30.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/72


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 439/2014,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2014,

yritystoiminnan rakennetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 250/2009 muuttamisesta ominaisuustietojen määritelmien ja toimitettavien tietojen teknisen muodon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yritystoiminnan rakennetilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 295/2008 määritettiin yhteinen järjestelmä unionissa toimivien yritysten rakennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien eurooppalaisten tilastojen keräämiselle, toimittamiselle ja arvioinnille.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 250/2009 (2) vahvistettiin ominaisuustietojen määritelmät ja toimitettavien tietojen tekninen muoto.

(3)

Yritysdemografian ominaisuustietojen määritelmiä on tarpeen täsmentää niiden yritysten osalta, joilla on vähintään yksi työntekijä, jotta voidaan vastata kasvavaan tarpeeseen tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoisia tuloksia etenkin yrittäjyyden tilastoinnissa. Kyseiset määritelmät olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 250/2009 liitteeseen I. Näin ollen olisi saatettava ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 250/2009 liitteessä II vahvistettu toimitettavien tietojen tekninen muoto mukaan luettuna tietokokonaisuuksien tunnusten luettelo, sarjat ja muuttujien luettelo.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 250/2009 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 250/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta ominaisuustietojen määritelmien, toimitettavien tietojen teknisen muodon, NACE Rev.1.1:n ja NACE Rev.2:n mukaisen kaksinkertaisen ilmoitusvelvollisuuden sekä yritystoiminnan rakennetilastoista myönnettävien poikkeuksien osalta (EUVL L 86, 31.3.2009, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 250/2009 liitteet I ja II seuraavasti:

1.

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Lisätään koodin 11 11 0 edelle seuraavat koodit:

”Koodi

:

11 01 0

Nimike

:

Niiden toiminnassa olevien yritysten populaatio, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana tietyn viitejakson t aikana.

Koodi

:

11 02 0

Nimike

:

Niiden toiminnassa olevien yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana tietyn viitejakson t aikana. Tämä voi koskea muuttujassa 11 92 0 määriteltyjä aloitettuja yrityksiä sekä muuttujassa 11 91 0 määriteltyjä yrityksiä, jos yritykset ovat olleet toiminnassa jo aiemmilla viitejaksoilla mutta niillä ei ole ollut palkattua henkilöstöä kahdella edellisellä viitejaksolla.

Koodi

:

11 03 0

Nimike

:

Niiden yritysten lukumäärä, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää mistä tahansa ajankohdasta vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Niiden yritysten lukumäärä, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää mistä tahansa ajankohdasta lähtien tietyllä viitejaksolla t ja joilla oli aiemmin vähintään yksi palkattu työntekijä tietyllä viitejaksolla t.

Tämä voi koskea muuttujassa 11 93 0 määriteltyjä lopetettuja yrityksiä, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä, sekä muuttujassa 11 01 0 määriteltyjä yrityksiä, jos yritykset ovat edelleen toiminnassa mutta niillä ei ole enää ollut palkattuja työntekijöitä mistä tahansa ajankohdasta lähtien tietyllä viitejaksolla t eikä kahdella sitä seuraavalla viitejaksolla t + 1 ja t + 2.

Sama koskee tapauksia, joissa viimeisen palkatun työntekijän työsopimus päättyi 31. joulukuuta vuonna t.

Koodi

:

11 04 1

Nimike

:

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 1 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

11 04 2

Nimike

:

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 2 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

11 04 3

Nimike

:

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 3 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

11 04 4

Nimike

:

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 4 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

11 04 5

Nimike

:

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 5 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana jokaisena vuonna siitä vuodesta lähtien, jolloin kyseisillä yrityksillä oli ensimmäinen palkattu työntekijä (vuodesta t – 1 vuoteen t – 5), tiettyyn viitejaksoon t saakka.

Niiden yritysten populaatio, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t, määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 02 0.

