14.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 44/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 139/2014,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2014,

lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1108/2009 (2), ja erityisesti sen 8 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää Euroopassa korkea ja yhtenäinen siviili-ilmailun turvallisuustaso.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 täytäntöönpano edellyttää, että otetaan käyttöön soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, erityisesti lentopaikkojen turvallisuuden sääntelyssä, jotta voidaan säilyttää korkea ja yhtenäinen siviili-ilmailun turvallisuustaso unionissa ja pyrkiä edelleen lentopaikkojen turvallisuuden parantamiseen yleisesti.

(3)

Asetuksessa edellytetään, että komissio hyväksyy tarvittavat täytäntöönpanosäännöt, jotta 8 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetut edellytykset lentopaikkojen suunnittelulle ja turvalliselle toiminnalle saadaan vahvistettua 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä.

(4)

Sujuvan siirtymän ja siviili-ilmailun korkean turvallisuustason varmistamiseksi unionissa täytäntöönpanosääntöjen olisi oltava lentopaikkojen viimeisimmän kehityksen ja parhaiden toimintatapojen mukaisia. Niissä olisi otettava huomioon sovellettavat Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, jäljempänä ’ICAO’, standardit ja suositellut käytännöt, jolloin ICAOn käyttämää luokitusta noudatetaan koko sääntöjärjestelmässä, maailmanlaajuinen kokemus lentopaikkojen toiminnasta sekä tieteen ja tekniikan kehitys lentopaikkojen osalta. Niiden olisi oltava oikeassa suhteessa lentopaikan kokoon, liikenteeseen, luokkaan ja tasoon sekä sen toiminnan luonteeseen ja määrään, sallittava tarvittava joustavuus räätälöityä noudattamista varten ja sovelluttava lentopaikkojen infrastruktuuriin, joka on kehitetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa jäsenvaltioiden kansallisten lainsäädäntöjen erilaisten vaatimusten mukaisesti.

(5)

On tärkeää, että lentopaikkatoimialalle ja jäsenvaltioiden hallinnoille annetaan riittävästi aikaa uuteen sääntelykehykseen mukautumista varten ja että ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettujen todistusten voimassaolon jatkuminen varmistetaan.

(6)

Yhteisten vaatimusten soveltamisen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset ja tarvittaessa myös virasto soveltavat yhteisiä standardeja arvioidessaan näiden vaatimusten täyttymistä; viraston on laadittava hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi ja ohjeaineisto edistääkseen tarvittavaa sääntöjen yhdenmukaisuutta. Yhteiset vaatimukset olisi suunniteltava niin, että toimivaltaisten viranomaisten prosessit ovat samanlaisia ilmailun eri osa-alueilla. Ne eivät kuitenkaan saisi estää hieman erilaisten prosessien soveltamista, jos ja kun se on tarpeen tai hyödyllistä, esimerkiksi kun lentopaikkoja ja lentotoimintaa valvovat eri yksiköt. Teknisten vaatimusten erilaiset täyttämistavat eivät saisi vaikuttaa näiden vaatimusten turvallisuustavoitteeseen.

(7)

Kukin jäsenvaltio voi nimetä eri viranomaisia ja eri yksiköitä, jotka vastaavat lentopaikan ympäristön lentoesteiden hallintaan ja muuhun lentopaikan rajojen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan liittyvästä seurannasta, arvioinnista ja riskien vähentämisestä. Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole muuttaa nykyistä tehtävänjakoa jäsenvaltioissa. Lentopaikan ympäristön suojaamiseen sekä ihmisen toimista johtuvien riskien seurantaan ja vähentämiseen liittyvien toimivaltuuksien saumaton yhteensovittaminen olisi kuitenkin varmistettava kussakin jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi olisi varmistettava, että viranomaisilla, joille on annettu tehtäväksi lentopaikkojen ympäristön suojaaminen, on riittävä pätevyys velvoitteidensa täyttämiseen.

(8)

Lentopaikalla olisi tarjottava liitteessä IV olevassa B luvussa (osa ADR.OPS) tarkoitetut erityispalvelut. Joissakin tapauksissa nämä palvelut eivät ole suoraan lentopaikan pitäjän tarjoamia vaan jonkin toisen organisaation tai valtion yksikön taikka näiden yhdistelmien tarjoamia. Tällaisissa tapauksissa lentopaikan pitäjällä, joka vastaa lentopaikan toiminnasta, olisi oltava näiden organisaatioiden tai yksiköitten kanssa järjestelyt ja rajapinnat, joilla varmistetaan palvelujen tarjonta liitteessä IV esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Kun tällaiset järjestelyt ja rajapinnat ovat käytössä, lentopaikan pitäjän olisi katsottava vapautuneen vastuustaan eikä sitä ole aiheellista pitää suoraan vastuussa jonkin järjestelyyn osallistuvan toisen yksikön vaatimustenvastaisuudesta edellyttäen, että se on noudattanut kaikkia sovellettavia vaatimuksia ja tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, jolla on merkitystä sen järjestelyn mukaisen velvoitteen kannalta.

(9)

Asetus (EY) N:o 216/2008 koskee ainoastaan lentopaikan hyväksyntätodistuksia, jotka toimivaltaiset viranomaiset antavat turvallisuusnäkökohtien osalta. Se ei siis vaikuta lentopaikkojen voimassa olevien kansallisten hyväksyntätodistusten muihin kuin turvallisuuteen liittyviin näkökohtiin.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun Euroopan lentoturvallisuusviraston lausuntoon.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraaville:

a)

edellytykset, joilla lentopaikkaan sovellettavat sertifiointiperusteet vahvistetaan ja niistä ilmoitetaan hakijalle liitteiden II ja III mukaisesti;

b)

edellytykset, joilla lentopaikkojen hyväksyntätodistukset ja lentopaikan toiminnasta vastaavien organisaatioiden todistukset myönnetään tai pidetään voimassa, niitä muutetaan tai rajoitetaan, niiden voimassaolo keskeytetään tai perutaan, lentopaikan erityisiin suunnitteluominaisuuksiin liittyvät toimintarajoitukset mukaan luettuina;

c)

lentopaikan toimintaehdot liitteen IV mukaisesti asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä V a ja soveltuvin osin liitteessä V b vahvistettuja keskeisiä vaatimuksia noudattaen;

