20.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/195


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2014,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014,

fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen, jäljempänä ’UNFCCC-sopimus’, jonka osapuoli unioni on (3), alaisen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, jäljempänä ’IPCC’, neljännessä arviointiraportissa todetaan, että kehittyneiden maiden olisi käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella vähennettävä vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasoihin verrattuna, jotta maailmanlaajuinen ilmastonmuutos voidaan rajoittaa kahden celsiusasteen lämpötilan nousuun ja siten estää haitalliset ilmastovaikutukset.

(2)

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio on hyväksynyt etenemissuunnitelman siirtymisestä kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, minkä neuvosto on pannut merkille päätelmissään 17 päivältä toukokuuta 2011 ja Euroopan parlamentti hyväksynyt päätöslauselmassaan 17 päivältä maaliskuuta 2012. Tuossa etenemissuunnitelmassa komissio on esittänyt kustannustehokkaan tavan saavuttaa unionissa tarvittavat päästöjen kokonaisvähennykset vuoteen 2050 mennessä. Etenemissuunnitelmassa vahvistetaan kuudella osa-alueella toteutettavat alakohtaiset osuudet. Muita kuin hiilidioksidipäästöjä, mukaan luettuina fluoratut kasvihuonekaasut mutta lukuun ottamatta maatalouden muita kuin hiilidioksidipäästöjä, olisi vähennettävä vuoden 1990 tasoihin verrattuna 72–73 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 70–78 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Jos perustaksi otetaan viitevuosi 2005, muita kuin hiilidioksidipäästöjä, maatalouden päästöjä lukuun ottamatta, on tarpeen vähentää 60–61 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen määrä vuonna 2005 oli arvioiden mukaan 90 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Jos vähennysaste on 60 prosenttia, päästöt olisi vähennettävä vuoteen 2030 mennessä noin 35 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Nykyisen unionin lainsäädännön täysimittaiseen soveltamiseen perustuva arvio päästöistä vuonna 2030 on 104 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, joten lisäksi tarvittaisiin noin 70 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vähennys.

(3)

Komission 26 päivänä syyskuuta 2011 antamassa kertomuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (4) soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä todettiin, että jos kaasuvuotojen ehkäisemistä koskevia nykyisiä toimenpiteitä sovelletaan täysimittaisesti, niillä on mahdollista vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä. Nämä toimenpiteet olisi siksi pidettävä voimassa, ja niitä olisi selkeytettävä niiden toteuttamisesta saadun kokemuksen perusteella. Tietyt toimenpiteet olisi lisäksi ulotettava koskemaan muitakin laitteita, joissa käytetään merkittäviä määriä fluorattuja kasvihuonekaasuja; tällaisia ovat esimerkiksi kylmäkuljetuskuorma-autot ja -perävaunut. Näitä kaasuja sisältäviä laitteita koskevan kirjanpitovelvollisuuden olisi koskettava myös sähköisiä kytkinlaitteita. Koska ehkäisevät toimenpiteet ovat tärkeitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden käyttöiän lopussa, jäsenvaltioiden olisi huomioitava tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien arvo ja kannustaa niiden perustamiseen olemassa olevien parhaiden käytäntöjen pohjalta.

(4)

Mainitussa kertomuksessa todettiin lisäksi, että fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä unionissa voidaan edistää lisää etenkin välttämällä tällaisten kaasujen käyttöä silloin, kun saatavana on turvallista ja energiatehokasta vaihtoehtoista teknologiaa, jolla ei ole ilmastovaikutuksia tai jonka vaikutukset ovat pienemmät. Monilla aloilla on saatavana koeteltuja ja testattuja vaihtoehtoja, joten päästöjä voidaan vähentää vuoteen 2030 mennessä kustannustehokkaasti jopa kahdella kolmanneksella vuoden 2010 tasosta.

(5)

Ilmastoon vaikuttavia, ihmisen toiminnasta aiheutuvia muita kuin hiilidioksidipäästöjä koskevasta kokonaisvaltaisesta menettelytavasta 14 päivänä syyskuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa pidettiin myönteisenä unionin sitoutumista otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan, jäljempänä ’Montrealin pöytäkirja’, mukaisten, fluorihiilivetyjä koskevien toimien tukemiseen, sillä se on erinomainen esimerkki muusta kuin markkinapohjaisesta toimintatavasta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Päätöslauselmassa kehotettiin myös tutkimaan keinoja, joilla voitaisiin edistää fluorihiilivetyjen välitöntä käytöstä poistamista kansainvälisellä tasolla Montrealin pöytäkirjan avulla.

(6)

Jotta voitaisiin edistää sellaisen tällaisen teknologian käyttöä, jolla ei ole ilmastovaikutuksia tai joiden vaikutukset ovat pienemmät, fluorattuja kasvihuonekaasuja toiminnassaan käyttävien luonnollisten henkilöiden koulutuksen olisi sisällettävä tietoa sellaisesta teknologiasta, jonka avulla voidaan korvata ja vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä. Koska eräät fluoratuille kasvihuonekaasuille vaihtoehtoiset kylmäaineet, joita käytetään tuotteissa ja laitteissa fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön korvaamiseksi ja vähentämiseksi, voivat olla myrkyllisiä, syttyviä tai korkeapaineisia, komission olisi tarkasteltava voimassa olevaa unionin lainsäädäntöä, joka kattaa luonnollisille henkilöille tarkoitetun vaihtoehtoisten kylmäaineiden turvallista käsittelyä koskevan koulutuksen, ja esitettävä tarvittaessa säädösehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle asiaa koskevan unionin lainsäädännön muuttamiseksi.

(7)

Olisi perustettava pätevöinti- ja koulutusohjelmia tai niitä olisi mukautettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla perustetut ohjelmat, ja ne voidaan sisällyttää ammatillisen koulutuksen järjestelmiin.

(8)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus UNFCCC-sopimuksesta johtuvien seuranta- ja ilmoittamisvaatimusten sekä ja UNFCCC-sopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin päätöksen 4/CMP.7 kanssa, mikä päätös on hyväksytty 11 päivänä joulukuuta 2011 UNFCCC-sopimuksen Durbanissa pidetyssä osapuolten seitsemännessä konferenssissa, lämmitysvaikutuksen, jäljempänä myös ’GWP’, laskemisessa olisi tarkasteltava yhden kilogramman kaasumäärän lämmitysvaikutusta suhteessa yhden kilogramman hiilidioksidimäärän lämmitysvaikutukseen 100 vuoden ajanjaksolla. Laskelman perustana olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä IPCC:n neljättä arviointikertomusta.

(9)

Fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen tehokas seuranta on erittäin tärkeää, jotta voidaan seurata edistymistä päästöjen vähennystavoitteiden saavuttamisessa ja arvioida tämän asetuksen vaikutusta. Yhdenmukaisten ja korkealaatuisten tietojen käyttö fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen raportoimisessa on olennaisen tärkeää päästöjä koskevan raportoinnin laadun varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden perustamat fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä koskevat raportointijärjestelmät loisivat yhdenmukaisuutta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 (5) kanssa. Yritysten tämän asetuksen mukaisesti kokoamat tiedot fluorattujen kasvihuonekaasujen laitevuodoista voisivat parantaa merkittävästi näitä päästöjen raportointijärjestelmiä. Tällä tavoin pitäisi olla mahdollista tarkistaa päästöjen arvioimisessa käytettyjen tietojen johdonmukaisuus ja tarkentaa laskelmiin perustuvia likiarvoja, mikä parantaisi fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen arviointia kansallisissa kasvihuonekaasuinventaarioissa.

(10)

Koska saatavilla on soveltuvia vaihtoehtoja, rikkiheksafluoridin käyttöä magnesiumin painevalussa ja magnesiumvaluseosten kierrätyksessä koskeva nykyinen kielto olisi ulotettava koskemaan laitoksia, joissa käytetään alle 850 kg rikkiheksafluoridia vuodessa. Samaten olisi asianmukaista siirtymäaikaa soveltaen kiellettävä sellaisten kylmäaineiden käyttö, joiden GWP on erittäin suuri eli vähintään 2 500, sellaisten jäähdytyslaitteiden huollossa ja kunnossapidossa, joiden täytöskoko on vähintään 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

(11)

Jos tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen käytölle on saatavilla vaihtoehtoja, olisi kiellettävä sellaisten uusien jäähdytys-, ilmastointi- ja palontorjuntalaitteiden, jotka sisältävät näitä aineita tai joiden toiminta perustuu niihin, saattaminen markkinoille. Jos vaihtoehtoja ei ole olemassa tai jos niitä ei voida käyttää teknisistä tai turvallisuussyistä tai jos tällaisten vaihtoehtojen käytöstä koituisi kohtuuttomia kustannuksia, komission olisi voitava sallia poikkeus, jotta tällaisia tuotteita ja laitteita voidaan saattaa markkinoille rajoitetun ajan. Tekniikan tulevan kehityksen vuoksi komission olisi lisäksi arvioitava uusien laitteiden markkinoille saattamista koskevia kieltoja keskijännitekojeistojen ja uusien pienten single split -ilmastointijärjestelmien osalta.

(12)

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden saattaminen markkinoille olisi sallittava, jos näiden laitteiden kokonaiskasvihuonekaasupäästöt, realistiset vuoto- ja talteenottomäärät huomioon ottaen, ovat sen elinkaaren aikana pienemmät kuin vastaavan sellaisen laitteen, jossa ei käytetä fluorattuja kasvihuonekaasuja ja jonka suurin sallittu energiankulutus on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (6) mukaisesti hyväksytyissä tätä koskevissa täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näiden täytäntöönpanotoimenpiteiden säännöllinen ja oikea-aikainen uudelleentarkastelu edellä mainitun direktiivin mukaisesti auttaisi varmistamaan, että kyseiset täytäntöönpanotoimenpiteet ovat edelleen tehokkaita ja asianmukaisia.

(13)

Niiden fluorihiilivetyjen määrien, jotka voidaan saattaa markkinoille, asteittaista vähentämistä on pidetty tehokkaimpana ja kustannustehokkaimpana tapana vähentää näiden aineiden päästöjä pitkällä aikavälillä.

(14)

Jotta voidaan toteuttaa niiden fluorihiilivetyjen määrien, jotka voidaan saattaa unionin markkinoille, asteittainen vähentäminen, komission olisi jaettava yksittäisille tuottajille ja maahantuojille fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevia kiintiöitä, jotta fluorihiilivetyjen markkinoille saattamiselle asetettu kokonaisenimmäismäärä ei ylity. Jotta voidaan varmistaa markkinoille saatettujen fluorihiilivetyjen määrien asteittaisen vähentämisen toteutuminen, laitteiden sisältämien fluorihiilivetyjen olisi kuuluttava unionin kiintiöjärjestelmän piiriin. Jos laitteeseen sisältyviä fluorihiilivetyjä ei ole saatettu markkinoille ennen laitteen täyttämistä, olisi vaadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus todisteeksi siitä, että kyseiset fluorihiilivedyt huomioitu unionin kiintiöjärjestelmän piiriin kuuluvina.

(15)

Viitearvojen laskemisessa ja kiintiöiden jakamisessa yksittäisille tuottajille ja maahantuojille olisi alkuvaiheessa käytettävä perustana niitä fluorihiilivetyjen määriä, jotka ne ovat ilmoittaneet saattaneensa markkinoille viitekaudella 2009–2012. Jottei pieniä yrityksiä suljettaisi järjestelmän ulkopuolelle, 11 prosenttia kokonaisenimmäismäärästä olisi varattava sellaisille maahantuojille ja tuottajille, jotka eivät viitekaudella ole saattaneet markkinoille yli yhtä tonnia fluorattuja kasvihuonekaasuja.

(16)

Komission olisi laskettava viitearvot ja kiintiöt säännöllisesti uudelleen ja varmistettava siten, että yritykset saavat jatkaa toimintaansa niiden keskimääräisten määrien perusteella, jotka ne ovat viime vuosina saattaneet markkinoille.

(17)

Joidenkin fluorattujen kaasujen valmistusprosessi voi aiheuttaa merkittäviä muiden sivutuotteina syntyvien fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä. Nämä sivutuotteiden päästöt olisi hävitettävä tai otettava talteen myöhempää käyttöä varten ehtona fluorattujen kasvihuonekaasujen markkinoille saattamiselle.

(18)

Komission olisi varmistettava, että käytettävissä on sähköinen keskusrekisteri fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevien kiintiöiden hallinnointia ja markkinoille saatettuja laitteita koskevien tietojen ilmoittamista varten, erityisesti jos laitteet on valmiiksi täytetty fluorihiilivedyillä, joita ei ole saatettu markkinoille ennen täyttämistä, ja joiden osalta siten vaaditaan todentaminen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja sitä seuraavan kolmannen osapuolen sellaisen todentamisen avulla, joka koskee sitä, että fluorihiilivetyjen määrät on kirjattu unionin kiintiöjärjestelmässä.

