17.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 518/2014,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014,

komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/2010, (EU) N:o 1060/2010, (EU) N:o 1061/2010, (EU) N:o 1062/2010, (EU) N:o 626/2011, (EU) N:o 392/2012, (EU) N:o 874/2012, (EU) N:o 665/2013, (EU) N:o 811/2013 ja (EU) N:o 812/2013 muuttamisesta energiaan liittyvien tuotteiden merkintöjen internetissä esittämisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 7 ja 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2010/30/EU komissio velvoitetaan antamaan yksityiskohtaiset tiedot energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä delegoiduilla säädöksillä, jotka sisältävät toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että mahdollisille loppukäyttäjille annetaan energiamerkissä ja tuoteselosteessa yksilöidyt tiedot etämyynnissä, mukaan lukien postimyynti, luettelot, telemarkkinointi tai internetmyynti.

(2)

Tällä hetkellä täsmennetään, että etämyynnissä merkin sisältämät tiedot on esitettävä tietyssä järjestyksessä. Tätä nykyä ei kuitenkaan ole olemassa vaatimusta, että itse merkin tai tuoteselosteen on oltava näkyvillä. Tämä vaikuttaa etämyynnissä loppukäyttäjien mahdollisuuksiin tehdä perustellumpia ostopäätöksiä, koska he eivät näe päätöksenteon apuna käytettävää merkin väriasteikkoa, heille ei ilmoiteta, mikä energiatehokkuusluokka on paras asianomaisessa tuoteryhmässä, eikä heille anneta selosteen sisältämiä lisätietoja.

(3)

Internetissä tapahtuvan etämyynnin osuus on kasvamassa yhä merkittävämmäksi energiaan liittyvien tuotteiden myynnissä. Internetmyynnissä on mahdollista asettaa merkki ja seloste näkyville ilman, että siitä aiheutuu ylimääräistä hallinnollista rasitusta. Sen vuoksi jälleenmyyjillä olisi oltava merkki ja seloste näkyvillä internetmyynnissä.

(4)

Jotta merkki ja seloste voisivat olla näkyvillä internetissä, tavarantoimittajien olisi asetettava jälleenmyyjien saataville energiaan liittyvien tuotteiden kustakin mallista sähköisessä muodossa oleva merkki ja seloste esimerkiksi viemällä ne internetsivustolle jälleenmyyjien ladattaviksi.

(5)

Jotta tämän asetuksen vaatimukset voidaan panna täytäntöön osana normaalia liiketoimintaa, tavarantoimittajat olisi velvoitettava asettamaan merkki ja tuoteseloste saataville sähköisessä muodossa ainoastaan uusista malleista, mukaan lukien olemassa olevien mallien parannetut mallit, mikä käytännössä tarkoittaa uudella mallitunnisteella varustettuja malleja. Olemassa olevien mallien tapauksessa sähköisen merkin ja sähköisen tuoteselosteen saataville asettamisen olisi oltava vapaaehtoista.

(6)

Koska merkin ja selosteen näkyvilläolo tuotteen vieressä saattaa vaatia enemmän tilaa näytöllä, olisi sallittava, että ne voidaan asettaa näkyville kerrosteisella näyttötavalla.

(7)

Sen vuoksi seuraavia säädöksiä olisi muutettava: komission delegoidut asetukset (EU) N:o 1059/2010 (2), (EU) N:o 1060/2010 (3), (EU) N:o 1061/2010 (4), (EU) N:o 1062/2010 (5), (EU) N:o 626/2011 (6), (EU) N:o 392/2012 (7), (EU) N:o 874/2012 (8), (EU) N:o 665/2013 (9), (EU) N:o 811/2013 (10) ja (EU) N:o 812/2013 (11),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien astianpesukoneiden mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista kotitalouksien astianpesukoneiden malleista;”

b)

Lisätään g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteen II mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien astianpesukoneiden mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista kotitalouksien astianpesukoneiden malleista.”

2)

Korvataan 4 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien astianpesukoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteen IV mukaisesti. Kun tarjous tehdään internetin välityksellä ja sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste on asetettu saataville 3 artiklan f ja g alakohdan mukaisesti, sovelletaan sen sijaan liitteen VIII säännöksiä;”.