d)

todistusten haltijoiden velvollisuudet liitteen III mukaisesti;

e)

edellytykset jäsenvaltioiden jo myöntämien lentopaikan hyväksyntätodistusten hyväksymiselle ja muuntamiselle;

f)

edellytykset päätökselle, jonka mukaan asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 3 b kohdassa tarkoitettuja poikkeuslupia ei sallita, mukaan lukien perusteet rahtiliikenteen lentopaikoille, poikkeusluvan saaneista lentopaikoista tehtävälle ilmoitukselle sekä myönnettyjen poikkeuslupien uudelleentarkastelulle;

g)

edellytykset, joiden vallitessa toiminta on kiellettävä, sitä on rajoitettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi liitteen III mukaisesti;

h)

tietyt ehdot ja menettelyt, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 216/2008 8 a artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja asematasovalvontapalvelujen tarjoajien ilmoituksia ja niiden valvontaa liitteen II ja III mukaisesti.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka osallistuvat lentopaikkojen, lentopaikan pitäjien ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajien sertifiointiin ja valvontaan, on täytettävä liitteessä II vahvistetut vaatimukset.

3.   Lentopaikan pitäjien ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajien on täytettävä liitteessä III vahvistetut vaatimukset.

4.   Lentopaikan pitäjien on täytettävä liitteessä IV vahvistetut vaatimukset.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’lentopaikalla’ määriteltyä aluetta (mukaan lukien kaikki rakennukset, laitteet ja varusteet), joka sijaitsee maassa tai vedessä taikka kiinteässä tai merellä olevassa kiinteässä tai kelluvassa rakennelmassa ja jota on tarkoitus käyttää kokonaan tai osittain ilma-alusten saapumista, lähtemistä ja maassa tai vedessä liikkumista varten;

2)

’lentokoneella’ moottorin voimalla kulkevaa ilmaa raskaampaa ilma-alusta, joka saa pääasiallisen nostovoimansa kunkin lentotilan aikana kiinteinä pysyviin ilma-aluksen pintoihin vaikuttavista aerodynaamisista reaktioista;

3)

’ilma-aluksella’ laitetta, joka voi saada ilmakehässä nostovoimaa ilman reaktioista, lukuun ottamatta ilman reaktioita maan tai veden pintaa vasten;

4)

’asematasolla’ määriteltyä aluetta, joka on tarkoitettu ilma-aluksille matkustajien, postin ja rahdin lastausta tai purkamista tai ilma-alusten tankkausta, paikoitusta tai huoltoa varten;

5)

’asematasovalvonnalla’ palvelua, jota tarjotaan ilma-alusten ja ajoneuvojen liikkumisen ja muiden toimintojen säätelemiseksi asematasolla;

6)

’auditoinnilla’ järjestelmällistä, riippumatonta ja dokumentoitua prosessia, jonka tarkoituksena on hankkia aineistoa ja arvioida sitä puolueettomasti sen määrittämiseksi, missä määrin vaatimukset täyttyvät;

7)

’sertifiointieritelmillä’ viraston hyväksymiä teknisiä standardeja, joissa esitetään menetelmät asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi ja joita organisaatio voi käyttää sertifiointitarkoituksiin;

8)

’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista, jolle on kussakin jäsenvaltiossa osoitettu tarvittavat valtuudet ja vastuut lentopaikkojen sekä niihin liittyvän henkilöstön ja organisaatioiden sertifiointia ja valvontaa varten;

9)

’jatkuvalla valvonnalla’ tehtäviä, jotka toimivaltainen viranomainen suorittaa milloin tahansa valvontaohjelman täytäntöönpanemiseksi varmistaakseen, että todistuksen myöntämisen perusteet täyttyvät todistuksen voimassaolon ajan;

10)

’poikkeaman hyväksyntä- ja toimenpideasiakirjalla’ (DAAD) asiakirjaa, johon toimivaltainen viranomainen kokoaa todisteet, joilla perusteellaan poikkeukset viraston julkaisemista sertifiointieritelmistä;

11)

’tarkastuksella’ riippumatonta havaintoihin perustuvaa arviointia, johon tarvittaessa liitetään mittauksia ja testejä sovellettavien vaatimusten täyttymisen tarkistamiseksi;

12)

’liikkumisella’ joko lentoonlähtöä tai laskua;

13)

’esteellä’ kaikkia sellaisia kiinteitä (tilapäisiä tai pysyviä) ja liikkuvia kohteita tai niiden osia, jotka

sijaitsevat ilma-alusten maassa liikkumiseen tarkoitetulla alueella; tai

ulottuvat yli pinnan, joka on määritelty ilma-alusten suojaamiseksi lennon aikana; tai

jäävät kyseisten määriteltyjen pintojen ulkopuolelle ja joiden on arvioitu aiheuttavan vaaraa ilmaliikenteelle;

14)

’esterajoituspinnalla’ pintaa, joka määrittää ne rajat, joihin esteet voivat ulottua ilmatilassa;

15)

’estesuojauspinnalla’ liukukulmavalojärjestelmää varten määriteltyä pintaa, jonka esteet tai olemassa olevien esteiden korotukset saavat ylittää ainoastaan silloin, kun asianomainen viranomainen katsoo, että uusi este tai laajennus peittyy olemassa olevan kiinteän esteen taakse.

3 artikla

Lentopaikkojen valvonta

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi yksikkö kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jolla on tarvittavat valtuudet ja vastuut lentopaikkojen sekä niihin liittyvän henkilöstön ja organisaatioiden sertifiointia ja valvontaa varten.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on oltava riippumaton lentopaikan pitäjistä ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajista. Riippumattomuus saavutetaan erottamalla toisistaan vähintään toiminnallisella tasolla toimivaltainen viranomainen sekä nämä lentopaikan pitäjät ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajat. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti.

