20.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/14


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 251/2014,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,

maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten, jäljempänä ’maustetut viinituotteet’, alaa on onnistuneesti säännelty neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1601/91 (3) ja komission asetuksella (EY) N:o 122/94 (4). Teknisten innovaatioiden, markkinakehityksen ja kuluttajien muuttuvien odotusten perusteella on kuitenkin tarpeen päivittää tiettyjen maustettujen viinituotteiden määritelmään, kuvaukseen, esittelyyn, merkintöihin ja maantieteellisten merkintöjen suojaan sovellettavat säännöt ottaen samalla huomioon perinteiset valmistusmenetelmät.

(2)

Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi tarvitaan lisämuutoksia asetuksen (ETY) N:o 1601/91 nojalla komissiolle annettujen valtuuksien mukauttamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan. Muutosten laajuuden vuoksi on aiheellista kumota asetus (ETY) N:o 1601/91 ja korvata se tällä asetuksella. Asetuksella (EY) N:o 122/94 otettiin käyttöön aromiaineiden käyttöä ja alkoholin lisäämistä tiettyihin maustettuihin viinituotteisiin koskevat säännöt, ja selkeyden vuoksi nämä säännöt olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(3)

Maustettujen viinituotteiden esittelyyn ja merkintöihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1169/2011 (5), jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

(4)

Maustetut viinituotteet ovat tärkeitä unionin kuluttajille, tuottajille ja maatalousalalle. Maustettuihin viinituotteisiin sovellettavilla toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, estämään vilpilliset käytänteet ja edistämään markkinoiden avoimuutta ja tervettä kilpailua. Toimenpiteillä turvataan unionin maustettujen viinituotteiden maine, jonka ne ovat saavuttaneet sisämarkkinoilla ja maailmanmarkkinoilla, ottamalla jatkossakin huomioon maustettujen viinituotteiden tuotannon perinteiset käytännöt ja lisääntynyt kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve. Tekniset innovaatiot olisi myös otettava huomioon sellaisten tuotteiden osalta, joiden laatua voidaan parantaa tällaisilla innovaatioilla vaikuttamatta asianomaisten maustettujen viinituotteiden perinteisiin ominaispiirteisiin.

(5)

Maustettujen viinituotteiden tuotanto on unionin maataloudelle tärkeä markkina-alue, mitä olisi korostettava sääntelykehyksellä.

(6)

Kuluttajien edun huomioon ottamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin unionissa markkinoille saatettuihin maustettuihin viinituotteisiin riippumatta siitä, onko ne tuotettu jäsenvaltioissa vai kolmansissa maissa. Unionin maustettujen viinituotteiden maineen säilyttämiseksi ja parantamiseksi maailmanmarkkinoilla tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä olisi sovellettava myös maustettuihin viinituotteisiin, joita tuotetaan unionissa vientiä varten.

(7)

Maustettuja viinituotteita koskevan unionin oikeuden selkeyden ja avoimuuden varmistamiseksi on tarpeen määritellä selkeästi kyseisen oikeuden soveltamisalaan kuuluvat tuotteet, maustettujen viinituotteiden valmistusta, kuvausta, esittelyä ja merkintöjä koskevat perusteet ja erityisesti myyntinimitys. Olisi myös annettava vapaaehtoista lähtöisyysmerkintää koskevat erityissäännöt, jotka täydentävät asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 säädettyjä sääntöjä. Tällaisilla säännöillä voidaan säännellä tuotantoketjun kaikkia vaiheita ja suojella kuluttajia sekä tiedottaa heille asianmukaisesti.

(8)

Maustettujen viinituotteiden määritelmien olisi edelleen oltava perinteisten laatukäytäntöjen mukaisia, mutta ne olisi päivitettävä ja niitä olisi parannettava teknisen kehityksen perusteella.

(9)

Maustettujen viinituotteiden tuotannossa olisi noudatettava tiettyjä sääntöjä ja rajoituksia, joilla taataan, että laatua ja valmistusmenetelmiä koskevat kuluttajien odotukset täyttyvät. Kansainvälisten standardien täyttämiseksi valmistusmenetelmät olisi vakiinnutettava, ja komission olisi pääsääntöisesti otettava huomioon Kansainvälisen viinijärjestön suosittelemat ja julkaisemat standardit.

(10)

Maustettuihin viinituotteisiin olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1333/2008 (6) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1334/2008 (7).

(11)

Kuluttajien odotusten täyttämiseksi ja perinteisten laatukäytäntöjen noudattamiseksi maustettujen viinituotteiden valmistuksessa käytettävän etyylialkoholin olisi myös oltava peräisin yksinomaan maataloudesta. Näin myös varmistetaan markkinat maatalouden perustuotteille.

(12)

Maustettujen viinituotteiden alan tärkeyden ja monimutkaisuuden vuoksi on aiheellista säätää maustettujen viinituotteiden kuvausta ja esittelyä koskevat erityissäännöt, jotka täydentävät merkintöjä koskevia asetuksen (EU) N:o 1169/2011 säännöksiä. Näillä erityissäännöillä olisi myös estettävä maustettujen viinituotteiden myyntinimitysten väärinkäyttö sellaisten tuotteiden osalta, jotka eivät täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

(13)

Jotta kuluttajien olisi helpompi ymmärtää annettuja tietoja, olisi oltava mahdollista täydentää tässä asetuksessa säädettyjä myyntinimityksiä asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 tarkoitetulla tuotteen tavanomaisella nimellä.

(14)

Neuvoston asetusta (EY) N:o 834/2007 (8) sovelletaan muun muassa elintarvikkeina käytettäviin jalostettuihin maataloustuotteisiin, joihin myös maustetut viinituotteet luetaan. Näin ollen maustetut viinituotteet, jotka täyttävät mainitussa asetuksessa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä säädetyt vaatimukset, voidaan saattaa markkinoille luonnonmukaisesti tuotettuina maustettuina viinituotteina.

(15)

Soveltaessaan laatupolitiikkaa ja maantieteellisellä merkinnällä varustettujen maustettujen viinituotteiden korkean laatutason mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava antaa tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä tiukempia sääntöjä, jotka koskevat niiden alueella tuotettujen maantieteellisellä merkinnällä varustettujen maustettujen viinituotteiden valmistusta, kuvausta, esittelyä ja merkintöjä, edellyttäen että tällaiset säännöt ovat unionin oikeuden mukaisia.

(16)

Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 110/2008 (9), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1151/2012 (10) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (11) säännöksiä maantieteellisistä merkinnöistä ei sovelleta maustettuihin viinituotteisiin, olisi säädettävä maustettujen viinituotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat erityissäännöt. Maantieteellisiä merkintöjä olisi käytettävä osoittamaan, että maustettu viinituote on peräisin jonkin maan tietyltä alueelta tai tietyltä seudulta taikka paikkakunnalta tuolla alueella, jos maustetun viinituotteen tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään, ja komission olisi kirjattava tällaiset maantieteelliset merkinnät rekisteriin.

(17)

Tässä asetuksessa olisi säädettävä menettelystä kolmansien maiden ja unionin maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi, noudattamiseksi, muuttamiseksi ja mahdolliseksi peruuttamiseksi.

(18)

Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi vastattava sen varmistamisesta, että tätä asetusta noudatetaan, ja olisi vahvistettava järjestelyt, jotta komissio voi valvoa ja todentaa, että sitä noudatetaan.