(19)

Bulkkifluorihiilivetyjen markkinoiden joustavuuden säilyttämiseksi olisi oltava mahdollista siirtää viitearvojen perusteella jaettuja kiintiöitä toiselle tuottajalle tai maahantuojalle unionissa tai toiselle tuottajalle tai tuojalle, jota edustaa unionissa ainoa edustaja.

(20)

Jotta tämän asetuksen toimivuutta voidaan seurata, nykyisten ilmoittamisvelvollisuuksien soveltamisalaa olisi laajennettava niin, että se kattaa myös muut fluoratut aineet, joiden lämmitysvaikutus on merkittävä tai joilla todennäköisesti korvataan liitteessä I lueteltuja fluorattuja kasvihuonekaasuja. Samasta syystä fluorattujen kasvihuonekaasujen hävittäminen samoin kuin niiden tuonti unioniin olisi ilmoitettava, kun ne sisältyvät tuotteisiin ja laitteisiin. Olisi asetettava vähimmäisrajoja, jotta vältyttäisiin aiheuttamasta suhteetonta hallinnollista rasitetta etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille ja mikroyrityksille.

(21)

Komission olisi jatkuvasti seurattava markkinoille saatettujen fluorihiilivetyjen määrien vähentämisen vaikutuksia, mukaan lukien sen vaikutuksia sellaisten laitteiden toimituksiin, joissa fluorihiilivetyjen käytöstä syntyy elinkaaren aikana vähemmän päästöjä kuin vaihtoehtoista teknologiaa käytettäessä. Komission olisi laadittava vuoden 2020 loppuun mennessä kertomus fluorihiilivetyjen saatavuudesta unionin markkinoilla. Komission olisi vuoden 2022 loppuun mennessä toteutettava perusteellinen uudelleentarkastelu, jotta tämän asetuksen säännöksiä voidaan mukauttaa ottaen huomioon sen täytäntöönpano sekä uudet kehityssuunnat ja kansainväliset sitoumukset ja ehdotettava tarvittaessa uusia vähentämistoimenpiteitä.

(22)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (7) mukaisesti.

(23)

Komissiolle olisi tämän asetuksen tiettyjen, muiden kuin sen keskeisten osien muuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(24)

Koska tämä asetus on annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan nojalla, se ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön tiukempia, mainitun perussopimuksen kanssa sopusoinnussa olevia suojatoimenpiteitä. Mainitun perussopimuksen 193 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista toimenpiteistä.

(25)

Tällä asetuksella muutetaan ja täydennetään asetuksen (EY) N:o 842/2006 kohdetta, ja se olisi tämän vuoksi kumottava. Jotta voidaan varmistaa mahdollisimman sujuva siirtyminen vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään, olisi kuitenkin säädettävä, että komission asetusten (EY) N:o 1493/2007 (8), (EY) N:o 1494/2007 (9),(EY) N:o 1497/2007 (10), (EY) N:o 1516/2007 (11), (EY) N:o 303/2008 (12), (EY) N:o 304/2008 (13), (EY) N:o 305/2008 (14), (EY) N:o 306/2008 (15), (EY) N:o 307/2008 (16) ja (EY) N:o 308/2008 (17) olisi pysyttävä voimassa ja että niitä olisi sovellettava edelleen siihen asti, kunnes ne mahdollisesti kumotaan komission tämän asetuksen perusteella hyväksymillä delegoiduilla säädöksillä tai täytäntöönpanosäädöksillä.

(26)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan siinä käsitellyn ympäristöongelman rajatylittävän luonteen sekä tällä asetuksella unionin sisäiseen ja ulkoiseen kauppaan olevan vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä. mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tämän asetuksen tavoitteena on suojella ympäristöä vähentämällä fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä. Tämän mukaisesti tässä asetuksessa

a)

vahvistetaan fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen estämistä ja niiden käyttöä, talteenottoa ja hävittämistä sekä niihin liittyviä liitännäistoimenpiteitä koskevat säännöt;

b)

asetetaan ehtoja tiettyjen tuotteiden ja laitteiden, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin, markkinoille saattamiselle;

c)

asetetaan ehtoja fluorattujen kasvihuonekaasujen tietyille käyttötavoille; ja

d)

asetetaan fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevat määrälliset rajoitukset.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.

’fluoratuilla kasvihuonekaasuilla’ liitteessä I lueteltuja fluorihiilivetyjä, perfluorihiilivetyjä, rikkiheksafluoridia ja muita fluoria sisältäviä kasvihuonekaasuja tai seoksia, jotka sisältävät jotakin näistä aineista;

2.

’fluorihiilivedyillä’ tai ’HFC:illä’ liitteessä I olevassa 1 ryhmässä lueteltuja aineita tai seoksia, joihin sisältyy jotakin näistä aineista;

3.

’perfluorihiilivedyillä’ tai ’PFC:illä’ liitteessä I olevassa 2 ryhmässä lueteltuja aineita tai seoksia, joihin sisältyy jotakin näistä aineista;

4.

’rikkiheksafluoridilla’ tai ’SF6:illa’ liitteessä I olevassa 3 ryhmässä lueteltua ainetta tai seoksia, joihin sisältyy tätä ainetta;

5.

’seoksella’ nestettä, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta, joista vähintään yksi on liitteessä I tai liitteessä II lueteltu aine;

6.

’lämmitysvaikutuksella’ tai ’GWP’:llä kasvihuonekaasun vaikutusta ilmaston lämpenemiseen verrattuna hiilidioksidin vaikutukseen; tämä liitteissä I, II ja IV esitetty luku saadaan laskemalla yhden kilogramman kasvihuonekaasumäärän lämmitysvaikutus suhteessa yhden kilogramman hiilidioksidimäärän lämmitysvaikutukseen 100 vuoden ajanjaksolla ja seosten osalta laskemalla se liitteessä IV esitetyllä tavalla;

7.

’hiilidioksidiekvivalenttitonneilla’ kasvihuonekaasujen määrää ilmaistuna metrisinä tonneina esitetyn kasvihuonekaasujen painon ja niiden GWP:n tulona;

8.

’haltijalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka käyttää tosiasiallista määräysvaltaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja laitteiden teknisen toiminnan osalta; jäsenvaltio voi tietyissä erikseen määritellyissä tilanteissa määrätä omistajan vastaamaan haltijan velvoitteista;

9.

’käytöllä’ fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä tuotteiden ja laitteiden tuotannossa, kunnossapidossa tai huollossa, uudelleentäyttö mukaan luettuna, tai muissa tässä asetuksessa tarkoitetuissa prosesseissa;

10.

’markkinoille saattamisella’ toimittamista ensimmäisen kerran unionissa toiselle osapuolelle tai saattamista toisen osapuolen saataville vastiketta vastaan tai vastikkeetta tai tuottajan omiin tarkoituksiinsa tapahtuvaa käyttöä varten, ja se sisältää luovutuksen vapaaseen liikkeeseen unionissa;

11.

’ilmatiiviisti suljetulla laitteella’ laitetta, jossa kaikki fluorattua kasvihuonekaasua sisältävät osat on tiivistetty hitsaamalla, juottamalla tai samankaltaisella pysyvällä liitostavalla ja jossa voi olla suljetut tai suojatut käsittelykohdat tai venttiilit asianmukaista korjaamista tai loppukäsittelyä varten ja jonka vuotoarvon on kokeellisesti todettu olevan vähemmän kuin 3 grammaa vuodessa paineen ollessa vähintään neljäsosa suurimmasta sallitusta paineesta;

12.

’säiliöllä’ pääasiallisesti fluorattujen kasvihuonekaasujen kuljettamiseen tai varastoimiseen tarkoitettua tuotetta;

13.

’kertaalleen täytettävällä säiliöllä’ säiliötä, jota ei voida täyttää uudelleen ilman, että se muunnetaan kyseiseen tarkoitukseen, tai joka on saatettu markkinoille ilman, että sen palauttaminen uudelleentäyttöä varten on järjestetty;

14.

’talteenotolla’ tuotteista, säiliöt mukaan lukien, ja laitteista peräisin olevien fluorattujen kasvihuonekaasujen keräämistä ja varastointia niiden kunnossapidon tai huollon aikana tai ennen kyseisten tuotteiden tai laitteiden poistamista käytöstä;

15.

’kierrätyksellä’ talteen otettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen uudelleenkäyttöä peruspuhdistuksen jälkeen;

16.

’regeneroinnilla’ talteenotetun fluoratun kasvihuonekaasun uudelleenkäsittelyä käyttämätöntä ainetta vastaavan suoritustason saavuttamiseksi sen käyttötarkoitus huomioon ottaen;

17.

’hävittämisellä’ prosessia, jolla fluorattu kasvihuonekaasu kokonaisuudessaan tai suurimmalta osaltaan muutetaan tai hajotetaan pysyvästi yhdeksi tai useammaksi pysyväksi aineeksi, joka tai joista mikään ei ole fluorattu kasvihuonekaasu;

18.

’käytöstä poistamisella’ fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävän tuotteen taikka laitteen lopullista sulkemista ja toiminnasta tai käytöstä poistamista;

19.

’korjaamisella’ viallisten tai vuotavien tuotteiden tai laitteiden, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin, kunnostamista, joka koskee osaa, joka sisältää tai joka on suunniteltu sisältämään tällaisia kaasuja;

20.

’asennuksella’ kahden tai useamman laitteen tai piirin, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden on tarkoitus sisältää niitä, yhdistämistä järjestelmän kokoamiseksi sen tulevalla käyttöpaikalla, mihin liittyy järjestelmän kaasujohtojen yhdistäminen piirin muodostamiseksi riippumatta siitä, onko kyseessä kokoamisen jälkeen täytettävä järjestelmä vai ei;

21.

’kunnossapidolla tai huollolla’ kaikkia toimia, lukuun ottamatta tämän asetuksen 8 artiklan mukaista talteenottoa sekä 4 artiklan ja 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista tarkastusta vuotojen varalta, jotka edellyttävät sellaisten piirien avaamista, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden on tarkoitus sisältää niitä, ennen kaikkea fluorattujen kasvihuonekaasujen lisäämistä järjestelmään, yhden tai useamman osan poistamista piiristä tai laitteesta, kahden tai useamman piirin tai laitteen kokoamista uudelleen ja vuotojen korjaamista;

22.

’käyttämättömällä aineella’ ainetta, jota ei ole käytetty aiemmin;

23.

’kiinteällä’ sellaista, joka ei tavallisesti ole liikkeessä käytön aikana ja joka käsittää liikuteltavat huoneilmastointilaitteet;

24.

’liikkuvalla’ käytön aikana tavallisesti liikkeessä olevaa;

25.

’yksikomponenttivaahdolla’ vaahtoa, joka on yhdessä ainoassa aerosolipakkauksessa reagoimattomana tai osittain reagoineena nesteenä ja joka laajenee ja kovettuu pakkauksesta poistuessaan;

26.

’kylmäkuljetuskuorma-autolla’ massaltaan yli 3,5 tonnia olevaa moottoriajoneuvoa, joka on suunniteltu ja rakennettu ensisijaisesti tavarankuljetukseen ja varustettu jäähdytysyksiköllä;

27.

’kylmäkuljetusperävaunulla’ ajoneuvoa, joka on suunniteltu ja rakennettu kuorma-autolla tai vetoajoneuvolla vedettäväksi ensisijaisesti tavarankuljetusta varten ja joka on varustettu jäähdytysyksiköllä;

28.

’teknisellä aerosolilla’ tuotteiden ja laitteiden huollossa, korjauksessa, puhdistuksessa, testauksessa, hyönteisten hävittämisessä niistä ja niiden valmistuksessa, laitteiden asennuksessa ja muissa sovelluksissa käytettyjä aerosolipakkauksia;

29.

’vuotojen havaitsemisjärjestelmällä’ kalibroitua mekaanista, sähköistä tai elektronista laitetta, joka on tarkoitettu fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen havaitsemiseen ja joka antaa havaitusta vuodosta hälytyksen haltijalle;

30.

’yrityksellä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka

a)

tuottaa, käyttää, ottaa talteen, kerää, kierrättää, regeneroi tai hävittää fluorattuja kasvihuonekaasuja;

b)

harjoittaa fluorattujen kasvihuonekaasujen tai niitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden tuontia tai vientiä;

c)

saattaa markkinoille fluorattuja kasvihuonekaasuja tai tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät tällaisia kaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin;

d)

asentaa, huoltaa, pitää kunnossa, korjaa, tarkastaa vuotojen varalta tai poistaa käytöstä laitteita, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin;

e)

on sellaisen laitteen haltija, joka sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja tai jonka toiminta perustuu niihin;

f)

tuottaa, tuo, vie, saattaa markkinoille tai hävittää liitteessä II lueteltuja kaasuja;

g)

saattaa markkinoille liitteessä II lueteltuja kaasuja sisältäviä tuotteita tai laitteita;

31.