3.   Jos jäsenvaltio nimeää toimivaltaiseksi viranomaiseksi useamman kuin yhden yksikön seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a)

kukin toimivaltainen viranomainen on vastuussa erikseen määritellyistä tehtävistä ja tietyllä maantieteellisellä alueella; ja

b)

nämä viranomaiset toimivat yhteistyössä kaikkien lentopaikkojen sekä lentopaikan pitäjien ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajien tehokkaan valvonnan varmistamiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisella viranomaisella tai toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valmiudet ja voimavarat niitä tämän asetuksen mukaisesti koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisen viranomaisen henkilökunta ei suorita valvontaa, jos on havaittavissa merkkejä siitä, että tämä voisi johtaa suoraan tai epäsuoraan eturistiriitatilanteeseen, erityisesti jos kyseessä on perheeseen liittyvä tai taloudellinen eturistiriita.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen sertifiointi- ja/tai valvontatehtäviin valtuuttamalla henkilöstöllä on oltava valtuudet suorittaa vähintään seuraavat tehtävät:

a)

tutkia asiakirjoja, tietoja, menettelyjä ja muuta sertifiointi- tai valvontatehtävän kannalta olennaista aineistoa;

b)

ottaa mukaansa jäljennöksiä tai otteita kyseisistä asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä ja muusta aineistosta;

c)

pyytää suullista selvitystä paikan päällä;

d)

käydä lentopaikoilla, asiaankuuluvissa tiloissa, toimintapaikoissa tai muilla asiaankuuluvilla alueilla ja kulkuneuvoissa;

e)

suorittaa auditointeja, tutkintaa, testejä, harjoituksia, arviointeja ja tarkastuksia;

f)

toteuttaa tai käynnistää tarpeen mukaan toimenpiteitä täytäntöönpanon varmistamiseksi.

7.   Edellä 6 kohdassa tarkoitetut tehtävät on toteutettava kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen.

4 artikla

Euroopan lentoturvallisuusvirastolle annettavat tiedot

Kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan lentoturvallisuusvirastolle, jäljempänä ’virasto’, lentopaikkojen nimet, sijainnit ja ICAOn lentoasematunnukset, lentopaikan pitäjien nimet sekä matkustajamäärät ja rahtiliikenteen määrät lentopaikoilla, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja tämän asetuksen säännöksiä.

5 artikla

Poikkeukset

1.   Jäsenvaltion on kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava virastolle päätöksestään myöntää poikkeus asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 3 b kohdan mukaisesti. Virastolle toimitettujen tietojen on sisällettävä luettelo kyseisistä lentopaikoista, lentopaikan pitäjän nimi sekä matkustajamäärät ja rahtiliikenteen määrät lentopaikalla kyseisenä vuonna.

2.   Jäsenvaltion on vuosittain tarkasteltava liikennemääriä lentopaikalla, jolle on myönnetty poikkeus. Jos liikennemäärät tällaisella lentopaikalla ovat edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuonna ylittäneet ne, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 3 b kohdassa, niiden on ilmoitettava tästä virastolle ja peruutettava myöntämänsä poikkeus.

3.   Komissio voi milloin tahansa päättää olla sallimatta poikkeusta seuraavissa tapauksissa:

a)

asetuksen (EY) N:o 216/2008 yleiset turvallisuustavoitteet eivät täyty;

b)

asiaankuuluvat matkustaja- ja rahtiliikenteen määrät ovat ylittyneet edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuonna;

c)

poikkeus ei ole muun asiaa koskevan EU:n lainsäädännön mukainen.

4.   Jos komissio päättää, ettei poikkeusta sallita, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava myöntämänsä poikkeus.

6 artikla

Hyväksyntätodistusten muuntaminen

1.   Toimivaltaisen viranomaisen myöntämät todistukset, jotka on myönnetty ennen 31 päivää joulukuuta 2014 kansallisten lainsäädäntöjen perusteella, ovat voimassa siihen asti, kun ne myönnetään tämän artiklan mukaisesti, tai jos tällaisia todistuksia ei myönnetä, 31 päivään joulukuuta 2017.

2.   Ennen 1 kohdassa tarkoitetun ajan päättymistä toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä hyväksyntätodistukset asianomaisille lentopaikoille ja lentopaikan pitäjille, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

liitteessä II tarkoitetut sertifiointiperusteet on vahvistettu käyttäen viraston hyväksymiä sertifiointieritelmiä, mukaan lukien tapaukset, joissa on tunnistettu ja dokumentoitu vastaava turvallisuustaso ja erityisehdot;

b)

todistuksen haltija on osoittanut noudattavansa sertifiointieritelmiä, jotka poikkeavat kansallisista vaatimuksista, joiden perusteella voimassa oleva todistus on myönnetty;

c)

todistuksen haltija on osoittanut noudattavansa niitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimuksia, joita sovelletaan sen organisaatioon ja toimintaan ja jotka poikkeavat kansallisista vaatimuksista, joiden perusteella voimassa oleva todistus on myönnetty.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan b kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi päättää antaa vapautuksen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, jos se katsoo, että siitä on liikaa tai kohtuuttomasti vaivaa.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään viiden vuoden ajan pidettävä kirjaa todistusten muuntamismenettelyyn liittyvistä asiakirjoista.

7 artikla

Poikkeamat sertifiointieritelmistä

1.   Toimivaltainen viranomainen voi 31 päivään joulukuuta 2024 asti hyväksyä todistushakemuksia, joihin sisältyy poikkeamia viraston julkaisemista sertifiointieritelmistä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

poikkeamia ei voida pitää ADR.AR.C.020 kohdan mukaisena vastaavana turvallisuustasona eikä tämän asetuksen liitteessä II olevassa ADR.AR.C.025 kohdassa tarkoitettuna erityisehtojen tapauksena;

b)

poikkeamat olivat olemassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa;

c)

poikkeamat täyttävät asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä V a olevat keskeiset vaatimukset, kun niitä täydennetään tarpeen mukaan riskejä vähentävillä toimenpiteillä ja korjaavilla toimenpiteillä;

d)

kustakin poikkeamasta on tehty sitä tukeva turvallisuusarviointi.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on koottava todisteet 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä poikkeaman hyväksyntä- ja toimenpideasiakirjaan (DAAD). Poikkeaman hyväksyntä- ja toimenpideasiakirja on liitettävä todistukseen. Toimivaltaisen viranomaisen on asetettava määräaika, jonka poikkeaman hyväksyntä- ja toimenpideasiakirja on voimassa.

3.   Lentopaikan pitäjän ja toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät jatkuvasti. Jos näin ei tapahdu, poikkeaman hyväksyntä- ja toimenpideasiakirja on muutettava taikka peruutettava tilapäisesti tai kokonaan.