3)

Lisätään uusi liite VIII tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 1060/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden malleista;”

b)

Lisätään g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteen III mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden malleista.”

2)

Korvataan 4 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteen V mukaisesti. Kun tarjous tehdään internetin välityksellä ja sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste on asetettu saataville 3 artiklan f ja g alakohdan mukaisesti, sovelletaan sen sijaan liitteen X säännöksiä;”.

3)

Lisätään uusi liite X tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista kotitalouksien pyykinpesukoneiden malleista;”

b)

Lisätään g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteen II mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista kotitalouksien pyykinpesukoneiden malleista.”

2)

Korvataan 4 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien pyykinpesukoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteen IV mukaisesti. Kun tarjous tehdään internetin välityksellä ja sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste on asetettu saataville 3 artiklan f ja g alakohdan mukaisesti, sovelletaan sen sijaan liitteen VIII säännöksiä;”.

3)

Lisätään uusi liite VIII tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen V mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta televisiomallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista televisiomalleista;”

b)

Lisätään 1 kohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteen III mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta televisiomallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista televisiomalleista.”

2)

Korvataan 4 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja televisioita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteen VI mukaisesti. Kun tarjous tehdään internetin välityksellä ja sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste on asetettu saataville 3 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan mukaisesti, sovelletaan sen sijaan liitteen IX säännöksiä;”.

3)

Lisätään uusi liite IX tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

5 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 626/2011 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 626/2011 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan h alakohta seuraavasti:

”h)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen ja joka noudattaa liitteessä II lueteltuja energiatehokkuusluokkia, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta huoneilmastointilaitemallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista huoneilmastointilaitemalleista;”

b)

Lisätään 1 kohtaan i alakohta seuraavasti:

”i)

liitteen IV mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta huoneilmastointilaitemallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista huoneilmastointilaitemalleista.”

2)

Korvataan 4 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja huoneilmastointilaitteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteiden IV ja VI mukaisesti. Kun tarjous tehdään internetin välityksellä ja sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste on asetettu saataville 3 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdan mukaisesti, sovelletaan sen sijaan liitteen IX säännöksiä;”.

3)

Lisätään uusi liite IX tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

6 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 392/2012 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 392/2012 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien kuivausrumpujen mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista kotitalouksien kuivausrumpujen malleista;”

b)

Lisätään g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteen II mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien kuivausrumpujen mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista kotitalouksien kuivausrumpujen malleista.”

2)

Korvataan 4 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien kuivausrumpuja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta siten kuin direktiivin 2010/30/EU 7 artiklassa säädetään, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti. Kun tarjous tehdään internetin välityksellä ja sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste on asetettu saataville 3 artiklan f ja g alakohdan mukaisesti, sovelletaan sen sijaan liitteen VIII säännöksiä;”.

3)

Lisätään uusi liite VIII tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

7 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä I olevan 1 kohdan mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta lamppumallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista lamppumalleista;”

b)

Lisätään 2 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä I olevan 2 kohdan mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta valaisinmallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista valaisinmalleista.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

kun markkinoidaan kutakin ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjottua mallia, jonka osalta lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteen IV mukaisesti. Kun tarjous tehdään internetin välityksellä ja sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste on asetettu saataville 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, sovelletaan sen sijaan liitteen VIII säännöksiä;”

b)

Lisätään 2 kohtaan d alakohta seuraavasti:

”d)

kunkin internetin välityksellä ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjotun mallin, jolle sähköinen merkki on asetettu saataville 3 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti, mukana on merkki liitteen VIII mukaisesti.”

3)

Lisätään uusi liite VIII tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

8 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 665/2013 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta pölynimurimallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista pölynimurimalleista;”

b)

Lisätään 1 kohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteen III mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta pölynimurimallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista pölynimurimalleista.”