(19)

Tämän asetuksen tiettyjen muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat maustettujen viinituotteiden valmistusmenetelmien vahvistamista; perusteita maantieteellisten alueiden rajaamiseksi ja tällaisilla alueilla tapahtuvaan tuotantoon liittyviä sääntöjä, rajoituksia ja poikkeuksia; ehtoja, joiden mukaisesti tuotteen eritelmään voi sisältyä lisävaatimuksia; sellaisten tapausten määrittämistä, joissa yksittäinen tuottaja voi hakea suojaa maantieteelliselle merkinnälle, ja rajoituksia, jotka koskevat hakijatyyppejä, jotka voivat hakea tällaista suojaa; sellaisten edellytysten vahvistamista, joita on noudatettava maantieteellisen merkinnän suojahakemuksen, komission suorittaman tutkimisen, vastaväitemenettelyn sekä maantieteellisten merkintöjen muuttamista ja peruuttamista koskevien menettelyjen osalta; rajat ylittävää suojaa koskeviin hakemuksiin sovellettavien edellytysten vahvistamista; sellaisen päivämäärän asettamista, johon mennessä hakemus tai pyyntö on jätettävä, josta alkaen suoja on voimassa tai josta alkaen suojan muutos on voimassa; sellaisten edellytysten vahvistamista, jotka liittyvät tuote-eritelmän muutoshakemuksiin, mukaan lukien edellytykset, joiden mukaisesti muutosta on pidettävä vähäisenä ja jotka liittyvät sellaisiin muutosta koskeviin hakemuksiin tai sellaisten muutosten hyväksymiseen, joista ei seuraa muutosta yhtenäiseen asiakirjaan; suojattua nimitystä koskevia rajoituksia; niiden tietojen luonnetta ja tyyppiä, jotka on toimitettava jäsenvaltioiden ja komission välisessä tiedonvaihdossa, tietojen toimitusmenetelmiä, sääntöjä, jotka koskevat oikeutta päästä tietoihin tai saataville asetettavia tietojärjestelmiä sekä tietojen julkaisemistapoja. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(20)

Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano siltä osin kuin kyse on maustettujen viinituotteiden koostumuksen määrittämismenetelmistä; päätöksistä maantieteellisten merkintöjen suojan myöntämisestä tai tällaista suojaa koskevan hakemuksen hylkäämisestä; päätöksistä peruuttaa maantieteellisten merkintöjen tai olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen suoja; päätöksistä hyväksyä tuote-eritelmien vähäistä muuttamista koskeva hakemus; tuote-eritelmässä ilmoitettavista tiedoista maantieteellisen merkinnän määritelmän osalta; keinoista saattaa maantieteellisten merkintöjen suojaa tai sen hylkäämistä koskevat päätökset yleisön saataville; rajat ylittävää suojaa koskevien hakemusten jättämiseen liittyvistä säännöistä; jäsenvaltioiden suorittamista tarkistuksista ja todentamisista; maantieteellisen merkinnän suojahakemusten tutkimista tai muutosten hyväksymistä koskevasta menettelystä, tutkittavaksi ottamisen edellytykset mukaan luettuina, sekä vastaväitteisiin, peruuttamis- ja muuttamispyyntöihin liittyvästä menettelystä, tutkittavaksi ottamisen edellytykset mukaan luettuina, ja olemassa oleviin suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin liittyvien tietojen toimittamisesta; jäsenvaltioiden toteuttamista hallinnollisista ja fyysisistä tarkastuksista; sekä säännöistä, jotka koskevat tarvittavien tietojen toimittamista jäsenvaltioiden ja komission välistä tiedonvaihtoa koskevan säännöksen soveltamiseksi, myös järjestelyjä toimitettavien tietojen hallinnoimiseksi, sekä säännöistä, jotka koskevat tiedonantojen sisältöä, muotoa, aikataulua, toimittamistiheyttä ja määräaikoja tai järjestelyjä, jotka koskevat tietojen ja asiakirjojen toimittamista tai saattamista jäsenvaltioiden, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten tai yleisön saataville. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (12) mukaisesti.

(21)

Komission olisi täytäntöönpanosäädöksillä ja, näiden säädösten erityisluonne huomioon ottaen, soveltamatta asetusta (EU) N:o 182/2011 julkaistava yhtenäinen asiakirja Euroopan unionin virallisessa lehdessä, päätettävä, hylätäänkö maantieteellisen merkinnän suojaa koskeva hakemus sillä perusteella, että sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi, sekä perustettava ja pidettävä yllä tämän asetuksen mukaisesti maantieteellisistä merkinnöistä rekisteriä, mukaan lukien olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen kirjaaminen mainittuun rekisteriin tai niiden poistaminen rekisteristä.

(22)

Siirryttäessä asetuksessa (ETY) N:o 1601/91 säädettyjen sääntöjen soveltamisesta tässä asetuksessa säädettyjen sääntöjen soveltamiseen voi ilmetä vaikeuksia, joita ei käsitellä tässä asetuksessa. Tätä tarkoitusta varten komissiolle olisi siirrettävä valta toteuttaa tarvittavat siirtymätoimenpiteet.

(23)

Olisi varattava riittävästi aikaa ja asianmukaiset järjestelyt, jotta helpotetaan sujuvaa siirtymistä asetuksessa (ETY) N:o 1601/91 säädetyistä säännöistä tässä asetuksessa säädettyihin sääntöihin. Olemassa olevien varastojen kaupan pitäminen olisi joka tapauksessa sallittava tämän asetuksen soveltamisen aloittamisen jälkeen näiden varastojen loppumiseen saakka.

(24)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat sääntöjen vahvistaminen maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä sekä maustettuja viinituotteita koskevien maantieteellisten merkintöjen suojasta, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan maustettujen viinituotteiden määritelmää, kuvausta, esittelyä, merkintöjä ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt.

2.   Maustettujen viinituotteiden esittelyyn ja merkintöihin sovelletaan asetusta (EU) N:o 1169/2011, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3.   Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin unionissa markkinoille saatettaviin maustettuihin viinituotteisiin riippumatta siitä, onko ne tuotettu jäsenvaltioissa vai kolmansissa maissa, ja unionissa tuotettuihin vientiin tarkoitettuihin maustettuihin viinituotteisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’myyntinimityksellä’ minkä tahansa tässä asetuksessa säädetyn maustetun viinituotteen nimeä;

2)

’kuvauksella’ luetteloa maustetun viinituotteen erityisistä ominaisuuksista;

3)

’maantieteellisellä merkinnällä’ merkintää, joka osoittaa maustetun viinituotteen olevan peräisin tietyltä alueelta taikka määrätystä paikasta tai maasta, jos kyseisen tuotteen laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään.

II   LUKU

MAUSTETTUJEN VIINITUOTTEIDEN MÄÄRITELMÄ, KUVAUS, ESITTELY JA MERKINNÄT

3 artikla

Maustettujen viinituotteiden määritelmä ja luokittelu

1.   Maustetut viinituotteet ovat asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 tarkoitetuista viinialan tuotteista saatuja tuotteita, jotka on maustettu. Ne jaetaan seuraaviin luokkiin:

a)

maustetut viinit,

b)

maustetut viinipohjaiset juomat,

c)

maustetut viinistä valmistetut juomasekoitukset.

2.   Maustettu viini on juoma,

a)

joka on saatu yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä II olevan IV osan 5 kohdassa ja liitteessä VII olevissa 1 ja 3–9 kohdassa määritellystä rypäletuotteesta, lukuun ottamatta retsina-viiniä,

b)

jossa a alakohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden osuus on vähintään 75 prosenttia kokonaistilavuudesta,

c)

johon voi olla lisätty alkoholia,

d)

johon voi olla lisätty väriaineita,

e)

johon voi olla lisätty rypäleen puristemehua, osittain käynyttä rypäleen puristemehua tai molempia,

f)

joka voi olla makeutettu,

g)

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 14,5 mutta alle 22 tilavuusprosenttia ja kokonaisalkoholipitoisuus vähintään 17,5 tilavuusprosenttia.

3.   Maustettu viinipohjainen juoma on juoma,

a)

joka on saatu yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevissa 1, 2 ja 4–9 kohdassa määritellystä rypäletuotteesta lukuun ottamatta viinejä, jotka on valmistettu alkoholia lisäämällä, ja retsina-viiniä,

b)

jossa a alakohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden osuus on vähintään 50 prosenttia kokonaistilavuudesta,

c)

johon ei ole lisätty alkoholia, ellei liitteessä II toisin mainita,

d)

johon voi olla lisätty väriaineita,

e)

johon voi olla lisätty rypäleen puristemehua, osittain käynyttä rypäleen puristemehua tai molempia,

f)

joka voi olla makeutettu,

g)

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 4,5 mutta alle 14,5 tilavuusprosenttia.

4.   Maustetusta viinistä valmistettu juomasekoitus on juoma,

a)

joka on saatu yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevissa 1, 2 ja 4–11 kohdassa määritellystä rypäletuotteesta lukuun ottamatta viinejä, jotka on valmistettu alkoholia lisäämällä, ja retsina-viiniä,

b)

jossa a alakohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden osuus on vähintään 50 prosenttia kokonaistilavuudesta,

c)

johon ei ole lisätty alkoholia,

d)

johon voi olla lisätty väriaineita,

e)

joka voi olla makeutettu,

f)

jonka todellinen alkoholipitoisuus on yli 1,2 mutta alle 10 tilavuusprosenttia.

