21.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 52/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 157/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2013,

edellytyksistä, jotka koskevat rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksen asettamista saataville verkkosivulla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan yhdessä sen 60 artiklan b alakohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 4 artiklan 1 kohdan mukaan valmistajien on laadittava suoritustasoilmoitus, kun markkinoille saatetaan rakennustuote, joka kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin tai joka vastaa sille annettua eurooppalaista teknistä arviointia. Ilmoitus on annettava joko paperi- tai sähköisessä muodossa.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 7 artiklan 3 kohdan ja 60 artiklan b alakohdan mukaan komissiolle annetaan tehtäväksi vahvistaa edellytykset, jotka koskevat suoritustasoilmoitusten sähköistä käsittelyä siten, että ne voidaan asettaa saataville verkkosivulla. Nämä suoritustasoilmoituksen sähköisesti saataville asettamista koskevat edellytykset mahdollistavat uuden tietoteknologian käytön ja auttavat vähentämään rakennustuotteiden valmistajille ja koko rakennusalalle aiheutuvia kustannuksia.

(3)

Rakennustuotteiden vastaanottajien ja etenkin alan mikroyritysten – erityisesti sellaisten, jotka toimivat rakennustyömailla, joilla ei ole internetyhteyttä – mahdolliset erityistarpeet huomioon ottaen tähän delegoituun säädökseen ei pitäisi sisällyttää poikkeuksia asetuksen (EU) N:o 305/2011 7 artiklan 2 kohdasta.

(4)

Sen varmistamiseksi, että tiettyä tuotetta vastaava sähköisessä muodossa annettu suoritustasoilmoitus on helposti identifioitavissa, valmistajien olisi yhdistettävä jokainen markkinoille saattamansa tuote tai saman tuotteen erä tiettyyn suoritustasoilmoitukseen tuotetyypin yksilöllisellä tunnisteella, joka olisi mainittava suoritustasoilmoituksessa asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti.

(5)

Jotta voitaisiin vähentää suoritustasoilmoitusten antamiseen liittyviä hallinnollisia rasitteita, mutta varmistaa kuitenkin niiden sisältämän tiedon jatkuva luotettavuus, sähköisessä muodossa annettua suoritustasoilmoitusta ei saisi muuttaa sen jälkeen, kun se on asetettu saataville verkossa, ja sen olisi säilyttävä saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun rakennustuote on saatettu markkinoille, tai muun sellaisen ajanjakson ajan, jota voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 305/2011 11 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla.

(6)

Verkkosivua, jolla suoritustasoilmoitus asetetaan saataville, olisi seurattava ja pidettävä yllä siten, että voidaan varmistaa mahdollisuuksien mukaan jatkuva pääsy sivulle ja välttää sen käytettävyyden estyminen teknisen toimintahäiriön vuoksi.

(7)

Rakennustuotteiden vastaanottajilla olisi oltava maksuton pääsy verkkosivulle, jolla suoritustasoilmoitus on asetettu saataville. Näille vastaanottajille olisi annettava ohjeita verkkosivun ja sähköisen suoritustasoilmoituksen käytöstä.

(8)

Euroopan koko rakennusalan tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi suoritustasoilmoituksia laativien talouden toimijoiden, jotka haluavat käyttää uutta tietoteknologiaa helpottamaan ilmoitusten tarjoamista, olisi voitava tehdä niin mahdollisimman pian.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Talouden toimijat voivat asetuksen (EU) N:o 305/2011 7 artiklan 1 kohdasta poiketen asettaa asetuksen (EU) N:o 305/2011 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suoritustasoilmoituksen saataville verkkosivulla edellyttäen, että ne noudattavat kaikkia seuraavia vaatimuksia:

a)

niiden on varmistettava, että suoritustasoilmoituksen sisältöä ei muuteta sen jälkeen, kun ilmoitus on asetettu saataville verkkosivulla;

b)

niiden on varmistettava, että verkkosivua, jolle rakennustuotteesta laadittu suoritustasoilmoitus on asetettu saataville, seurataan ja pidetään yllä siten, että kyseinen verkkosivu ja suoritustasoilmoitukset ovat jatkuvasti rakennustuotteiden vastaanottajien saatavilla;

c)

niiden on varmistettava, että suoritustasoilmoitus on maksutta rakennustuotteiden vastaanottajien saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun rakennustuote on saatettu markkinoille, tai muun sellaisen ajanjakson ajan, jota voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 305/2011 11 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla;

d)

niiden on annettava rakennustuotteiden vastaanottajille ohjeet verkkosivun ja sillä saatavilla olevien kyseisiä rakennustuotteita koskevien suoritustasoilmoitusten käytöstä.

2.   Valmistajien on varmistettava, että jokainen niiden markkinoille saattama tuote tai saman tuotteen erä yhdistetään tiettyyn suoritustasoilmoitukseen tuotetyypin yksilöllisellä tunnisteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.