taloudellista tukeaan avoimilla ja läpinäkyvillä menettelyillä pääasiassa avustusten muodossa, joita osallistujille myönnetään avoimien ja kilpailuun perustuvien pyyntöjen perusteella.

(23)

Muiden osakkaiden kuin unionin osuuksien ei pitäisi rajoittua pelkästään BBI-yhteisyrityksen hallintomenoihin ja BBI-yhteisyrityksen tukemien tutkimus- ja innovointitoimien harjoittamisen edellyttämään yhteisrahoitukseen. Muiden osakkaiden kuin unionin osuuksia olisi käytettävä myös täydentäviin toimiin, joita ne toteuttavat täydentäviä toimia koskevan suunnitelman perusteella. Jotta näiden täydentävien toimien vipuvaikutuksesta saadaan asianmukainen kuva, niissä olisi oltava kyse laajempaa BBI-aloitetta tukevista toimista.

(24)

Osallistuttaessa BBI-yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1290/2013 (6). BBI-yhteisyrityksen olisi lisäksi varmistettava mainittujen sääntöjen johdonmukainen soveltaminen komission hyväksymien toimenpiteiden mukaisesti.

(25)

BBI-yhteisyrityksen olisi myös käytettävä komission hallinnoimia sähköisiä keinoja avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi ja osallistumisen helpottamiseksi. BBI-yhteisyrityksen julkistamat ehdotuspyynnöt olisi sen vuoksi julkaistava myös keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tulostenlevitysvälineissä. Lisäksi BBI-yhteisyrityksen olisi asetettava saataville muun muassa ehdotuksia, hakijoita, avustuksia ja osallistujia koskevat asiaankuuluvat tiedot, jotta ne voidaan sisällyttää komission hallinnoimiin sähköisiin Horisontti 2020 -raportointi- ja tulostenlevitysjärjestelmiin, tarkoituksenmukaisessa muodossa ja komission raportointivelvollisuuksia vastaavin määräajoin.

(26)

BBI-yhteisyrityksen unionin rahoitusosuuden hallinnoinnissa olisi noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta ja välillistä hallinnointia koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (7) sekä komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012 (8).

(27)

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi hallinnollista rasitetta olisi vähennettävä kaikilta osapuolilta. Päällekkäisiä tarkastuksia ja suhteetonta asiakirjojen ja raporttien laatimista olisi vältettävä. Tämän asetuksen nojalla unionin rahoitusta saavien tahojen tilintarkastukset olisi toteutettava asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti.

(28)

Unionin ja BBI-yhteisyrityksen muiden osakkaiden taloudellisia etuja olisi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat muun muassa sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja tarvittaessa hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset.

(29)

Komission sisäisellä tarkastajalla olisi oltava BBI-yhteisyritykseen nähden samat toimivaltuudet kuin komissioon nähden.

(30)

Ottaen huomioon yhteisyritysten erityisluonne ja nykyinen asema ja jotta voidaan varmistaa jatkuvuus seitsemännen puiteohjelman kanssa, yhteisyrityksiin olisi edelleen sovellettava erillistä vastuuvapautta. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta poiketen Euroopan parlamentin olisi sen vuoksi myönnettävä neuvoston suosituksesta BBI-yhteisyritykselle talousarvion toteuttamista koskeva vastuuvapaus. Näin ollen BBI-yhteisyritykselle myönnettyyn unionin rahoitusosuuteen ei pitäisi soveltaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa vahvistettuja raportointivaatimuksia, vaan nämä olisi mahdollisimman suuressa määrin yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitetuille elimille säädettyjen raportointivaatimusten kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava tilit sekä tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus.

(31)

BBI-yhteisyrityksen olisi toimittava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja annettava kaikki asianmukaiset tiedot ajoissa asiaankuuluville elimilleen sekä edistettävä toimiensa näkyvyyttä, myös suurelle yleisölle tarkoitetuin tiedotus- ja tulostenlevitystoimin. Yhteisyrityksen elinten työjärjestys olisi asetettava julkisesti saataville.

(32)

BBI-yhteisyrityksen perustamisen helpottamiseksi komission olisi vastattava sen perustamisesta ja alkuvaiheen toiminnasta siihen asti, kunnes yhteisyrityksellä on toiminnallinen valmius oman talousarvionsa täytäntöönpanoon.

(33)

Ottaen huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelmalla saavutettava yleinen tavoite eli yksinkertaistaminen ja johdonmukaistaminen Horisontti 2020 -puiteohjelman kesto olisi otettava huomioon kaikissa BBI-yhteisyrityksen ehdotuspyynnöissä.

(34)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on teollisen tutkimus- ja innovointitoiminnan vahvistaminen koko unionissa BBI-yhteistyöyrityksen täytäntöönpanemalla BBI-aloitteella, vaan se voidaan päällekkäisyyksien välttämiseksi, kriittisen massan saavuttamiseksi ja julkisen rahoituksen optimaalisen käytön varmistamiseksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustaminen

1.   Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, jäljempänä ’BBI-yhteisyritys’, 31 päivään joulukuuta 2024 saakka. Horisontti 2020 -puiteohjelman keston huomioon ottamiseksi BBI-yhteisyrityksen ehdotuspyynnöt on julkistettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan julkistaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.

2.   BBI-yhteisyritys on asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettu elin, jolle on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano.

3.   BBI-yhteisyritys on oikeushenkilö. Yhteisyrityksellä on kaikissa jäsenvaltioissa laajin näiden valtioiden kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä oikeudenkäynnin osapuolena.