8 artikla

Lentopaikkojen ympäristön suojaaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rakennelmista, joita suunnitellaan rakennettavan esterajoituspinnan ja estesuojauspinnan sekä muiden lentopaikkaan liittyvien pintojen rajojen sisällä, järjestetään turvallisuusvaikutuksia koskevat kuulemiset.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rakennelmista, joita suunnitellaan rakennettavan esterajoituspinnan ja estesuojauspinnan sekä muiden lentopaikkaan liittyvien pintojen rajojen ulkopuolella ja jotka ylittävät jäsenvaltioiden vahvistaman korkeuden, järjestetään turvallisuusvaikutuksia koskevat kuulemiset.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valtakunnanrajojen läheisyydessä sijaitsevien lentopaikkojen suojaamistoimet sovitetaan yhteen muiden jäsenvaltioiden kanssa.

9 artikla

Lentopaikkojen ympäristön valvonta

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavista ihmisen toimintaan ja maankäyttöön liittyvistä seikoista järjestetään kuulemiset:

a)

kaikki rakentaminen tai maankäytön muutokset lentopaikan alueella;

b)

kaikki rakentaminen, joka saattaa synnyttää esteen aiheuttamaa turbulenssia, josta voisi aiheutua vaaraa ilma-alusten toiminnalle;

c)

vaarallisten, häiritsevien ja harhaanjohtavien valojen käyttö;

d)

mahdollisesti häikäisevien erittäin heijastavien pintojen käyttö;

e)

sellaisten alueiden perustaminen, jotka saattavat lisätä ilma-alusten toiminnalle vahingollista luonnonvaraisten eläinten liikkumista;

f)

näkymätöntä säteilyä aiheuttavat lähteet tai liikkuvat tai kiinteät kohteet, jotka voivat häiritä tai haitata ilmailuviestintä-, suunnistus- ja valvontajärjestelmien toimintaa.

10 artikla

Luonnonvaraisista eläimistä johtuvien vaaratekijöiden hallinta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnonvaraisiin eläimiin törmäämisen vaarat arvioidaan seuraavin keinoin:

a)

perustetaan kansallinen menettely ilma-alusten luonnonvaraisiin eläimiin törmäämisten kirjaamista ja ilmoittamista varten;

b)

kerätään ilma-alusten käyttäjiltä, lentopaikan henkilöstöltä ja muista lähteistä tietoja luonnonvaraisista eläimistä, jotka muodostavat mahdollisesti vaaran ilma-alusten toiminnalle; ja

c)

pätevä henkilöstö arvioi jatkuvasti luonnonvaraisista eläimistä aiheutuvaa vaaraa.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitukset törmäyksistä luonnonvaraisiin eläimiin kootaan ja toimitetaan ICAOlle, jotta ne sisällytetään ICAOn lintutörmäyksiä koskevaan IBIS-tietokantaan.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka osallistuvat lentopaikkojen, lentopaikan pitäjien ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajien sertifiointiin ja valvontaan, on täytettävä tämän asetuksen liitteessä II vahvistetut vaatimukset 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä.

3.   Liitteitä III ja IV sovelletaan hyväksyntätodistuksen myöntämispäivästä lentopaikkoihin, jotka on sertifioitu 6 artiklan mukaisesti.

4.   Lentopaikoille, joiden sertifiointimenettely aloitettiin ennen 31 päivää joulukuuta 2014 mutta joille ei ole myönnetty hyväksyntätodistusta tähän päivämäärään mennessä, myönnetään todistus ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat tämän asetuksen säännösten mukaisia.

5.   Tämän asetuksen liitteessä II ja III olevaa ADR.AR.C.050 ja ADR.OR.B.060 kohtaa sovelletaan siitä päivästä, jona asematasovalvontapalvelujen tarjoamista koskevat täytäntöönpanosäännöt tulevat voimaan. Liitteessä II olevaa ADR.AR.A.015 kohtaa ja liitteessä III olevaa ADR.OR.A.015 kohtaa sovelletaan asematasovalvontapalvelujen tarjoajiin siitä päivästä, jona asematasovalvontapalvelujen tarjoamista koskevat täytäntöönpanosäännöt tulevat voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 51.


LIITE I

Liitteissä II–IV käytettyjen termien määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä’ (AMC) viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan menetelmät asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi;

2)

’käytettävissä olevalla kiihdytys- ja pysäytysmatkalla’ (ASDA) lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa, johon on lisätty pysäytystien pituus, jos sellainen on;

3)

’lähilennonjohtopalvelulla’ (ATC) lennonjohtopalvelua lähiliikennettä varten;

4)

’lentopaikan laitteilla’ laitetta, kojetta, lisälaitetta, ohjelmistoa tai tarviketta, joka on tarkoitettu tukemaan ilma-alusten toimintaa lentopaikalla;

5)

’ilmailutiedoilla’ ilmailua koskevien seikkojen, käsitteiden tai ohjeiden esittämistä vakioidussa muodossa, joka soveltuu viestintään, tulkintaan tai käsittelyyn;

6)

’ilmailutiedotuspalveluilla’ tarkoitetaan määritellylle alueelle sijoittautuneita palveluja, jotka vastaavat lennonvarmistuksen turvallisuuden, säännöllisyyden ja tehokkuuden mahdollistavien ilmailutietojen tarjoamisesta;

7)

’lennonvarmistuspalveluilla’ ilmaliikennepalveluja, viestintä-, suunnistus- ja valvontapalveluja, lennonvarmistukseen tarkoitettuja sääpalveluja sekä ilmailutiedotuspalveluja;

8)

’ilmaliikennepalveluilla’ lentotiedotuspalveluja, hälytyspalveluja, ilmaliikenteen neuvontapalveluja ja lennonjohtopalveluja (aluelennonjohto-, lähestymislennonjohto- ja lähilennonjohtopalvelut);

9)

’lennonjohtopalveluilla’ palveluja, joita tarjotaan:

1.

ilma-alusten

välisten törmäysten välttämiseksi,

esteisiin törmäämisen välttämiseksi lentopaikan liikennealueella; ja

2.

ilmaliikennevirtojen sujuvuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi;

10)

’ilma-aluksen seisontapaikalla’ asematasolla määriteltyä aluetta, jota on tarkoitus käyttää ilma-aluksen paikoitusta varten;