4 artikla

Maustettujen viinituotteiden valmistusmenetelmät ja määritysmenetelmät

1.   Maustetut viinituotteet on valmistettava liitteissä I ja II säädettyjen vaatimusten, rajoitusten ja kuvausten mukaisesti.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 33 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan maustettujen viinituotteiden sallitut valmistusmenetelmät, kuluttajien odotukset huomioon ottaen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja sallittuja valmistusmenetelmiä vahvistaessaan komissio ottaa huomioon Kansainvälisen viinijärjestön suosittelemat ja julkaisemat valmistusmenetelmät.

3.   Komissio vahvistaa tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksillä maustettujen viinituotteiden koostumuksen määrittämiseksi käytettävät menetelmät. Kyseisten menetelmien on perustuttava Kansainvälisen viinijärjestön suosittelemiin ja julkaisemiin asiaankuuluviin menetelmiin, paitsi jos ne olisivat tehottomia tai epätarkoituksenmukaisia tavoiteltuun päämäärään nähden. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Siihen asti, kun komissio vahvistaa menetelmät, on käytettävä asianomaisen jäsenvaltion sallimia menetelmiä.

4.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 74 artiklan, 75 artiklan 4 kohdan ja 80 artiklan mukaisesti vahvistettuja viininvalmistusmenetelmiä ja rajoituksia sovelletaan maustettujen viinituotteiden valmistuksessa käytettyihin rypäletuotteisiin.

5 artikla

Myyntinimitykset

1.   Liitteessä II vahvistettuja myyntinimityksiä käytetään jokaisesta unionissa markkinoille saatettavasta maustetusta viinituotteesta edellyttäen, että se täyttää mainitussa liitteessä säädetyt vastaavaa myyntinimitystä koskevat vaatimukset. Myyntinimityksiä voidaan täydentää asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan o alakohdassa määritellyllä tavanomaisella nimellä.

2.   Jos maustettu viinituote täyttää useamman kuin yhden myyntinimityksen vaatimukset, on sallittua käyttää ainoastaan yhtä näistä myyntinimityksistä, jollei liitteessä II toisin säädetä.

3.   Alkoholijuomaa, joka ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, ei saa kuvata, esitellä eikä merkitä sellaisilla liitesanoilla tai ilmaisuilla kuin ”kaltainen”, ”tyyppinen”, ”tyylinen”, ”tapaan valmistettu”, ”makuinen” eikä millään muulla jotakin myyntinimitystä muistuttavalla ilmaisulla.

4.   Myyntinimitykseen voidaan lisätä tämän asetuksen mukaisesti suojattu maantieteellinen merkintä tai se voidaan korvata tällaisella merkinnällä.

5.   Myyntinimityksiin ei saa lisätä viinituotteiden suojattuja alkuperänimityksiä tai suojattuja maantieteellisiä merkintöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 26 artiklan soveltamista.

6 artikla

Myyntinimityksiä täydentävät tiedot

1.   Edellä 5 artiklassa tarkoitettuihin myyntinimityksiin voidaan myös lisätä seuraavat, maustettujen viinituotteiden sokeripitoisuutta koskevat ilmaisut:

a)

”erittäin kuiva”, kun tuotteiden sokeripitoisuus on alle 30 grammaa litrassa ja maustettujen viinien luokan osalta, 3 artiklan 2 kohdan g alakohdasta poiketen, kokonaisalkoholipitoisuus on vähintään 15 tilavuusprosenttia;

b)

”kuiva”, kun tuotteiden sokeripitoisuus on alle 50 grammaa litrassa ja maustettujen viinien luokan osalta, 3 artiklan 2 kohdan g alakohdasta poiketen, kokonaisalkoholipitoisuus on vähintään 16 tilavuusprosenttia;

c)

”puolikuiva”, kun tuotteiden sokeripitoisuus on vähintään 50 mutta alle 90 grammaa litrassa;

d)

”puolimakea”, kun tuotteiden sokeripitoisuus on vähintään 90 mutta alle 130 grammaa litrassa;

e)

”makea”, kun tuotteiden sokeripitoisuus on 130 grammaa litrassa tai enemmän.

Ensimmäisen alakohdan a–e alakohdassa mainittu sokeripitoisuus ilmoitetaan inverttisokerina.

Ilmaisujen ”puolimakea” ja ”makea” lisäksi voidaan merkitä sokeripitoisuus ilmoittamalla sokerimäärä grammoina inverttisokeria litrassa.

2.   Kun myyntinimitykseen lisätään tai kun se sisältää ilmaisun ”kuohuva”, käytetyn kuohuviinin määrän on oltava vähintään 95 prosenttia.

3.   Myyntinimityksiin voidaan myös lisätä viittaus käytettyyn pääaromiaineeseen.

7 artikla

Lähtöisyysmerkintä

Kun maustettujen viinituotteiden lähtöpaikka ilmoitetaan, sen on vastattava paikkaa, jossa maustettu viinituote valmistetaan. Lähtöpaikka on ilmoitettava maininnalla ”valmistettu (…)” tai samaa tarkoittavalla ilmaisulla, johon on lisätty asianomaisen jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi.

8 artikla

Maustettujen viinituotteiden esittelyssä ja merkinnöissä käytetty kieli

1.   Liitteessä II esitettyjä kursivoituja myyntinimityksiä ei saa kääntää maustettujen viinituotteiden merkinöissä tai esittelyssä.

Tässä asetuksessa säädetyt lisätiedot, jotka ilmaistaan sanoina, on merkittävä ainakin yhdellä unionin virallisella kielellä.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti suojatun maantieteellisen merkinnän nimi on merkittävä tuotteeseen kielellä tai kielillä, joilla se on rekisteröity, vaikka maantieteellinen merkintä korvaisi myyntinimityksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Kun tämän asetuksen mukaisesti suojatun maantieteellisen merkinnän nimi on kirjoitettu muilla kuin latinalaisilla aakkosilla, se voidaan myös merkitä yhdellä tai useammalla unionin virallisella kielellä.

9 artikla

Jäsenvaltion päättämät tiukemmat säännöt

Soveltaessaan laatupolitiikkaa alueellaan tuotettuihin maustettuihin viinituotteisiin, joilla on tämän asetuksen mukaisesti suojattu maantieteellinen merkintä, tai uusien maantieteellisten merkintöjen ottamiseksi käyttöön jäsenvaltiot voivat vahvistaa 4 artiklassa ja liitteissä I ja II tarkoitettuja valmistusta ja kuvausta koskevia sääntöjä tiukempia sääntöjä, sikäli kuin ne ovat yhteensopivia unionin oikeuden kanssa.

III   LUKU

MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

10 artikla

Suojahakemusten sisältö

1.   Hakemuksen, jolla haetaan nimelle suojaa maantieteellisenä merkintänä, on sisällettävä tekninen asiakirja, jossa on

a)

suojattava nimi,

b)

hakijan nimi ja osoite,

c)

2 kohdassa tarkoitettu tuote-eritelmä; ja

d)

yhtenäinen asiakirja, jossa esitetään yhteenveto 2 kohdassa tarkoitetusta tuote-eritelmästä.

2.   Voidakseen saada suojan tämän asetuksen mukaisesti suojattuna maantieteellisenä merkintänä tuotteen on vastattava asianomaista tuote-eritelmää, johon on sisällyttävä ainakin seuraavat tiedot:

a)

suojattava nimi;

b)

tuotteen kuvaus ja erityisesti sen tärkeimmät analyyttiset ominaisuudet sekä ilmoitus sen aistinvaraisista ominaisuuksista;

c)

tarvittaessa erityiset valmistusmenetelmät ja -eritelmät sekä tuotteen valmistusta koskevat rajoitukset;

d)

asianomaisen maantieteellisen alueen rajaus;

e)

tiedot 2 artiklan 3 alakohdassa tarkoitetusta yhteydestä;

f)

unionin oikeudessa tai kansallisessa oikeudessa vahvistetut vaatimukset tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, suojattua maantieteellistä merkintää hallinnoivan organisaation vahvistamat vaatimukset, ottaen huomioon, että vaatimusten on oltava puolueettomia ja syrjimättömiä sekä unionin oikeuden mukaisia;

g)

pääraaka-aine, josta maustettu viinituote on valmistettu;

h)

tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkistamisesta huolehtivien viranomaisten tai laitosten nimet, osoitteet ja erityistehtävät.