4.   BBI-yhteisyrityksen kotipaikka on Bryssel, Belgia.

5.   BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestys, jäljempänä ’yhtiöjärjestys’, on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Tavoitteet

BBI-yhteisyrityksen tavoitteet ovat seuraavat:

a)

edistää asetuksen (EU) N:o 1291/2013 ja erityisesti päätöksen 2013/743/EU III osan täytäntöönpanoa;

b)

edistää BBI-aloitteen tavoitteita, jotka koskevat resurssitehokkaampaa ja kestävämpää vähähiilistä taloutta ja talouskasvun ja työllisyyden lisäämistä erityisesti maaseutualueilla kehittämällä eurooppalainen kestävä ja kilpailukykyinen biopohjainen teollisuus, joka perustuu biomassan kestävällä tavalla hankkiviin kehittyneisiin biojalostamoihin, ja erityisesti:

i)

demonstroida tekniikoita, joiden avulla eurooppalaisesta biomassasta saadaan uusia kemiallisia rakenneosia, uusia materiaaleja ja uusia kulutushyödykkeitä ja jotka korvaavat fossiilispohjaisten tuotantopanosten tarpeen;

ii)

kehittää liiketoimintamalleja, jotka yhdistävät talouden toimijat koko arvoketjussa biomassan tuotannosta ja biojalostamoista biopohjaisten materiaalien, kemikaalien ja polttoaineiden kuluttajiin, myös luomalla uusia monialaisia yhteyksiä ja tukemalla eri toimialojen välisiä keskittymiä; sekä

iii)

perustaa edelläkävijöinä toimivia biojalostamoita, joissa käytetään biopohjaisten materiaalien, kemikaalien ja polttoaineiden teknologioita ja liiketoimintamalleja ja joiden kustannushyödyt ja suorituskyky tekevät niistä osoitettavasti kilpailukykyisiä fossiilispohjaisiin vaihtoehtoihin nähden.

3 artikla

Unionin rahoitusosuus

1.   Unioni osallistuu BBI-yhteisyrityksen hallintomenojen ja toimintamenojen rahoittamiseen enintään 975 000 000 eurolla, johon sisältyvät EFTA-määrärahat. Unionin rahoitusosuus suoritetaan päätöksellä 743/2013/EU perustettuun Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöön panemiseksi toteutettavaan erityisohjelmaan osoitetusta unionin yleisen talousarvion määrärahoista asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille elimille.

2.   Unionin rahoitusosuutta koskevat järjestelyt vahvistetaan valtuutussopimuksessa ja vuotuisissa määrärahojen siirtoja koskevissa sopimuksissa, jotka unionin puolesta toimiva komissio ja BBI-yhteisyritys tekevät.

3.   Edellä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa valtuutussopimuksessa määrätään asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdassa ja 60 ja 61 artiklassa sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklassa esitetyistä seikoista sekä muun muassa seuraavista seikoista:

a)

vaatimukset, jotka koskevat BBI-yhteisyrityksen osallistumista päätöksen 2013/743/EU liitteessä II tarkoitettuihin asianmukaisiin suorituskykyindikaattoreihin;

b)

vaatimukset, jotka koskevat BBI-yhteisyrityksen osallistumista päätöksen 2013/743/EU liitteessä III tarkoitettuun seurantaan;

c)

BBI-yhteisyrityksen toimintaan liittyvät erityiset suorituskykyindikaattorit;

d)

tietojen toimittamiseen liittyvät järjestelyt sen varmistamiseksi, että komissio voi täyttää tulosten levittämistä ja raportointia koskevat velvoitteensa sekä keskitetyssä osallistujaportaalissa että muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tulostenlevitysvälineissä;

e)

säännökset BBI-yhteisyritykseen liittyvien ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta myös keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tiedonlevitysvälineissä;

f)

henkilöstöresurssien käyttö ja niihin tehtävät muutokset, erityisesti palvelukseenotto tehtäväryhmän, palkkaluokan ja ura-alueen mukaan, uudelleenluokittelu ja henkilöstön määrän muutokset.

4 artikla

Muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuudet

1.   Muiden BBI-yhteisyrityksen osakkaiden kuin unionin on suoritettava yhteensä vähintään 2 730 000 000 euron kokonaisrahoitusosuus 1 artiklassa tarkoitettuna aikana tai niiden on huolehdittava, että niihin kuuluvat oikeussubjektit suorittavat sen.

2.   Edellä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus muodostuu:

a)

BBI-yhteisyritykselle suoritettavista osuuksista yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 12 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti;

b)

muiden BBI-yhteisyrityksen osakkaiden kuin unionin ja niihin kuuluvien oikeussubjektien 1 artiklassa tarkoitettuna aikana suorittamista vähintään 1 755 000 000 euron luontoissuorituksista, jotka vastaavat niille BBI-yhteisyrityksen työohjelman ulkopuolella toteutetuista, BBI-aloitteen tavoitteita edistävistä täydentävistä toimista aiheutuvia kustannuksia. Unionin muista rahoitusohjelmista voidaan myöntää tukea tällaisten kustannusten kattamiseksi asiaa koskevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Tällainen unionin rahoitus ei voi korvata muiden osakkaiden kuin unionin tai niihin kuuluvien oikeussubjektien luontoissuorituksia.

BBI-yhteisyritys ei voi myöntää rahoitustukea b alakohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin. Täydentävät toimet vahvistetaan vuosittaisessa täydentävien toimien suunnitelmassa, jossa esitetään arvio edellä mainittujen suoritusten arvosta.

3.   BBI-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin on ilmoitettava BBI-yhteisyrityksen hallintoneuvostolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta kunakin edellisenä varainhoitovuotena suoritettujen 2 kohdassa tarkoitettujen osuuksien arvo. Myös valtioiden edustajien ryhmälle on tiedotettava asiasta oikea-aikaisesti.

4.   Edellä tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa sekä yhtiöjärjestyksen 12 lausekkeen 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen osuuksien arvon määrittelemiseksi kustannukset määritetään asianomaisten oikeussubjektien tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen, oikeussubjektin sijoittautumisvaltiossa sovellettavien kirjanpitosäännösten sekä sovellettavien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS-standardien tai IFRS-standardien) mukaisesti. Asianomaisen oikeussubjektin nimittämä riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja varmentaa kyseiset kustannukset. BBI-yhteisyritys voi tarkistaa arvonmääritysmenetelmän, jos varmennuksesta koituu epävarmuutta. Tätä asetusta sovellettaessa BBI-yhteisyritys tai unionin elin eivät tarkasta lisätoimista aiheutuneita kustannuksia.

5.   Komissio voi päättää lopettaa BBI-yhteisyritykselle suoritettavan unionin rahoitusosuuden maksamisen, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen taikka käynnistää liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun purkamismenettelyn, jos muut osakkaat tai niihin kuuluvat oikeussubjektit eivät suorita tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja osuuksia tai jos ne suorittavat ne osittain tai myöhässä. Komission päätös ei estä sellaisten tukikelpoisten kustannusten korvaamista, joita osakkaille on jo aiheutunut siihen mennessä, kun päätöksestä ilmoitetaan BBI-yhteisyritykselle.

