20.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 148/36


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 529/2014,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sisäisten luottoluokitusten menetelmän ja kehittyneen mittausmenetelmän laajennusten ja muutosten olennaisuuden arvioinnissa käytettävien teknisten sääntelystandardien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja erityisesti sen 143 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan sekä 312 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 143 artiklan 3 kohdan mukaisesti luokitusjärjestelmän soveltamisalalla tarkoitetaan vastuutyyppiä, joka voidaan luokitella erityisellä luokitusjärjestelmällä.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 erotetaan toisistaan sisäisten luottoluokitusten menetelmään (IRB-menetelmä) ja kehittyneeseen mittausmenetelmään (AMA-menetelmä) tehdyt olennaiset laajennukset tai muutokset, jotka edellyttävät luvan hankintaa, ja kaikki muut muutokset, joista on annettava ilmoitus. Jälkimmäisten muutosten osalta asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ei mainita laajennuksen tai muutoksen ilmoitusajankohtaa eli sitä, olisiko muutoksesta ilmoitettava ennen sen tekemistä vai sen jälkeen. Olisi katsottava, ettei merkitykseltään vähäisten laajennusten tai muutosten tarvitse olla toimivaltaisten viranomaisten tiedossa etukäteen. Lisäksi laitosten kannalta olisi tehokkaampaa ja vähemmän työlästä, jos ne keräävät tällaiset merkitykseltään vähäiset muutokset ja ilmoittavat ne toimivaltaisille viranomaisille säännöllisin väliajoin. Tämä onkin ollut valvontakäytäntönä jo useissa jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi ilmoituksen antamista edellyttävät laajennukset ja muutokset olisi jaettava edelleen laajennuksiin ja muutoksiin, joista on annettava ilmoitus ennen niiden tekemistä, ja laajennuksiin ja muutoksiin, joista on ilmoitettava vasta niiden tekemisen jälkeen. Tällä tavoin voitaisiin lisäksi varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat päivittäisissä tehtävissään päähuomion kohteeksi ne laajennukset ja muutokset, jotka saattavat muuttaa olennaisesti omien varojen vaatimuksia taikka malleilla tai luokitusjärjestelmillä saavutettavia tuloksia. Tämä antaisi varmuuden myös siitä, että laitokset erottavat toisistaan erittäin merkittävät laajennukset ja muutokset sekä merkitykseltään vähäiset laajennukset ja muutokset riskipainotteisen valvontamenetelmän perusteella. Tällaisen eron tekeminen niiden laajennusten ja muutosten välillä, joista on ilmoitettava ennen niiden tekemistä, ja niiden laajennusten ja muutosten välillä, joista on ilmoitettava niiden tekemisen jälkeen, olisi järkevää, koska ilmoituksen antaminen ennen laajennusten ja muutosten tekemistä antaisi toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden tarkastella uudelleen tämän asetuksen asianmukaista soveltamista. Tämä puolestaan keventäisi myös laitosten valvontarasitetta.

(3)

Malleihin tehtyjen laajennusten ja muutosten olennaisuus riippuu yleensä ehdotetun laajennuksen tai muutoksen tyypistä ja luokasta (mikä olisi otettava huomioon laadullisissa perusteissa) ja mahdollisuudesta, että laajennus tai muutos muuttaa omien varojen vaatimuksia tai tapauksen mukaan riskipainotettuja vastuueriä (mikä olisi otettava huomioon määrällisissä perusteissa). Tämän vuoksi laajennusten tai muutosten olennaisuuden tarkastelussa käytettävien määrällisten perusteiden olisi oltava sellaisen kynnysarvon muodossa, joka perustuu omien varojen vaatimuksissa tai tapauksen mukaan riskipainotetuissa vastuuerissä tapahtuneeseen prosentuaaliseen muutokseen ennen muutoksen tekemistä ja sen jälkeen.

(4)

AMA-menetelmiin tehtyjen laajennusten ja muutosten määrällinen kynnysarvo olisi laskettava yksinkertaisuuden vuoksi omien varojen vaatimusten perusteella, kun taas IRB-menetelmiin tehtyjen muutosten kynnysarvo olisi laskettava riskipainotettujen vastuuerien perusteella sen välttämiseksi, että vastuun arvonoikaisujen määrissä olevat erot, jotka vaikuttavat omien varojen vaatimuksiin mutteivät riskipainotettuihin vastuueriin, vaikuttavat perusteettomasti kynnysarvoihin. Lisäksi määrälliset kynnysarvot olisi suunniteltava siten, että niissä otetaan huomioon laajennusten tai muutosten kokonaisvaikutukset sisäisten menetelmien ja standardimenetelmien perusteella vaadittavaan pääomaan, jotta kynnysarvot kuvastaisivat sitä, missä laajuudessa sisäisiä menetelmiä käytetään kaiken kaikkiaan omien varojen vaatimusten tai riskipainotettujen vastuuerien määrityksessä. Tämä koskee molempien menetelmien kaikkia kynnysarvoja, lukuun ottamatta 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa säädettyä IRB-menetelmän toista kynnysarvoa ja IRB-menetelmän ennakkoilmoitusta koskevaa kynnysarvoa, jotka on suunniteltu siten, että niissä otetaan huomioon muutosten vaikutukset tietyn mallin soveltamisalaan kuuluviin riskipainotettuihin vastuueriin. Sekä IRB- että AMA-menetelmän tapauksessa tietyn laajennuksen tai muutoksen vaikutusten määrittämistä koskevat laskelmat olisi tehtävä suhteessa samaan ajankohtaan, koska vastuut (IRB-menetelmän tapauksessa) ja riskiprofiili (AMA-menetelmän tapauksessa) pysyvät ajan mittaan suhteellisen vakaina.

(5)

Toimivaltaiset viranomaiset voivat milloin tahansa kohdistaa aiheellisia valvontatoimenpiteitä ilmoitettuihin mallien laajennuksiin ja muutoksiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (2) 101 artiklassa säädetyn sisäisten menettelyjen käyttöä koskevien lupien jatkuvan tarkastelun perusteella. Tämän tarkoituksena on yhtäältä varmistaa, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 3 luvun 6 jaksossa tai kolmannen osan III osaston 4 luvussa tai kolmannen osan IV osaston 5 luvussa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan edelleen. Toisaalta säännöt ovat tarpeen laukaisevien tapahtumien vahvistamiseksi uusien lupien hankkimiselle sisäisiin menetelmiin tehdyille laajennuksille ja muutoksille sekä ilmoitusten antamiselle laajennuksista ja muutoksista. Tällaisten sääntöjen ei pitäisi vaikuttaa mallien tarkastelua koskeviin sisäisiin valvontamenetelmiin tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 20 artiklan 8 kohdassa säädettyihin hallinnollisiin menettelyihin.