11 artikla

Suojan hakeminen kolmannessa maassa sijaitsevalle maantieteelliselle alueelle

1.   Jos suojahakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, sen on sisällettävä 10 artiklassa säädetyt tiedot sekä todiste siitä, että kyseinen nimitys on suojattu sen alkuperämaassa.

2.   Suojahakemus on toimitettava komissiolle siten, että hakija toimittaa sen suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä.

3.   Suojahakemus on tehtävä jollakin unionin virallisista kielistä tai sen mukana on oltava virallinen käännös jollekin kyseisistä kielistä.

12 artikla

Hakijat

1.   Maantieteellisen merkinnän suojahakemuksen voi jättää tuottajaryhmä tai poikkeustapauksissa yksittäinen tuottaja. Muut osapuolet, joita asia koskee, voivat olla osallisina suojahakemuksessa.

2.   Tuottajat voivat jättää suojahakemuksen ainoastaan tuottamansa maustetun viinituotteen suojaamiseksi.

3.   Jos nimi tarkoittaa rajat ylittävää maantieteellistä aluetta, voidaan jättää yhteinen suojahakemus.

13 artikla

Alustava kansallinen menettely

1.   Hakemuksiin, jotka koskevat maantieteellisen merkinnän suojaa unionista peräisin oleville maustetuille viinituotteille, sovelletaan tämän artiklan 2–7 kohdan mukaista alustavaa kansallista menettelyä.

2.   Suojahakemus on jätettävä siinä jäsenvaltiossa, jonka alueelta maantieteellinen merkintä on peräisin.

3.   Jäsenvaltion on tutkittava suojahakemus sen tarkistamiseksi, onko se tässä luvussa vahvistettujen edellytysten mukainen.

Jäsenvaltion on toteutettava kansallinen menettely suojahakemuksen julkaisemiseksi asianmukaisesti ja vahvistettava julkaisemista seuraava, vähintään kahden kuukauden pituinen ajanjakso, jonka aikana kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka asuvat kyseisessä jäsenvaltiossa tai ovat sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon, voivat vastustaa ehdotettua suojaa toimittamalla jäsenvaltiolle asianmukaisesti perustellun lausuman.

4.   Jos jäsenvaltio katsoo, ettei maantieteellinen merkintä ole asiaankuuluvien vaatimusten mukainen tai että se on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa yleisesti, sen on hylättävä hakemus.

5.   Jos jäsenvaltio katsoo asiaankuuluvien vaatimusten täyttyvän, sen on

a)

julkaistava yhtenäinen asiakirja ja tuote-eritelmä ainakin internetissä; ja

b)

toimitettava komissiolle suojahakemus, joka sisältää seuraavat tiedot:

i)

hakijan nimi ja osoite;

ii)

10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuote-eritelmä;

iii)

10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu yhtenäinen asiakirja;

iv)

jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se katsoo hakijan jättämän hakemuksen olevan vaadittujen edellytysten mukainen; ja

v)

viittaus a alakohdassa tarkoitettuun julkaisemiseen.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava jollakin unionin virallisista kielistä tai niiden mukana on oltava virallinen käännös jollekin kyseisistä kielistä.

6.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset viimeistään 28 päivänä maaliskuuta 2015.

7.   Jos jäsenvaltiolla ei ole maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, se voi myöntää tämän luvun mukaisesti nimelle kansallisen tason suojan ainoastaan väliaikaisesti. Tällainen suoja tulee voimaan päivänä, jona hakemus jätetään komissiolle, ja lakkaa sinä päivänä, jona tehdään päätös tämän luvun mukaisesta rekisteröinnistä tai hakemuksen hylkäämisestä.

14 artikla

Komission suorittama hakemuksen tutkiminen

1.   Komissio julkaisee suojahakemuksen jättöpäivän.

2.   Komissio tutkii, ovatko 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut suojahakemukset tämän luvun edellytysten mukaisia.

3.   Jos komissio katsoo, että tämän luvun edellytykset täyttyvät, se julkaisee täytäntöönpanosäädöksillä, jotka se hyväksyy soveltamatta 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, Euroopan unionin virallisessa lehdessä 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan ja 13 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetun viittauksen tuote-eritelmän julkaisemiseen.

4.   Jos komissio katsoo, että tässä luvussa säädetyt edellytykset eivät täyty, se päättää täytäntöönpanosäädöksillä hylätä hakemuksen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

15 artikla

Vastaväitemenettely

Kahden kuukauden kuluessa 14 artiklan 3 kohdassa säädetystä julkaisupäivästä kaikki jäsenvaltiot, kolmannet maat, luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka asuvat muussa jäsenvaltiossa tai ovat sijoittautuneet muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, jossa suojaa on haettu, taikka jotka asuvat kolmannessa maassa tai ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, voivat vastustaa ehdotettua suojaa toimittamalla komissiolle tässä luvussa säädettyihin kelpoisuusedellytyksiin liittyvän, asianmukaisesti perustellun lausuman.

Kolmannessa maassa asuvien luonnollisten henkilöiden ja kolmanteen maahan sijoittautuneiden oikeushenkilöiden on toimitettava lausuma joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa kahden kuukauden määräajassa.

16 artikla

Suojapäätös

Niiden tietojen perusteella, jotka komissiolla on käytettävissään 15 artiklassa tarkoitetun vastaväitemenettelyn päätyttyä, komissio täytäntöönpanosäädöksillä joko myöntää suojan maantieteelliselle merkinnälle, joka on tässä luvussa säädettyjen edellytysten ja unionin oikeuden mukainen, tai hylkää hakemuksen, jos mainitut edellytykset eivät täyty. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

17 artikla

Homonyymit

1.   Tämän asetuksen mukaisesti jo rekisteröidyn nimen kanssa kokonaan tai osittain homonyymisen nimen, josta on jätetty suojahakemus, rekisteröinnissä on otettava asianmukaisesti huomioon paikalliset ja perinteiset käytännöt sekä sekaannusten riski.

2.   Homonyymistä nimeä, joka saa kuluttajan virheellisesti uskomaan, että tuotteet ovat peräisin joltain muulta alueelta, ei saa rekisteröidä, vaikka nimi olisikin oikea sen alueen tai paikan osalta, mistä kyseiset tuotteet ovat peräisin.

3.   Rekisteröidyn homonyymisen nimen käyttö on sallittua edellyttäen, että myöhemmin rekisteröidyn homonyymisen nimen ja rekisterissä jo olevan nimen välillä on käytännössä riittävä ero, jotta voidaan varmistaa kyseisten tuottajien tasavertainen kohtelu ja se, että kuluttajaa ei johdeta harhaan.

18 artikla

Suojan epäämisperusteet

1.   Nimiä, joista on tullut yleisnimiä, ei saa suojata maantieteellisenä merkintänä.

Tässä luvussa ’nimellä, josta on tullut yleisnimi’, tarkoitetaan maustetun viinituotteen nimeä, josta on unionissa tullut maustetun viinituotteen yleinen nimi, vaikka se viittaakin paikkaan tai alueeseen, jossa kyseistä tuotetta alun perin valmistettiin tai jossa se alun perin saatettiin markkinoille.

Sen määrittämiseksi, onko nimestä tullut yleisnimi, on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät ja erityisesti

a)

tilanne unionissa ja erityisesti alueilla, joilla tuotetta käytetään;

b)

asiaa koskeva unionin oikeus tai kansallinen oikeus.

2.   Nimeä ei saa suojata maantieteellisenä merkintänä, jos suoja saattaa johtaa kuluttajaa harhaan maustetun viinituotteen tunnistamisessa tavaramerkin maineen ja tunnettuuden vuoksi.

19 artikla

Suhde tavaramerkkeihin

1.   Jos maantieteellinen merkintä on suojattu tämän asetuksen mukaisesti, jonkin 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytetyn ja maustettuun viinituotteeseen liittyvän tavaramerkin rekisteröintihakemus on hylättävä, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty sen päivän jälkeen, jona maantieteellisen merkinnän suojahakemus on toimitettu komissiolle, ja maantieteellinen merkintä on suojattu.

Ensimmäisen alakohdan vastaisesti rekisteröidyt tavaramerkit on mitätöitävä.