2)

Korvataan 4 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja pölynimureita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta siten kuin direktiivin 2010/30/EU 7 artiklassa säädetään, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet tämän asetuksen liitteen V mukaisesti. Kun tarjous tehdään internetin välityksellä ja sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste on asetettu saataville 3 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan mukaisesti, sovelletaan sen sijaan liitteen VIII säännöksiä;”.

3)

Lisätään uusi liite VIII tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti.

9 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 811/2013 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 811/2013 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.1 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta tilalämmitinmallista;”

b)

Lisätään 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteessä IV olevan 1 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta tilalämmitinmallista, ja kun kyse on lämpöpumpputilalämmitinmalleista, sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville ainakin lämmönkehittimestä.”

c)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Syyskuun 26 päivästä 2019 alkaen sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.2 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta tilalämmitinmallista.”

d)

Lisätään 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.1 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevien 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta yhdistelmälämmitinmallista;”

e)

Lisätään 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteessä IV olevan 2 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta yhdistelmälämmitinmallista, ja kun kyse on lämpöpumppuyhdistelmälämmitinmalleista, sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville ainakin lämmönkehittimestä.”

f)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Syyskuun 26 päivästä 2019 alkaen sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta yhdistelmälämmitinmallista.”

g)

Lisätään 3 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

liitteessä IV olevan 3 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisesta lämmönsäätölaitemallista.”

h)

Lisätään 4 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

liitteessä IV olevan 4 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisesta aurinkolämpölaitemallista.”

i)

Lisätään 5 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 3 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallista;”

j)

Lisätään 5 kohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteessä IV olevan 5 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallista.”

k)

Lisätään 6 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 4 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevien 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallista;”

l)

Lisätään 6 kohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteessä IV olevan 6 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallista.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tilalämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteessä VI olevan 1 kohdan mukaisesti, paitsi kun tarjous tehdään internetin välityksellä, jolloin sovelletaan liitteen IX säännöksiä;”

b)

Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja yhdistelmälämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti, paitsi kun tarjous tehdään internetin välityksellä, jolloin sovelletaan liitteen IX säännöksiä;”

c)

Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää kokoonpanoa, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteessä VI olevan 3 kohdan mukaisesti, paitsi kun tarjous tehdään internetin välityksellä, jolloin sovelletaan liitteen IX säännöksiä.”

d)

Korvataan 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää kokoonpanoa, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteessä VI olevan 4 kohdan mukaisesti, paitsi kun tarjous tehdään internetin välityksellä, jolloin sovelletaan liitteen IX säännöksiä.”

3)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen IX mukaisesti.

4)

Lisätään uusi liite IX tämän asetuksen liitteen IX mukaisesti.

10 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 812/2013 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 812/2013 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.1 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta vedenlämmitinmallista;”

b)

Lisätään 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteessä IV olevan 1 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta vedenlämmitinmallista, ja kun kyse on lämpöpumppuvedenlämmitinmalleista, sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville ainakin lämmönkehittimestä.”

c)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Syyskuun 26 päivästä 2017 alkaen sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.2 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta vedenlämmitinmallista.”

d)

Lisätään 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.1 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevan 2 kohdan mukaiset vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kuumavesisäiliömallista;”

e)

Lisätään 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteessä IV olevan 2 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisesta kuumavesisäiliömallista.”

f)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Syyskuun 26 päivästä 2017 alkaen sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevan 2 kohdan mukaiset vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kuumavesisäiliömallista.”

g)

Lisätään 3 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

liitteessä IV olevan 3 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisesta aurinkolämpölaitemallista.”

h)

Lisätään 4 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 3 kohdan mukainen ja jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallista;”

i)

Lisätään 4 kohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

liitteessä IV olevan 4 kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallista.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja vedenlämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteessä VI olevan 1 kohdan mukaisesti, paitsi kun tarjous tehdään internetin välityksellä, jolloin sovelletaan liitteen X säännöksiä;”

b)

Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kuumavesisäiliöitä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti, paitsi kun tarjous tehdään internetin välityksellä, jolloin sovelletaan liitteen X säännöksiä;”

c)

Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun markkinoidaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää kokoonpanoa, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteessä VI olevan 3 kohdan mukaisesti, paitsi kun tarjous tehdään internetin välityksellä, jolloin sovelletaan liitteen X säännöksiä.”