5 artikla

Varainhoitoa koskevat säännökset

BBI-yhteisyritys hyväksyy omat varainhoitosääntönsä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014 (9) mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 12 artiklan soveltamista.

6 artikla

Henkilöstö

1.   BBI-yhteisyrityksen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (10), jäljempänä ’henkilöstösäännöt’ ja ’palvelussuhteen ehdot’, sekä näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamissääntöjä, jotka on annettu Euroopan unionin toimielinten yhteisellä päätöksellä.

2.   Hallintoneuvosto käyttää BBI-yhteisyrityksen henkilöstön suhteen sitä toimivaltaa, joka kuuluu nimittävälle viranomaiselle henkilöstösääntöjen mukaan ja työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle palvelussuhteen ehtojen mukaan, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’.

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta toimitusjohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Toimitusjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää toimitusjohtajalle siirretyn nimittävän viranomaisen toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä nimittävän viranomaisen toimivallan ja käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle BBI-yhteisyrityksen henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin toimitusjohtaja.

3.   Hallintoneuvosto vahvistaa tarvittavat henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanoa koskevat säännökset henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti.

4.   Henkilöstöresurssit määritellään BBI-yhteisyrityksen henkilöstötaulukossa, josta käy ilmi väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön määrä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna yhteisyrityksen vuotuisen talousarvion mukaisesti.

5.   BBI-yhteisyrityksen henkilöstö koostuu väliaikaisista toimihenkilöistä ja sopimussuhteisista toimihenkilöistä.

6.   BBI-yhteisyritys vastaa kaikista henkilöstömenoista.

7 artikla

Kansalliset asiantuntijat ja harjoittelijat

1.   BBI-yhteisyritys voi käyttää kansallisia asiantuntijoita tai harjoittelijoita, jotka eivät ole yhteisyrityksen työntekijöitä. Kansallisten asiantuntijoiden lukumäärä kokopäiväisinä työntekijöinä ilmaistuna lisätään 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin henkilöstöresursseja koskeviin tietoihin vuotuisen talousarvion mukaisesti.

2.   Hallintoneuvosto hyväksyy päätöksen, jossa vahvistetaan BBI-yhteisyrityksen palvelukseen tilapäisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin sekä harjoittelijoiden käyttöön sovellettavat säännöt.

8 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

BBI-yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyä pöytäkirjaa N:o 7.

9 artikla

BBI-yhteisyrityksen korvausvastuu

1.   BBI-yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään asiaa koskevissa sopimusmääräyksissä ja kulloiseenkin sopimukseen, päätökseen tai hankintasopimukseen sovellettavassa lainsäädännössä.

2.   Muuta kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta koskevissa asioissa BBI-yhteisyrityksen on korvattava henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

3.   Kaikkien 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun vastuuseen liittyvien BBI-yhteisyrityksen maksujen ja vastuuseen liittyvien kulujen ja kustannusten katsotaan olevan BBI-yhteisyrityksen menoja, jotka katetaan sen varoista.

4.   BBI-yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.

10 artikla

Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia:

a)

BBI-yhteisyrityksen tekemissä sopimuksissa, hankintasopimuksissa tai päätöksissä olevan välityslausekkeen nojalla;

b)

riidoissa, jotka koskevat BBI-yhteisyrityksen henkilöstön tehtäviään suorittaessaan aiheuttamien vahinkojen korvaamista;

c)

kaikissa BBI-yhteisyrityksen ja sen henkilöstön välisissä riidoissa unionin henkilöstösäännöissä määrätyin tai palvelussuhteen ehdoista johtuvin rajoituksin tai edellytyksin.

2.   Niiden kysymysten osalta, joista ei säädetä tässä asetuksessa tai unionin muissa säädöksissä, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa BBI-yhteisyrityksen kotipaikka sijaitsee.

11 artikla

Arviointi

1.   Komissio tekee riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella 30 päivään kesäkuuta 2017 mennessä väliarvioinnin BBI-yhteisyrityksestä. Komissio laatii arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin päätelmät ja komission havainnot. Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. BBI-yhteisyrityksen väliarvioinnin tulokset otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 1291/2013 32 artiklassa tarkoitetussa perusteellisessa arvioinnissa ja väliarvioinnissa.

2.   Komissio voi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun väliarvioinnin johtopäätösten perusteella ryhtyä 4 artiklan 5 kohdan mukaisiin toimiin tai muihin asianmukaisiin toimiin.

3.   Komissio laatii loppuarvioinnin BBI-yhteisyrityksestä kuuden kuukauden kuluessa BBI-yhteisyrityksen purkamisesta mutta viimeistään kahden vuoden kuluttua yhtiöjärjestyksen 20 artiklassa tarkoitetun purkamismenettelyn aloittamisesta. Kyseisen loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

12 artikla

Vastuuvapaus

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta poiketen Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta BBI-yhteisyritykselle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden BBI-yhteisyrityksen varainhoitosäännöissä säädettyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

Jälkikäteen tehtävät tarkastukset

1.   BBI-yhteisyritys suorittaa jälkikäteen tehtävät epäsuorien toimien menojen tarkastukset asetuksen (EU) N:o 1291/2013 29 artiklan mukaisesti osana Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuoria toimia.

2.   Komissio voi päättää suorittaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset itse. Komissio noudattaa tällöin voimassa olevia sääntöjä ja erityisesti asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012, asetusta (EU) N:o 1290/2013 ja asetusta (EU) N:o 1291/2013.

14 artikla

Osakkaiden taloudellisten etujen suojaaminen

1.   BBI-yhteisyritys sallii komission henkilöstön ja muiden BBI-yhteisyrityksen tai komission valtuuttamien henkilöiden sekä tilintarkastustuomioistuimen pääsyn toimipaikkoihinsa ja tiloihinsa ja antaa näiden käyttöön kaikki tarkastusten toteuttamiseen tarvittavat tiedot, sähköisessä muodossa olevat tiedot mukaan luettuina.

2.   Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, voi neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (11) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 883/2013 (12) säädettyjen säännösten ja menettelyjen mukaisesti suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, jotta voidaan määrittää, onko tämän asetuksen nojalla rahoitettuun sopimukseen, päätökseen tai hankintasopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

3.   Tämän asetuksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa sopimuksissa, päätöksissä tai hankintasopimuksissa on oltava määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan komissiolle, BBI-yhteisyritykselle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia kukin oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista.