2.   Sellaisen tavaramerkin käyttöä, jota käytetään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity tai jota koskeva oikeus on saatu asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti unionin alueella tapahtuneella käytöllä ennen maantieteellisen merkinnän suojahakemuksen jättämistä komissiolle, voidaan jatkaa ja se voidaan uusia maantieteellisen merkinnän suojaamisesta huolimatta, jos Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/95/EY (13) tai neuvoston asetuksessa (EY) N:o 207/2009 (14) säädettyjä tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteita ei ole olemassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Tällöin maantieteellisen merkinnän käyttö on sallittua samanaikaisesti asianomaisten tavaramerkkien kanssa.

20 artikla

Suoja

1.   Tämän asetuksen mukaisesti suojattuja maantieteellisiä merkintöjä saa käyttää kuka tahansa toimija, joka pitää kaupan asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua maustettua viinituotetta.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti suojatut maantieteelliset merkinnät sekä kyseisiä suojattuja nimiä käyttävät, asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotetut maustetut viinituotteet suojataan

a)

suojatun nimen suoralta tai välilliseltä kaupalliselta käytöltä

i)

vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän mukaisia; tai

ii)

siltä osin kuin nimen käytöllä hyödynnetään maantieteellisen merkinnän mainetta;

b)

väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteen tai palvelun oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimi on käännetty, litteroitu tai translitteroitu tai siihen on liitetty sellainen ilmaisu kuten ”laatu”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu samankaltainen ilmaisu;

c)

muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, tuotteen luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai asianomaiseen viinituotteeseen liittyviin asiakirjoihin, sekä tuotteen pakkaamiselta tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan sen alkuperästä;

d)

muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

3.   Tämän asetuksen mukaisesti suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla unionissa yleisnimiä 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset hallinnolliset ja oikeudelliset toimenpiteet, joilla estetään tai lopetetaan 2 kohdassa tarkoitettu tämän asetuksen mukaisesti suojattujen maantieteellisten merkintöjen laiton käyttö.

21 artikla

Rekisteri

Komissio perustaa täytäntöönpanosäädöksillä, jotka se on hyväksyy soveltamatta 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, maustettujen viinituotteiden tämän asetuksen mukaisesti suojattujen maantieteellisten merkintöjen sähköisen rekisterin ja pitää yllä tätä rekisteriä, joka on yleisölle avoin.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun rekisteriin voidaan ottaa tämän asetuksen mukaisesti suojattuina maantieteellisinä merkintöinä sellaisiin kolmansien maiden tuotteisiin liitettyjä maantieteellisiä merkintöjä, jotka on suojattu unionissa sellaisen kansainvälisen sopimuksen nojalla, jonka sopimuspuoli unioni on.

22 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

1.   Jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tässä luvussa säädettyjä velvollisuuksia koskevista tarkastuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (15) 4 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

2.   Jäsenvaltion on varmistettava, että tätä lukua noudattavilla toimijoilla on oikeus kuulua tarkastusjärjestelmän piiriin.

3.   Jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen tai tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset. Komissio julkistaa niiden nimet ja osoitteet ja päivittää niitä säännöllisesti.

23 artikla

Eritelmien noudattamisen tarkastaminen

1.   Unionissa sijaitsevaan maantieteelliseen alueeseen liittyvien tämän asetuksen mukaisesti suojattujen maantieteellisten merkintöjen osalta tuote-eritelmien noudattamisen tarkastamisesta vuosittain huolehtii maustetun viinituotteen valmistuksen aikana sekä kauppakunnostuksen aikana tai sen jälkeen

a)

22 artiklassa tarkoitettu yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen; tai

b)

yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 882/2004 2 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa tarkoitettu tarkastuksista vastaava valvontaelin, joka toimii tuotteita sertifioivana elimenä kyseisen asetuksen 5 artiklassa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Tällaisesta tarkastuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa tarkastuksen kohteena oleva toimija.

2.   Jossakin kolmannessa maassa sijaitsevaan maantieteelliseen alueeseen liittyvien tämän asetuksen mukaisesti suojattujen maantieteellisten merkintöjen osalta tuote-eritelmien noudattamisen tarkastamisesta vuosittain huolehtii maustetun viinituotteen valmistuksen aikana sekä kauppakunnostuksen aikana tai sen jälkeen

a)

yksi tai useampi kolmannen maan nimeämä viranomainen; tai

b)

yksi tai useampi sertifioiva elin.

3.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen elinten on noudatettava standardia EN ISO/IEC 17065:2012 (Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioiville elimille) ja oltava niiden mukaisesti hyväksyttyjä.

4.   Kun 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu viranomainen tarkastaa tai tarkoitetut viranomaiset tarkastavat tuote-eritelmien noudattamisen, niiden on annettava riittävät takeet objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta ja niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

24 artikla

Tuote-eritelmän muutokset

1.   Hakija, joka täyttää 12 artiklan edellytykset, voi pyytää tämän asetuksen mukaisesti suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän muutoksen hyväksymistä erityisesti tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella tai 10 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen alueen rajauksen tarkistamiseksi. Hakemuksessa on kuvattava ja perusteltava pyydetyt muutokset.

2.   Jos ehdotetusta muutoksesta seuraa yksi tai useampi muutos 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun yhtenäiseen asiakirjaan, muutoshakemukseen sovelletaan soveltuvin osin 13–16 artiklaa. Jos ehdotettu muutos kuitenkin on vähäinen, komissio päättää täytäntöönpanosäädöksillä, noudattamatta 14 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa säädettyä menettelyä, hyväksyykö se hakemuksen, ja jos muutoshakemus hyväksytään, komissio julkaisee 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

25 artikla

Peruuttaminen

Komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion, kolmannen maan, luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jonka oikeutettua etua asia koskee, asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä päättää peruuttaa täytäntöönpanosäädöksillä maantieteellisen merkinnän suojan, jos asianomaisen tuote-eritelmän edellytysten täyttymistä ei enää voida varmistaa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Edellä olevia 13–16 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

26 artikla

Olemassa olevat maantieteelliset merkinnät

1.   Asetuksen (ETY) N:o 1601/91 liitteessä II luetellut maustettujen viinituotteiden maantieteelliset merkinnät ja kaikki jäsenvaltiolle toimitetut maantieteelliset merkinnät, jotka asianomainen jäsenvaltio on hyväksynyt ennen 27 päivää maaliskuuta 2014, ovat automaattisesti suojattuja maantieteellisinä merkintöinä tämän asetuksen mukaisesti. Komissio kirjaa ne täytäntöönpanosäädöksillä, jotka se hyväksyy soveltamatta tämän asetuksen 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, tämän asetuksen 21 artiklassa säädettyyn rekisteriin.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettujen olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen osalta komissiolle seuraavat tiedot:

a)

10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;

b)

kansalliset päätökset hyväksymisestä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut olemassa olevat maantieteelliset merkinnät, joista ei toimiteta 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja viimeistään 28 päivänä maaliskuuta 2017, menettävät tämän asetuksen mukaisen suojan. Komissio toteuttaa täytäntöönpanosäädöksillä, jotka se hyväksyy soveltamatta 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, tarvittavat toimenpiteet asianomaisten nimitysten poistamiseksi 21 artiklassa säädetystä rekisteristä.

4.   Edellä olevaa 25 artiklaa ei sovelleta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen osalta.

Komissio voi omasta aloitteestaan 28 päivään maaliskuuta 2018 saakka päättää täytäntöönpanosäädöksillä peruuttaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun olemassa olevan maantieteellisen merkinnän suojan, jos se ei ole 2 artiklan 3 alakohdan mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

27 artikla

Maksut

Jäsenvaltiot voivat periä maksun kulujensa kattamiseksi, mukaan lukien kulut, jotka ovat aiheutuneet tämän luvun mukaisista suojahakemusten tutkimisesta, vastaväitteistä sekä muuttamis- ja peruuttamispyynnöistä.

28 artikla

Siirretty säädösvalta

1.   Rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvan tuotannon erityispiirteiden huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 33 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

a)

maantieteellisen alueen rajaamista koskevia perusteita; ja

b)

rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvaan tuotantoon liittyviä sääntöjä, rajoituksia ja poikkeuksia.

2.   Tuotteiden laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 33 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti tuote-eritelmiin voi sisältyä 10 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia.