3)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen X mukaisesti.

4)

Lisätään uusi liite X tämän asetuksen liitteen X mukaisesti.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1060/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, p. 17).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 47).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä televisioiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 64).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 626/2011, annettu 4 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä huoneilmastointilaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 178, 6.7.2011, s. 1).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 392/2012, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta (EUVL L 123, 9.5.2012, s. 1).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta (EUVL L 258, 26.9.2012, s. 1).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä pölynimurien energiamerkinnän osalta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 1).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 811/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 1).

(11)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 812/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 83).


LIITE I

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 liitteisiin

Lisätään liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan f alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä I olevassa 2 kohdassa eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5)

Tavarantoimittajien 3 artiklan g alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ’Tuoteseloste’. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.”


LIITE II

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 liitteisiin

Lisätään liite X seuraavasti:

”LIITE X

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan f alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä II olevassa 3 kohdassa eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5)

Tavarantoimittajien 3 artiklan g alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ’Tuoteseloste’. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.”


LIITE III

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 liitteisiin

Lisätään liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan f alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä I olevassa 2 kohdassa eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5)

Tavarantoimittajien 3 artiklan g alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ’Tuoteseloste’. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.”


LIITE IV

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 liitteisiin

Lisätään liite IX seuraavasti:

”LIITE IX

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä 3 artiklan 3 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä V olevassa 5 kohdassa eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5)

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ’Tuoteseloste’. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.”


LIITE V

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 626/2011 liitteisiin

Lisätään liite IX seuraavasti:

”LIITE IX

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä 3 artiklan 4–6 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä III eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5)

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ’Tuoteseloste’. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.”


LIITE VI

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 392/2012 liitteisiin

Lisätään liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan f alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä I olevassa 4 kohdassa eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5)

Tavarantoimittajien 3 artiklan g alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ’Tuoteseloste’. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.”


LIITE VII

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 liitteisiin

Lisätään liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–4 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan tai 3 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä I eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.”


LIITE VIII

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 665/2013 liitteisiin

Lisätään liite VII seuraavasti:

”LIITE VII

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä II olevassa 3 kohdassa eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5)

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ’Tuoteseloste’. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.”


LIITE IX

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 811/2013 liitteisiin

a)

Korvataan liitteen VI otsikko seuraavasti:

”Tiedot, jotka on annettava, kun loppukäyttäjien ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta)”

b)

Lisätään liite IX seuraavasti:

”LIITE IX

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin tai kun kyseessä on kokoonpano, tavarantoimittajien 3 artiklan mukaisesti toimittamien merkin ja selosteiden perusteella täydennetyn merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä 3 artiklassa säädetyn aikataulun mukaisesti. Jos sekä tuote että kokoonpano ovat näkyvillä, mutta hinta ilmoitetaan ainoastaan kokoonpanolle, ainoastaan kokoonpanon merkin on oltava esillä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä III eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen tai kokoonpanon energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen tai kokoonpanon energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen tai kokoonpanon energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5)

Tavarantoimittajien 3 artiklan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ’Tuoteseloste’. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.”


LIITE X

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 812/2013 liitteisiin

a)

Korvataan liitteen VI otsikko seuraavasti:

”Tiedot, jotka on annettava, kun loppukäyttäjien ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta)”

b)

Lisätään liite X seuraavasti:

”LIITE X

Internetissä tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1)

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2)

Tavarantoimittajien 3 artiklan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin tai kokoonpanon tapauksessa tavarantoimittajien 3 artiklan mukaisesti toimittamien merkin ja selosteiden perusteella täydennetyn merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä 3 artiklassa säädetyn aikataulun mukaisesti. Jos sekä tuote että kokoonpano ovat näkyvillä, mutta hinta on annettu ainoastaan kokoonpanolle, ainoastaan kokoonpanon merkin on oltava esillä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä III eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3)

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen tai kokoonpanon energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen tai kokoonpanon hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

4)

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen tai kokoonpanon energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5)

Tavarantoimittajien 3 artiklan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ’Tuoteseloste’. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.”