11)

’ilma-alusten seisontapaikan rullauskaistalla’ asematason osaa, joka on määritelty rullaustieksi ja tarkoitettu ainoastaan kulkemiseen ilma-alusten seisontapaikoille;

12)

’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä’ käytössä oleville hyväksyttäville vaatimusten täyttämisen menetelmille vaihtoehtoisia menetelmiä tai uusia menetelmiä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole hyväksynyt hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä;

13)

’hälytyspalvelulla’ palvelua, jonka tarkoituksena on ilmoittaa asianomaisille organisaatioille etsintä- ja pelastustarpeessa olevista ilma-aluksista ja auttaa näitä organisaatioita tarpeen mukaan;

14)

’asematason rullaustiellä’ rullaustiejärjestelmän osaa, joka sijaitsee asematasolla ja on tarkoitettu rullaamiseen asematason poikki;

15)

’nousualueella’ suorakaiteen muotoista asianmukaisen yksikön valvonnassa maassa tai vedessä olevaa aluetta, joka on valittu tai kunnostettu sellaiseksi, että ilma-alus voi sen yläpuolella suorittaa osan alkunoususta määrättyyn korkeuteen;

16)

’vaarallisilla aineilla’ esineitä tai aineita, jotka voivat aiheuttaa riskin terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle ja jotka mainitaan vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (ICAO-TI) vaarallisten aineiden luettelossa tai luokitellaan kyseisen säännöstön mukaisesti;

17)

’tietojen laadulla’ luotettavuutta sen suhteen, että tiedot täyttävät tietojen käyttäjän vaatimukset tietynasteisen tarkkuuden, ilmoitustarkkuuden ja eheyden tason osalta;

18)

’laskennallisilla kiitotiepituuksilla’ seuraavia:

’lähtökiitoon käytettävissä oleva matka (TORA)’,

’lentoonlähtöön käytettävissä oleva matka (TODA)’,

’käytettävissä oleva kiihdytys- ja pysäytysmatka (ASDA)’,

’laskuun käytettävissä oleva matka (LDA)’;

19)

’lentotiedotuspalvelulla’ palvelua, jonka tarkoituksena on antaa lentojen turvallista ja tehokasta suorittamista varten hyödyllisiä neuvoja ja tietoja;

20)

’inhimillisillä tekijöillä’ periaatteita, jotka vaikuttavat ilmailutekniikan suunnitteluun, sertifiointiin, koulutukseen, käyttöön ja huoltoon ja joilla pyritään muodostamaan turvallinen rajapinta ihmisen ja järjestelmän välille ottamalla asianmukaisesti huomioon ihmisen suorituskyky;

21)

’ihmisen suorituskyvyllä’ ihmisen kykyjä ja rajoituksia, jotka saattavat vaikuttaa lentotoiminnan turvallisuuteen ja tehokkuuteen;

22)

’mittarikiitotiellä’ jotakin seuraavanlaisista kiitoteistä, jotka on tarkoitettu ilma-aluksen toimintaan käyttäen mittarilähestymismenetelmiä:

1.   ’ei-tarkkuuslähestymiskiitotie: mittarikiitotie, jolla on suoraan lähestymiseen sopivat visuaaliset ja muut kuin visuaaliset maalaitteet vähintään suuntaohjaukseen.

2.   ’tarkkuuslähestymiskiitotie, luokka I’: mittarikiitotie, jolla on muut kuin visuaaliset ja visuaaliset maalaitteet, jotka on tarkoitettu toimintaan vähintään 60 metrin (200 jalan) ratkaisukorkeudella (DH), kun näkyvyys on vähintään 800 metriä tai kiitotienäkyvyys (RVR) on vähintään 550 metriä.

3.   ’tarkkuuslähestymiskiitotie, luokka II’: mittarikiitotie, jolla on muut kuin visuaaliset ja visuaaliset maalaitteet, jotka on tarkoitettu toimintaan alle 60 metrin (200 jalan) mutta vähintään 30 metrin (100 jalan) ratkaisukorkeudella (DH), kun kiitotienäkyvyys (RVR) on vähintään 300 metriä.

4.   ’tarkkuuslähestymiskiitotie, luokka III’: mittarikiitotie, jolla on muut kuin visuaaliset ja visuaaliset maalaitteet laskuun kiitotien pinnalle ja rullaamiseen sitä pitkin ja joka on

A.tarkoitettu lentotoimintaan alle 30 metrin (100 jalan) ratkaisukorkeudella (DH) tai ilman ratkaisukorkeutta, kun kiitotienäkyvyys (RVR) on vähintään 175 metriä; taiB.tarkoitettu lentotoimintaan alle 15 metrin (50 jalan) ratkaisukorkeudella (DH) tai ilman ratkaisukorkeutta, kun kiitotienäkyvyys (RVR) on alle 175 metriä mutta vähintään 50 metriä; taiC.tarkoitettu toimintaan ilman ratkaisukorkeutta (DH) ja kiitotienäkyvyyden (RVR) rajoituksia;

23)

’eheydellä’ tietyntasoista varmuutta siitä, ettei ilmailutietoalkio tai sen arvo ole hävinnyt tai muuttunut tiedon tuottamisen tai luvallisen muuttamisen jälkeen;

24)

’laskuun käytettävissä olevalla matkalla’ (LDA) kiitotien pituutta, jonka on ilmoitettu olevan käytettävissä ja joka on laskeutuvan lentokoneen maakiitoon soveltuva;

25)

’huonon näkyvyyden toimintamenetelmillä’ menetelmiä, joita lentopaikalla noudatetaan lentotoiminnan turvallisuuden varmistamiseksi kategorian I toiminnassa normaalia huonommassa näkyvyydessä, muussa kuin standardinmukaisessa kategorian II toiminnassa, kategorian II ja III lähestymisissä ja huonon näkyvyyden lentoonlähdöissä;

26)

’huonon näkyvyyden lentoonlähdöllä’ (LVTO) lentoonlähtöä silloin, kun kiitotienäkyvyys (RVR) on alle 400 metriä mutta vähintään 75 metriä;

27)