4.   BBI-yhteisyrityksen on varmistettava, että osakkaiden taloudelliset edut suojataan asianmukaisesti suorittamalla tai teettämällä tarvittavat sisäiset ja ulkopuoliset tarkastukset.

5.   BBI-yhteisyritys liittyy Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (13). BBI-yhteisyritys päättää tarvittavista järjestelyistä OLAFin suorittamien sisäisten tutkimusten helpottamiseksi.

15 artikla

Luottamuksellisuus

BBI-yhteisyrityksen on suojattava sellaiset arkaluonteiset tiedot, joiden paljastaminen voisi haitata sen osakkaiden tai BBI-yhteisyrityksen toimintaan osallistuvien etuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan soveltamista.

16 artikla

Avoimuus

1.   BBI-yhteisyrityksen hallussaan pitämiin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (14).

2.   BBI-yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi hyväksyä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevia käytännön järjestelyitä.

3.   Rajoittamatta sitä, mitä tämän asetuksen 10 artiklassa säädetään, BBI-yhteisyrityksen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan mukaisesti tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

17 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

Asetusta (EU) N:o 1290/2013 sovelletaan BBI-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. Kyseisen asetuksen mukaisesti BBI-yhteisyrityksen katsotaan olevan rahoituselin, joka antaa taloudellista tukea yhtiöjärjestyksen 1 artiklan mukaisiin epäsuoriin toimiin.

18 artikla

Isäntävaltion tarjoama tuki

BBI-yhteisyritys ja valtio, jossa sen kotipaikka sijaitsee, voivat tehdä hallinnollisen sopimuksen kyseisen valtion BBI-yhteisyritykselle myöntämistä erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta sen BBI-yhteisyritykselle antamasta tuesta.

19 artikla

Ensi vaiheen toimet

1.   Komissio vastaa BBI-yhteisyrityksen perustamisesta ja alkuvaiheen toiminnasta siihen asti, kunnes BBI-yhteisyrityksellä on toiminnallinen valmius oman talousarvionsa toteuttamiseen. Komissio toteuttaa unionin oikeuden mukaisesti kaikki tarpeelliset toimet yhteistyössä muiden osakkaiden ja BBI-yhteisyrityksen toimivaltaisten elinten kanssa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten

a)

siihen asti, kunnes hallintoneuvoston 8 artiklan mukaisesti nimittämä toimitusjohtaja aloittaa tehtävänsä, komissio voi nimetä komission virkamiehen, joka toimii väliaikaisena toimitusjohtajana ja hoitaa toimitusjohtajalle kuuluvia tehtäviä ja jota voi avustaa rajattu määrä komission virkamiehiä;

b)

poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, väliaikainen toimitusjohtaja käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa;

c)

komissio voi väliaikaisesti nimittää tehtäviin rajoitetun määrän virkamiehiään.

3.   Väliaikaisena tehtäviään hoitava toimitusjohtaja voi antaa luvan hallintoneuvoston hyväksymiin BBI-yhteisyrityksen vuotuisista talousarviomäärärahoista maksettaviin maksuihin ja tehdä sopimuksia, päätöksiä ja hankintasopimuksia, muun muassa henkilöstön palvelukseenottoa koskevia sopimuksia, sen jälkeen, kun BBI-yhteisyrityksen henkilöstötaulukko on hyväksytty.

4.   Väliaikaisena tehtäviään hoitava toimitusjohtaja määrittää yhteisymmärryksessä BBI-yhteisyrityksen toimitusjohtajan kanssa ja hallintoneuvoston hyväksynnän saatuaan ajankohdan, jolloin BBI-yhteisyrityksellä on valmius oman talousarvionsa toteuttamiseen. Kyseisestä päivästä lähtien komissio pidättäytyy tekemästä maksusitoumuksia ja suorittamasta maksuja BBI-yhteisyrityksen toimien osalta.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. STOURNARAS


(1)  Lausunto annettu 10. joulukuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 110/2014, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta (EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2).

(10)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

(11)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(13)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).


LIITE

BIOPOHJAISTEN TEOLLISUUDENALOJEN YHTEISYRITYKSEN YHTIÖJÄRJESTYS

1   artikla

Tehtävät

BBI-yhteisyritys huolehtii seuraavista tehtävistä:

a)

varmistaa BBI-aloitteen perustamisen ja kestävän hallinnoinnin;

b)

hankkii tarvittavat julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat;

c)

luo unionin, alan teollisuuden ja muiden sidosryhmien välille tiiviin ja pitkäaikaisen yhteistyön ja kehittää sitä;

d)

varmistaa BBI-aloitteen tehokkuuden;

e)

saavuttaa kriittisen tutkimusmassan, jota tarvitaan pitkän aikavälin ohjelman käynnistämiseen;

f)

seuraa BBI-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuvaa edistystä;

g)

tukee taloudellisesti epäsuoria tutkimus- ja innovointitoimia pääasiassa avustusten avulla;

h)

toteuttaa tiedotus-, viestintä-, hyödyntämis- ja tulostenlevittämistoimia soveltamalla asetuksen (EU) N:o 1291/2013 28 artiklaa soveltuvin osin, mukaan lukien asettamalla yksityiskohtaiset tiedot ehdotuspyyntöjen tuloksista saataville ja käytettäväksi Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteisessä sähköisessä tietokannassa;

i)

tekee yhteistyötä monien erilaisten sidosryhmien, muun muassa tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen, kanssa;

j)

suorittaa kaikki muut sellaiset tehtävät, joita tarvitaan tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

2   artikla

Osakkaat

1.

BBI-yhteisyrityksen osakkaat ovat:

a)

Euroopan unioni, jota edustaa komissio;

b)

tämän yhtiöjärjestyksen kirjallisella vahvistuksella tapahtuvan hyväksymisen jälkeen Bio-based Industries Consortium Aisbl (biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä, jäljempänä ’BIC’), Belgian lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jonka pysyvä toimipaikka on Bryssel, Belgia.

2.

Osakkaisiin kuuluvat oikeussubjektit ovat oikeussubjekteja, joista yhteisyrityksen kukin osakas, unionia lukuun ottamatta, muodostuu asianomaisen osakkaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

3   artikla

Osakkuuden muutokset

1.