’raaka-aineella’ mitä tahansa fluorattua kasvihuonekaasua tai liitteessä II mainittua ainetta, jonka alkuperäinen koostumus muuttuu kemiallisen prosessin aikana täysin ja jonka päästöt ovat merkityksettömiä;

32.

’kaupallisella käytöllä’ käyttöä loppukäyttäjille myytävien tuotteiden varastointiin, esillepanoon tai jakeluun vähittäiskaupassa ja elintarvikepalveluissa;

33.

’palontorjuntalaitteilla’ palonehkäisy- tai palonsammutussovelluksissa käytettäviä laitteita ja järjestelmiä, mukaan lukien palonsammuttimet;

34.

’orgaanisella Rankine-prosessilla’ (Organic Rankine Cycle, ORC) prosessia, jossa käytetään kondensoituvaa fluorattua kasvihuonekaasua ja jossa lämmönlähteestä saatava lämpö muutetaan voimaksi sähkö- tai mekaanisen energian tuottamista varten;

35.

’puolustustarvikkeilla’ nimenomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettuja aseita, ammuksia ja sotatarvikkeita, jotka ovat tarpeen jäsenvaltioiden keskeisten turvallisuusetujen suojaamisessa;

36.

’sähköisellä kytkinlaitteistolla’ tarkoitetaan kytkinlaitteita, kytkinlaitteiden ja niihin liittyvien ohjaus-, mittaus-, suoja- ja säätövälineiden yhdistelmiä sekä tällaisten laitteiden ja välineiden ja niihin liittyvien keskinäisliitäntöjen, varusteiden, koteloiden ja tukirakenteiden muodostamaa kokonaisuutta, jotka on tarkoitettu sähköenergian tuottamiseen, siirtämiseen, jakelemiseen ja muuntamiseen;

37.

’monikompressorisilla keskusjäähdytysjärjestelmillä’ järjestelmiä, joissa käytetään rinnakkain kahta tai useampaa kompressoria, jotka on kytketty yhteen tai useampaan yhteiseen lauhduttimeen ja useisiin kylmälaitteisiin, kuten kylmäaltaisiin, kylmäkaappeihin, pakastimiin tai kylmiöihin;

38.

’kaskadijäähdytysjärjestelmien primäärillä kylmäainepiirillä’ primääripiiriä epäsuorissa keskilämpötilan järjestelmissä, joissa kaksi tai useampi erillinen kylmäainepiiri on kytketty sarjaksi niin, että primääripiiri absorboi lauhdutuslämmön lämmön keskilämpötilan sekundääripiiristä;

39.

’single split -ilmastointijärjestelmillä’ sellaisia sisäilman ilmastointijärjestelmiä, jotka koostuvat ulkoyksiköstä ja sisäyksiköstä, jotka on kytketty toisiinsa kylmäaineputkistolla ja jotka edellyttävät asentamista käyttöpaikassa.

II   LUKU

VUOTOJEN ESTÄMINEN

3 artikla

Fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen ehkäiseminen

1.   Fluorattujen kasvihuonekaasujen tahallinen päästäminen ilmakehään, jos vapauttaminen ei ole teknisesti välttämätöntä aiottua käyttötarkoitusta varten, on kielletty.

2.   Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden haltijoiden on toteutettava varotoimia, joilla ehkäistään näiden kaasujen tahaton pääsy ilmakehään, jäljempänä ’vuoto’. Niiden on toteutettava kaikki teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoiset toimenpiteet fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen vähentämiseksi minimiin.

3.   Jos fluorattuja kasvihuonekaasujen vuotoja havaitaan, haltijoiden on varmistettava, että laite korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

Jos laite on tarkastettava vuotojen varalta 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja laitteessa ollut vuoto on korjattu, haltijoiden on varmistettava, että pätevöity luonnollinen henkilö tarkastaa laitteen kuukauden kuluessa korjauksesta varmistaakseen, että korjaus on onnistunut.

4.   Tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä suorittavien luonnollisten henkilöiden on oltava 10 artiklan 4 ja 7 kohdan mukaisesti pätevöityjä, ja heidän on toteutettava varotoimet fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen estämiseksi.

Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa lueteltuja laitteita asentavien, huoltavien, kunnossa pitävien, korjaavien tai käytöstä poistavien yritysten on oltava 10 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti pätevöityjä, ja heidän on toteutettava varotoimet fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen estämiseksi.

4 artikla

Vuototarkastukset

1.   Kun kyse on laitteesta, joka sisältää vähintään 5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia fluorattuja kasvihuonekaasuja, joita ei ole sisällytetty solumuoveihin, laitteen haltijan on varmistettava, että laite tarkastetaan vuotojen varalta.

Tämän artiklan mukaisia vuototarkastuksia ei tarvitse tehdä ilmatiiviisti suljetuille laitteille, jotka sisältävät alle 10 hiilidioksidiekvivalenttitonnia fluorattuja kasvihuonekaasuja edellyttäen, että laitteet on merkitty ilmatiiviisti suljetuiksi.

Sähköisille kytkinlaitteille ei tarvitse tehdä tämän artiklan mukaisia vuototarkastuksia, jos ne täyttävät jonkin seuraavista ehdoista:

a)

niiden kokeellisesti todettu vuotoarvo on alle 0,1 prosenttia vuodessa, mikä on asianmukaisesti ilmoitettu valmistajan teknisessä erittelyssä ja laitteiden merkinnöissä;

b)

niissä on paineen- tai tiheydenvalvontalaite; tai

c)

ne sisältävät alle 6 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan seuraavien fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden haltijoihin:

a)

kiinteät jäähdytyslaitteet;

b)

kiinteät ilmastointilaitteet;

c)

kiinteät lämpöpumput;

d)

kiinteät palontorjuntalaitteet;

e)

kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksiköt;

f)

sähköiset kytkinlaitteistot;

g)

orgaaniset Rankine-prosessit (ORC);

Ensimmäisen alakohdan a–e alakohdassa tarkoitettujen laitteiden osalta on 10 artiklan sääntöjen mukaisesti pätevöityjen luonnollisten henkilöiden suoritettava tarkastukset.

Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, vuototarkastuksia ei 31 päivään joulukuuta 2016 saakka tarvitse suorittaa sellaisten laitteiden osalta, jotka sisältävät alle 3 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja, tai ilmatiiviisti suljettujen laitteiden osalta, jotka on asianmukaisesti merkitty sellaisiksi ja jotka sisältävät alle 6 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja.

3.   Edellä olevan 1 kohdan mukaiset vuototarkastukset on tehtävä seuraavin väliajoin:

a)

laitteet, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja vähintään 5 mutta alle 50 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, on tarkastettava vähintään 12 kuukauden välein tai, jos niihin on asennettu vuotojen havaitsemisjärjestelmä, vähintään 24 kuukauden välein;

b)

laitteet, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja vähintään 50 mutta alle 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, on tarkastettava vähintään 6 kuukauden välein tai, jos niihin on asennettu vuotojen havaitsemisjärjestelmä, vähintään 12 kuukauden välein;

c)

laitteet, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja vähintään 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, on tarkastettava vähintään 3 kuukauden välein tai, jos niihin on asennettu vuotojen havaitsemisjärjestelmä, vähintään 6 kuukauden välein.

4.   Edellä 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen palontorjuntalaitteiden 1 kohdan mukaiset velvoitteet katsotaan täytetyiksi, jos seuraavat kaksi edellytystä täyttyvät:

a)

käytössä oleva tarkastusjärjestelmä täyttää ISO 14520 – tai EN 15004 -standardin; ja

b)

palontorjuntalaitteet tarkastetaan niin usein kuin 3 kohdassa vaaditaan.

5.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä tarkentaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti kullekin mainitussa kohdassa tarkoitetulle laitetyypille tehtäviä vuototarkastuksia koskevia vaatimuksia niiden laitteiden osien yksilöimiseksi, joissa vuotoja todennäköisimmin esiintyy, ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 3 artiklan 7 alakohdan nojalla annettujen säädösten kumoamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5 artikla

Vuotojen havaitsemisjärjestelmät

1.   Kun on kyse 4 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa luetelluista laitteista, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja vähintään 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, laitteen haltijan on varmistettava, että laitteessa on vuotojen havaitsemisjärjestelmä, joka antaa mahdollisesta vuodosta hälytyksen haltijalle tai huoltoyhtiölle.

2.   Kun on kyse 4 artiklan 2 kohdan f ja g alakohdassa luetelluista laitteista, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja vähintään 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja jotka on asennettu 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen, laitteen haltijan on varmistettava, että laitteessa on vuotojen havaitsemisjärjestelmä, joka antaa mahdollisesta vuodosta hälytyksen haltijalle tai huoltoyhtiölle.

3.   Kun on kyse 4 artiklan 2 kohdan a–d ja g alakohdassa luetelluista laitteista, joita tämän artiklan 1 tai 2 kohta koskevat, laitteen haltijan on varmistettava, että vuotojen havaitsemisjärjestelmät tarkastetaan vähintään 12 kuukauden välein niiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

4.   Kun on kyse 4 artiklan 2 kohdan f alakohdassa luetelluista laitteista, joita tämän artiklan 2 kohta koskee, laitteen haltijan on varmistettava, että vuotojen havaitsemisjärjestelmät tarkastetaan vähintään 6 vuoden välein niiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

6 artikla

Kirjanpito

1.   Sellaisten laitteiden haltijoiden, jotka on tarkastettava vuotojen varalta 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on pidettävä kirjaa kustakin tällaisesta laitteesta ja eriteltävä seuraavat tiedot:

a)

laitteessa käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen määrä ja tyyppi;

b)

asennuksen, kunnossapidon ja huollon aikana tai vuodon vuoksi lisättyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät;

c)

onko laitteessa käytettävät fluoratut kasvihuonekaasut kierrätetty tai otettu talteen, kierrätys- tai regenerointilaitoksen nimi ja osoite sekä tapauksen mukaan todistuksen numero;

d)

talteen otettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen määrä;

e)

sen yrityksen tunnistetiedot, joka on vastannut kyseisen laitteen asentamisesta, huoltamisesta, kunnossapidosta ja tapauksen mukaan korjaamisesta tai käytöstä poistamisesta, mukaan lukien tapauksen mukaan sen todistuksen numero;

f)

edellä olevan 4 artiklan 1–3 kohdan mukaisesti tehtyjen tarkastusten päivämäärät ja tulokset;

g)

jos laite on poistettu käytöstä, fluorattujen kasvihuonekaasujen talteen ottamista ja niiden loppukäsittelyä varten toteutetut toimenpiteet.

2.   Jollei 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja säilytetä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten perustamassa tietokannassa, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

1 kohdassa tarkoitettujen haltijoiden on säilytettävä tuossa kohdassa tarkoitettu kirjanpito vähintään viiden vuoden ajan.

b)

haltijoiden puolesta 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja toimia suorittavien yritysten on säilytettävä 1 kohdassa tarkoitetun kirjanpidon kopio vähintään viiden vuoden ajan.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kirjanpito on annettava pyynnöstä kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission käyttöön. Kirjanpidon sisältämän ympäristötiedon osalta sovelletaan tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/4/EY (18) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1367/2006 (19).

3.   Fluorattuja kasvihuonekaasuja toimittavien yritysten on 11 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi pidettävä kirjaa fluorattujen kasvihuonekaasujen ostajia koskevista asiaankuuluvista tiedoista, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat tiedot:

a)

ostajien todistuksien numerot, ja

b)

vastaavat ostettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja toimittavien yritysten on säilytettävä tämä kirjanpito vähintään viiden vuoden ajan.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja toimittavien yritysten on annettava tämä kirjanpito pyynnöstä kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission käyttöön. Kirjanpidon sisältämän ympäristötiedon osalta sovelletaan tapauksen mukaan direktiiviä 2003/4/EY tai asetusta (EY) N:o 1367/2006.

4.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä määrittää tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetun kirjanpidon muodon ja täsmentää, miten kirjaa olisi pidettävä. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7 artikla

Tuotannon yhteydessä syntyvät fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöt

1.   Fluorattujen yhdisteiden tuottajien on toteutettava kaikki tarvittavat varotoimet rajoittaakseen syntyviä fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä mahdollisimman paljon:

a)

tuotannon;

b)

kuljetuksen; ja

c)

varastoinnin aikana.

Tätä artiklaa sovelletaan myös sivutuotteena syntyviin fluorattuihin kasvihuonekaasuihin.