(6)

Muutokset sisäisten menettelyjen pysyvään osittaiseen käyttöön tai tapauksen mukaan sisäisten menettelyjen vaiheittaiseen soveltamiseen kuuluvat IRB-menetelmän osalta asetuksen (EU) N:o 575/2013 148 ja 150 artiklan sekä AMA-menetelmän osalta asetuksen (EU) N:o 575/2013 314 artiklan soveltamisalaan. Sen vuoksi tämäntyyppisten muutosten ei pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.

(7)

Koska toimivaltaisten viranomaisten lupa liittyy menettelyihin sisältyviin menetelmiin, prosesseihin, valvontaan, tietojen keruuseen ja tietotekniikkajärjestelmiin, tässä asetuksessa ei pitäisi käsitellä mallien jatkuvaa mukauttamista laskennassa käytettyyn tietokokonaisuuteen hyväksyttyjen menetelmien, prosessien, valvonnan, tietojen keruun ja tietotekniikkajärjestelmien perusteella.

(8)

Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat arvioida, ovatko laitokset soveltaneet laajennusten ja muutosten olennaisuuden arviointia koskevia sääntöjä oikein, laitosten olisi toimitettava toimivaltaisille viranomaisille asianmukaista asiakirja-aineistoa. Laitosten valvontarasitteen keventämiseksi ja toimivaltaisten viranomaisten valvontamenettelyjen tehostamiseksi olisi vahvistettava säännöt, joissa määritetään laajennuksia tai muutoksia koskeviin lupahakemuksiin tai ilmoituksiin liittyvää asiakirja-aineistoa koskevat vaatimukset.

(9)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen on toimittanut komissiolle.

(10)

Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne koskevat laajennuksia ja/tai muutoksia, joita AMA- ja IRB-menettelyihin tehdään luottoriskiin ja operatiivisen riskiin sovellettavien omien varojen vaatimusten osalta, ja koska näihin kahteen sisäiseen menettelytyyppiin liittyvät valvontakysymykset ja -menettelyt vastaavat toisiaan. Jotta voitaisiin varmistaa kyseisten säännösten johdonmukaisuus ja helpottaa asiaa koskevien velvoitteiden piiriin kuuluvien henkilöiden mahdollisuutta saada niistä kattava käsitys ja tutustua niihin koordinoidusti, on suotavaa, että säännökset tulevat voimaan samaan aikaan ja että kaikki asetuksella (EU) N:o 575/2013 edellytetyt tekniset sääntelystandardit, jotka koskevat luottoriskiä ja operatiivista riskiä koskeviin sisäisiin malleihin tehtyjä laajennuksia ja muutoksia, kootaan yhteen asetukseen. Koska 312 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan kohde on kuitenkin eri, tämä asetus koskee vain kyseisen artiklan b ja c alakohtaa.

(11)

Euroopan pankkiviranomainen on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joilla arvioidaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti sallittaviin sisäisten luottoluokitusten menetelmiin ja kehittyneisiin mittausmenetelmiin tehtyjen laajennusten ja muutosten olennaisuutta, mukaan lukien tällaisista muutoksista ja laajennuksista annettavia ilmoituksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Laajennusten ja muutosten luokat

1.   Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan luokitusjärjestelmän tai sisäisen mallin menetelmän soveltamisalaan tehtyjen muutosten tai oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettaviin luokitusjärjestelmiin tai sisäisen mallin menetelmään tehtyjen muutosten olennaisuus sisäisten luottoluokitusten menetelmän osalta, jäljempänä ’IRB-menetelmään tehdyt muutokset’, ja kehittyneeseen mittausmenetelmään tehtyjen laajennusten ja muutosten olennaisuus kehittyneen mittaamismenetelmän osalta, jäljempänä ’AMA-menetelmään tehdyt laajennukset ja muutokset’, on luokiteltava seuraavasti:

a)

olennaiset laajennukset ja muutokset, jotka asetuksen (EU) N:o 575/2013 143 artiklan 3 kohdan ja 312 artiklan 2 kohdan mukaan edellyttävät lupaa toimivaltaisilta viranomaisilta;

b)

muut laajennukset ja muutokset, jotka edellyttävät ilmoituksen antamista toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut laajennukset ja muutokset on luokiteltava edelleen seuraavasti:

a)

laajennukset ja muutokset, jotka edellyttävät ilmoituksen antamista ennen niiden tekemistä;

b)

laajennukset ja muutokset, jotka edellyttävät ilmoituksen antamista niiden tekemisen jälkeen.

3 artikla

Laajennusten ja muutosten luokitteluperiaatteet

1.   IRB-menetelmään tehtyjen muutosten luokittelu on suoritettava tämän artiklan sekä 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

AMA-menetelmään tehtyjen laajennusten ja muutosten luokittelu on suoritettava tämän artiklan sekä 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

2.   Kun laitosten edellytetään laskevan laajennuksen tai muutoksen määrälliset vaikutukset omien varojen vaatimuksiin tai tapauksen mukaan riskipainotettuihin vastuueriin, niiden on noudatettava seuraavaa menetelmää:

a)

arvioidessaan määrällisiä vaikutuksia laitosten on käytettävä tuoreimpia saatavilla olevia tietoja;

b)

jos määrällisiä vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida tarkasti, laitosten on sen sijaan arvioitava vaikutukset edustavan otoksen tai muiden luotettavien päättelymenetelmien perusteella;

c)

muutoksille, joilla ei ole suoria määrällisiä vaikutuksia, ei lasketa määrällisiä vaikutuksia IRB-menetelmän osalta 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan tai AMA-menetelmän osalta 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

3.   Yhtä olennaista laajennusta tai muutosta ei saa jakaa useampaan vähemmän olennaiseen muutokseen tai laajennukseen.

4.   Epäselvissä tilanteissa laitosten on sijoitettava laajennukset ja muutokset korkeimpaan mahdolliseen olennaisuusluokkaan.

5.   Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet luvan olennaisen laajennuksen tai muutoksen tekemiseen, laitosten on laskettava omien varojen vaatimukset hyväksytyn laajennuksen tai muutoksen perusteella alkaen aiemman luvan korvaavassa uudessa luvassa määritetystä päivämäärästä. Jos laajennusta tai muutosta, jonka tekemiseen toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet luvan, ei tehdä uudessa luvassa määritettyyn päivämäärään mennessä, on edellytettävä uuden, viipymättä sovellettavan luvan hankkimista toimivaltaisilta viranomaisilta.

6.   Jos laajennus tai muutos, jonka tekemiseen toimivaltainen viranomainen on antanut luvan, viivästyy, laitoksen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksytyn laajennuksen tai muutoksen oikea-aikaista tekemistä koskeva suunnitelma, jota laitoksen on sovellettava toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovittavan jakson aikana.