Mikä tahansa oikeussubjekti, joka tukee suoraan tai välillisesti tutkimusta ja innovointia jäsenvaltiossa tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneessa maassa, voi hakea BBI-yhteisyrityksen osakkuutta edellyttäen, että se suorittaa osuuden 12 artiklassa tarkoitettuun rahoitukseen, jolla tähdätään tämän asetuksen 2 artiklan mukaisten BBI-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja hyväksyy BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen.

2.

Kaikki BBI-yhteisyrityksen osakkuushakemukset, joihin on liitetty ehdotus BBI-yhteisyrityksen hallintoneuvoston kokoonpanon mukauttamisesta, osoitetaan kyseiselle hallintoneuvostolle.

3.

Hallintoneuvosto arvioi kunkin hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan merkityksen ja mahdollisen lisäarvon BBI-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja tekee hakemuksesta päätöksen.

4.

Osakas voi luopua osakkuudestaan BBI-yhteisyrityksessä. Osakkuudesta luopuminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta muille osakkaille. Luopumispäivän jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista velvoitteista lukuun ottamatta velvollisuuksia, jotka BBI-yhteisyritys on hyväksynyt tai jotka ovat aiheutuneet ennen osakkuudesta luopumista.

5.

BBI-yhteisyrityksen osakkuutta ei voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman hallintoneuvoston etukäteistä suostumusta.

6.

BBI-yhteisyritys julkaisee verkkosivuillaan välittömästi kaikkien osakkuudessa tapahtuneiden tämän artiklan mukaisten muutosten jälkeen ajantasaisen luettelon sen osakkaista yhdessä muutospäivän kanssa.

4   artikla

BBI-yhteisyrityksen elimet

1.

BBI-yhteisyrityksen elimet ovat

a)

hallintoneuvosto;

b)

toimitusjohtaja;

c)

tieteellinen komitea;

d)

valtioiden edustajien ryhmä.

2.

Tieteellinen komitea ja valtioiden edustajien ryhmä ovat BBI-yhteisyrityksen neuvoa-antavia elimiä.

5   artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

a)

viisi komission edustajaa unionin puolesta; ja

b)

viisi muiden osakkaiden kuin unionin edustajaa, joista vähintään yhden olisi oltava pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) edustaja.

6   artikla

Hallintoneuvoston toiminta

1.

Unionilla on 50 prosenttia äänioikeuksista. Unionin äänioikeus on jakamaton. Muilla osakkailla kuin unionilla on yhtä monta ääntä. Osakkaiden on parhaansa mukaan pyrittävä yhteisymmärrykseen. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, hallintoneuvosto tekee päätökset vähintään 75 prosentin ääntenenemmistöllä, mukaan luettuina niiden edustajien äänet, jotka ovat poissa.

2.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajansa kahden vuoden mittaiseksi kaudeksi.

3.

Hallintoneuvosto kokoontuu sääntömääräiseen istuntoon kahdesti vuodessa. Se voi pitää ylimääräisiä kokouksia komission pyynnöstä tai muiden osakkaiden kuin unionin edustajien enemmistön taikka puheenjohtajan pyynnöstä. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta, ja kokoukset pidetään tavallisesti BBI-yhteisyrityksen kotipaikassa.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua asioiden käsittelyyn, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Valtioiden edustajien ryhmän puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana ja osallistua sen keskusteluihin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Tieteellisen komitean puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana ja osallistua sen keskusteluihin, jotka koskevat komitean tehtäviin liittyviä kysymyksiä, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Hallintoneuvosto voi tapauskohtaisesti kutsua muita henkilöitä, erityisesti unionin alueviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, osallistumaan tarkkailijoina kokouksiinsa.

4.

Osakkaiden edustajat eivät ole henkilökohtaisesti korvausvastuussa edustajan ominaisuudessa hallintoneuvostossa tehdyistä toimista.

5.

Hallintoneuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

7   artikla

Hallintoneuvoston tehtävät

1.

Hallintoneuvostolla on yleinen vastuu BBI-yhteisyrityksen strategisesta suuntaamisesta ja toimista, ja se valvoo BBI-yhteisyrityksen toimien toteuttamista.

2.

Komissio pyrkii hallintoneuvostossa toimiessaan varmistamaan koordinoinnin BBI-yhteisyrityksen toimien ja Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien välillä ja edistämään synergioita, kun määritetään tutkimusyhteistyöhön kuuluvia painotuksia.

3.

Hallintoneuvosto huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

arvioi, hyväksyy tai hylkää uudet osakkuushakemukset tämän yhtiöjärjestyksen 3 artiklan mukaisesti;

b)

päättää BBI-yhteisyrityksen osakkuuden irtisanomisesta, jos osakas ei täytä velvoitteitaan;

c)

hyväksyy BBI-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännökset tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti;

d)

hyväksyy BBI-yhteisyrityksen vuotuisen talousarvion, mukaan luettuna vastaava henkilöstötaulukko, jossa ilmoitetaan väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden lukumäärä kokoaikaisina työpaikkoina ilmoitettuna;

e)

käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa henkilöstöasioissa tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

f)

nimittää tai erottaa toimitusjohtajan tai jatkaa tämän toimikautta, opastaa toimitusjohtajaa sekä valvoo hänen suoriutumista tehtävistään;

g)

hyväksyy toimitusjohtajan suosituksesta ohjelmatoimiston organisaatiorakenteen;

h)

hyväksyy toimitusjohtajan ehdotuksesta vuotuisen työsuunnitelman ja vastaavat menoarviot valtioiden edustajien ryhmää ja tieteellistä komiteaa kuultuaan;

i)

hyväksyy tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vuotuisen täydentävien toimien suunnitelman muiden osakkaiden kuin unionin ehdotuksen perusteella ja kuultuaan tarvittaessa tilapäistä neuvoa-antava ryhmää;

j)

hyväksyy vuotuisen toimintakertomuksen ja sitä vastaavan menoselvityksen;

k)

järjestää tarpeen mukaan BBI-yhteisyrityksen sisäisen tarkastustoiminnon toteutuksen;

l)

hyväksyy ehdotuspyynnöt sekä tarvittaessa ehdotusten jättämistä, arviointia ja valintaa koskevat säännöt sekä myöntämis- ja uudelleentarkastelumenettelyiden säännöt;

m)