2.   Jollei 11 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, kielletään fluorattujen kasvihuonekaasujen ja liitteessä II lueteltujen kaasujen markkinoille saattaminen, paitsi jos tuottajat tai maahantuojat toimittavat tällaisen markkinoille saattamisen yhteydessä tarvittaessa todisteet siitä, että valmistusprosessin sekä niiden raaka-aineiden valmistusprosessin aikana sivutuotteena tuotettu trifluorimetaani on hävitetty tai otettu talteen myöhempää käyttöä varten parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaisesti.

Tätä vaatimusta sovelletaan 11 päivästä kesäkuuta 2015 alkaen.

8 artikla

Talteenotto

1.   Kiinteiden laitteiden tai kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksiköiden, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, joita ei ole sisällytetty solumuoveihin, haltijoiden on varmistettava, että kyseisten kaasujen talteenoton suorittavat luonnolliset henkilöt, joilla on 10 artiklassa säädetyt pätevyystodistukset, siten, että kaasut kierrätetään, regeneroidaan tai hävitetään.

Tätä velvoitetta sovelletaan seuraavien laitteiden haltijoihin:

a)

kiinteiden jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden jäähdytyspiirit;

b)

kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksiköiden jäähdytyspiirit;

c)

kiinteät fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävät laitteet;

d)

kiinteät palontorjuntalaitteet;

e)

kiinteät sähköiset kytkinlaitteistot.

2.   Yrityksen, joka käyttää fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävää säiliötä välittömästi ennen tämän käytöstä poistamista, on järjestettävä kaikkien säiliön sisältämien jäljellä olevien kaasujen talteenotto kyseisten kaasujen kierrätyksen, regeneroinnin tai hävittämisen varmistamiseksi.

3.   Kun on kyse sellaisista fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävistä tuotteista ja laitteista, joita ei ole lueteltu 1 kohdassa, mukaan lukien liikkuvat laitteet, haltijoiden on teetettävä kaasujen talteenotto, siinä määrin kuin se on teknisesti toteutettavissa eikä aiheuta kohtuuttomia kustannuksia, asianmukaisesti pätevöityneillä luonnollisilla henkilöillä siten, että kaasut kierrätetään, regeneroidaan tai hävitetään, tai järjestettävä niiden hävittäminen ilman tätä edeltävää talteenottoa.

Asianmukaisen pätevyyden omaavien luonnollisten henkilöiden on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/40/EY (20) soveltamisalan ulkopuolelle jäävien maantieajoneuvojen ilmastointilaitteista peräisin olevien fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenotto.

Direktiivin 2006/40/EY soveltamisalan piiriin kuuluvien moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteista peräisin olevien fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenottoa varten asianmukaisen pätevyyden omaavina pidetään ainoastaan luonnollisia henkilöitä, joilla on ainakin 10 artiklan 2 kohdan mukaista koulutusta koskeva todistusasiakirja.

9 artikla

Tuottajavastuujärjestelmät

Jäsenvaltioiden on kannustettava tuottajavastuujärjestelmien kehittämistä fluorattujen kasvihuonekaasujen talteen ottamiseksi ja kierrättämiseksi, regeneroimiseksi tai hävittämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevan unionin lainsäädännön soveltamista.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tietoja toimista, joita on toteutettu ensimmäisen kohdan perusteella.

10 artikla

Koulutus ja pätevöinti

1.   Jäsenvaltioiden on 5 kohdassa tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten pohjalta perustettava tai mukautettava pätevöintijärjestelmiä, arviointimenettelyt mukaan lukien. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että koulutusta on tarjolla seuraavia tehtäviä suorittaville luonnollisille henkilöille:

a)

4 artiklan 2 kohdan a–f alakohdassa lueteltujen laitteiden asentaminen, huoltaminen, kunnossapito, korjaaminen tai käytöstä poistaminen;

b)

4 artiklan 1 kohdassa säädetty 4 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettujen laitteiden vuototarkastus;

c)

8 artiklan 1 kohdassa säädetty fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenotto;

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2006/40/EY soveltamisalaan kuuluvien moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteista peräisin olevien fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenotosta huolehtiville luonnollisille henkilöille on tarjolla 5 kohdassa tarkoitetut vähimmäisvaatimukset täyttäviä koulutusohjelmia.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjen pätevöintijärjestelmien ja koulutuksen on katettava seuraavat alat:

a)

sovellettavat määräykset ja tekniset standardit;

b)

päästöjen ehkäiseminen;

c)

fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenotto;

d)

pätevyystodistuksen kattamien laitetyyppien ja -kokojen turvallinen käsittely;

e)

tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä.

4.   Edellä 1 kohdassa säädetyn pätevöintiohjelman mukaiset pätevyystodistukset on annettava sillä ehdolla, että hakija on saattanut 1, 3 ja 5 kohdan mukaisesti luodun arviointimenettelyn onnistuneesti päätökseen.

5.   Pätevöintijärjestelmiä koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty asetuksissa (EY) N:o 303/2008–306/2008 ja 12 kohdassa. Koulutusta koskeville todistusasiakirjoille asetetut vähimmäisvaatimukset on esitetty asetuksessa (EY) N:o 307/2008 ja 12 kohdassa. Vähimmäisvaatimuksissa on määriteltävä kunkin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun laitetyypin edellyttämät käytännön taidot ja tarvittaessa teoreettiset tiedot, pitäen erillään toisistaan eri toiminnot, jotka on katettava, sekä pätevyystodistusten ja koulutusta koskevien todistusasiakirjojen vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset.

6.   Jäsenvaltioiden on perustettava tai mukautettava pätevöintijärjestelmiä 5 kohdassa tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten pohjalta 4 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa lueteltuja laitteita muille osapuolille asentavia, huoltavia, kunnossapitäviä, korjaavia tai käytöstä poistavia yrityksiä varten.

7.   Asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti myönnetyt pätevyyskirjat ja koulutusta koskevat todistusasiakirjat jäävät voimaan niiden alkuperäisten myöntämisehtojen mukaisesti.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkien luonnollisten henkilöiden, joilla on 1 ja 7 kohdassa tarkoitettujen pätevöittämisohjelmien mukaiset pätevyystodistukset, saatavilla on tiedot kustakin seuraavasta:

a)

3 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tekniikat; ja

b)

ne voimassa olevat sääntelyvaatimukset, jotka koskevat työskentelyä fluoratuille kasvihuonekaasuille vaihtoehtoisia kylmäaineita sisältävien laitteiden kanssa.

9.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että koulutusta on tarjolla niille luonnollisille henkilöille, jotka haluavat saattaa tietonsa 3 kohdassa tarkoitettujen alojen osalta ajan tasalle.

10.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle pätevöinti- ja koulutusohjelmansa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017.

Jäsenvaltioiden on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa tämän artiklan mukaisesti annetut pätevyystodistukset ja koulutusta koskevat todistusasiakirjat. Ne eivät saa rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta tai sijoittautumisvapautta sillä perusteella, että pätevyystodistus on annettu toisessa jäsenvaltiossa.

11.   Yrityksen, joka antaa jonkin 1 kohdassa tarkoitetun tehtävän toisen yrityksen tehtäväksi, on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuolla toisella yrityksellä on kyseisen tehtävän suorittamiseen tämän artiklan mukaisesti tarvittavat pätevyystodistukset.

12.   Jos tämän artiklan soveltamiseksi on tarpeen säätää yhdenmukaisemmasta lähestymistavasta koulutukseen ja pätevöintiin, komissio mukauttaa ja saattaa ajan tasalle edellytettyjä taitoja ja tietoja koskevat vähimmäisvaatimukset, määrittää tarkemmin pätevöintiä tai todistusten myöntämistä koskevat määräykset sekä vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset sekä kumoaa asetuksen (EY) N:o 842/2006 5 artiklan 1 kohdan nojalla annettuja säädöksiä täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komission on otettava huomioon asiaankuuluvat olemassa olevat laatu- tai pätevöitymisjärjestelmät käyttäessään sille tämän kohdan nojalla siirrettyä toimivaltaa.

13.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä määrittää tämän artiklan 10 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen muodon ja kumota asetuksen (EY) N:o 842/2006 5 artiklan 5 kohdan nojalla annettuja säädöksiä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

14.   Jos tämän artiklan mukaiset pätevöinti- ja koulutusvelvoitteet olisivat jäsenvaltiolle kohtuuttomia sen pienen väestömäärän ja siitä johtuvan vähäisen tällaista koulutusta ja pätevöittämistä koskevan kysynnän vuoksi, vaatimukset voidaan täyttää tunnustamalla muissa jäsenvaltioissa myönnetyt todistukset.

Tätä kohtaa soveltavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle, joka ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

15.   Mikään tässä artiklassa ei estä jäsenvaltioita perustamasta pätevöinti- ja koulutusohjelmia myös muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja laitteita varten.

III   LUKU

MARKKINOILLE SAATTAMINEN JA KÄYTÖN VALVONTA

11 artikla

Markkinoille saattamista koskevat rajoitukset

1.   Kielletään liitteessä III lueteltujen tuotteiden ja laitteiden, puolustustarvikkeita lukuun ottamatta, saattaminen markkinoille mainitussa liitteessä asetetusta päivämäärästä alkaen, jolloin päivämäärät erotellaan tapauksen mukaan tuotteiden ja laitteiden sisältämän fluoratun kasvihuonekaasun tyypin tai lämmitysvaikutuksen mukaan.

2.   Edellä 1 kohdassa asetettu kielto ei koske laitteita, joiden osalta on direktiivin 2009/125/EY mukaisesti vahvistetuissa ekologista suunnittelua koskevissa vaatimuksissa todettu, että laitteen paremman käytönaikaisen energiatehokkuuden ansiosta sen elinkaaren mittaiset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt olisivat pienemmät kuin vastaavan laitteen, joka täyttää asiaan liittyvät ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset eikä sisällä fluorihiilivetyjä.

3.   Komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä ja tämän asetuksen tavoitteet huomioon ottaen poikkeuksellisesti sallia täytäntöönpanosäädöksillä poikkeuksen enintään neljäksi vuodeksi, jotta markkinoille voidaan saattaa liitteessä III lueteltuja tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin, jos on osoitettu:

a)

ettei jotain tiettyä tuotetta tai laitetta taikka tiettyä tuote- tai laiteryhmää varten ole olemassa vaihtoehtoja tai niitä ei voida käyttää teknisistä tai turvallisuussyistä; tai

b)

teknisesti toteutettavissa olevien ja turvallisten vaihtoehtojen käytöstä koituisi kohtuuttomia kustannuksia.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Vain sellaiset yritykset, joilla on 10 artiklan mukaiset asianmukaiset pätevyystodistukset tai koulutusta koskevat asiakirjat, tai joilla on palveluksessaan henkilöitä, joilla on 10 artiklan 2 ja 5 kohdan mukainen pätevyystodistus tai koulutusta koskeva asiakirja, saavat myydä ja ostaa fluorattuja kasvihuonekaasuja sellaisten laitteiden, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin, asentamista, huoltamista, kunnossapitoa tai korjausta varten. Tämä kohta ei estä yrityksiä, joilla ei ole pätevyystodistuksia ja jotka eivät suorita tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuja toimia, keräämästä, kuljettamasta tai toimittamasta fluorattuja kasvihuonekaasuja.

5.   Fluoratuilla kasvihuonekaasuilla täytettyjä laitteita, jotka eivät ole ilmatiiviisti suljettuja, saa myydä loppukäyttäjälle ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että asennuksen suorittaa 10 artiklan mukaisesti pätevöitynyt yritys.

6.   Komission on koottava jäsenvaltioilta saatavien tietojen pohjalta tietoja jäsenvaltioiden kansallisista määräyksistä, standardeista tai lainsäädännöstä, jotka koskevat sellaisia korvaavia tekniikoita, joissa käytetään fluorattujen kasvihuonekaasujen vaihtoehtoja jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa sekä solumuoveissa.

Komissio julkaisee ensimmäisen alakohdan nojalla kerättyjä tietoja koskevan yhteenvetokertomuksen viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017.

12 artikla

Merkinnät sekä tuote- ja laitetiedot

1.   Tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin, ei saa saattaa markkinoille ilman merkintöjä. Tämä koskee vain seuraavia:

a)

jäähdytyslaitteet;

b)

ilmastointilaitteet;

c)

lämpöpumput;

d)

palontorjuntalaitteet;

e)

sähköiset kytkinlaitteistot;

f)

fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät aerosolipakkaukset, lukuun ottamatta farmaseuttisten aineiden annosteluun tarkoitettuja inhalaatiosumutteita;

g)

kaikki fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät säiliöt;

h)

fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvat liuottimet;

i)

orgaaniset Rankine-prosessit (ORC).

