29.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 543/2014,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,

Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/681/YOS muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Belgian, Bulgarian, Tšekin, Saksan, Viron, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Kroatian, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin aloitteen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2005/681/YOS (2) 4 artiklan mukaan CEPOLin kotipaikka on Bramshill Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(2)

Sen estämättä, mitä päätöksen 2005/681/YOS 4 artiklassa säädetään, Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti CEPOLille 12 päivänä joulukuuta 2012 ja 8 päivänä helmikuuta 2013 päivätyillä kirjeillä, että se oli yksipuolisesti päättänyt, ettei se enää halua tarjota tälle toimipaikkaa alueellaan. CEPOLin lisäksi Bramshillissä sijaitsee myös poliisivoimien kehittämisestä vastaavan viraston (National Policing Improvement Agency) kansallinen poliisikoulutuskeskus, jonka Yhdistynyt kuningaskunta oli päättänyt korvata uudella, muualle sijoitettavalla poliisiakatemialla (College of Policing). Yhdistynyt kuningaskunta oli sen vuoksi päättänyt sulkea Bramshillin kansallisen poliisikoulutuskeskuksen ja myydä sen, koska sen kustannukset ovat korkeat eikä keskuksen hallinnoimiseksi ollut löytynyt vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistetut vilpitöntä yhteistyötä koskevat velvoitteet ja erityisesti velvoitteet, joista määrätään mainitun sopimuksen 4 artiklassa, unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi vastavuoroisesti avustettava toisiaan CEPOLin operatiivisen toiminnan ylläpitämisessä. Tätä varten erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan edellytetään varmistavan CEPOLin sujuva siirtyminen sen uuteen sijaintipaikkaan vaarantamatta CEPOLin yleistä talousarviota.

(3)

Ottaen huomioon jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 8 päivänä lokakuuta 2013 aikaan saama yhteinen sopimus ja se, että CEPOLin asema erillisenä unionin virastona on säilytettävä, olisi tehtävä järjestelyjä, joiden mukaan CEPOLin toimipaikaksi tulee Budapest heti, kun CEPOL lähtee Bramshillistä. Nämä järjestelyt olisi sisällytettävä päätökseen 2005/681/YOS.

(4)

Ottaen huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantuloon perustuva lainsäädäntökehys päätöstä 2005/681/YOS olisi tarkasteltava uudelleen ja samalla varmistettava CEPOLin asema erillisenä unionin virastona.

(5)

Päätös 2005/681/YOS olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Ennen kuin CEPOL aloittaa operatiivisen toimintansa uudessa sijaintipaikassa olisi tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus vakiintuneita menettelyjä noudattaen.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan ja 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(8)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(9)

Ottaen huomioon kiireellinen tarve vahvistaa CEPOLin uusi sijaintipaikka tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/681/YOS seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

Kotipaikka

CEPOLin kotipaikka on Budapest Unkarissa."

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

"21 a artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2015 kertomuksen tämän päätöksen tehokkuudesta ottaen huomioon sen, että CEPOLin asema erillisenä unionin virastona on säilytettävä. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän päätöksen muuttamiseksi sen jälkeen kun on tehty perusteellinen kustannus-hyötyanalyysi ja vaikutusten arviointi."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 6. toukokuuta 2014.

(2)  Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63).