hyväksyy luettelon rahoitettaviksi valituista toimista riippumattomien asiantuntijoiden laatiman järjestysluettelon pohjalta;

n)

vahvistaa BBI-yhteisyrityksen viestintäpolitiikan toimitusjohtajan suosituksesta;

o)

antaa tarvittaessa henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanosääntöjä tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

p)

antaa tarvittaessa BBI-yhteisyrityksen palvelukseen tilapäisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja harjoittelijoiden käyttöön sovellettavat säännöt tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti;

q)

perustaa tarvittaessa BBI-yhteisyrityksen elinten lisäksi neuvoa-antavia ryhmiä;

r)

toimittaa komissiolle tarvittaessa kaikki tämän asetuksen muuttamista koskevat BBI-yhteisyrityksen osakkaiden pyynnöt;

s)

vastaa sellaisista tehtävistä, joita ei ole nimenomaisesti osoitettu tietylle BBI-yhteisyrityksen elimelle; hallintoneuvosto voi osoittaa tällaiset tehtävät mille hyvänsä näistä elimistä.

8   artikla

Toimitusjohtajan nimittäminen, irtisanominen tai toimikauden jatkaminen

1.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella. Komissio kutsuu tarvittaessa BBI-yhteisyrityksen muiden osakkaiden edustajia mukaan valintamenettelyyn.

Erityisesti valintamenettelyn esivalintavaiheessa on taattava BBI-yhteisyrityksen muiden osakkaiden edustajien asianmukainen edustus. Tätä varten BBI-yhteisyrityksen muut osakkaat kuin unioni nimittävät hallintoneuvoston puolesta yhteisellä sopimuksella edustajan ja tarkkailijan.

2.

Toimitusjohtaja on henkilöstön jäsen, ja hänet otetaan palvelukseen BBI-yhteisyrityksen väliaikaisena toimihenkilönä palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

Toimitusjohtajan työsopimusta tehtäessä BBI-yhteisyritystä edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

3.

Toimitusjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Kyseisen toimikauden päättyessä komissio laatii toimitusjohtajan toiminnasta ja BBI-yhteisyrityksen tulevista tehtävistä ja haasteista arvioinnin, johon muilla osakkailla kuin unionilla on tarvittaessa ollut mahdollisuus osallistua.

4.

Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan edellä 3 kohdassa tarkoitettu arviointi huomioon, jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään neljällä vuodella.

5.

Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi osallistua samaa tointa koskevaan valintamenettelyyn jatketun toimikauden päätyttyä.

6.

Toimitusjohtaja voidaan erottaa ainoastaan hallintoneuvoston komission ehdotuksesta, jonka tekemiseen muilla osakkailla kuin unionilla on tarvittaessa ollut mahdollisuus osallistua, tekemällä päätöksellä.

9   artikla

Toimitusjohtajan tehtävät

1.

Toimitusjohtaja vastaa BBI-yhteisyrityksen päivittäisestä johtamisesta hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

2.

Toimitusjohtaja on BBI-yhteisyrityksen laillinen edustaja. Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

3.

Toimitusjohtaja toteuttaa BBI-yhteisyrityksen talousarvion.

4.

Toimitusjohtaja huolehtii riippumattomasti erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

laatii ja esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuisen talousarvioesityksen, mukaan luettuna vastaava henkilöstötaulukko, josta käy ilmi väliaikaisten toimien määrä kussakin palkkaluokassa ja tehtäväryhmässä sekä sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden lukumäärä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna;

b)

laatii ja toimittaa hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuisen työsuunnitelman ja sitä vastaavat menoarviot;

c)

toimittaa hallintoneuvoston lausunnon antamista varten vuotuisen tilinpäätöksen;

d)

laatii ja toimittaa hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuisen toimintakertomuksen ja sitä vastaavan menoselvityksen;

e)

toimittaa hallintoneuvoston hyväksyttäväksi luettelon rahoitettaviksi valituista toimista;

f)

tiedottaa valtioiden edustajien ryhmälle ja tieteelliselle komitealle säännöllisesti kaikista niiden neuvontatehtävän kannalta merkityksellisistä seikoista;

g)

allekirjoittaa yksittäiset sopimukset ja päätökset;

h)

allekirjoittaa hankintasopimukset;

i)

toteuttaa BBI-yhteisyrityksen viestintäpolitiikkaa;

j)

organisoi, johtaa ja valvoo BBI-yhteisyrityksen toimintaa ja henkilöstöä tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn hallintoneuvoston siirtämän toimivallan rajoissa;

k)

ottaa käyttöön vaikuttavan ja tehokkaan sisäisen valvonnan järjestelmän ja varmistaa sen toiminnan sekä ilmoittaa hallintoneuvostolle kaikista sitä koskevista merkittävistä muutoksista;

l)

varmistaa, että riskinarviointi ja riskinhallinta toteutetaan;

m)

toteuttaa muita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen arvioitaessa BBI-yhteisyrityksen edistymistä sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa;

n)

suorittaa muita hallintoneuvoston toimitusjohtajalle antamia tai delegoimia tehtäviä.

5.

Toimitusjohtaja perustaa ohjelmatoimiston, joka suorittaa toimitusjohtajan vastuulla kaikki tästä asetuksesta johtuvat tukitoimet. Ohjelmatoimisto koostuu BBI-yhteisyrityksen henkilöstöstä, ja sen tehtävänä on erityisesti:

a)

tarjota tukea tarvittavan kirjanpitojärjestelmän luomisessa ja hallinnoinnissa BBI-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

b)

hallinnoida ehdotuspyyntöjä vuotuisen työsuunnitelman mukaisesti samoin kuin sopimuksia ja päätöksiä, mihin kuuluu myös niiden koordinointi;

c)

tarjota osakkaille ja BBI-yhteisyrityksen muille elimille kaikki asiaankuuluva tieto ja tuki, joita ne tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseen, sekä vastata näiden yksittäisiin pyyntöihin;

d)

toimia BBI-yhteisyrityksen elinten sihteeristönä ja avustaa hallintoneuvoston perustamia neuvoa-antavia ryhmiä.

10   artikla

Tieteellinen komitea

1.

Tieteellinen komitea koostuu enintään 15 jäsenestä. Se valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

2.