2.   Tuotteisiin ja laitteisiin, joihin sovelletaan 11 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta, on lisättävä tätä koskeva merkintä, ja niihin on liitettävä ilmoitus siitä, että näitä tuotteita ja laitteita voidaan käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon mainitun artiklan mukainen poikkeus on myönnetty.

3.   Edellä 1 kohdassa edellytetyssä merkinnässä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

viittaus siihen, että tuote tai laite sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja tai että sen toiminta perustuu näihin kaasuihin;

b)

kyseessä olevien fluorattujen kasvihuonekaasujen hyväksytty teollisuuden nimitys tai, jos tällaista nimitystä ei ole saatavana, kemiallinen nimi;

c)

1 päivästä tammikuuta 2017 tuotteen tai laitteen sisältämien fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät painona ja hiilidioksidiekvivalenttina ilmaistuina tai fluorattujen kasvihuonekaasujen määrät, joita varten laite on suunniteltu, ja näiden kaasujen lämmitysvaikutus (GWP).

Edellä 1 kohdan nojalla vaaditussa merkinnässä on tarvittaessa oltava seuraavat tiedot:

a)

viittaus siihen, että fluoratut kasvihuonekaasut ovat ilmatiiviisti suljetussa laitteessa;

b)

viittaus siihen, että sähköisen kytkinlaitteiston kokeellisesti todettu vuotoarvo on alle 0,1 prosenttia vuodessa, siten kuin valmistajan teknisessä erittelyssä on ilmoitettu.

4.   Merkinnän on oltava selkeä ja pysyvä, ja se on sijoitettava joko:

a)

fluorattujen kasvihuonekaasujen täyttämis- tai talteenottoaukkojen läheisyyteen; tai

b)

fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävään tuotteen tai laitteen osaan.

Merkintä on tehtävä sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa tuote tai laite saatetaan markkinoille.

5.   Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä solumuoveja ja valmiiksi sekoitettuja polyoleja ei saa saattaa markkinoille, ellei fluorattuja kasvinhuonekaasuja ole yksilöity merkinnällä, jossa käytetään hyväksyttyä teollisuuden nimitystä tai, jos tällaista nimitystä ei ole saatavana, kemiallista nimeä. Merkinnässä on selvästi ilmoitettava, että solumuovi tai valmiiksi sekoitettu polyoli sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Solumuovilevyjen osalta nämä tiedot on annettava selkeästi ja pysyvästi levyissä.

6.   Regeneroituihin tai kierrätettyihin kasvihuonekaasuihin on lisättävä merkintä siitä, että aine on regeneroitu tai kierrätetty, ilmoitus erän numerosta sekä regenerointi- tai kierrätyslaitoksen nimi ja osoite.

7.   Hävittämistä varten markkinoille saatetut fluoratut kasvihuonekaasut on merkittävä ilmoituksella siitä, että säiliön sisältö on tarkoitettu ainoastaan hävitettäväksi.

8.   Suoraa vientiä varten markkinoille saatetut fluoratut kasvihuonekaasut on merkittävä ilmoituksella siitä, että säiliön sisältämän aineen saa käyttää ainoastaan suoraan vientiin.

9.   Puolustustarvikkeissa käyttöä varten markkinoille saatetut fluoratut kasvihuonekaasut on merkittävä ilmoituksella siitä, että säiliön sisältämän aineen saa käyttää ainoastaan tuota tarkoitusta varten.

10.   Fluoratut kasvihuonekaasut, jotka on saatettu markkinoille käytettäviksi puolijohdeaineiden syövyttämiseen tai kemiallisen höyrypinnoituslaitteen (CVD) prosessikammion puhdistukseen puolijohdetuotannossa, on merkittävä ilmoituksella siitä, että säiliön sisältämän aineen saa käyttää ainoastaan tuota tarkoitusta varten.

11.   Raaka-aineena käyttämistä varten markkinoille saatetut fluoratut kasvihuonekaasut on merkittävä ilmoituksella siitä, että säiliön sisältämää ainetta saa käyttää ainoastaan raaka-aineena.

12.   Farmaseuttisten aineiden annosteluun tarkoitettujen inhalaatiosumutteiden tuottamista varten markkinoille saatetut fluoratut kasvihuonekaasut on merkittävä ilmoituksella siitä, että säiliön sisältämän aineen saa käyttää ainoastaan tuota tarkoitusta varten.

13.   Edellä 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot on sisällytettävä kyseessä olevien tuotteiden ja laitteiden käyttöoppaisiin.

Jos tuotteiden ja laitteiden sisältämien fluorattujen kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus on vähintään 150, tämä tieto on sisällytettävä myös mainonnassa käytettäviin kuvauksiin.

14.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä määrittää 1 ja 4–12 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen muodon ja kumota asetuksen (EY) N:o 842/2006 7 artiklan 3 kohdan nojalla annettuja säädöksiä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

15.   Siirretään komissiolle valta antaa 22 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 4–12 kohdassa asetettuja merkintävaatimuksia tarvittaessa kaupallisen tai teknologisen kehityksen perusteella.

13 artikla

Käytön valvonta

1.   Kielletään rikkiheksafluoridin käyttö magnesiumin painevalussa ja magnesiumvaluseosten kierrätyksessä.

Sellaisten laitosten osalta, joissa rikkiheksafluoridia käytetään alle 850 kg vuodessa magnesiumin painevalussa ja magnesiumvaluseosten kierrätyksessä, tätä kieltoa sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2018.

2.   Kielletään rikkiheksafluoridin käyttö ajoneuvojen renkaiden täyttämiseen.

3.   Kielletään 1 päivästä tammikuuta 2020 sellaisten fluorattujen kasvihuonekaasujen, joiden lämmitysvaikutus on vähintään 2 500, käyttö sellaisten jäähdytyslaitteiden huollossa tai kunnossapidossa, joiden täytöskoko on vähintään 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Tätä kohtaa ei sovelleta puolustustarvikkeisiin eikä laitteisiin, jotka on tarkoitettu sovelluksiin, joita käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alle – 50 celsiusasteen lämpötiloihin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kieltoa ei 1 päivään tammikuuta 2030 saakka sovelleta seuraaviin kahteen fluorattujen kasvihuonekaasujen luokkaan:

a)

regeneroidut fluoratut kasvihuonekaasut, joiden lämmitysvaikutus on vähintään 2 500 ja joita käytetään nykyisten jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, että ne on varustettu merkinnällä 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

b)

kierrätetyt fluoratut kasvihuonekaasut, joiden lämmitysvaikutus on vähintään 2 500 ja joita käytetään olemassa olevien jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, että ne on otettu talteen tällaisesta laitteesta. Tällaisia kierrätettyjä kaasuja saavat käyttää vain yritykset, jotka ovat ottaneet ne talteen osana kunnossapitoa tai huoltoa, tai yritykset, joiden puolesta ne on otettu talteen osana kunnossapitoa tai huoltoa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta jäähdytyslaitteisiin, joille on 11 artiklan 3 kohdan perusteella myönnetty poikkeuslupa.

14 artikla

Fluorihiilivedyllä valmiiksi täytetyt laitteet

1.   Fluorihiilivedyillä täytettyjä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita ei saa saattaa markkinoille 1 päivästä tammikuuta 2017, elleivät fluorihiilivedyt, joilla laitteet on täytetty, kuulu IV luvussa tarkoitetun kiintiöjärjestelmän piiriin.

2.   Saattaessaan markkinoille 1 kohdassa tarkoitettuja valmiiksi täytettyjä laitteita valmistajien ja maahantuojien on varmistettava, että 1 kohdan noudattaminen dokumentoidaan täydellisesti, ja laadittava tästä vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Jos 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen laitteen sisältämiä fluorihiilivetyjä ei ole saatettu markkinoille ennen laitteen täyttämistä, kyseisen laitteen maahantuojien on varmistettava, että riippumaton tarkastaja todentaa dokumentoinnin ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen paikkansapitävyyden vuosittain viimeistään maaliskuun 31 päivänä edellisen kalenterivuoden osalta. Riippumattoman tarkastajan on oltava joko

a)

akkreditoitu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (21) mukaisesti; tai

b)

akkreditoitu asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti varmentamaan tilinpäätöksiä.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun laitteen valmistajien ja maahantuojien on säilytettävä dokumentointi ja vaatimustenmukaisuusvakuutus vähintään viiden vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen. Maahantuojien, jotka saattavat markkinoille valmiiksi täytettyjä laitteita, joiden sisältämiä fluorihiilivetyjä ei ole saatettu markkinoille ennen laitteen täyttämistä, on varmistettava, että ne on rekisteröity 17 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

3.   Laatimalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden valmistajat ja maahantuojat ottavat vastuun siitä, että 1 ja 2 kohtaa noudatetaan.

4.   Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja tämän artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun riippumattoman tarkastajan suorittamaa todentamista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

IV   LUKU

MARKKINOILLE SAATETTUJEN FLUORIHIILIVETYJEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN

15 artikla

Markkinoille saatettujen fluorihiilivetyjen määrän vähentäminen

1.   Komissio varmistaa, että se fluorihiilivetyjen määrä, joka tuottajilla ja maahantuojilla on oikeus saattaa unionin markkinoille kunakin vuotena, ei ylitä kyseiselle vuodelle liitteen V mukaisesti laskettua enimmäismäärää.

Tuottajien ja maahantuojien on varmistettava, että se liitteen V mukaisesti laskettu fluorihiilivetyjen määrä, jonka kukin niistä saattaa markkinoille, ei ylitä kullekin 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnettyä tai 18 artiklan mukaisesti siirrettyä kiintiötä.

2.   Tätä artiklaa ei sovelleta tuottajiin tai maahantuojiin, jotka tuottavat tai tuovat fluorihiilivetyjä vuodessa alle 100 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Tätä artiklaa ei myöskään sovelleta seuraaviin fluorihiilivetyjen luokkiin:

a)

fluorihiilivedyt, jotka tuodaan unioniin hävitettäväksi;

b)

tuottajan raaka-ainesovelluksissa käyttämät tai tuottajan tai maahantuojan suoraan yrityksille toimittamat, raaka-ainesovelluksissa käytettäviksi tarkoitetut fluorihiilivedyt;

c)

tuottajan tai maahantuojan suoraan yrityksille unionista vientiä varten toimittamat fluorihiilivedyt edellyttäen, ettei kyseisiä fluorihiilivetyjä myöhemmin aseteta minkään muun unionissa sijaitsevan osapuolen saataville ennen maastavientiä;

d)

tuottajan tai maahantuojan suoraan toimittamat, puolustustarvikkeissa käytettävät fluorihiilivedyt;

e)

tuottajan tai maahantuojan suoraan puolijohteiden tuotannon alalla toimivalle yritykselle puolijohdeaineiden syövyttämistä tai kemialliseen höyrypinnoitukseen käytettyjen tilojen puhdistamista varten toimittamat fluorihiilivedyt;

f)

1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen tuottajan tai maahantuojan suoraan farmaseuttisten aineiden annosteluun tarkoitettuja inhalaatiosumutteita tuottavalle yritykselle toimittamat fluorihiilivedyt.

3.   Tätä artiklaa ja 16, 18, 19 ja 25 artiklaa sovelletaan myös valmiiksi sekoitettuihin polyoleihin sisältyviin fluorihiilivetyihin.

4.   Komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä ja tämän asetuksen tavoitteet huomioon ottaen poikkeuksellisesti sallia täytäntöönpanosäädöksillä poikkeuksen enintään neljäksi vuodeksi, jotta tietyissä sovelluksissa tai tietyissä tuote- tai laiteryhmissä käytettävät fluorihiilivedyt voidaan jättää 1 kohdassa säädetyn kiintiön ulkopuolelle, jos on osoitettu, ettei:

a)

kyseisiä sovelluksia, tuotteita tai laitteita varten ole olemassa vaihtoehtoja tai niitä ei voida käyttää teknisistä tai turvallisuussyistä; ja

b)

tai riittävää fluorihiilivetyjen tarjontaa ei voida varmistaa ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

16 artikla

Fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevien kiintiöiden jakaminen

1.   Komissio määrittää viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014 täytäntöönpanosäädöksillä kullekin tuottajalle tai maahantuojalle, joka on toimittanut asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan mukaisesti tietoja, viitearvon, joka perustuu vuotuiseen keskiarvoon niistä fluorihiilivetyjen määristä, jotka tuottaja tai maahantuoja on ilmoittanut saattaneensa markkinoille vuosina 2009–2012. Viitearvot lasketaan tämän asetuksen V liitteen mukaisesti.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Tuottajat ja maahantuojat, jotka eivät ole ilmoittaneet fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisesta asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan mukaisesti 1 kohdassa tarkoitetun vertailujakson osalta, voivat ilmoittaa aikomuksestaan saattaa fluorihiilivetyjä markkinoille seuraavana vuonna.