3.   Tuottajien tai toimijoiden oikeuksien tai oikeutettujen etujen turvaamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 33 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotta

a)

määritetään tapaukset, joissa yksittäinen tuottaja voi hakea suojaa maantieteelliselle merkinnälle;

b)

määritetään rajoitukset, jotka koskevat hakijatyyppejä, jotka voivat hakea suojaa maantieteelliselle merkinnälle;

c)

vahvistetaan edellytykset, joita on noudatettava maantieteellisen merkinnän suojahakemuksen, komission tutkimisen, vastaväitemenettelyn sekä maantieteellisen merkinnän muuttamista ja peruuttamista koskevien menettelyjen osalta;

d)

vahvistetaan rajat ylittävää suojaa koskeviin hakemuksiin sovellettavat edellytykset;

e)

asetetaan päivämäärä, johon mennessä hakemus tai pyyntö on jätettävä;

f)

asetetaan päivämäärä, josta alkaen suoja on voimassa;

g)

vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti muutosta on pidettävä 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähäisenä;

h)

asetetaan päivämäärä, jona muutos tulee voimaan;

i)

vahvistetaan edellytykset, jotka liittyvät tämän asetuksen mukaisesti suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän muutoshakemukseen ja sen hyväksymiseen, kun tällaisista muutoksista ei seuraa mitään muutosta 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun yhtenäiseen asiakirjaan.

4.   Asianmukaisen suojan varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 33 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat suojattua nimitystä koskevia rajoituksia.

29 artikla

Täytäntöönpanovalta

1.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä kaikki tähän lukuun liittyvät tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat

a)

tuote-eritelmässä ilmoitettavia tietoja maantieteellisen alueen ja lopputuotteen välisestä 2 artiklan 3 alakohdassa tarkoitetusta yhteydestä;

b)

16 artiklassa tarkoitettujen suoja- tai hylkäyspäätösten julkistamistapoja;

c)

rajat ylittävää suojaa koskevan hakemuksen jättämistä;

d)

jäsenvaltioiden tekemiä tarkastuksia ja todentamisia, testaus mukaan luettuna.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä kaikki tähän lukuun liittyvät tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat maantieteellisen merkinnän suojahakemusten tutkimista tai muutosten hyväksymistä koskevaa menettelyä, tutkittavaksi ottamisen edellytykset mukaan luettuina, vastaväitteisiin, peruuttamis- ja muuttamispyyntöihin liittyvää menettelyä, tutkittavaksi ottamisen edellytykset mukaan luettuina, ja olemassa oleviin suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin liittyvien tietojen toimittamista erityisesti seuraavien osalta:

a)

asiakirjojen mallit ja tiedonsiirtomuoto;

b)

määräajat;

c)

hakemuksen tai pyynnön mukana toimitettavat tosiseikat, todisteet ja todistusasiakirjat.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

30 artikla

Hakemus tai pyyntö, jota ei voida ottaa tutkittavaksi

Jos tämän luvun mukaisesti toimitettua hakemusta tai pyyntöä ei katsota voitavan ottaa tutkittavaksi, komissio päättää täytäntöönpanosäädöksillä, jotka se hyväksyy 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta, jättää sen tutkimatta.

IV   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET SEKÄ SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

31 artikla

Maustettuja viinituotteita koskevat tarkastukset ja todentamiset

1.   Jäsenvaltiot vastaavat maustettuja viinituotteita koskevista tarkastuksista. Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi erityisesti nimeämällä toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset, joka vastaa tai jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti tässä asetuksessa säädettyjä velvollisuuksia koskevista tarkastuksista.

2.   Komissio vahvistaa tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden toteuttamia, tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvien velvollisuuksien noudattamiseen liittyviä hallinnollisia ja fyysisiä tarkastuksia.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

32 artikla

Tietojenvaihto

1.   Jäsenvaltiot ja komissio toimittavat toisilleen tämän asetuksen soveltamisen ja maustettuja viinituotteita koskevien kansainvälisten velvollisuuksien noudattamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot voidaan tapauksen mukaan toimittaa kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai asettaa niiden saataville sekä julkistaa.

2.   Jotta 1 kohdassa tarkoitettu tietojen toimittaminen olisi nopeaa, tehokasta, tarkkaa ja kustannustehokasta, komissiolle siirretään valta antaa 33 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan

a)

toimitettavien tietojen luonne ja tyyppi;

b)

toimitusmenetelmät;

c)

säännöt, jotka koskevat oikeutta päästä tietoihin tai saataville asetettavia tietojärjestelmiä;

d)

tietojen julkaisemisedellytykset ja -tavat.

3.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

a)

säännöt, jotka koskevat tämän artiklan soveltamiseksi tarvittavien tietojen toimittamista;

b)

järjestelyt toimitettavien tietojen hallinnoimiseksi sekä säännöt, jotka koskevat tiedonantojen sisältöä, muotoa, aikataulua, toimittamistiheyttä ja määräaikoja;

c)

järjestelyt, jotka koskevat tietojen ja asiakirjojen toimittamista tai saattamista jäsenvaltioiden, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten tai yleisön saataville.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

33 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 27 päivästä maaliskuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklassa, 32 artiklan 2 kohdassa ja 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklassa, 32 artiklan 2 kohdassa ja 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan, 28 artiklan, 32 artiklan 2 kohdan ja 36 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

34 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa maustettujen viinituotteiden komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten osalta, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

35 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1601/91 28 päivästä maaliskuuta 2015.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

36 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Jotta helpotettaisiin siirtymistä asetuksessa (ETY) N:o 1601/91 säädetyistä säännöistä tässä asetuksessa säädettyihin sääntöihin, komissiolle siirretään valta antaa tarvittaessa 33 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan toimenpiteet tämän asetuksen muuttamiseksi tai siitä poikkeamiseksi ja jotka ovat voimassa 28 päivään maaliskuuta 2018 asti.

2.   Maustettuja viinituotteita, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia mutta jotka on tuotettu asetuksen (ETY) N:o 1601/91 mukaisesti ennen 27 päivää maaliskuuta 2014, voidaan edelleen saattaa markkinoille varastojen loppumiseen asti.

3.   Maustettuja viinituotteita, jotka täyttävät tämän asetuksen 1–6 artiklan ja 9 artiklan vaatimukset ja jotka on tuotettu ennen 27 päivää maaliskuuta 2014, voidaan saattaa markkinoille varaston loppumiseen asti edellyttäen, että tällaiset tuotteet ovat asetuksen (ETY) N:o 1601/91 mukaisia kaikilta niiltä osin, joita tämän asetuksen 1–6 ja 9 artiklassa ei säännellä.

37 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä maaliskuuta 2015. Edellä olevan 36 artiklan 1 ja 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 27 päivästä maaliskuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä helmikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL C 43, 15.2.2012, s. 67.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. tammikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. helmikuuta 2014.

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 122/94, annettu 25 päivänä tammikuuta 1994, tietyistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinituotteista valmistettujen juomasekoitusten määritelmän, kuvauksen ja esittelyn osalta (EYVL L 21, 26.1.1994, s. 7).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25).

(14)  Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).


LIITE I

TEKNISET MÄÄRITELMÄT, VAATIMUKSET JA RAJOITUKSET

1)   Maustaminen

a)

Seuraavien tuotteiden käyttö maustettujen viinien maustamisessa on sallittua:

i)

asetuksen (EY) N:o 1334/2008 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa määritellyt luontaiset aromiaineet ja/tai aromivalmisteet;

ii)

asetuksen (EY) N:o 1334/2008 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyt aromit,

jotka ovat vanilliinin kaltaisia,

joilla on mantelin haju ja/tai maku,

joilla on aprikoosin haju ja/tai maku,

joilla on munan haju ja/tai maku, ja

iii)

aromiset yrtit ja/tai mausteet ja/tai mauste-elintarvikkeet.

b)

Seuraavien tuotteiden käyttö maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten maustamisessa on sallittua:

i)

asetuksen (EY) N:o 1334/2008 3 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdassa määritellyt aromiaineet ja/tai aromivalmisteet, ja

ii)

aromiset yrtit ja/tai mausteet ja/tai mauste-elintarvikkeet.

Näiden ainesten lisääminen antaa lopputuotteelle viinin aistinvaraisista ominaisuuksista eroavia aistinvaraisia ominaisuuksia.