Yrityksen katsotaan jääneen eloon myös silloin, kun kyseinen oikeudellinen yksikkö on lakannut toimimasta, mutta toimintaa jatkaa uusi oikeudellinen yksikkö, joka on perustettu nimenomaisesti ottamaan haltuun kyseisen yrityksen tuotannontekijät (= eloonjäänti haltuunoton tuloksena).”

b)

Lisätään koodin 12 11 0 edelle seuraava koodi:

”Koodi

:

11 96 0

Nimike

:

Henkilöstömäärän perusteella määritettyjen kasvuyritysten lukumäärä vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli vähintään 10 palkattua työntekijää vuonna t – 3 ja joiden henkilöstömäärän keskimääräinen vuotuinen kasvu oli suurempi kuin 10 prosenttia vuodessa kolmen vuoden aikana (vuodesta t – 3 vuoteen t). Niihin eivät kuulu muuttujassa 11 92 0 määritellyt yritykset vuonna t – 3.”

c)

Lisätään koodin 16 11 0 edelle seuraavat koodit:

”Koodi

:

16 01 0

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden toiminnassa olevien yritysten populaatiossa, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 0. Niiden toiminnassa olevien yritysten populaatio, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t, määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 01 0.

Koodi

:

16 01 1

Nimike

:

Palkatun henkilöstön lukumäärä vuonna t niiden toiminnassa olevien yritysten populaatiossa, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Palkatun henkilöstön lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 1. Niiden toiminnassa olevien yritysten populaatio, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t, määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 01 0.

Koodi

:

16 02 0

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 0. Niiden yritysten populaatio, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t, määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 02 0.

Koodi

:

16 02 1

Nimike

:

Palkatun henkilöstön lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Palkatun henkilöstön lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 1. Niiden yritysten populaatio, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t, määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 02 0.

Koodi

:

16 03 0

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää mistä tahansa ajankohdasta vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 0. Niiden yritysten populaatio, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää mistä tahansa ajankohdasta vuonna t, määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 03 0.

Koodi

:

16 03 1

Nimike

:

Palkatun henkilöstön lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää mistä tahansa ajankohdasta vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Palkatun henkilöstön lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 1. Niiden yritysten populaatio, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää mistä tahansa ajankohdasta vuonna t, määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 03 0.

Koodi

:

16 04 1

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 1 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

16 04 2

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 2 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

16 04 3

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 3 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

16 04 4

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 4 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

16 04 5

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 5 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 0. Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuosien t – 1 ja t – 5 välisenä aikana ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t, määritellään samalla tavalla kuin muuttujissa 11 04 1–11 04 5.

Koodi

:

16 05 1

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 1 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 1 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

16 05 2

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 2 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 2 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

16 05 3

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 3 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 3 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

16 05 4

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 4 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 4 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Koodi

:

16 05 5

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 5 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 5 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 0. Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuosien t – 1 ja t – 5 välisenä aikana ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t, määritellään samalla tavalla kuin muuttujissa 11 04 1–11 04 5.”

d)

Lisätään koodin 17 32 0 edelle seuraava koodi:

”Koodi

:

16 96 1

Nimike

:

Palkatun henkilöstön lukumäärä henkilöstömäärän perusteella määritetyissä kasvuyrityksissä vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Palkatun henkilöstön lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 1. Henkilöstömäärän perusteella määritettyjen kasvuyritysten populaatio määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 96 0.”

2.

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohdassa olevaan luetteloon seuraavat tietokokonaisuuden tunnukset:

Sarjan tyyppi

Nimi

Tietokokonaisuuden tunnus

”Vuosittaiset yritystilastot: vakuutuspalvelut ja eläkerahastot

1G

RSBSSERV_1G1_A

Vuosittaiset demografiset tilastot yrityksistä, joilla on vähintään yksi palkattu työntekijä, oikeudellisen muodon mukaan

9E

RSBSBD_9E1_A

Vuosittaiset demografiset tilastot yrityksistä, joilla on vähintään yksi palkattu työntekijä, työntekijöiden määrään perustuvien kokoluokkien mukaan

9F

RSBSBD_9F1_A

Vuosittaiset ennakkotulokset lopettaneista yrityksistä, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä, oikeudellisen muodon mukaan