Ilmoitus on osoitettava komissiolle, ja siinä on yksilöitävä fluorihiilivetyjen tyypit ja määrät, jotka odotetaan saatettavan markkinoille.

Komissio antaa ilmoituksen näiden ilmoitusten toimittamisen määräajasta. Ennen kuin yritykset toimittavat ilmoituksen tämän artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti, niiden on rekisteröidyttävä 17 artiklassa säädettyyn rekisteriin.

3.   Komissio laskee viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2017 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi uudelleen viitearvot tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille tuottajille ja maahantuojille käyttäen perustana 19 artiklan mukaisesti ilmoitettujen, 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen markkinoille laillisesti saatettujen fluorihiilivetyjen määrien vuotuista keskiarvoa laskettuna niiltä vuosilta, joilta tiedot ovat saatavilla. Komissio määrittää nämä viitearvot täytäntöönpanosäädöksillä.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Tuottajat ja maahantuojat, joille on määritetty viitearvo, voivat ilmoittaa ennakoiduista lisämääristä 2 kohdassa vahvistetulla menettelyllä.

5.   Komissio jakaa kullekin tuottajalle ja maahantuojalle fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevat vuosikiintiöt vuodesta 2015 alkaen soveltaen liitteessä VI vahvistettua jakomenettelyä.

Kiintiöitä myönnetään ainoastaan tuottajille tai maahantuojille, jotka ovat sijoittautuneet unioniin tai jotka ovat valtuuttaneet unioniin sijoittautuneen ainoan edustajan tämän asetuksen vaatimusten noudattamiseksi. Ainoa edustaja voi olla sama kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (22) 8 artiklan mukaisesti valtuutettu edustaja.

Ainoan edustajan on noudatettava kaikkia tuottajille tai maahantuojille tämän asetuksen nojalla kuuluvia velvollisuuksia.

17 artikla

Rekisteri

1.   Komissio perustaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015 sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskeville kiintiöille ja huolehtii sen toiminnasta.

Rekisteröityminen rekisteriin on pakollista seuraaville:

a)

tuottajat ja maahantuojat, joille on fluorihiilivetyjen myönnetty markkinoille saattamista koskeva kiintiö 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

b)

yritykset, joille on siirretty kiintiö 18 artiklan mukaisesti;

c)

tuottajat ja maahantuojat, jotka ilmoittavat aikovansa toimittaa ilmoitus 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d)

tuottajat ja maahantuojat, jotka toimittavat, tai yritykset, jotka vastaanottavat fluorihiilivetyjä 15 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a–f alakohdassa lueteltuja tarkoituksia varten;

e)

valmiiksi täytettyjä laitteita markkinoille saattavat laitteiden maahantuojat, jos laitteiden sisältämiä fluorihiilivetyjä ei ole saatettu markkinoille ennen laitteen täyttämistä 14 artiklan mukaisesti.

Rekisteröityminen tapahtuu komissiolle toimitettavalla hakemuksella komission vahvistamien menettelyjen mukaisesti.

2.   Komissio voi, siinä määrin kuin on tarpeen, täytäntöönpanosäädöksillä varmistaa rekisterin moitteettoman toiminnan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Komissio varmistaa, että jaetusta kiintiöstä ja siihen kiintiöiden jakokauden aikana mahdollisesti tehdyistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille tuottajille ja maahantuojille rekisterin kautta.

4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, tulliviranomaiset mukaan lukien, annetaan pääsy rekisteriin tietojen hankkimiseksi.

18 artikla

Kiintiöiden siirtäminen ja lupa käyttää kiintiöitä maahantuoduissa laitteissa olevien fluorihiilivetyjen markkinoille saattamisessa

1.   Tuottaja tai maahantuoja, jolle on määritetty viitearvo 16 artiklan 1 tai 3 kohdan mukaisesti ja jolle on myönnetty kiintiö 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti, voi siirtää 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa rekisterissä olevan kiintiön kokonaisuudessaan tai osittain toiselle unionissa toimivalle tuottajalle tai maahantuojalle tai toiselle tuottajalle tai maahantuojalle, jota edustaa unionissa 16 artiklan 5 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettu ainoa edustaja.

2.   Tuottaja tai maahantuoja, joka on saanut kiintiönsä 16 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti tai jolle on siirretty kiintiö tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, voi antaa toiselle yritykselle luvan käyttää kiintiötään 14 artiklassa tarkoitettuun tarkoitukseen.

Tuottaja tai maahantuottaja, joka on saanut kiintiönsä yksinomaan 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen nojalla, voi antaa toiselle yritykselle luvan käyttää kiintiötään 14 artiklassa tarkoitettuun tarkoitukseen ainoastaan edellyttäen, että luvan antanut tuottaja tai maahantuoja toimittaa konkreettisesti vastaavat fluorihiilivetymäärät.

Sovellettaessa 15, 16 ja 19 artiklan 1 ja 6 kohtaa vastaavat fluorihiilivetymäärät katsotaan luvan antaneen tuottajan tai maahantuojan luvanantohetkellä markkinoille saattamiksi. Komissio voi vaatia luvan antaneelta tuottajalta tai maahantuojalta näyttöä siitä, että se on aktiivinen fluorihiilivetyjen toimittaja.

V   LUKU

TIETOJEN ILMOITTAMINEN

19 artikla

Tietojen ilmoittaminen liitteessä I tai II lueteltujen aineiden tuotannosta, tuonnista, viennistä, käytöstä raaka-aineena ja hävittämisestä

1.   Kunkin tuottajan, tuojan ja viejän, joka on tuottanut, tuonut tai vienyt fluorattuja kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja kaasuja vähintään yhden metrisen tonnin tai 100 hiilidioksidiekvivalenttitonnia edellisen kalenterivuoden aikana, on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015 ja vuosittain sen jälkeen ilmoitettava komissiolle liitteessä VII tarkemmin määritetyt tiedot kustakin edellä mainitusta aineesta kyseisen kalenterivuoden osalta. Tätä kohtaa sovelletaan myös yrityksiin, jotka saavat kiintiöitä 18 artiklan 1 kohdan nojalla.

2.   Kunkin yrityksen, joka on hävittänyt fluorattuja kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja kaasuja vähintään yhden metrisen tonnin tai 1 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia edellisen kalenterivuoden aikana, on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015 ja vuosittain sen jälkeen ilmoitettava komissiolle liitteessä VII tarkemmin määritetyt tiedot kustakin edellä mainitusta aineesta kyseisen kalenterivuoden osalta.

3.   Kunkin yrityksen, joka on käyttänyt fluorattuja kasvihuonekaasuja raaka-aineina vähintään1 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia edellisen kalenterivuoden aikana, on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015 ja vuosittain sen jälkeen ilmoitettava komissiolle liitteessä VII tarkemmin määritetyt tiedot kustakin edellä mainitusta aineesta kyseisen kalenterivuoden osalta.

4.   Kunkin yrityksen, joka on saattanut tuotteissa tai laitteissa olevia fluorattuja kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja kaasuja markkinoille vähintään 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia edellisen kalenterivuoden aikana, on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015 ja vuosittain sen jälkeen ilmoitettava komissiolle liitteessä VII tarkemmin määritetyt tiedot kustakin edellä mainitusta aineesta kyseisen kalenterivuoden osalta.

5.   Kunkin laitteiden maahantuojan, joka saattaa markkinoille valmiiksi täytettyjä laitteita, joiden sisältämiä fluorihiilivetyjä ei ole saatettu unionin markkinoille ennen laitteen täyttämistä, on toimitettava komissiolle 14 artiklan 2 kohdan mukainen todentamisasiakirja.

6.   Viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015 ja vuosittain sen jälkeen kunkin yrityksen, joka 1 kohdan mukaisesti ilmoittaa saattaneensa markkinoille yli 10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia fluorihiilivetyjä edellisen kalenterivuoden aikana, on lisäksi varmistettava, että tietojen paikkansapitävyyden varmentaa riippumaton tarkastaja. Tarkastajan on oltava joko:

a)

akkreditoitu direktiivin 2003/87/EY mukaisesti; tai

b)

akkreditoitu asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti varmentamaan tilinpäätöksiä.

Yrityksen on säilytettävä varmennuskertomus vähintään viiden vuoden ajan. Varmennuskertomus on asetettava pyynnöstä kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja komission saataville.

7.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä määrittää tässä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen muodon ja toimittamistavan.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8.   Komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet sille tämän artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi.

20 artikla

Päästötietojen kerääminen

Jäsenvaltioiden on perustettava tässä asetuksessa tarkoitettuja asianomaisia aloja varten tietojen ilmoittamista koskevat järjestelmät, joiden avulla on tarkoitus saada päästötietoja siinä määrin kuin se on mahdollista.

VI   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Siirretään komissiolle valta antaa 22 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteiden I, II ja IV ajan tasalle saattamista käyttäen perustana hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin hyväksymiä uusia hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n arviointikertomuksia tai uusia Montrealin pöytäkirjan tieteellisen asiantuntijapaneelin arviointikertomuksia liitteissä lueteltujen aineiden lämmitysvaikutuksesta.

2.   Komissio seuraa tämän asetuksen soveltamista ja vaikutuksia käyttäen perustana liitteissä I ja II lueteltujen kaasujen markkinoille saattamisesta 19 artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöistä 20 artiklan mukaisesti saataville asetettuja tietoja sekä muita jäsenvaltioilta saatuja asiaan liittyviä tietoja.

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 kertomuksen fluorihiilivetyjen saatavuudesta unionin markkinoilla.

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 tämän asetuksen vaikutuksista perusteellisen kertomuksen, johon sisällytetään erityisesti

a)

ennuste fluorihiilivetyjenkysynnän jatkumisesta vuoteen 2030 ja sen jälkeen;

b)

arvio unionin ja sen jäsenvaltioiden jatkotoimien tarpeellisuudesta ottaen huomioon fluorattujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat nykyiset ja uudet kansainväliset sitoumukset;

c)

katsaus eurooppalaisista ja kansainvälisistä standardeista, jäsenvaltioiden kansallisesta turvallisuuslainsäädännöstä ja rakennusmääräyksistä, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin kylmäaineisiin siirtymiseen;

d)

katsaus fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden teknisesti toteuttamiskelpoisten ja kustannustehokkaiden vaihtoehtojen saatavuudesta niiden tuotteiden ja laitteiden osalta, joita ei ole lueteltu liitteessä III, energiatehokkuus huomioon ottaen.

3.   Komissio julkaisee viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2017 kertomuksen, jossa arvioidaan liitteessä III olevan 13 kohdan mukaista kieltoa, ottaen erityisesti huomioon kustannustehokkaiden, teknisesti toteutuskelpoisten, energiatehokkaiden ja luotettavien vaihtoehtojen saatavuuden kyseisessä säännöksessä tarkoitettujen monikompressorisille keskusjäähdytysjärjestelmille. Komissio tekee tämän kertomuksen pohjalta tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle liitteessä III olevan 13 kohdan mukaisen säännöksen muuttamiseksi.

4.   Komissio julkaisee viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2020 kertomuksen, jossa arvioidaan, onko olemassa sellaisia kustannustehokkaita, teknisesti toteutuskelpoisia, energiatehokkaita ja luotettavia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat fluorattujen kasvihuonekaasujen korvaamisen uusissa keskijännitekojeistoissa ja uusissa pienissä single split -ilmastointijärjestelmissä, ja tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle liitteessä III olevan luettelon muuttamiseksi.

5.   Komissio julkaisee viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2017 kertomuksen, jossa arvioidaan kiintiöiden jakomenetelmää, kuten sitä, mikä vaikutus on kiintiöiden jakamisella maksutta, sekä tarvittaessa tämän asetuksen ja mahdollisen kansainvälisen fluorihiilivetysopimuksen täytäntöönpanon kustannuksia jäsenvaltioissa. Jos on aiheellista, komissio tekee tämän kertomuksen pohjalta lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle

a)

kiintiöiden jakomenetelmän muuttamiseksi;

b)

asianmukaisen menetelmän määrittämiseksi mahdollisten tulojen jakamista varten.

6.   Komissio julkaisee viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017 kertomuksen unionin lainsäädännöstä, joka koskee luonnollisille henkilöille tarkoitettua niiden vaihtoehtoisten kylmäaineiden turvallista käsittelyä koskevaa koulutusta, joilla korvataan fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö tai vähennetään sitä, ja tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle asiaan liittyvän unionin lainsäädännön muuttamiseksi.