2)   Makeuttaminen

Seuraavien tuotteiden käyttö maustettujen viinituotteiden makeuttamisessa on sallittua:

a)

puolivalkoinen sokeri, valkoinen sokeri, erikoisvalkoinen sokeri, dekstroosi, fruktoosi, tärkkelyssiirappi, sokeriliuos, inverttisokeriliuos ja inverttisokerisiirappi, sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivissä 2001/111/EY (1);

b)

rypäleen puristemehu, tiivistetty rypäleen puristemehu ja puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 10, 13 ja 14 kohdassa;

c)

poltettu sokeri, joka valmistetaan sakkaroosista pelkästään kuumentamalla sitä valvotuissa olosuhteissa ilman emäksiä, mineraalihappoja tai muita kemiallisia lisäaineita;

d)

hunaja, sellaisena kuin se määritellään neuvoston direktiivissä 2001/110/EY (2);

e)

johanneksenleipäpuusiirappi;

f)

muu luonnollinen hiilihydraatti, jolla on samanlainen vaikutus kuin noilla tuotteilla.

3)   Alkoholin lisääminen

Joidenkin maustettujen viinien ja joidenkin maustettujen viinipohjaisten juomien valmistuksessa on sallittua käyttää seuraavia tuotteita:

a)

maatalousperäinen etyylialkoholi, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä I olevassa 1 kohdassa, viininviljelyperäinen etyylialkoholi mukaan lukien,

b)

viinistä tai kuivatuista rypäleistä peräisin oleva alkoholi,

c)

viinitisle tai kuivatuista rypäleistä saatu tisle,

d)

maatalousperäinen tisle, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä I olevassa 2 kohdassa,

e)

viinistä tislattu väkevä alkoholijuoma, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä II olevassa 4 kohdassa,

f)

rypäleiden puristejäännöksestä tislattu väkevä alkoholijuoma, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä II olevassa 6 kohdassa,

g)

kuivatuista rypäleistä tislattu alkoholijuoma.

Väriaineiden, aromien tai maustettujen viinituotteiden valmistuksessa käytettyjen muiden sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen käytetyn etyylialkoholin on oltava maatalousperäistä ja sen annoksen on oltava tarkalleen sen suuruinen kuin on välttämätöntä, eikä sitä katsota maustettujen viinituotteiden valmistuksessa käytettäväksi alkoholin lisäykseksi.

4)   Lisä- ja väriaineet

Maustettuihin viinituotteisiin sovelletaan elintarvikelisäaineita, väriaineet mukaan luettuina, koskevia sääntöjä, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1333/2008.

5)   Veden lisääminen

Veden lisääminen maustettujen viinituotteiden valmistuksessa on sallittua, jos käytetty vesiannos on tarkalleen sen suuruinen kuin on välttämätöntä

aromiaineen valmistamiseen,

väri- tai makeutusaineiden liuottamiseen,

tuotteen lopullisen koostumuksen säätämiseen.

Veden on vastattava laadultaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/54/EY (3) ja neuvoston direktiiviä 98/83/EY (4), eikä se saa muuttaa tuotteen luonnetta.

Vesi voi olla tislattua, demineralisoitua, ionivaihdettua tai pehmennettyä.

6)   Hiilihapottaminen maustettuja viinituotteita valmistettaessa on sallittua.

7)   Alkoholipitoisuus

”Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina” tarkoittaa tuotteen sisältämän puhtaan, 20 °C:n lämpötilassa mitatun alkoholin tilavuuden suhdetta kyseisen tuotteen kokonaistilavuuteen samassa lämpötilassa.

”Todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina” tarkoittaa 100 litrassa tuotetta olevan puhtaan alkoholin määrää litroina 20 °C:n lämpötilassa.

”Potentiaalinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina” tarkoittaa 100 litrassa tuotetta olevien sokerien täydellisestä käymisestä syntyvän puhtaan alkoholin määrää litroina 20 °C:n lämpötilassa.

”Kokonaisalkoholipitoisuus tilavuusprosentteina” tarkoittaa todellisen alkoholipitoisuuden ja potentiaalisen alkoholipitoisuuden yhteenlaskettua määrää tilavuusprosentteina.


(1)  Neuvoston direktiivi 2001/111/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 53).

(2)  Neuvoston direktiivi 2001/110/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, hunajasta (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 47).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (Uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 164, 26.6.2009, s. 45).

(4)  Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32).


LIITE II

MAUSTETTUJEN VIINITUOTTEIDEN MYYNTINIMITYKSET JA KUVAUKSET

A.   MAUSTETTUJEN VIINIEN MYYNTINIMITYKSET JA KUVAUKSET

1)   Maustettu viini

Tuotteet, jotka ovat 3 artiklan 2 kohdan määritelmän mukaisia.

2)   Viinipohjainen aperitiivi

Maustettu viini, johon voi olla lisätty alkoholia.

Ilmaisun ”aperitiivi” käyttö tässä yhteydessä ei rajoita sen käyttöä määriteltäessä tuotteita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

3)   Vermutti

Maustettu viini,

johon on lisätty alkoholia, ja

jolle ominainen maku on saatu käyttämällä Artemisia-lajien asianmukaisia aineksia.

4)   Katkerolla maustettu viini

Maustettu viini, jolla on ominainen katkeroaromi ja johon on lisätty alkoholia.

Myyntinimitystä ”katkerolla maustettu viini” seuraa ensisijaisen katkeroaromiaineen nimi.

Myyntinimitystä ”katkerolla maustettu viini” voidaan täydentää tai se voidaan korvata seuraavilla ilmaisuilla:

”Quinquina-viini”, kun ensisijainen aromiaine on luontainen kiniiniaromi,

Bitter vino”, kun ensisijainen aromiaine on gentiankasvin luontainen aromi ja viini on värjätty sallitulla keltaisella ja/tai punaisella värillä; ilmaisun ”bitter” käyttö tässä yhteydessä ei rajoita sen käyttöä määriteltäessä tuotteita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan,

Americano”, kun aromi on peräisin koiruohon ja gentiankasvin luontaisista aromiaineista ja viini on värjätty sallitulla keltaisella ja/tai punaisella värillä.

5)   Kananmunapohjainen mausteviini

Maustettu viini,

johon on lisätty alkoholia,

johon on lisätty korkealaatuista munankeltuaista tai sen uutetta,

jonka sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on yli 200 grammaa, ja

jossa sekoituksen valmistamisessa käytetään munankeltuaista vähintään 10 grammaa litrassa.

Myyntinimitystä ”kananmunapohjainen maustettu viini” voidaan täydentää ilmaisulla ”cremovo”, kun suojatulla alkuperänimityksellä varustetun Marsala-viinin osuus kyseisessä viinissä on vähintään 80 prosenttia.

Myyntinimitystä ”kananmunapohjainen mausteviini” voidaan täydentää ilmaisulla ”cremovo zabaione”, kun suojatulla alkuperänimityksellä varustetun Marsala-viinin osuus kyseisessä tuotteessa on vähintään 80 prosenttia ja munankeltuaispitoisuus vähintään 60 grammaa litrassa.

6)   Väkevä viiniglögi / Starkvinsglögg

Maustettu viini,

johon on lisätty alkoholia, ja

jolle ominainen maku on saatu käyttämällä neilikkaa ja/tai kanelia.

B.   MAUSTETTUJEN VIINIPOHJAISTEN JUOMIEN MYYNTINIMITYKSET JA KUVAUKSET

1)   Maustettu viinipohjainen juoma

Tuotteet, jotka ovat 3 artiklan 3 kohdan määritelmän mukaisia.

2)   Maustettu väkevöity viinipohjainen juoma

Maustettu viinipohjainen juoma,

johon on lisätty alkoholia,

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 7 tilavuusprosenttia,

joka on makeutettu,

joka on valmistettu valkoviinistä,

johon on lisätty kuivatuista rypäleistä saatua tislettä, ja

joka on maustettu ainoastaan kardemummauutteella,

tai

johon on lisätty alkoholia,

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 7 tilavuusprosenttia,

joka on makeutettu,

joka on valmistettu punaviinistä, ja

johon on lisätty aromivalmisteita, jotka on saatu ainoastaan mausteista, ginseng-juuresta, pähkinöistä, sitrushedelmistä ja aromisista yrteistä.

3)   Sangría/Sangria

Maustettu viinipohjainen juoma,

joka on valmistettu viinistä,

joka on maustettu lisäämällä siihen luontaisia sitrushedelmän uutteita tai aromitiivisteitä ja joka joko sisältää tai ei sisällä kyseisen hedelmän mehua,

johon voi olla lisätty mausteita,

joka on voitu hiilihapottaa,

jota ei ole värjätty,

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 4,5 mutta alle 12 tilavuusprosenttia, ja

joka voi sisältää kiinteitä sitrushedelmän hedelmälihan tai kuoren kappaleita ja jonka värin on oltava peräisin yksinomaan käytetyistä raaka-aineista.