9G

RSBSBD_9G1_A

Vuosittaiset ennakkotulokset lopettaneista yrityksistä, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä, työntekijöiden määrään perustuvien kokoluokkien mukaan

9H

RSBSBD_9H1_A

Vuosittaiset tilastot henkilöstömäärän perusteella määritetyistä kasvuyrityksistä

9M

RSBSBD_9 M1_A

Vuosittaiset ennakkotilastot henkilöstömäärän perusteella määritetyistä kasvuyrityksistä

9P

RSBSBD_9P1_A”

b)

Korvataan 2 kohdassa olevaan koodiin 1D liittyvän sarjan tyypin otsikko ja tietokokonaisuuden tunnus seuraavasti:

Sarjan tyyppi

Nimi

Tietokokonaisuuden tunnus

”Vuosittaiset yritystilastot: NACE Rev.2:n nelinumerotasolle 64.19 luokitellut keskuspankkitoiminta ja luottolaitokset

1D

RSBSSERV_1D2_A”

c)

Lisätään 4.1 kohdassa olevaan luetteloon seuraavat sarjat:

Sarjan tyyppi

Koodi

”Vuosittaiset yritystilastot: vakuutuspalvelut ja eläkerahastot

1G

Vuosittaiset demografiset tilastot yrityksistä, joilla on vähintään yksi palkattu työntekijä, oikeudellisen muodon mukaan

9E

Vuosittaiset demografiset tilastot yrityksistä, joilla on vähintään yksi palkattu työntekijä, työntekijöiden määrään perustuvien kokoluokkien mukaan

9F

Vuosittaiset ennakkotulokset lopettaneista yrityksistä, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä, oikeudellisen muodon mukaan

9G

Vuosittaiset ennakkotulokset lopettaneista yrityksistä, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä, työntekijöiden määrään perustuvien kokoluokkien mukaan

9H

Vuosittaiset tilastot henkilöstömäärän perusteella määritetyistä kasvuyrityksistä

9M

Vuosittaiset ennakkotilastot henkilöstömäärän perusteella määritetyistä kasvuyrityksistä

9P”

d)

Korvataan 4.1 kohdassa olevaan koodiin 1D liittyvän sarjan tyypin otsikko seuraavasti:

”Vuosittaiset yritystilastot: NACE Rev.2:n nelinumerotasolle 64.19 luokitellut keskuspankkitoiminta ja luottolaitokset”

e)

Lisätään 4.5 kohdassa olevaan luetteloon numerojärjestyksessä seuraavat muuttujat:

Muuttujan nimi

Koodi

Liite

”Niiden toiminnassa olevien yritysten populaatio, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

11 01 0

IX

Niiden toiminnassa olevien yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t

11 02 0

IX

Niiden yritysten lukumäärä, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää vuonna t

11 03 0

IX

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 1 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

11 04 1

IX

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 2 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

11 04 2

IX

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 3 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

11 04 3

IX

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 4 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

11 04 4

IX

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 5 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

11 04 5

IX

Henkilöstömäärän perusteella määritettyjen kasvuyritysten lukumäärä vuonna t

11 96 0

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden toiminnassa olevien yritysten populaatiossa, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 01 0

IX

Palkatun henkilöstön lukumäärä vuonna t niiden toiminnassa olevien yritysten populaatiossa, joilla oli vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 01 1

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t

16 02 0

IX

Palkatun henkilöstön lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t

16 02 1

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää vuonna t

16 03 0

IX

Palkatun henkilöstön lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää vuonna t

16 03 1

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 1 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 04 1

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 2 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 04 2

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 3 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 04 3

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 4 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 04 4

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 5 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 04 5

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 1 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 1 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 05 1

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 2 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 2 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 05 2

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 3 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 3 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 05 3

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 4 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 4 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 05 4

IX

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 5 niiden yritysten populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t – 5 ja joilla oli myös vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

16 05 5

IX

Palkatun henkilöstön lukumäärä henkilöstömäärän perusteella määritetyissä kasvuyrityksissä vuonna t

16 96 1

IX”