22 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 10 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen viiden vuoden ajaksi 12 artiklan 15 kohdassa ja 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tuon viisivuotiskauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä viiden vuoden pituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 15 kohdassa ja 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 12 artiklan 15 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

23 artikla

Kuulemisfoorumi

Komissio varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä jäsenvaltioiden edustajien sekä kansalaisyhteiskunnan, mukaan lukien ympäristöjärjestöjen, edustajien sekä valmistajien, haltijoiden ja pätevöityneiden henkilöiden edustajien tasapuolisen osallistumisen. Se perustaa tätä varten kuulemisfoorumin, jossa edellä mainitut osapuolet voivat kokoontua ja tarjota komissiolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia tietoja ja asiantuntemusta erityisesti fluorattujen kasvihuonekaasujen vaihtoehtojen saatavuuden osalta sekä niiden käyttöön liittyvistä ympäristöä koskevista, teknisistä, taloudellisista ja turvallisuusnäkökohdista. Komissio vahvistaa kuulemisfoorumin työjärjestyksen ja se julkistetaan.

24 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

25 artikla

Seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017 ja ilmoitettava sille viipymättä niitä koskevista myöhemmistä muutoksista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten lisäksi voidaan yrityksille, jotka ovat ylittäneet fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevan kiintiönsä, joka on jaettu niille 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti tai siirretty niille 18 artiklan mukaisesti, jakaa vain pienennetty kiintiö kiintiön ylityksen havaitsemista seuraavalle kiintiönjakokaudelle.

Kiintiön pienennys lasketaan siten, että se on 200 prosenttia siitä määrästä, jolla kiintiö on ylitetty. Jos pienennyksen määrä on suurempi kuin ylityksen havaitsemista seuraavalle kiintiönjakokaudelle 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti kiintiönä jaettavaksi tuleva määrä, kyseiselle kiintiönjakokaudelle ei jaeta kiintiötä ja seuraavien kiintiöjakokausien kiintiöitä pienennetään vastaavasti, kunnes koko määrä on vähennetty.

26 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 842/2006 1 päivästä tammikuuta 2015, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen asetuksen vaatimusten noudattamista siinä säädetyssä aikataulussa.

Asetukset (EY) N:o 1493/2007, (EY) N:o 1494/2007, (EY) N:o 1497/2007, (EY) N:o 1516/2007, (EY) N:o 303/2008, (EY) N:o 304/2008, (EY) N:o 305/2008, (EY) N:o 306/2008, (EY) N:o 307/2008 ja (EY) N:o 308/2008 pysyvät kuitenkin voimassa, ja niitä sovelletaan edelleen siihen asti, kunnes ne kumotaan komission tämän asetuksen mukaisesti antamilla delegoiduilla säädöksillä tai täytäntöönpanosäädöksillä.

Viittauksia asetukseen (EY) N:o 842/2006 pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

27 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa, 16 päivänä huhtikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL C 271, 19.9.2013, s. 138.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. maaliskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. huhtikuuta 2014.

(3)  Neuvoston päätös 94/69/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 1993, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä (EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 1493/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, muodosta, jossa tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen tuottajien, maahantuojien ja viejien on toimitettava selvitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 7).

(9)  Komission asetus (EY) N:o 1494/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviin tuotteisiin ja laitteisiin liitettävien merkintöjen muodon ja lisämerkintävaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 25).

(10)  Komission asetus (EY) N:o 1497/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen palontorjuntalaitteistojen tarkastuksille vuodon varalta (EUVL L 333, 19.12.2007, s. 4).

(11)  Komission asetus (EY) N:o 1516/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta (EUVL L 335, 20.12.2007, s. 10).

(12)  Komission asetus (EY) N:o 303/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, yrityksille ja henkilöstölle tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden osalta myönnettävän pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla (EUVL L 92, 3.4.2008, s. 3).

(13)  Komission asetus (EY) N:o 304/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, yrityksille ja henkilöstölle tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen palontorjuntalaitteistojen ja palosammuttimien osalta myönnettävän pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla (EUVL L 92, 3.4.2008, s. 12).

(14)  Komission asetus (EY) N:o 305/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja suurjännitekytkinlaitteista talteen ottavan henkilöstön pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla (EUVL L 92, 3.4.2008, s. 17).

(15)  Komission asetus (EY) N:o 306/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, tiettyihin fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia laitteista talteen ottavan henkilöstön pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla (EUVL L 92, 3.4.2008, s. 21).

(16)  Komission asetus (EY) N:o 307/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, henkilöstön koulutusohjelmia koskevien vähimmäisvaatimusten ja koulutusta koskevien todistusasiakirjojen vastavuoroista tunnustamista koskevien edellytysten vahvistamisesta eräisiin moottoriajoneuvoihin asennettujen tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien ilmastointijärjestelmien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla (EUVL L 92, 3.4.2008, s. 25).

(17)  Komission asetus (EY) N:o 308/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, jäsenvaltioiden koulutus- ja pätevöintiohjelmien ilmoittamismuodon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla (EUVL L 92, 3.4.2008, s. 28).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12).

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

(22)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE I

2 ARTIKLAN 1 ALAKOHDASSA TARKOITETUT FLUORATUT KASVIHUONEKAASUT

Aine

GWP (1)

Teollisuuden nimitys

Kemiallinen nimi

(yleisnimi)

Kemiallinen kaava

1 ryhmä: Fluorihiilivedyt (HFC)

HFC-23

trifluorimetaani

(fluoroformi)

CHF3

14 800

HFC-32

difluorimetaani

CH2F2

675

HFC-41

fluorimetaani

(metyylifluoridi)

CH3F

92

HFC-125

pentafluorietaani

CHF2CF3

3 500

HFC-134

1,1,2,2-tetrafluorietaani

CHF2CHF2

1 100

HFC-134a

1,1,1,2-tetrafluorietaani

CH2FCF3

1 430

HFC-143

1,1,2-trifluorietaani

CH2FCHF2

353

HFC-143a

1,1,1-trifluorietaani

CH3CF3

4 470

HFC-152

1,2-difluorietaani

CH2FCH2F

53

HFC-152a

1,1-difluorietaani

CH3CHF2

124

HFC-161

fluorietaani

(etyylifluoridi)

CH3CH2F

12

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoripropaani

CF3CHFCF3

3 220

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-heksafluoripropaani

CH2FCF2CF3

1 340

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-heksafluoripropaani

CHF2CHFCF3

1 370

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-heksafluoripropaani

CF3CH2CF3

9 810

HFC-245ca

1,1,2,2,3-pentafluoripropaani

CH2FCF2CHF2

693

HFC-245fa

1,1,1,3,3-pentafluoripropaani

CHF2CH2CF3

1 030

HFC-365 mfc

1,1,1,3,3-pentafluoributaani

CF3CH2CF2CH3

794

HFC-43-10 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoripentaani

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

2 ryhmä: Perfluorihiilivedyt (PFC)

PFC-14

tetrafluorimetaani

(perfluorimetaani, hiilitetrafluoridi)

CF4

7 390

PFC-116

heksafluorietaani

(perfluorietaani)

C2F6

12 200

PFC-218

oktafluoripropaani

(perfluoripropaani)

C3F8

8 830

PFC-3-1–10

(R-31-10)

dekafluoributaani

(perfluoributaani)

C4F10

8 860

PFC-4-1–12

(R-41-12)

dodekafluoripentaani

(perfluoripentaani)

C5F12

9 160

PFC-5-1–14

(R-51-14)

tetradekafluoriheksaani

(perfluoriheksaani)

C6F14

9 300

PFC-c-318

oktafluorisyklobutaani

(perfluorisyklobutaani)

c-C4F8

10 300

3 ryhmä: Muut perfluoratut yhdisteet

 

rikkiheksafluoridi

SF6

22 800


(1)  Perustuu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljänteen arviointikertomukseen, jollei toisin mainita.


LIITE II

MUUT FLUORATUT KASVIHUONEKAASUT, JOISTA ON ILMOITETTAVA 19 ARTIKLAN MUKAISESTI

Aine

GWP (1)

Yleisnimi / teollisuuden nimitys

Kemiallinen kaava

1 ryhmä: Tyydyttymättömät (kloori)fluorihiilivedyt

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

4 Fn  (2)

HFC-1234ze

trans – CHF = CHCF3

7 Fn 2

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3H2ClF3

4,5

HCFC-1233xf

C3H2ClF3

1Fn  (3)

2 ryhmä: Fluoratut eetterit ja alkoholit

HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (isofluoraani)

CHF2OCHClCF3

350

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1 500

HFE-347mmy

(CF3)2CFOCH3

343

2,2,3,3,3-pentafluoropropanoli

CF3CF2CH2OH

42

bis(trifluorometyyli)-metanoli

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (desfluoraani)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338mmzl

(CF3) 2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

557

 

- (CF2)4CH (OH) -

73

3 ryhmä: Muut perfluoratut yhdisteet

perfluoropolymetyylisopropyleetteri (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

typpitrifluoridi

NF3

17 200

trifluorimetyylirikkipentafluoridi

SF5CF3

17 700

perfluorisyklopropaani

c-C3F6

17 340 Fn  (4)


(1)  Perustuu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljänteen arviointikertomukseen, jollei toisin mainita.

(2)  Lämmitysvaikutus (GWB) Montrealin pöytäkirjan tieteellisen arviointilautakunnan arviointikertomus 2010, taulukot 1–11, mukaan, jossa mainitaan kaksi vertaisarvioitua tieteellistä viitettä. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  Oletusarvo, lämmitysvaikutus ei ole vielä saatavilla.

(4)  Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin hyväksymän neljännen arviointiraportin mukainen vähimmäisarvo.


LIITE III

11 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT MARKKINOILLE SAATTAMISTA KOSKEVAT KIELLOT

Tuotteet ja laitteet

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien seosten lämmitysvaikutus (GWP) lasketaan soveltuvissa tapauksissa liitteen IV mukaisesti, siten kuin 2 artiklan 6 alakohdassa säädetään

Kiellon voimaantulo

1.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät kertaalleen täytettävät säiliöt, joita käytetään jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitteiden, palontorjuntalaitteistojen tai kytkinlaitteiden huollossa, kunnossapidossa tai täyttämisessä taikka liuotinkäytössä

4. heinäkuuta 2007

2.

Ei-suljetut suorahaihdutusjärjestelmät, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä ja perfluorihiilivetyjä kylmäaineina

4. heinäkuuta 2007

3.

Palontorjuntalaitteet

jotka sisältävät perfluorihiilivetyjä

4. heinäkuuta 2007

jotka sisältävät HFC-23:a

1. tammikuuta 2016

4.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät kotitalouskäyttöön tarkoitetut ikkunalasit

4. heinäkuuta 2007

5.

Muut fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät ikkunalasit

4. heinäkuuta 2008

6.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät jalkineet

4. heinäkuuta 2006

7.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät ajoneuvojen renkaat

4. heinäkuuta 2007

8.

Yksikomponenttivaahdot, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on vähintään 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset

4. heinäkuuta 2008

9.

Aerosolit, joita pidetään kaupan ja joita myydään yleisesti viihde- ja koristelutarkoituksiin ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 40 kohdassa, ja sellaisia fluorihiilivetyjä sisältävät merkinantotorvet, joiden GWP on vähintään 150

4. heinäkuuta 2009

10.

Kotitalouksien jääkaapit ja pakastimet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150

1. tammikuuta 2015

11.

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit ja pakastimet (ilmatiiviisti suljetut laitteet),

jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 2 500

1. tammikuuta 2020

jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150

1. tammikuuta 2022

12.

Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä tai joiden toiminta perustuu niihin ja, joiden GWP on vähintään 2 500 , lukuun ottamatta laitteita, jotka on tarkoitettu sovelluksiin, joita käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alle –50 celsiusasteen lämpötiloihin

1. tammikuuta 2020

13.

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut monikompressoriset keskusjäähdytysjärjestelmät, joiden arvioitu kapasiteetti on vähintään 40 kW ja jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin ja joiden GWP on vähintään 150, lukuun ottamatta kaskadijärjestelmien primääriä kylmäainepiiriä, jossa voidaan käyttää fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on alle 1 500

1. tammikuuta 2022

14.

Liikkuvat huoneilmastointilaitteet (jotka on suljettu ilmatiiviisti ja joita loppukäyttäjä pystyy siirtämään huoneesta toiseen), jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150

1. tammikuuta 2020

15.

Single split -ilmastointijärjestelmät, jotka sisältävät alle 3 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin, joiden GWP on vähintään 750, tai joiden toiminta perustuu niihin

1. tammikuuta 2025

16.

Solumuovit, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset

Suulakepuristettu polystyreeni (XPS)

1. tammikuuta 2020

Muut solumuovit

1. tammikuuta 2023

17.

