10.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 107/56


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 362/2014,

annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014,

tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1881/2006 espanjankielisen toisinnon oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on elintarvikkeissa olevien nitraattien enimmäismääristä 2 päivänä joulukuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1258/2011 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1881/2006 (3) ja siihen asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on elintarvikkeissa olevien nitraattien enimmäismääristä annetulla asetuksella (EU) N:o 1258/2011 tehdyn muutoksen espanjankielisessä toisinnossa on virhe. Tämän vuoksi on tarpeen korjata asetuksen (EY) N:o 1881/2006 espanjankielisen toisinnon liitteessä olevan taulukon teksti. Tämä ei koske muita kielitoisintoja.

(2)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1881/2006 olisi oikaistava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(Koskee ainoastaan espanjankielistä toisintoa.)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 3.12.2011, s. 15.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EYVL L 364, 20.12.2006, s. 5).