’kategorian I toiminnalla normaalia huonommassa näkyvyydessä’ kategorian I mittarilähestymistä ja laskua, jossa käytetään kategorian I ratkaisukorkeutta (DH), kun kiitotienäkyvyys (RVR) on huonompi kuin normaalisti kyseistä ratkaisukorkeutta (DH) käytettäessä mutta ei kuitenkaan alle 400 metriä;

28)

’liikennealueella’ ilma-alusten lentoonlähtöön, laskuun ja rullaukseen tarkoitettua lentopaikan osaa lukuun ottamatta asematasoja;

29)

’sääpalveluilla’ niitä järjestelyjä ja palveluja, joilla ilmailulle toimitetaan sääennusteita, -katsauksia ja -havaintoja sekä muita valtion ilmailua varten tuottamia säätietoja;

30)

’merkillä’ maanpinnan tason yläpuolelle näkyville asetettua, estettä tai alueen rajaa osoittavaa esinettä;

31)

’merkinnällä’ kenttäalueen pinnalle ilmailutiedotusta varten näkyville asetettua symbolia tai symboliryhmää;

32)

’kenttäalueella’ ilma-alusten lentoonlähtöön, laskuun ja rullaukseen tarkoitettua lentopaikan osaa, johon sisältyy liikennealue ja asemataso(t);

33)

’suunnistuspalveluilla’ järjestelyjä ja palveluja, jotka tarjoavat ilma-alukselle paikantamis- ja ajoitustietoja;

34)

’ei-mittarikiitotiellä’ kiitotietä, joka on tarkoitettu ilma-alusten toimintaan käyttäen näkölähestymismenetelmiä;

35)

’muulla kuin standardinmukaisella kategorian II toiminnalla’ tarkkuusmittarilähestymistä ja laskua ILS- tai MLS-järjestelmän avulla silloin, kun ei ole käytettävissä kategorian II tarkkuuslähestymisen valojärjestelmän joitakin tai kaikkia osia ja kun

ratkaisukorkeus (DH) on alle 200 jalkaa mutta kuitenkin vähintään 100 jalkaa, ja

kiitotienäkyvyys (RVR) on vähintään 350 metriä;

36)

’valvonnan suunnittelujaksolla’ ajanjaksoa, jonka kuluessa varmistetaan, että vaatimukset täyttyvät jatkuvasti;

37)

’pikapoistumistiellä’ rullaustietä, joka liittyy kiitotiehen terävässä kulmassa ja on suunniteltu sallimaan laskevien ilma-alusten kääntymisen pois kiitotieltä suuremmilla nopeuksilla kuin muuta rullaustietä käyttäen on mahdollista ja siten minimoimaan kiitotien käyttöajan;

38)

’kiitotiellä’ maalentopaikalle määritettyä suorakulmaista aluetta, joka on kunnostettu ilma-alusten laskua ja lentoonlähtöä varten;

39)

’kiitotien tyypillä’ mittarikiitotietä tai ei-mittarikiitotietä;

40)

’kiitotienäkyvyydellä’ (RVR) matkaa, jolta kiitotien keskilinjalla olevan ilma-aluksen ohjaaja näkee kiitotien pintamerkinnät, kiitotien reunavalot tai keskilinjavalot;

41)

’turvallisuusjohtamisjärjestelmällä’ turvallisuuden hallintaan sovellettavaa systemaattista lähestymistapaa, mukaan lukien tarvittavat organisaatiorakenteet, vastuut, toimintaperiaatteet ja menettelyt;

42)

’pysäytystiellä’ maassa lähtökiitoon käytettävissä olevan matkan lopussa sijaitsevaa suorakaiteen muotoista aluetta, joka on kunnostettu sellaiseksi, että ilma-alus voidaan pysäyttää, jos lentoonlähtö keskeytetään;

43)

’lentoonlähtöön käytettävissä olevalla matkalla’ (TODA) lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa, johon on lisätty mahdollisesti käytettävissä olevan nousualueen pituus;

44)

’lähtökiitoon käytettävissä olevalla matkalla’ (TORA) kiitotien pituutta, jonka on ilmoitettu olevan käytettävissä ja joka on sopiva lentoon lähtevän lentokoneen maakiitoa varten;

45)

’rullaustiellä’ maalentopaikalle ilma-alusten rullausta varten määriteltyä kulkutietä, jonka tarkoituksena on luoda yhteys lentopaikan eri osien välille, mukaan luettuina

ilma-alusten seisontapaikan rullauskaista,

asematason rullaustie,

pikapoistumistie;

46)

’vaarallisten aineiden kuljetussäännöstöllä’ uusinta voimassa olevaa painosta vaarallisten aineiden kuljetussäännöstöstä (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, asiakirja 9284-AN/905), mukaan luettuina sen liite ja lisäykset, jotka kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on hyväksynyt ja julkaissut;

47)

’hyväksynnän ehdoilla’ seuraavia:

ICAO-paikkatunnus,

toimintaolosuhteet (VFR/IFR, päivä/yö),

kiitotie – laskennalliset kiitotiepituudet,

kiitotien tyyppi (tyypit) ja lähestymismenetelmät,

lentopaikan viitekoodi,

suuremman viitekoodikirjaimen mukaisten ilma-alusten toiminnan laajuus,

asematasovalvontapalvelut (kyllä/ei),

pelastus- ja palontorjuntapalvelun taso;

48)

’visuaalisilla maalaitteilla’ osoittimia ja merkinantolaitteita, merkintöjä, valoja, opasteita ja merkkejä tai niiden yhdistelmiä.


LIITE II

Viranomaisia koskevat vaatimukset – Lentopaikat (Osa ADR.AR)

LUKU A – YLEISET VAATIMUKSET (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Soveltamisala

Tässä liitteessä vahvistetaan lentopaikkojen, lentopaikan pitäjien ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajien sertifiointiin ja valvontaan osallistuvia toimivaltaisia viranomaisia koskevat vaatimukset.

ADR.AR.A.005 Toimivaltainen viranomainen

Sen jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen viranomainen, jossa lentopaikka sijaitsee, vastaa

a)

lentopaikkojen ja lentopaikan pitäjien sertifioinnista ja valvonnasta;

b)

asematasovalvontapalvelujen tarjoajien valvonnasta.