Tekniset aerosolit, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset tai niitä käytetään lääketieteellisissä sovelluksissa

1. tammikuuta 2018


LIITE IV

MENETELMÄ SEOKSEN GWP:N LASKEMISEKSI

Seoksen GWP on painotettu keskiarvo, joka saadaan laskemalla yhteen eri aineiden painon osuudet kerrottuna niiden GWP-arvoilla, ellei toisin mainita, mukaan luettuina aineet, jotka eivät ole fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Formula

jossa % on painon osuus, jossa sallitaan +/– 1 prosentin poikkeama.

Esimerkiksi: sovelletaan kaavaa kaasuseokseen, jossa on 60 % dimetyylieetteriä, 10 % HFC-152a:ta ja 30 % isobutaania:

Formula

→ Kokonaislämmitysvaikutus = 13,9

Seosten GWP-arvon laskemiseksi käytetään seuraavien ei-fluorattujen aineiden GWP-arvoa. Muiden tässä liitteessä luettelemattomien aineiden osalta käytetään vakioarvoa 0.

Aine

GWP (1)

Yleisnimi

Teollisuuden nimitys

Kemiallinen kaava

metaani

 

CH4

25

typpioksiduuli

 

N2O

298

dimetyylieetteri

 

CH3OCH3

1

metyleenikloridi

 

CH2Cl2

9

metyylikloridi

 

CH3Cl

13

kloroformi

 

CHCl3

31

etaani

R-170

CH3CH3

6

propaani

R-290

CH3CH2CH3

3

butaani

R-600

CH3CH2CH2CH3

4

isobutaani

R-600a

CH(CH3)2CH3

3

pentaani

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

5  (2)

isopentaani

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

5  (2)

etoksietaani (dietyylieetteri)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4

metyyliformiaatti

R-611

HCOOCH3

25

Vety

R-702

H2

6

ammoniakki

R-717

NH3

0

etyleeni

R-1150

C2H4

4

propyleeni

R-1270

C3H6

2

syklopentaani

 

C5H10

5  (2)


(1)  Perustuu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljänteen arviointikertomukseen, jollei toisin mainita.

(2)  Aine, jota ei ole merkitty luetteloon hallitustenvälisen ilmastomuutospaneelin neljännessä arviointikertomuksessa, muiden hiilivetyjen GWP:iin pohjautuva oletusarvo.


LIITE V

FLUORIHIILIVETYJEN SAATTAMISTA MARKKINOILLE KOSKEVIEN ENIMMÄISMÄÄRIEN, VIITEARVOJEN JA KIINTIÖIDEN LASKEMINEN

Tämän asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu enimmäismäärä lasketaan soveltamalla seuraavia prosenttiosuuksia vuosina 2009–2012 unionissa markkinoille saatettujen kokonaismäärien vuotuiseen keskiarvoon. Vuodesta 2018 alkaen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu enimmäismäärä lasketaan soveltamalla seuraavia prosenttiosuuksia vuosina 2009–2012 unionissa markkinoille saatettujen kokonaismäärien vuotuiseen keskiarvoon, minkä jälkeen vähennetään 15 artiklan 2 kohdan mukaisten poikkeusten perusteella käytetyt määrät saatavilla olevien tietojen pohjalta.

Vuodet

Prosenttiluku, jolla lasketaan fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevat enimmäismäärät ja vastaavat kiintiöt

2015

100  %

2016–2017

93  %

2018–2020

63  %

2021–2023

45  %

2024–2026

31  %

2027–2029

24  %

2030

21  %

Tämän asetuksen 15 ja 16 artiklassa tarkoitetut fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevat enimmäismäärät, viitearvot ja kiintiöt lasketaan kaikentyyppisten fluorihiilivetyjen yhteismääränä, joka ilmaistaan hiilidioksidiekvivalenttitonneina.

Edellä 15 ja 16 artiklassa tarkoitetut fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevat viitearvot ja kiintiöt lasketaan käyttämällä perustana tuottajien ja maahantuojien viite- tai kiintiönjakokaudella unionin markkinoille saattamien fluorihiilivetyjen määriä lukuun ottamatta sellaisten fluorihiilivetyjen määrää, jotka on saatavilla olevien tietojen mukaan käytetty samalla jakokaudella 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.

Tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut liiketoimet on varmennettava 19 artiklan 6 kohdan mukaisesti määristä riippumatta.


LIITE VI

16 ARTIKLASSA TARKOITETTU JAKOMENETTELY

1.   Sellaisille yrityksille jaettavien määrien määrittäminen, joille on vahvistettu viitearvo 16 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti

Kullekin yritykselle, jolle on vahvistettu viitearvo, jaetaan kiintiö, joka vastaa 89:ää prosenttia viitearvosta kerrottuna liitteessä V kyseiselle vuodelle asetetulla prosenttiosuudella.

2.   Sellaisille yrityksille jaettavien määrien määrittäminen, jotka ovat toimittaneet ilmoituksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Kun määritetään sellaisille yrityksille jaettavat määrät, joille ei ole vahvistettu viitearvoa ja jotka ovat toimittaneet ilmoituksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti, vähennetään 1 kohdan mukaisesti jaettujen kiintiöiden summa liitteessä V kyseiselle vuodelle vahvistetusta enimmäismäärästä (laskelman vaiheen 1 mukaisesti jaettava määrä).

2.1   Laskelman vaihe 1

Kullekin yritykselle jaetaan määrä, joka vastaa sen ilmoituksessa pyydettyä määrää mutta ei ylitä suhteellista osuutta vaiheessa 1 jaettavasta määrästä.

Suhteellinen osuus lasketaan jakamalla luku 100 niiden yritysten määrällä, jotka ovat toimittaneet ilmoituksen. Vaiheessa 2 jaettava määrä määritetään vähentämällä vaiheessa 1 jaettujen kiintiöiden summa vaiheessa 1 jaettavasta määrästä.

2.2   Laskelman vaihe 2

Kullekin yritykselle, joka ei vaiheessa 1 ole saanut ilmoituksessaan pyytämäänsä määrää kokonaisuudessaan, jaetaan lisämäärä, joka vastaa pyydetyn määrän ja vaiheessa 1 saadun määrän eroa. Tämä ei kuitenkaan saa ylittää suhteellista osuutta vaiheessa 2 jaettavasta määrästä.

Suhteellinen osuus lasketaan jakamalla luku 100 niiden yritysten määrällä, joille voidaan jakaa lisämäärä vaiheessa 2. Vaiheessa 3 jaettava määrä määritetään vähentämällä vaiheessa 2 jaettujen kiintiöiden summa vaiheessa 2 jaettavasta määrästä.

2.3   Laskelman vaihe 3

Vaihe 2 toistetaan, kunnes kaikki pyynnöt on täytetty tai seuraavassa vaiheessa jaettavaksi jäänyt määrä on alle 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

3.   Sellaisille yrityksille jaettavien määrien määrittäminen, jotka ovat toimittaneet ilmoituksen 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti

Vuosien 2015–2017 kiintiöiden jakamista varten vähennetään 1 ja 2 kohdan mukaisesti jaettujen kiintiöiden summa liitteessä V kyseiselle vuodelle vahvistetusta enimmäismäärästä niille yrityksille myönnettävän määrän määrittämiseksi, joille on vahvistettu viitearvo ja jotka ovat toimittaneet ilmoituksen 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tällöin sovelletaan 2.1 ja 2.2 kohdassa vahvistettua jakomenettelyä.

Vuoden 2018 ja jokaisen sitä seuraavan vuoden kiintiöitä jaettaessa yrityksiä, jotka ovat toimittaneet ilmoituksen 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti, kohdellaan samalla tavoin kuin yrityksiä, jotka ovat toimittaneet ilmoituksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


LIITE VII

19 ARTIKLAN MUKAISESTI ILMOITETTAVAT TIEDOT

1.

Kunkin 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuottajan on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

kunkin unionissa tuottamansa liitteissä I ja II luetellun aineen kokonaismäärä ja aineiden tärkeimmät käyttösovellusluokat;

b)

kunkin unionissa markkinoille saattamansa liitteissä I ja tapauksen mukaan liitteessä II luetellun aineen määrät sekä täsmennettävä erikseen määrät, jotka on saatettu markkinoille raaka-aineena käytettäviksi, suoraa vientiä varten, uudelleen pakattaviksi, farmaseuttisten aineiden annosteluun tarkoitettujen inhalaatiosumutteiden tuottamista varten, puolustustarvikkeissa käytettäviksi ja puolijohdeaineiden syövyttämistä tai kemialliseen höyrypinnoitukseen käytettyjen tilojen puhdistamista varten puolijohteiden valmistusalalla;

c)

kunkin liitteissä I ja II luetellun aineen osalta kierrätetyt, talteen otetut ja hävitetyt määrät;

d)

varastot ilmoituskauden alussa ja lopussa;

e)

lupa käyttää kiintiöitä sekä täsmennettävä määrät, 14 artiklassa tarkoitettuihin tarkoituksiin.

2.

Kunkin 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maahantuojan on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

kunkin unionissa markkinoille tuomansa liitteissä I ja tapauksen mukaan liitteessä II luetellun aineen määrä ja aineiden tärkeimmät käyttösovellusluokat sekä täsmennettävä erikseen määrät, jotka on saatettu markkinoille hävitettäviksi, raaka-aineena käytettäviksi, suoraa vientiä varten, farmaseuttisten aineiden annosteluun tarkoitettujen inhalaatiosumutteiden tuottamista varten, puolustustarvikkeissa käytettäviksi ja puolijohdeaineiden syövyttämistä tai kemialliseen höyrypinnoitukseen käytettyjen tilojen puhdistamista varten puolijohteiden valmistusalalla;

b)

kunkin liitteissä I ja II luetellun aineen osalta kierrätetyt, talteen otetut ja hävitetyt määrät;

c)

lupa käyttää kiintiöitä ja täsmennettävä 14 artiklassa tarkoitettuihin tarkoituksiin käytettävät määrät;

d)

varastot ilmoituskauden alussa ja lopussa.

3.

Kunkin 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maahantuojan on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

kunkin unionista muihin tarkoituksiin kuin kierrätettäväksi, talteen otettavaksi tai hävitettäväksi viedyn liitteissä I ja II luetellun aineen määrät;

b)

kunkin unionista kierrätettäväksi, talteen otettavaksi tai hävitettäväksi viedyn liitteissä I ja II luetellun aineen määrät.

4.

Kunkin 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yrityksen on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

kunkin hävitetyn liitteissä I ja II luetellun aineen määrät sekä näiden aineiden määrät, jotka sisältyivät tuotteisiin tai laitteisiin;

b)

kunkin hävittämistä odottavan liitteissä I ja II luetellun aineen varastot sekä näiden aineiden määrät, jotka sisältyivät tuotteisiin tai laitteisiin;

c)

liitteissä I ja II lueteltujen aineiden hävittämisessä käytetty menetelmä.

5.

Kunkin 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yrityksen on ilmoitettava kunkin raaka-aineena käytetyn liitteessä I luetellun aineen määrät.

6.

Kunkin 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yrityksen on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

liitteissä I ja II lueteltuja aineita sisältävien tuotteiden tai laitteiden luokat;

b)

yksikköjen määrä;

c)

kunkin tuotteisiin tai laitteisiin sisältyvän liitteissä I ja II luetellun aineen määrä.


LIITE VIII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 842/2006

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 ja 3 kohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan 3 kohta

5 artiklan 1 kohta

3 artiklan 4 kohta

4 artiklan 3 kohta

3 artiklan 5 kohta

4 artiklan 4 kohta

3 artiklan 6 kohta

6 artiklan 1 ja 2 kohta

3 artiklan 7 kohta

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

5 artiklan 1 kohta

10 artiklan 5 ja 12 kohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

10 artiklan 1, 2 ja 6 kohta

5 artiklan 2 kohdan toinen virke

10 artiklan 10 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 2 kohdan kolmas virke

10 artiklan 10 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta ja 10 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohta

11 artiklan 4 kohta

5 artiklan 5 kohta

10 artiklan 13 kohta

6 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta ja liite VII

6 artiklan 2 kohta

19 artiklan 7 kohta

6 artiklan 3 kohta

19 artiklan 8 kohta

6 artiklan 4 kohta

20 artikla ja 6 artiklan 2 kohta

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke

12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen ja kolmas virke

12 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

12 artiklan 13 kohta

7 artiklan 2 kohta

12 artiklan 1 kohdan toinen virke

7 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke

12 artiklan 14 kohta

7 artiklan 3 kohdan toinen virke

12 artiklan 15 kohta

8 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

13 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

10 artikla

21 artiklan 2 kohta

11 artikla

12 artikla

24 artikla

13 artiklan 1 kohta

25 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

13 artiklan 2 kohta

25 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

14 artikla

15 artikla

27 artikla

Liite I – 1 osa

Liite I

Liite I – 2 osa

Liite IV

Liite II

Liite III