7.   Jos laajennus tai muutos luokitellaan sellaiseksi, joka vaatii ennakkoilmoituksen antamista toimivaltaisille viranomaisille, ja jos laitokset päättävät ilmoituksen antamisen jälkeen olla tekemättä laajennusta tai muutosta, laitosten on ilmoitettava päätöksestä viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

4 artikla

IRB-menetelmään tehdyt olennaiset muutokset

1.   IRB-menetelmään tehdyt muutokset on katsottava olennaisiksi, jos ne täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä:

a)

ne kuuluvat oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan luokitusjärjestelmän tai sisäisen mallin menettelyn soveltamisalaan tehtyihin muutoksiin, joita kuvaillaan liitteessä I olevan I osan 1 jaksossa;

b)

ne kuuluvat oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavaan luokitusjärjestelmään tai sisäisen mallin menettelyyn tehtyihin muutoksiin, joita kuvaillaan liitteessä I olevan II osan 1 jaksossa;

c)

niiden tulos on jompikumpi seuraavista:

i)

1,5 prosentin vähennys jommassakummassa seuraavista:

EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen konsolidoidut riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärä luotto- ja laimentumisriskin osalta,

kun on kyse laitoksesta, joka ei ole emoyrityksenä toimiva laitos eikä tytäryritys, riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärä luotto- ja laimentumisriskin osalta;

ii)

vähintään 15 prosentin vähennys riskipainotetuissa vastuuerissä oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan sisäisen luokitusjärjestelmän tai sisäisen mallin menetelmän soveltamisalaan liittyvän luotto- ja laimentumisriskin osalta.

2.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohtaa muutoksen vaikutuksia on 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvioitava suhdelukuna, joka lasketaan seuraavasti:

a)

osoittajassa oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan sisäisen luokitusjärjestelmän tai sisäisen mallin menetelmän soveltamisalaan liittyvän luotto- ja laimentumisriskin osalta riskipainotettujen vastuuerien erotus ennen muutoksen tekemistä ja muutoksen tekemisen jälkeen EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen kondolidoidulla tasolla tai sellaisen laitoksen tasolla, joka ei ole emoyrityksenä toimiva laitos eikä tytäryritys;

b)

nimittäjässä luotto- ja laimentumisriskin osalta riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärä EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen konsolidoidulla tasolla tai sellaisen laitoksen tasolla, joka ei ole emoyrityksenä toimiva laitos eikä tytäryritys.

Laskenta on suoritettava suhteessa samaan ajankohtaan.

Riskipainotettuihin vastuueriin kohdistuvien vaikutusten määrityksessä on viitattava vain muutoksen vaikutuksiin IRB-menetelmään, ja vastuiden on oletettava pysyvän ennallaan.

3.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohtaa muutoksen vaikutuksia on 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvioitava suhdelukuna, joka lasketaan seuraavasti:

a)

osoittajassa oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan sisäisen luokitusjärjestelmän tai sisäisen mallin menetelmän soveltamisalaan liittyvän luotto- ja laimentumisriskin osalta riskipainotettujen vastuuerien erotus ennen muutoksen tekemistä ja muutoksen tekemisen jälkeen;

b)

nimittäjässä oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan sisäisen luokitusjärjestelmän tai sisäisen mallin menetelmän soveltamisalaan liittyvän luotto- ja laimentumisriskin osalta riskipainotetut vastuuerät ennen muutosta.

Laskenta on suoritettava suhteessa samaan ajankohtaan.

Riskipainotettuihin vastuueriin kohdistuvien vaikutusten määrityksessä on viitattava vain muutoksen vaikutuksiin IRB-menetelmään, ja vastuiden on oletettava pysyvän ennallaan.

5 artikla

IRB-menetelmään tehdyt muutokset, joita ei katsota olennaisiksi

1.   IRB-menetelmään tehdyt muutokset, jotka eivät ole olennaisia mutta jotka on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 575/2013 143 artiklan 4 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava seuraavasti:

a)

muutokset, jotka täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä, on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille vähintään kaksi kuukautta ennen niiden tekemistä:

i)

liitteessä I olevan I osan 2 jaksossa kuvaillut muutokset;

ii)

liitteessä I olevan II osan 2 jaksossa kuvaillut muutokset;

iii)

muutokset, jotka johtavat oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan sisäisen luokitusjärjestelmän tai sisäisen mallin menetelmän soveltamisalaan liittyvän luotto- ja laimentumisriskin osalta vähintään 5 prosentin vähennykseen riskipainotetuissa vastuuerissä.

b)

Kaikki muut muutokset on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille niiden tekemisen jälkeen vähintään kerran vuodessa.

2.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohtaa muutoksen vaikutuksia on 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvioitava suhdelukuna, joka lasketaan seuraavasti:

a)

osoittajassa oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan sisäisen luokitusjärjestelmän tai sisäisen mallin menetelmän soveltamisalaan liittyvän luotto- ja laimentumisriskin osalta riskipainotettujen vastuuerien erotus ennen muutoksen tekemistä ja muutoksen tekemisen jälkeen;

b)

nimittäjässä oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan sisäisen luokitusjärjestelmän tai sisäisen mallin menetelmän soveltamisalaan liittyvän luotto- ja laimentumisriskin osalta riskipainotetut vastuuerät ennen muutosta.

Laskenta on suoritettava suhteessa samaan ajankohtaan.

Riskipainotettuihin vastuueriin kohdistuvien vaikutusten määrityksessä on viitattava vain muutoksen vaikutuksiin IRB-menetelmään, ja vastuiden on oletettava pysyvän ennallaan.

6 artikla

AMA-menetelmään tehdyt olennaiset laajennukset ja muutokset

1.   AMA-menetelmään tehdyt laajennukset ja muutokset on katsottava olennaisiksi, jos ne täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä:

a)

ne kuuluvat joihinkin liitteessä II olevan I osan 1 jaksossa kuvailluista laajennuksista;

b)

ne kuuluvat joihinkin liitteessä II olevan II osan 1 jaksossa kuvailluista muutoksista;

c)

niiden tulos on jompikumpi seuraavista:

i)

vähintään 10 prosentin vähennys jommassakummassa seuraavista:

operatiivisen riskin osalta EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen konsolidoitujen omien varojen vaatimukset,

kun on kyse laitoksesta, joka ei ole emoyrityksenä toimiva laitos eikä tytäryritys, operatiivisen riskin osalta omien varojen kokonaismäärää koskevat vaatimukset;

ii)

vähintään 10 prosentin vähennys jommassakummassa seuraavista:

kun on kyse emoyrityksenä toimivasta laitoksesta, joka ei ole EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos, operatiivisen riskin osalta konsolidoitujen omien varojen kokonaismäärää koskevat vaatimukset,

operatiivisen riskin osalta tytäryrityksen omien varojen kokonaismäärää koskevat vaatimukset, jos emoyrityksenä toimiva laitos ei ole saanut lupaa AMA-menetelmän käyttöön.