Tieteellisen komitean maailmanlaajuisesti tunnustetut asiantuntijajäsenet edustavat tasapainoisesti tiedeyhteisöjä, teollisuutta, pk-yrityksiä, valtiosta riippumattomia järjestöjä ja sääntelyelimiä. Kokonaisuutena tieteellisen komitean jäsenten osaamisen ja asiantuntemuksen on katettava koko tekninen toimiala, jotta se voi antaa BBI-yhteisyritykselle tieteelliseen tietoon pohjautuvia suosituksia.

3.

Hallintoneuvosto laatii erityiset arviointiperusteet ja menettelyn tieteellisen komitean jäsenien valintaa varten ja nimittää tieteellisen komitean jäsenet. Hallintoneuvoston on otettava huomioon BBI-yhteisyrityksen valtioiden edustajien ryhmän mahdollisesti ehdottamat ehdokkaat.

4.

Tieteellinen komitea huolehtii seuraavista tehtävistä:

a)

antaa neuvoja siitä, mitä tieteellisiä painotuksia olisi käsiteltävä vuotuisissa työsuunnitelmissa;

b)

antaa neuvoja vuotuisessa toimintakertomuksessa kuvatuista tieteellisistä saavutuksista.

5.

Tieteellinen komitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset kutsuu koolle sen puheenjohtaja.

6.

Tieteellinen komitea voi puheenjohtajansa suostumuksella kutsua muita henkilöitä kokouksiinsa.

7.

Tieteellinen komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11   artikla

Valtioiden edustajien ryhmä

1.

Valtioiden edustajien ryhmässä on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneesta maasta. Valtioiden edustajien ryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

2.

Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja tai heidän edustajansa osallistuvat näihin kokouksiin.

Valtioiden edustajien ryhmän puheenjohtaja voi kutsua muita henkilöitä, erityisesti unionin alueviranomaisten edustajia, kansalaisyhteiskunnan edustajia tai pk-yritysten yhdistysten edustajia, osallistumaan tarkkailijoina ryhmän kokouksiin.

3.

Valtioiden edustajien ryhmää kuullaan, ja erityisesti se tarkastelee seuraavia aiheita koskevia tietoja ja antaa lausuntoja niistä:

a)

ohjelmien edistyminen BBI-yhteisyrityksessä ja sen tavoitteiden saavuttaminen, ehdotuspyyntöjen ja ehdotusten arviointiprosessi mukaan luettuna;

b)

strategisen suuntautumisen tarkistaminen;

c)

yhteydet Horisontti 2020 -puiteohjelmaan;

d)

vuotuiset työsuunnitelmat;

e)

pk-yritysten osallistuminen.

4.

Näiden lisäksi valtioiden edustajien ryhmä antaa BBI-yhteisyritykselle tietoja seuraavista asioista ja toimii niissä yhteisyrityksen yhteystahona:

a)

asiaan liittyvien kansallisten tai alueellisten tutkimus- ja innovointiohjelmien tilanne ja mahdollisten yhteistyöalojen kartoittaminen, muun muassa asiaankuuluvien teknologioiden käyttöönotossa, synergioiden mahdollistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi;

b)

tiedonvälitystapahtumiin, teknisiin workshop-tapaamisiin ja viestintään liittyvät kansallisella tai alueellisella tasolla toteutetut erityistoimenpiteet;

c)

kansallisella tai alueellisella tasolla toteutetut BBI-aloitteen käyttöönottotoimiin liittyvät erityistoimenpiteet.

5.

Valtioiden edustajien ryhmä voi omasta aloitteestaan antaa hallintoneuvostolle suosituksia tai ehdotuksia teknisistä asioista sekä liikkeenjohdollisista ja rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä sekä vuotuisista suunnitelmista, erityisesti jos tällaiset kysymykset vaikuttavat kansallisiin tai alueellisiin etuihin.

Hallintoneuvosto ilmoittaa viipymättä valtioiden edustajien ryhmälle tällaisten suositusten tai ehdotusten johdosta toteuttamansa toimet tai perustelut, jos niitä ei toteuteta.

6.

Valtioiden edustajien ryhmä saa säännöllisesti tietoja muun muassa BBI-yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin osallistumisesta, kunkin ehdotuspyynnön ja hankkeen täytäntöönpanon tuloksista, synergioista muiden asiaankuuluvien unionin ohjelmien kanssa ja biopohjaisten teollisuudenalojen talousarvion toteuttamisesta.

7.

Valtioiden edustajien ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä.

12   artikla

Rahoituslähteet

1.

BBI-yhteisyrityksen rahoittavat yhteisesti unioni sekä muut osakkaat kuin unioni tai viimeksi mainittuihin kuuluvat oikeussubjektit erinä maksettavina rahoitusosuuksina sekä suorituksilla, jotka vastaavat niille epäsuorien toimien toteuttamisesta aiheutuvia kuluja, joita BBI-yhteisyritys ei korvaa.

2.

BBI-yhteisyrityksen hallintomenot ovat enintään 58 500 000 euroa, ja ne katetaan rahoitusosuuksilla, jotka jaetaan tasan vuosittain unionin ja muiden osakkaiden kuin unionin kesken. Jos osaa hallintomenoihin osoitetuista osuuksista ei käytetä, ne voidaan käyttää BBI-yhteisyrityksen toimintakustannusten kattamiseen.

3.

BBI-yhteisyrityksen toimintakustannukset katetaan:

a)

unionin rahoitusosuudella;

b)

muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuudella;

c)

muiden osakkaiden kuin unionin tai niihin kuuluvien oikeussubjektien luontoissuorituksilla, jotka vastaavat niille epäsuorien toimien toteuttamisesta aiheutuvia kuluja, vähennettynä BBI-yhteisyrityksen osuudella ja mahdollisella muulla unionin osuudella näihin kuluihin.

4.

Muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuus 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa toimintakustannuksissa on vähintään 182 500 000 euroa tämän asetuksen 1 artiklassa säädetyllä ajanjaksolla.

5.

BBI-yhteisyrityksen talousarvioon kirjattavat varat koostuvat:

a)

hallintomenoihin tarkoitetuista osakkaiden rahoitusosuuksista;

b)

toimintamenoihin tarkoitetuista osakkaiden rahoitusosuuksista;

c)

kaikista BBI-yhteisyrityksen tuottamista tuloista;

d)

kaikista muista rahoitusosuuksista, varoista ja tuloista.

Kaikki osakkaiden BBI-yhteisyritykselle maksamista rahoitusosuuksista kertyvät korot katsotaan yhteisyrityksen tuloiksi.