ADR.AR.A.010 Valvonta-asiakirjat

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava asiaankuuluvat säädökset, standardit, säännöt, tekniset julkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat asiaankuuluvalle henkilöstölle, jotta tämä voi hoitaa tehtävänsä ja täyttää velvollisuutensa.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava säädökset, standardit, säännöt, tekniset julkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat lentopaikan pitäjien ja muiden, joita asia koskee, saataville helpottaakseen sovellettavien vaatimusten täyttämistä.

ADR.AR.A.015 Menetelmät vaatimusten täyttämiseksi

a)

Viraston on laadittava hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät (AMC), joita voidaan käyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseen. Kun hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä noudatetaan, myös niihin liittyvät täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset täyttyvät.

b)

Täytäntöönpanosäännöissä asetettujen vaatimusten täyttämiseen voidaan käyttää vaihtoehtoisia vaatimusten täyttämisen menetelmiä.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava järjestelmä, jonka avulla voidaan yhtenäisellä tavalla arvioida, että kaikilla sen itsensä tai sen valvonnassa olevien lentopaikan pitäjien tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajien käyttämillä vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä pystytään täyttämään asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset.

d)

Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan ehdottamien vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmät ADR.OR.A.015 kohdan mukaisesti analysoimalla toimitetut asiakirjat ja kohdistamalla tarvittaessa tarkastuksen lentopaikan pitäjään, lentopaikkaan tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajaan.

Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan ehdottamat vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät vastaavat täytäntöönpanosääntöjä, sen on ilman aiheetonta viivytystä

1)

ilmoitettava hakijalle, että vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät voidaan panna täytäntöön, ja tarvittaessa muutettava hakijan todistusta tai hyväksyntää vastaavasti;

2)

ilmoitettava virastolle niiden sisällöstä ja toimitettava tälle asiaankuuluvien asiakirjojen jäljennökset;

3)

ilmoitettava muille jäsenvaltioille hyväksytyistä vaihtoehtoisista vaatimusten täyttämisen menetelmistä; ja

4)

ilmoitettava asiasta tapauksen mukaan muille toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa sijaitseville sertifioiduille lentopaikoille.

e)

Kun toimivaltainen viranomainen käyttää itse vaihtoehtoisia vaatimusten täyttämisen menetelmiä täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset, sen on

1)

asetettava ne sen valvonnassa olevien lentopaikan pitäjien ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajien saataville; ja

2)

ilmoitettava niistä virastolle ilman aiheetonta viivytystä.

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava virastolle täydellinen kuvaus vaihtoehtoisista vaatimusten täyttämisen menetelmistä, mukaan lukien mahdollisesti merkittävät menetelmien muutokset, sekä arviointi, jolla osoitetaan, että täytäntöönpanosääntöjä noudatetaan.

ADR.AR.A.025 Virastolle toimitettavat tiedot

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle ilman aiheetonta viivytystä, jos asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen täytäntöönpanossa ilmenee merkittäviä ongelmia.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava virastolle vastaanottamistaan poikkeamailmoituksista ilmenevät turvallisuuden kannalta merkittävät tiedot.

ADR.AR.A.030 Välitön reagointi turvallisuusongelmaan

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava käyttöön järjestelmä, jonka avulla kerätään, arvioidaan ja jaetaan turvallisuustietoja tarkoituksenmukaisella tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY (1) soveltamista.

b)

Viraston on otettava käyttöön järjestelmä, jonka avulla se voi arvioida kaikki vastaanotetut asiaankuuluvat turvallisuustiedot tarkoituksenmukaisella tavalla ja toimittaa jäsenvaltioille ja komissiolle ilman aiheetonta viivytystä sellaiset tiedot, myös suositukset tai toteutettavat korjaavat toimenpiteet, joita nämä tarvitsevat reagoidakseen nopeasti turvallisuusongelmaan, joka koskee asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettuja lentopaikkoja, lentopaikan pitäjiä ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajia.

c)

Vastaanottaessaan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava riittävät toimenpiteet turvallisuusongelman ratkaisemiseksi, mukaan luettuna turvallisuusmääräysten antaminen ADR.AR.A.040 kohdan mukaisesti.

d)

Toimenpiteistä, jotka on toteutettu c alakohdan mukaisesti, on annettava välittömästi tieto lentopaikan pitäjille tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajille, joiden on asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaan noudatettava niitä. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava näistä toimenpiteistä myös virastolle ja, jos yhteistä toimintaa vaaditaan, muille jäsenvaltioille, joita asia koskee.

ADR.AR.A.040 Turvallisuusmääräykset

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava turvallisuusmääräys, jos se on todennut turvallisuutta vaarantavan seikan, joka edellyttää toimivaltaisen viranomaisen tarpeellisiksi katsomia välittömiä toimia, mukaan lukien viraston laatiman muutetun tai lisäsertifiointieritelmän vaatimusten täyttymisen osoittaminen.

b)

Turvallisuusmääräys on toimitettava tapauksen mukaan asianomaisille lentopaikan pitäjille tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajille, ja sen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

1)

selvitys turvallisuutta vaarantavasta seikasta;

2)

sen suunnittelun, varustuksen tai toiminnan erittely, johon seikka vaikuttaa;

3)

tarvittavat toimet ja niiden perustelut, mukaan luettuina muutetut tai lisäsertifiointieritelmät, joiden vaatimukset on täytettävä;

4)

vaadittujen toimien toteuttamisen määräaika; ja

5)

määräyksen voimaantulopäivä.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava turvallisuusmääräyksen jäljennös virastolle.

d)

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että lentopaikan pitäjät ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajat noudattavat sovellettavia turvallisuusmääräyksiä.