2.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohtaa muutoksen vaikutuksia on 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvioitava suhdelukuna, joka lasketaan seuraavasti:

a)

osoittajassa AMA-mallin soveltamisalaan liittyvän operatiivisen riskin osalta omien varojen vaatimusten erotus ennen laajennuksen tai muutoksen tekemistä ja laajennuksen tai muutoksen tekemisen jälkeen EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen kondolidoidulla tasolla tai sellaisen laitoksen tasolla, joka ei ole emoyrityksenä toimiva laitos eikä tytäryritys;

b)

nimittäjässä operatiivisen riskin osalta omien varojen kokonaismäärää koskevat vaatimukset ennen laajennuksen tai muutoksen tekemistä konsolidoidulla tasolla EU:ssa emoyrityksenä toimivassa laitoksessa tai sellaisen laitoksen tasolla, joka ei ole emoyrityksenä toimiva laitos eikä tytäryritys.

Laskennassa on viitattava samaan ajankohtaan.

Omien varojen vaatimuksiin kohdistuvien vaikutusten määrityksessä on viitattava vain laajennuksen ja muutoksen vaikutuksiin AMA-menetelmään, ja sen vuoksi operatiivisen riskiprofiilin on oletettava pysyvän ennallaan.

3.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohtaa muutoksen vaikutuksia on 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvioitava suhdelukuna, joka lasketaan seuraavasti:

a)

osoittajassa mallin soveltamisalaan liittyvän operatiivisen riskin osalta omien varojen vaatimusten erotus ennen laajennuksen tai muutoksen tekemistä ja sen jälkeen konsolidoidulla tasolla emoyrityksenä toimivassa laitoksessa, joka ei ole EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos, tai tytäryrityksen tasolla, jos emoyrityksenä toimiva laitos ei ole saanut lupaa AMA-menetelmän käyttöön;

b)

nimittäjässä operatiivisen riskin osalta omien varojen kokonaismäärää koskevat vaatimukset ennen laajennuksen tai muutoksen tekemistä ja sen jälkeen konsolidoidulla tasolla emoyrityksenä toimivassa laitoksessa, joka ei ole EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos, tai tytäryrityksen tasolla, jos emoyrityksenä toimiva laitos ei ole saanut lupaa AMA-menetelmän käyttöön.

Laskenta on suoritettava suhteessa samaan ajankohtaan.

Omien varojen vaatimuksiin kohdistuvien vaikutusten määrityksessä on viitattava vain laajennuksen ja muutoksen vaikutuksiin AMA-menetelmään, ja sen vuoksi operatiivisen riskiprofiilin on oletettava pysyvän ennallaan.

7 artikla

AMA-menetelmään tehdyt laajennukset ja muutokset, joita ei katsota olennaisiksi

AMA-menetelmään tehdyt laajennukset ja muutokset, jotka eivät ole olennaisia mutta jotka on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 575/2013 312 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava seuraavasti:

a)

laajennukset ja muutokset, jotka kuuluvat liitteessä II olevan I osan 2 jakson ja II osan 2 jakson soveltamisalaan, on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille vähintään kaksi kuukautta ennen niiden tekemistä;

b)

kaikki muut laajennukset ja muutokset on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille niiden tekemisen jälkeen vähintään kerran vuodessa.

8 artikla

Laajennusten ja muutosten dokumentointi

1.   Sellaisten IRB- tai AMA-menetelmään tehtyjen laajennusten ja muutosten osalta, jotka luokitellaan toimivaltaisten viranomaisten lupaa edellyttäviksi, laitosten on toimitettava hakemuksen ohella seuraavat asiakirjat:

a)

laajennuksen tai muutoksen kuvaus, perustelut ja tavoite;

b)

tekopäivä;

c)

soveltamisala, johon mallin laajentaminen tai muuttaminen vaikuttaa, ja volyymiominaisuudet;

d)

tekniset ja prosesseja koskevat asiakirjat;

e)

laitosten riippumattomia arviointeja koskevat raportit tai validointiraportit;

f)

vahvistus sille, että toimivaltaiset elimet ovat hyväksyneet laajennuksen tai muutoksen laitoksen lupamenettelyissä, ja hyväksymispäivä;

g)

soveltuvin osin muutoksen tai laajennuksen määrälliset vaikutukset riskipainotettuihin vastuueriin tai omien varojen vaatimuksiin;

h)

tiedot laitoksen nykyisten ja aiempien lupaa edellyttävien sisäisten mallien versioiden numeroista.

2.   Kun on kyse laajennuksista ja muutoksista, jotka luokitellaan ilmoituksen antamista edellyttäviksi joko ennen niiden tekemistä tai niiden tekemisen jälkeen, laitosten on toimitettava ilmoituksen ohella 1 kohdan a, b, c, f ja g alakohdassa tarkoitetut asiakirjat.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1)

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


LIITE I

IRB-MENETELMÄÄN TEHDYT MUUTOKSET

I OSA

OMAN PÄÄOMAN EHTOISIIN VASTUISIIN SOVELLETTAVIEN LUOKITUSJÄRJESTELMIEN TAI SISÄISEN MALLIN MENETELMIEN SOVELTAMISALAAN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

1 JAKSO

Toimivaltaisten viranomaisten lupaa edellyttävät muutokset (”olennaiset muutokset”)

1.

Luokitusjärjestelmän soveltamisala laajennetaan seuraaviin:

a)

ylimääräisessä liiketoimintayksikössä olevat vastuut, jotka liittyvät samantyyppiseen tuotteeseen tai velalliseen;

b)

muuta tuote- tai velallistyyppiä edustavat vastuut, jollei muu tuote- tai velallistyyppi kuulu hyväksytyn luokitusjärjestelmät soveltamisalaan c alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettujen kriteerien mukaan;

c)

ylimääräiset vastuut, jotka liittyvät kolmannen osapuolen tekemään päätökseen antaa lainaa konsernille, jollei laitos voi todistaa, että ylimääräiset vastuut kuuluvat hyväksytyn luokitusjärjestelmän soveltamisalaan seuraavien kriteerien mukaan:

i)

niiden tietojen ”edustavuus”, joita käytetään laadittaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 174 artiklan c alakohdan mukaisesti mallia vastuiden luokittelemiseksi luokkiin tai ryhmiin laitoksen ylimääräisten vastuiden keskeisten ominaisuuksien perusteella, jos lainanantopäätöksen tekijä on kolmas osapuoli;

ii)

estimoinnissa käytettyyn aineistoon sisältyvän vastuiden otoksen, aineistoa koottaessa voimassa olleiden luottopolitiikan ohjeistuksen sekä muiden oleellisten ominaisuuksien ”vastaavuus” asetuksen (EU) N:o 575/2013 179 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti suhteessa ylimääräisten vastuiden ominaisuuksiin, jos lainanantopäätöksen tekijä on kolmas osapuoli.