6.

Kaikki BBI-yhteisyrityksen resurssit ja sen toiminta kohdennetaan tämän asetuksen 2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

7.

BBI-yhteisyritys omistaa kaiken tuottamansa omaisuuden tai omaisuuden, joka sille siirretään sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

8.

Kulujen kattamisen jälkeen jäänyttä ylijäämää ei makseta BBI-yhteisyrityksen osakkaille, paitsi silloin kun BBI-yhteisyritys puretaan.

13   artikla

Taloudelliset sitoumukset

BBI-yhteisyrityksen rahoitussitoumukset eivät saa ylittää käytettävissä olevia tai osakkaiden talousarviositoumusten mukaisia taloudellisia resursseja.

14   artikla

Varainhoitovuosi

Varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

15   artikla

Toiminta- ja rahoitussuunnittelu

1.

Toimitusjohtaja esittää hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi luonnoksen vuotuisesta työsuunnitelmasta, johon sisältyy yksityiskohtainen suunnitelma tutkimus- ja innovointitoiminnasta, hallintotoimista sekä niitä vastaavista tulevan vuoden menoarvioista. Työsuunnitelmaluonnokseen sisältyy myös arvio tämän yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti maksettavien suoritusten arvosta.

2.

Kunkin vuoden vuotuinen työsuunnitelma hyväksytään edeltävän vuoden loppuun mennessä. Vuotuinen työsuunnitelma julkaistaan.

3.

Toimitusjohtaja laatii seuraavan vuoden vuotuisen talousarvioesityksen ja toimittaa sen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi.

4.

Hallintoneuvosto hyväksyy kunkin vuoden vuotuisen talousarvion edeltävän vuoden loppuun mennessä.

5.

Vuotuista talousarviota tarkistetaan Euroopan unionin talousarvioon sisältyvän unionin rahoitusosuuden huomioon ottamiseksi.

16   artikla

Toimintaa ja rahoitusta koskeva raportointi

1.

Toimitusjohtaja raportoi hallintoneuvostolle vuosittain tehtäviensä hoitamisesta BBI-yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen mukaisesti.

Toimitusjohtaja esittää kahden kuukauden kuluessa kunkin varainhoitovuoden päättymisestä hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuisen toimintakertomuksen, jossa tarkastellaan BBI-yhteisyrityksen saavuttamaa edistystä edellisen kalenterivuoden aikana, erityisesti suhteessa mainitun vuoden vuotuiseen työsuunnitelmaan. Vuotuiseen toimintakertomukseen sisältyy muun muassa tietoja seuraavista seikoista:

a)

toteutetut tutkimus-, innovointi- ja muut toimet ja niitä vastaavat menot;

b)

ehdotuspyynnöissä ehdotetut toimet osallistujatyypin mukaan (myös pk-yritykset) ja maittain eriteltynä;

c)

rahoitettavaksi valitut toimet osallistujatyypin mukaan (myös pk-yritykset) maittain eriteltynä sekä BBI-yhteisyrityksen rahoitusosuus yksittäisille osallistujille ja toimille.

2.

Kun hallintoneuvosto on hyväksynyt vuotuisen toimintakertomuksen, se julkaistaan.

3.

BBI-yhteisyrityksen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.

BBI-yhteisyritys toimittaa talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

Saatuaan BBI-yhteisyrityksen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on antanut asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 148 artiklan nojalla, BBI-yhteisyrityksen tilinpitäjä laatii BBI-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen ja toimitusjohtaja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

Hallintoneuvosto antaa lausunnon BBI-yhteisyrityksen lopullisesta tilinpäätöksestä.

Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan varainhoitovuoden marraskuun 15 päivänä.

Toimitusjohtaja toimittaa vastauksen tilintarkastustuomioistuimelle tämän vuosikertomuksessaan esittämiin huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Toimitusjohtaja toimittaa tämän vastauksen myös hallintoneuvostolle.

Toimitusjohtaja antaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki asianomaista varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteetonta toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

17   artikla

Sisäinen tarkastus

Komission sisäisellä tarkastajalla on BBI-yhteisyritykseen nähden samat toimivaltuudet kuin komissioon nähden.

18   artikla

Osakkaiden korvausvastuu ja vakuutussuoja

1.

Osakkaiden korvausvastuu BBI-yhteisyrityksen veloista rajoittuu siihen osuuteen, jonka ne ovat jo maksaneet hallintomenoista.

2.

BBI-yhteisyritys hankkii tarvittavan vakuutussuojan ja ylläpitää sitä.

19   artikla

Eturistiriidat

1.

BBI-yhteisyrityksen ja sen elinten ja henkilöstön on toiminnassaan vältettävä kaikkia eturistiriitoja.

2.

BBI-yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyy osakkaiden, elinten ja henkilöstön eturistiriitojen ehkäisemistä ja ratkaisemista koskevat säännöt. Näissä säännöissä määrätään hallintoneuvostossa olevien osakkaiden edustajien eturistiriitojen välttämisestä.

20   artikla

Yhteisyrityksen purkaminen

1.

BBI-yhteisyritys puretaan tämän asetuksen 1 artiklassa säädetyn toimintakauden päättyessä.

2.

Edellä olevan 1 kohdan lisäksi purkamismenettely käynnistyy automaattisesti, jos unioni tai kaikki muut osakkaat kuin unioni luopuvat osakkuudestaan BBI-yhteisyrityksessä.

3.

BBI-yhteisyrityksen purkamiseen liittyviä menettelyjä varten hallintoneuvosto nimittää yhden tai useamman selvittäjän, jotka toimivat hallintoneuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

4.

BBI-yhteisyrityksen purkamisen yhteydessä sen varat käytetään kattamaan yhteisyrityksen vastuut sekä sen purkamisesta aiheutuvat menot. Mahdollinen ylijäämä jaetaan purkamisajankohtana osakkaina olevien kesken samassa suhteessa kuin ne ovat osallistuneet BBI-yhteisyrityksen rahoittamiseen. Tällainen unionille jaettu ylijäämä palautetaan unionin yleiseen talousarvioon.

5.

Jos BBI-yhteisyrityksen tekemän sopimuksen tai päätöksen taikka hankintasopimuksen kesto on BBI-yhteisyrityksen toimintakautta pidempi, sen asianmukaiseksi hoitamiseksi laaditaan erillismenettely.