28.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/81


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 320/2014,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014,

yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteen VIII muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) ja erityisesti sen 57 a artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatia on ilmoittanut komissiolle 31 päivänä tammikuuta 2014 asetuksen (EY) N:o 73/2009 57 a artiklan 9 kohdan mukaisesti maa-alan, joka on puhdistettu miinoista ja otettu takaisin maatalouskäyttöön vuonna 2013. Ilmoitukseen sisältyivät myös vastaavat määrärahat hakuvuodeksi 2014 ja sitä seuraaviksi vuosiksi. Mainitun asetuksen liitettä VIII olisi muutettava asetuksen (EY) N:o 73/2009 121 artiklassa tarkoitetun tukien lisäystä koskevan aikataulun perusteella.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 liite VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 liite VIII seuraavasti:

1)

Korvataan taulukossa 2 vuotta 2014 koskevassa sarakkeessa Kroatiaa koskeva kohta seuraavasti:

(1000:ta euroa)

 

(2014)

”Kroatia

114 180”

2)

Korvataan taulukossa 3 vuotta 2014 koskevassa sarakkeessa Kroatiaa koskeva kohta seuraavasti:

(1000:ta euroa)

 

2014

”Kroatia

114 180”