Ensimmäisen alakohdan i ja ii alakohdassa käytettyjen käsitteiden ”edustavuus” ja ”vastaavuus” määrittämiseksi laitosten on toimitettava täydellinen kuvaus käytetyistä kriteereistä ja toimenpiteistä.

2.

Oman pääoman ehtoisiin vastuisiin sovellettavien sisäisten mallien menetelmän soveltamisala laajennetaan yhteen seuraavista vastuutyypeistä:

a)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 155 artiklan 2 kohdan mukaiseen yksinkertaisen riskipainon menetelmään;

b)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 155 artiklan 3 kohdan mukaiseen PD-/LGD-menetelmään;

c)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 495 artiklan mukaiseen tilapäistä osittaista käyttöä koskevaan säännökseen;

d)

samaan tuotetyyppiin ylimääräisessä liiketoimintayksikössä;

e)

ylimääräiseen tuotetyyppiin, jollei laitos voi osoittaa, että se kuuluu oman pääoman ehtoisiin vastuisiin sovellettavan sisäisten mallien menetelmän soveltamisalaan.

2 JAKSO

Muutokset, jotka edellyttävät ennakkoilmoituksen antamista toimivaltaisille viranomaisille

1.

Luokitusjärjestelmän soveltamis- tai käyttöalan kaventaminen.

2.

Oman pääoman ehtoisiin vastuisiin sovellettavan sisäisten mallien menetelmän soveltamisalan kaventaminen.

3.

Sellaisen luokitusjärjestelmän soveltamisalan laajentaminen, jonka osalta voidaan osoittaa, ettei se kuulu tässä liitteessä olevan I osan 1 jakson 1 kohdan soveltamisalaan.

4.

Oman pääoman ehtoisiin vastuisiin sovellettavan sisäisten mallien menetelmän soveltamisalan laajentaminen, jos laajennus ei kuulu tässä liitteessä olevan I osan 1 jakson 2 kohdan soveltamisalaan.

II OSA

LUOKITUSJÄRJESTELMIIN TAI OMAN PÄÄOMAN EHTOISIIN VASTUISIIN SOVELLETTAVAAN SISÄISTEN MALLIEN MENETELMÄÄN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

1 JAKSO

Toimivaltaisten viranomaisten lupaa edellyttävät muutokset (”olennaiset muutokset”)

1.

Vastuiden jakamisessa vastuuryhmiin ja luokitusmenetelmiin käytettäviin menetelmiin tehtävät muutokset. Tällaisia muutoksia ovat seuraavat:

a)

muutokset menetelmissä, joita käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 147 artiklan mukaisesti vastuiden jakamisessa vastuuryhmiin;

b)

muutokset menetelmissä, joita käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 169 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastapuolen tai liiketoimen luottoluokitusmenetelmän valinnassa.

2.

Seuraavat muutokset käytetyissä algoritmeissa ja menettelyissä: vastapuolten jakamisessa vastapuoliluokkiin tai -ryhmiin; vastuiden jakamisessa sopimustyyppien riskiluokkiin tai -ryhmiin; vastapuolen maksukyvyttömyysriskin tai siihen liittyvän tappioriskin kvantifioinnissa (muutokset IRB-järjestelmien luokitusmenetelmissä):

a)

muutokset mallintamismenettelyssä, jota käytetään vastapuolen sijoittamisessa luokkiin tai ryhmiin ja/tai vastuiden jakamisessa sopimustyyppien riskiluokkiin tai ryhmiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 171 artiklan 1 kohdan ja 172 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan mukaisesti;

b)

muutokset menetelmässä, jota laitos noudattaa suhteessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 172 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiseen periaatteeseen, jonka mukaan samaan vastapuoleen kohdistuvat erilliset vastuut on sijoitettava samaan vastapuoliluokkaan;

c)

muutokset sellaisten luokitusten luottoluokitusmenetelmän taustaoletuksissa, jotka liittyvät siihen, missä määrin taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuvan muutoksen odotetaan aiheuttavan suuren vastuu-, vastapuoli- tai sopimusmäärän nettomuutoksen mallin luokasta tai ryhmästä toiseen, erotuksena vain joidenkin vastuiden, vastapuolten tai sopimusten muutoksesta, joka johtuu vain niiden yksittäisistä ominaisuuksista, joiden laajuuden ja merkityksen laitos määrittelee;

d)

muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 170 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa sekä 170 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa luokituskriteereissä ja/tai niiden painotuksissa, järjestyksessä tai hierarkiassa, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

i)

ne muuttavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 170 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua luokitusta merkittävällä tavalla, jonka laajuuden ja tason laitos määrittelee;

ii)

ne muuttavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 170 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdan sekä 170 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaista vastapuolen, sopimusten tai vastuiden jakoa luokkiin tai ryhmiin merkittävällä tavalla, jonka laajuuden ja tason laitos määrittelee;

e)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 171 artiklan 2 kohdan mukaisen ulkopuolisen tekemän luottoluokituksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä ensisijaisena perusteena sisäisessä luottoluokituksessa;

f)

muutos keskeisissä menetelmissä, joita käytetään maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) ja tappio-osuuden (LGD) arvioinnissa, mukaan lukien paras mahdollinen arvio odotetusta tappiosta, ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 180, 181 ja 182 artiklan mukaisissa luottovasta-arvokertoimissa (CF), mukaan lukien menetelmät, joita käytetään estimointivirheiden odotettuun vaihteluväliin liittyvän varovaisuusmarginaalin johtamisessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 179 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. LGD-lukujen ja luottovasta-arvokerrointen tapauksessa tämä kattaa myös muutokset menetelmissä, joita käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 181 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 182 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen talouden laskusuhdanteen osalta;

g)

ylimääräisten vakuustyyppien sisällyttäminen asetuksen (EU) N:o 575/2013 181 artiklan 1 kohdan c–g alakohdan mukaiseen LGD-lukujen arviointiin, jos niiden käsittely eroaa menettelyistä, jotka on jo hyväksytty.

3.

Muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisessa maksukyvyttömyyden määritelmässä.

4.

Muutokset validointimenetelmissä ja/tai -prosesseissa, jotka johtavat muutoksiin laitoksen asetuksen (EU) N:o 575/2013 185 artiklan a alakohdan mukaisesti suorittamassa arvioinnissa, joka koskee merkityksellisten riskiparametrien, luottoluokitusprosessien tai laitosten luottoluokitusmenetelmien suorituskyvyn estimoinnin tarkkuutta ja johdonmukaisuutta.

5.

