14.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/177


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 421/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 129, 30. huhtikuuta 2014 )

Sivulla 3:

on:

”1 artikla

Muutetaan direktiivi 2003/87/EY seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

’28 a artikla

Poikkeukset, joita sovelletaan ennen yksittäisen maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen soveltamisesta tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpanoa vuoteen 2020 mennessä

1.   (…)

2.   (…)

Jäsenvaltioiden on 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana tapahtuvan toiminnan osalta julkaistava kullekin ilma-aluksen käyttäjälle maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrä viimeistään 1 päivänä elokuuta 2014.’”

pitää olla:

”1 artikla

Muutetaan direktiivi 2003/87/EY seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

’28 a artikla

Poikkeukset, joita sovelletaan ennen yksittäisen maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen soveltamisesta tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpanoa vuoteen 2020 mennessä

1.   (…)

2.   (…)

Jäsenvaltioiden on 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana tapahtuvan toiminnan osalta julkaistava kullekin ilma-aluksen käyttäjälle maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrä viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2014.’”