Myyntinimitystä ”Sangría” tai ”Sangria” voidaan käyttää ainoastaan, kun tuote on valmistettu Espanjassa tai Portugalissa. Kun tuote on valmistettu muussa jäsenvaltiossa, nimitystä ”Sangría” tai ”Sangria” voidaan käyttää myyntinimityksen ”maustettu viinipohjainen juoma” lisäksi edellyttäen, että siihen liitetään maininta ”valmistettu …”, jota seuraa sen jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman alueen nimi, jossa juoma on valmistettu.

4)   Clarea

Maustettu viinipohjainen juoma, joka on valmistettu valkoviinistä samoin edellytyksin kuin Sangría/Sangria.

Myyntinimitystä ”Clarea” voidaan käyttää ainoastaan, kun tuote on valmistettu Espanjassa. Kun tuote on valmistettu muussa jäsenvaltiossa, nimitystä ”Clarea” voidaan käyttää myyntinimityksen ”maustettu viinipohjainen juoma” lisäksi edellyttäen, että siihen liitetään maininta ”valmistettu …”, jota seuraa sen jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman alueen nimi, jossa juoma on valmistettu.

5)   Zurra

Maustettu viinipohjainen juoma, joka on valmistettu lisäämällä Sangríaan/Sangriaan ja Clareaan brandya tai viinistä tislattua väkevää alkoholijuomaa, sellaisena kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 110/2008, ja johon voi olla lisätty hedelmäpaloja. Todellisen alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 9 mutta alle 14 tilavuusprosenttia.

6)   Bitter soda

Maustettu viinipohjainen juoma,

joka on valmistettu ”bitter vino” -juomasta, jota on oltava lopputuotteen tilavuudesta vähintään 50 prosenttia,

joka on hiilihapotettu tai johon on lisätty hiilihapotettua vettä, ja

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 8 mutta alle 10,5 tilavuusprosenttia.

Ilmaisun ”bitter” käyttö tässä yhteydessä ei rajoita sen käyttöä määriteltäessä tuotteita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

7)   Kalte Ente

Maustettu viinipohjainen juoma,

joka on valmistettu sekoittamalla kuohuviiniin tai hiilihapotettuun kuohuviiniin viiniä, helmeilevää viiniä tai hiilihapotettua helmeilevää viiniä,

johon on lisätty luontaisia sitruunan ainesosia tai sen uutteita, ja

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 7 tilavuusprosenttia.

Kuohuviinin tai hiilihapotetun kuohuviinin osuuden lopputuotteen tilavuudesta on oltava vähintään 25 prosenttia.

8)   Glühwein

Maustettu viinipohjainen juoma,

joka on valmistettu yksinomaan puna- tai valkoviinistä,

joka on maustettu pääasiassa kanelilla ja/tai neilikalla, ja

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 7 tilavuusprosenttia.

Veden lisääminen on kiellettyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisten vesimäärien käyttöä, jotka johtuvat liitteessä I olevan 2 kohdan soveltamisesta.

Jos juoma on valmistettu valkoviinistä, myyntinimitystä ”Glühwein” on täydennettävä viittauksella valkoviiniin, kuten ilmaisulla ”valkoviinistä”.

9)   Viiniglögi / Vinglögg / Karštas vynas

Maustettu viinipohjainen juoma,

joka on valmistettu yksinomaan puna- tai valkoviinistä,

joka on maustettu pääasiassa kanelilla ja/tai neilikalla, ja

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 7 tilavuusprosenttia.

Jos juoma on valmistettu valkoviinistä, myyntinimitystä ”Viiniglögi / Vinglögg / Karštas vynas” on täydennettävä viittauksella valkoviiniin, kuten ilmaisulla ”valkoviinistä”.

10)   Maiwein

Maustettu viinipohjainen juoma,

joka on valmistettu viinistä, johon on lisätty Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) -kasveja tai niiden uutteita siten, että varmistetaan Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) -kasvin vallitseva maku, ja

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 7 tilavuusprosenttia.

11)   Maitrank

Maustettu viinipohjainen juoma,

joka on valmistettu valkoviinistä, johon on maseroitu Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) -kasveja tai lisätty niiden uutteita sekä lisätty appelsiineja ja/tai muita hedelmiä, mahdollisesti mehutiivisteenä tai mehu-uutteena, ja jossa on enintään 5 prosenttia sokeria makeutusaineena, ja

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 7 tilavuusprosenttia.

12)   Pelin

Maustettu viinipohjainen juoma,

joka on valmistettu puna- tai valkoviinistä ja erityisestä yrttitinktuurasta,

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 8,5 tilavuusprosenttia, ja

jonka sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on 45–50 grammaa litrassa ja kokonaishappopitoisuus viinihappona ilmaistuna vähintään 3 grammaa litrassa.

13)   Aromatizovaný dezert

Maustettu viinipohjainen juoma,

joka on valmistettu valko- tai punaviinistä, sokerista ja jälkiruokamausteseoksesta,

jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 9 mutta alle 12 tilavuusprosenttia, ja

jonka sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on 90–130 grammaa litrassa ja kokonaishappopitoisuus viinihappona ilmaistuna vähintään 2,5 grammaa litrassa.

Myyntinimitystä ”Aromatizovaný dezert” voidaan käyttää ainoastaan, kun tuote on valmistettu Tšekissä. Kun tuote on valmistettu muussa jäsenvaltiossa, nimitystä ”Aromatizovaný dezert” voidaan käyttää myyntinimityksen ”maustettu viinipohjainen juoma” lisäksi edellyttäen, että siihen liitetään maininta ”valmistettu …”, jota seuraa sen jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman alueen nimi, jossa juoma on valmistettu.

C.   MAUSTETTUJEN VIINISTÄ VALMISTETTUJEN JUOMASEKOITUSTEN MYYNTINIMITYKSET JA KUVAUKSET

1)   Maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus

Tuote, joka on 3 artiklan 4 kohdassa säädetyn määritelmän mukainen.

Ilmaisun ”juomasekoitus” käyttö tässä yhteydessä ei rajoita sen käyttöä määriteltäessä tuotteita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

2)   Viinipohjainen juomasekoitus

Maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus,

jossa tiivistetyn rypäleen puristemehun osuus on enintään 10 prosenttia lopputuotteen kokonaistilavuudesta,

jonka todellinen alkoholipitoisuus on alle 7 tilavuusprosenttia, ja

jonka sokeripitoisuus inverttisokerina ilmoitettuna on alle 80 grammaa litrassa.

3)   Maustettu helmeilevä rypälepohjainen juomasekoitus

Maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus,

joka on valmistettu yksinomaan rypäleen puristemehusta,

jonka todellinen alkoholipitoisuus on alle 4 tilavuusprosenttia, ja

joka sisältää hiilidioksidia, joka on peräisin yksinomaan käytettyjen tuotteiden käymisprosessista.

4)   Kuohuviinipohjainen juomasekoitus

Maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus, joka sekoitetaan kuohuviiniin.


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (ETY) N:o 1601/91

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1–4 kohta

3 artikla ja liite II

2 artiklan 5 kohta

6 artiklan 1 kohta

2 artiklan 6 kohta

6 artiklan 2 kohta

2 artiklan 7 kohta

3 artikla

4 artiklan 1 kohta ja liite I

4 artiklan 1–3 kohta

4 artiklan 1 kohta ja liite I

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 3 kohta

5 artikla

4 artiklan 2 kohta

6 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 2 kohdan a alakohta

5 artiklan 4 kohta

6 artiklan 2 kohdan b alakohta

20 artiklan 1 kohta

6 artiklan 3 kohta

5 artiklan 5 kohta

6 artiklan 4 kohta

9 artikla

7 artiklan 1 ja 3 kohta

7 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

5 artiklan 1 ja 2 kohta

8 artiklan 3 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artikla

8 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

8 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

Liitteessä I olevan 3 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 4 a kohta

8 artiklan 5–8 kohta

8 artikla

8 artiklan 9 kohta

9 artiklan 1–3 kohta

31 artikla

9 artiklan 4 kohta

32 artikla

10 artikla

11 artikla

10 a artikla

2 artiklan 3 alakohta ja 10–30 artikla

11 artikla

1 artiklan 3 kohta

12–15 artikla

33 ja 34 artikla

35 artikla

16 artikla

36 artikla

17 artikla

37 artikla

Liite I

Liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohta

Liite II