Muutokset oman pääoman ehtoisiin vastuisiin sovellettavassa sisäisten mallien menetelmässä. Tällaisia muutoksia ovat seuraavat:

a)

muutokset markkinariskin malleihin perustuvassa menettelyssä, jota käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 155 artiklan 4 kohdan mukaisessa oman pääoman ehtoisten vastuiden riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän arvioinnissa;

b)

muutokset menetelmissä, joita käytetään potentiaalisen tappion estimaattien mukauttamisessa siten, että ne tuottavat riittävän realistisia ja/tai varovaisia tuotoksia, tai muutokset analyyttisessa menetelmässä, jota käytetään lyhyemmältä ajanjaksolta kerättyjen tietojen muuntamisessa neljännesvuosittaisiksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 186 artiklan a alakohdan mukaisesti;

c)

muutokset mallissa, jota käytetään kuvaamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 186 artiklan b ja c alakohdan mukaisesti olennaisia riskejä erityisen riskiprofiilin ja monimutkaisuuden perusteella, mukaan lukien laitoksen osakesalkun epälineaarisuus;

d)

muutokset perusmenetelmissä, joita käytetään yksittäisten positioiden kuvaamisessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 186 artiklan d alakohdan mukaisesti niiden arvoa jäljittelevien muuttujien, markkinaindeksien ja riskitekijöiden avulla.

2 JAKSO

Muutokset, jotka edellyttävät ennakkoilmoituksen antamista toimivaltaisille viranomaisille

1.

Muutokset ostettujen saamisten käsittelyssä asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 6 ja 7 kohdan sekä 154 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2.

Seuraavat muutokset IRB-järjestelmien luokitusmenetelmissä:

a)

muutokset sisäisissä menettelyissä ja kriteereissä, joita käytetään määritettäessä riskipainoja erityiskohteiden rahoitukseen liittyville vastuille asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 5 kohdan ja 170 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 169 artiklan 3 kohdan mukaisesta riskiparametrien suorien estimaattien käytöstä yksittäisten vastapuolien tai vastuiden osalta johtuvat muutokset erillisen luokitusasteikon käytössä tai päinvastoin, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan 1 jakson mukaisesti;

c)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 170 artiklan 1 kohdan mukaisten luokitusluokkien lukumäärän tai rakenteen muutokset luokitusasteikossa, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan 2 jakson mukaisesti;

d)

muutokset luokituskriteereissä ja/tai niiden riskipainoissa tai hierarkiassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 170 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdan sekä 170 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan 1 jakson mukaisesti;

e)

muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 171 artiklan 1 kohdan ja 172 artiklan mukaisiin luokkien tai ryhmien määritelmiin tai kriteereihin, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan 1 jakson mukaisesti;

f)

muutokset niiden tietojen soveltamisalassa, joita käytetään vastapuolten jakamisessa luokkiin tai ryhmiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 171 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai uusien tai täydentävien tietojen lisäämisessä asetuksen (EU) N:o 575/2013 179 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisten parametriestimaattien malliin;

g)

muutokset säännöissä ja prosesseissa, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 575/2013 172 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeustapausten käyttöä luokitusluokkien lukumäärässä tai rakenteessa, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan 1 jakson mukaisesti;

h)

muutokset menetelmissä, joita käytetään maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) ja tappio-osuuden (LGD) arvioinnissa, mukaan lukien paras mahdollinen arvio odotetusta tappiosta, ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 180, 181 ja 182 artiklan mukaisissa luottovasta-arvokertoimissa, mukaan lukien menetelmät, joita käytetään estimointivirheiden odotettuun vaihteluväliin liittyvän varovaisuusmarginaalin johtamisessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 179 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan 1 jakson mukaisesti. LGD-lukujen ja luottovasta-arvokerrointen tapauksessa tämä kattaa myös muutokset menetelmissä, joita käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 181 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 182 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen talouden laskusuhdanteen osalta;

i)

muutokset siinä tavassa tai laajuudessa, jossa ehdolliset takaukset otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 575/2013 183 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisissa LGD-estimaateissa;

j)

ylimääräisten vakuustyyppien lisääminen asetuksen (EU) N:o 575/2013 181 artiklan 1 kohdan c–g alakohdan mukaisiin LGD-estimaatteihin, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan I osaston mukaisesti;

k)

jos laitos kuvaa sisäiset luokkansa ulkoisen luottoluokituslaitoksen (ECAI) käyttämälle asteikolle ja yhdistää ulkopuolisen organisaation luokille havaitun maksukyvyttömyysasteen omiin luokkiinsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 180 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, muutokset tähän tarkoitukseen käytetyssä kuvauksessa, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan 1 jakson mukaisesti.

3.

Muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 185 ja 188 artiklan mukaisissa validointimenetelmissä ja/tai prosesseissa, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan 1 jakson mukaisesti.

4.

Muutokset prosesseissa. Tällaisia muutoksia ovat seuraavat:

a)

muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 190 artiklan mukaisessa luottoriskin valvontayksikössä sen organisaation sisäisen aseman ja vastuualueiden osalta;

b)

muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 190 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisessa validointiyksikön asemassa organisaation sisällä ja sen vastuualueissa;

c)

muutokset sisäisessä organisatorisessa tai valvontaympäristössä tai keskeisissä prosesseissa, joilla on merkittävä vaikutus luokitusmenetelmään.

5.

Muutokset tiedoissa. Tällaisia muutoksia ovat seuraavat:

a)

jos laitos alkaa käyttää tai lakkaa käyttämästä tietoja, jotka on kerätty asetuksen (EU) N:o 575/2013 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhdessä useiden laitosten kanssa;

b)

muutos tietolähteissä, joita käytetään sijoitettaessa vastuita luokkiin tai ryhmiin tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 176 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti tai joita käytetään kyseisen asetuksen 175 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisissa parametriestimaateissa;

c)

viimeisimpien havaintojen vuotuista lisäämistä pitemmälle menevä muutos niiden aikasarjojen pituudessa ja koostumuksessa, joita käytetään 179 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisissa parametriestimaateissa, jollei muutosta ole jo luokiteltu olennaiseksi tässä liitteessä olevan II osan 1 jakson mukaisesti.

6.

Muutokset mallien käytössä, jos laitos alkaa käyttää sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin riskiparametriestimaatteja, joita ei käytetä sääntelytarkoitukseen, ja jos tilanne ei ollut tämä aiemmin, asetuksen (EU) N:o 575/2013 179 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

7.

Muutokset oman pääoman ehtoisiin vastuisiin sovellettavassa sisäisten mallien menetelmässä. Tällaisia muutoksia ovat seuraavat:

a)

muutokset tiedoissa, joita käytetään laadittaessa oman pääoman ehtoisten vastuiden tuottojakaumaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 186 artiklan a alakohdan mukaisesti sisäisten mallien menetelmän mukaan;

b)

muutokset sisäisessä organisatorisessa tai valvontaympäristössä tai keskeisissä prosesseissa, joilla on merkittävä vaikutus oman pääoman ehtoisiin vastuisiin sovellettavaan sisäisten mallien menetelmään.


LIITE II

AMA-MENETELMÄÄN TEHTÄVÄT LAAJENNUKSET JA MUUTOKSET

I OSA

1 JAKSO

Toimivaltaisten viranomaisten lupaa edellyttävät laajennukset (”olennaiset muutokset”)

1.

Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat toimenpiteet, joilla kuvataan laitosten liiketoimintakäytäntöjen odotettuja tappioita, jotka katetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2.

Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat operatiiviset riskienvähentämistekniikat, kuten vakuutukset tai muut asetuksen (EU) N:o 575/2013 323 artiklan 1 kohdan mukaiset riskinsiirtomekanismit.

3.

Ensimmäistä kertaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti hyväksyttävät operatiivisten riskien aiheuttamien tappioiden korrelaatiot.

4.

Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat menetelmät, joilla operatiiviselle riskille varattu pääoma jaetaan ryhmän eri yhtiöiden kesken asetuksen (EU) N:o 575/2013 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

5.

AMA-menetelmän käyttöönotto laitoksen osissa tai laitosten ryhmässä, jotka eivät vielä kuulu hyväksynnän tai hyväksytyn käyttöönottosuunnitelman soveltamisalaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 314 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos kyseisten lisäalueiden osuus on yli 5 prosenttia EU:ssa emoyrityksenä toimivasta laitoksesta konsolidoidulla tasolla tai laitoksesta, joka ei ole emoyrityksenä toimiva laitos eikä tytäryritys.

Edellä mainittu laskenta on suoritettava edellisen tilikauden lopussa käyttäen niille alueille määritetyn relevantin indikaattorin määrää, joilla AMA-menetelmä otetaan käyttöön asetuksen (EU) N:o 575/2013 316 artiklan mukaisesti.

2 JAKSO

Laajennukset, jotka edellyttävät ennakkoilmoituksen antamista toimivaltaisille viranomaisille

AMA-menetelmän käyttöönotto laitoksen osissa tai laitosten ryhmässä, jotka eivät vielä kuulu hyväksynnän tai hyväksytyn käyttöönottosuunnitelman soveltamisalaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 314 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos kyseisten lisäalueiden osuus EU:ssa emoyrityksenä toimivasta laitoksesta konsolidoinnin tasolla tai laitoksesta, joka ei ole emoyrityksenä toimiva laitos eikä tytäryritys, on jompikumpi seuraavista:

a)

yli 1 prosentti;

b)

enintään 5 prosenttia.

Edellä mainittu laskenta on suoritettava edellisen tilikauden lopussa käyttäen niille alueille määritetyn relevantin indikaattorin määrää, joilla AMA-menetelmä otetaan käyttöön asetuksen (EU) N:o 575/2013 316 artiklan mukaisesti.

II OSA

AMA-MENETELMÄÄN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

1 JAKSO

Toimivaltaisten viranomaisten lupaa edellyttävät muutokset (”olennaiset muutokset”)

1.

Sellaiset muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 321 artiklan mukaisen operatiivista riskiä varten käyttöön otettavan riippumattoman riskienvalvontatoiminnon organisatorisessa ja toiminnallisessa rakenteessa, jotka heikentävät operatiivisen riskienvalvontatoiminnon kykyä valvoa ja informoida yrityksen ja sen valvonnassa olevien tukiyksikköjen päätöksentekoprosesseja.

2.

Muutokset operatiivisten riskien mittausjärjestelmässä. jos ne täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:

a)

ne muuttavat laitoksen mittausjärjestelmän rakennetta asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tappioita koskevien sisäisten ja ulkoisten tietojen, skenaarioanalyysin sekä osien, joissa käsitellään liiketoimintaympäristöä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä, yhdistelmän osalta;

b)

ne muuttavat niiden menetelmien logiikkaa ja tekijöitä, joilla operatiiviselle riskille varattu pääoma jaetaan ryhmän eri yhtiöiden kesken asetuksen (EU) N:o 575/2013 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

3.

Muutokset menettelyihin, jotka liittyvät sisäisiin ja ulkoisiin tietoihin, skenaarioanalyysiin sekä osiin, joissa käsitellään liiketoimintaympäristöä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä, jos ne

a)

madaltavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kerättyjen operatiivisiin riskeihin liittyvien tietojen täydellisyytta ja laatua koskevien tarkastusten tasoa;

b)

muuttavat ulkoisia tietolähteitä, joita voidaan käyttää mittausjärjestelmässä asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti, jolleivät tiedot ole vertailukelpoisia ja edustavia operatiivisen riskiprofiilin kannalta.

4.

Muutokset yleiseen menetelmään, jota käytetään vakuutussopimusten ja/tai muiden riskinsiirtomekanismien hyväksymisessä laskettaessa AMA-menetelmän mukaista pääomavaatimusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 323 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.

AMA-menetelmän kattaman operatiivisen riskin osuuden pienentäminen AMA-menetelmää käyttävässä laitoksessa tai laitosten ryhmässä asetuksen (EU) N:o 575/2013 314 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

niiden alojen osuus, joihin AMA-menetelmää ei enää sovelleta, EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen konsolidoidulla tasolla tai laitoksen, joka ei ole emoyrityksenä toimiva laitos eikä tytäryritys, operatiivista riskiä koskevista omien varojen kokonaismäärää koskevista vaatimuksista on yli 5 prosenttia;

b)

AMA-menetelmän kattamien alojen vähentäminen johtaa AMA-menetelmän käyttöön osassa laitosta, jonka prosenttiosuus on pienempi toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EU) N:o 575/2013 314 artiklan 3 kohdan mukaisesti edellyttämällä tavalla.

Tämä laskenta on suoritettava, jos laitos hakee muutosta, ja laskelmien on perustuttava edellisen tilikauden lopussa laskettuun pääomavaatimukseen.

2 JAKSO

Muutokset, jotka edellyttävät ennakkoilmoituksen antamista toimivaltaisille viranomaisille

1.

Muutokset tapaan, jolla operatiivisten riskien mittausjärjestelmä integroidaan päivittäin sovellettavaan riskienhallintaprosessiin operatiivisia riskejä koskevien prosessien ja menettelytapojen avulla asetuksen (EU) N:o 575/2013 321 artiklan a ja c alakohdan mukaisesti, jos muutoksilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a)

ne muuttavat sitä, missä määrin operatiivisten riskien mittausjärjestelmä tuottaa relevantteja tietoja laitosten riskienhallintajärjestelmään ja siihen liittyviin päätöksentekoprosesseihin, mukaan lukien uusien tuotteiden, järjestelmien ja prosessien hyväksyntä ja operatiivisen riskirajan määritteleminen;

b)

ne pienentävät raportointijärjestelmän soveltamisalaa, vastaanottajaryhmien kokoa ja raportointitiheyttä, kun laitoksen kaikkia asianomaisia osia informoidaan operatiivisten riskien mittausjärjestelmän tuloksista ja olennaisten operatiivisten riskitapahtumien perusteella tehdyistä päätöksistä.

2.

Muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 321 artiklan b alakohdan mukaisen operatiivista riskiä varten käyttöön otettavan riippumattoman riskienvalvontatoiminnon organisatorisessa ja operatiivisessa rakenteessa, jos ne täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:

a)

ne alentavat operatiivisen riskienhallintatoiminnon tai sen päällikön hierarkkista tasoa;

b)

ne vähentävät merkittävästi operatiivisen riskienhallintatoiminnon tehtäviä ja vastuualueita;

c)

ne laajentavat operatiivisen riskienhallintatoiminnon tehtäviä ja vastuualueita, jollei eturistiriitoja ole ja operatiiviselle riskienhallintatoiminnolle annetaan riittävät lisäresurssit;

d)

ne vähentävät laitoksen tai ryhmän käytettävissä olevia varoja ja henkilöstömäärää yli 10 prosenttia sen jälkeen, kun viimeinen asetuksen (EU) N:o 575/2013 312 artiklan 2 kohdan mukainen lupa myönnettiin, jollei laitoksen tai ryhmän tasolla käytettävissä olevia varoja ja henkilöstömäärää ole vähennetty samassa suhteessa.

3.

Muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 321 artiklan e ja f alakohdan mukaisiin validointiprosesseihin ja sisäiseen tarkasteluun, jos ne muuttavat AMA-kehyksen sisäisen validoinnin tai tarkastelun logiikkaa ja menetelmiä.

4.

Muutokset operatiiviseen riskiin liittyvien omien varojen vaatimusten laskentaan, jos muutokset koskevat jotakin seuraavista:

a)

operatiiviseen riskiin liittyvien omien varojen vaatimusten laskennassa käytettävän tietueen (laskentatietueen) rakenne ja ominaisuudet, mukaan lukien mikä tahansa seuraavista:

i)

laskentatietueessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti käytettävä tappioiden bruttomäärän määritelmä;

ii)

laskentatietueessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti käytettävä tappiotapahtumien viitepäivämäärä;

iii)

laskentatietueessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti käytettävä tappiotietojen aikasarjojen pituuden määritysmenetelmä;

iv)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 3 kohdan b tai e alakohdan mukaisen yleisen operatiivisen riskitapahtuman tai siihen liittyvien tapahtumien ajan mittaan aiheuttamien tappioiden ryhmittelykriteerit;

v)

niiden riskiluokkien tai vastaavien lukumäärä tai tyyppi, joiden perusteella operatiiviseen riskiin liittyvä omien varojen vaatimus lasketaan;

vi)

menetelmä, jolla vahvistetaan tappio-osuuden kynnysarvo, jonka ylittyessä malli sovitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisiin tietoihin;

vii)

tarvittaessa menetelmä, jolla vahvistetaan kynnysarvo tietojen sisällön ja äärialueiden eriyttämistä varten, kun tiedot sovitetaan eri menetelmien mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti;

viii)

prosessit ja kriteerit, joita käytetään arvioitaessa, onko operatiivista riskiä koskeviin tietoihin aiheellista tehdä asteikkokorjauksia tai muita mukautuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisesti;

ix)

muutokset ulkoisissa tietolähteissä, joita voidaan käyttää mittausjärjestelmässä asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti, jollei muutoksia ole jo luokiteltu olennaisiksi tässä liitteessä olevan II osan 1 jakson mukaisesti.

b)

parametrien estimoinnissa asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti käytettävien jakaumien ja menetelmien valintaa, päivitystä ja tarkastelua koskevat kriteerit;

c)

kriteerit ja menettelyt, joita käytetään kokonaistappioiden jakaumien määrityksessä ja merkityksellistä operatiivisen riskien mittaamista koskevissa laskelmissa lakisääteisellä luottamustasolla asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti;

d)

menetelmät, joita käytetään odotettujen tappioiden määrityksessä ja niiden ottamisessa huomioon sisäisissä liiketoimintakäytänteissä asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti;

e)

menetelmät, joilla määritetään, kuinka operatiivisten riskien aiheuttamien tappioiden korrelaatiot yksittäisten operatiivisten riskiestimaattien kanssa hyväksytään asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

5.

Muutokset standardeihin, jotka liittyvät sisäisiin tietoihin, skenaarioanalyysiin sekä osiin, joissa käsitellään liiketoimintaympäristöä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä, jos ne

a)

muuttavat sisäisiä prosesseja ja kriteereitä, joita käytetään sisäisten tappiotietojen keräämisessä asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 3 kohdan mukaisesti, mukaan lukien mikä tahansa seuraavista:

i)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisten sisäisten tappiotietojen keräämisen kynnysarvon korottaminen;

ii)

menetelmät tai kriteerit, joita käytetään toimintojen tai riskien jättämisessä pois sisäisten tietojen keruusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

b)

muuttavat jotakin seuraavista koskevia sisäisiä prosesseja ja kriteereitä:

i)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 5 kohdan mukaisen skenaarioanalyysin tekeminen;

ii)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 6 kohdan mukaisten liiketoimintaympäristön ja sisäiseen valvontaan liittyvien tekijöiden määritys.

6.

Muutokset standardeihin, jotka liittyvät vakuutuksiin tai muihin asetuksen (EU) N:o 575/2013 323 artiklan 1 kohdan mukaisiin riskinsiirtomekanismeihin, jos muutokset täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä.

a)

ne aiheuttavat merkittävän muutoksen tarjotussa turvatasossa;

b)

ne muuttavat prosesseja ja kriteereitä, joita käytetään laskettaessa vakuutusten käsittelyssä tehtäviä arvonleikkauksia, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon vakuutuskorvausten maksamisen epävarmuus, erot vakuutussopimusten tarjoamassa turvassa sekä vakuutussopimuksen jäljellä oleva voimassaoloaika ja irtisanomisaika, jos se on alle vuoden asetuksen (EU) N:o 575/2013 323 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

7.

Merkitykselliset muutokset AMA-tietojen käsittelyssä käytettäviin tietoteknisiin järjestelmiin, mukaan lukien tietojen keruu ja hallinnointi, raportointimenettelyt ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 312 artiklan 2 kohdan mukainen operatiivisen riskin mittaamismenetelmä sekä direktiivin 2013/36/EU 74 artiklassa vahvistetut yleiset riskinhallintastandardit, jos muutokset vähentävät tietojen tai tietoteknisten järjestelmien koskemattomuutta ja saatavuutta.