LUKU B – HALLINTO (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Hallintojärjestelmä

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava hallintojärjestelmä ja pidettävä sitä yllä; järjestelmään on kuuluttava vähintään

1)

dokumentoidut periaatteet ja menettelyt, jotka kuvaavat viranomaisen organisaatiota sekä niitä välineitä ja menetelmiä, joilla täytetään asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaiset vaatimukset. Menettelyt on pidettävä ajan tasalla ja niitä on käytettävä perustyöasiakirjoina kyseisen toimivaltaisen viranomaisen kaikissa asiaankuuluvissa tehtävissä;

2)

riittävä määrä henkilöstöä, myös lentopaikkatarkastajat, suorittamaan sille asetetut tehtävät ja täyttämään sille asetetut velvollisuudet. Henkilöstöllä on oltava tarvittava kelpoisuus sille annettujen tehtävien suorittamiseen sekä tarpeelliset tiedot, kokemus, peruskoulutus, työpaikkakoulutus ja määräaikaiskoulutus jatkuvan pätevyyden varmistamiseksi. Henkilöstön käytettävyyden suunnittelemista varten käytössä on oltava järjestelmä, jonka avulla varmistetaan kaikkien asianmukaisten tehtävien toteuttaminen;

3)

riittävät välineet ja toimistotilat annettujen tehtävien suorittamista varten;

4)

virallinen prosessi, jolla valvotaan, että hallintojärjestelmä vastaa asiaankuuluvia vaatimuksia ja että menettelyt ovat riittäviä, sisäisen auditointimenettelyn ja turvallisuusriskien hallintamenettelyn laatiminen mukaan luettuna.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä jokaiselle hallintojärjestelmään kuuluvalle toimialalle yksi tai useampi henkilö, jolla on kokonaisvastuu asiaankuuluvien tehtävien hallinnoinnista.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava kaikkien tarpeellisten tietojen vaihtoon osallistumiseen ja toisten toimivaltaisten viranomaisten avustamiseen tarvittavat menettelyt.

ADR.AR.B.010 Tehtävien antaminen päteville yksiköille

a)

Jäsenvaltiot saavat antaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden tai organisaatioiden ensimmäiseen sertifiointiin tai jatkuvaan valvontaan liittyvät tehtävät ainoastaan päteville yksiköille. Tehtäviä antaessaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että sillä on

1)

käytössään järjestelmä, jonka avulla se voi arvioida, että pätevä yksikkö täyttää aluksi ja jatkuvasti asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteen V vaatimukset.

Järjestelmä ja arviointien tulokset on dokumentoitava;

2)

pätevän yksikön kanssa tehty dokumentoitu sopimus, joka on hyväksytty kummankin osapuolen asiaankuuluvalla johtotasolla ja jossa määritellään selvästi

i)

suoritettavat tehtävät;

ii)

toimitettavat ilmoitukset, raportit ja tiedot;

iii)

kyseisiä tehtäviä suoritettaessa noudatettavat tekniset edellytykset;

iv)

asiaankuuluva vastuuvakuutus; ja

v)

kyseisiä tehtäviä toteutettaessa saatujen tietojen suojaaminen.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ARA.AR.B.005 kohdan a alakohdan 4 alakohdan mukaisesti vaadittu sisäisen auditoinnin ja turvallisuusriskien hallinnan menettely kattaa kaikki sen puolesta suoritettavat sertifiointia tai jatkuvaa valvontaa koskevat tehtävät.

ADR.AR.B.015 Hallintojärjestelmän muutokset

a)

Toimivaltaisella viranomaisella on oltava käytössään järjestelmä sellaisten muutosten tunnistamiseksi, jotka vaikuttavat sen valmiuksiin toteuttaa tehtäviään ja täyttää asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä sille asetetut vaatimukset. Tämän järjestelmän avulla viranomaisen on pystyttävä toteuttamaan tarkoituksenmukaisia toimia sen varmistamiseksi, että hallintojärjestelmä pysyy riittävänä ja tehokkaana.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi saatettava hallintojärjestelmänsä nopeasti ajan tasalle niin, että se vastaa asetukseen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöihin mahdollisesti tehtäviä muutoksia.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle muutoksista, jotka vaikuttavat sen valmiuksiin suorittaa tehtäviään ja täyttää asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä sille asetetut velvollisuudet.

ADR.AR.B.020 Tietojen säilyttäminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojen tallennusjärjestelmä, jolla varmistetaan seuraavien tietojen asianmukainen säilytys, saatavuus ja luotettava jäljitettävyys:

1)

hallintojärjestelmän dokumentoidut periaatteet ja menettelyt;

2)

henkilöstön koulutus, kelpoisuus ja valtuudet;

3)

tehtävänjako päteville yksiköille, joka pitää sisällään sekä ADR.AR.B.010 kohdassa vaaditut osat että annettuja tehtäviä koskevat tiedot;

4)

lentopaikkojen ja lentopaikan pitäjien sertifiointimenettely ja jatkuva valvonta;

5)

asematasovalvontapalvelujen tarjoajien ilmoitusmenettely ja jatkuva valvonta;

6)

vastaavan turvallisuustason antavien tapausten ja sertifiointiperusteisiin sisältyvien erityisehtojen dokumentointi sekä mahdolliset poikkeaman hyväksyntä- ja toimenpideasiakirjat (DAAD);

7)

lentopaikan pitäjien ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajien ehdottamien vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien arviointi ja niistä ilmoittaminen virastolle sekä toimivaltaisen viranomaisen itsensä käyttämien vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien arviointi;

8)

poikkeamahavainnot, korjaavat toimenpiteet ja toimien päättymispäivämäärä sekä huomautukset;

9)

toteutetut toimenpiteet täytäntöönpanon varmistamiseksi;

10)

turvallisuustiedot ja seurantatoimet;

11)

asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan mukaisten joustavuussäännösten käyttäminen.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä luetteloa kaikista antamistaan todistuksista ja sille annetuista ilmoituksista.

c)

Lentopaikan ja lentopaikan pitäjän sertifiointiin liittyvät tiedot tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan ilmoitus on säilytettävä todistuksen tai ilmoituksen voimassaoloajan.

d)

Tiedot, jotka liittyvät a kohdan 1–3 alakohtaan ja a kohdan 7–11 alakohtaan, on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan asiaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

LUKU C – VALVONTA, SERTIFIOINTI JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VARMISTAMINEN (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Valvonta

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava

1)

sertifiointiperusteiden ja kaikkien lentopaikkoihin ja lentopaikan pitäjiin sovellettavien vaatimusten noudattaminen ennen hyväksynnän tai todistuksen myöntämistä;

2)

sertifiointiperusteiden sekä ilmoitusvelvollisuuden alaisiin lentopaikkoihin ja lentopaikan pitäjiin tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajiin sovellettavien vaatimusten jatkuva noudattaminen; ja

3)

asianmukaisten turvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen, sellaisina kuin ne on määritelty ADR.AR.A.030 kohdan c ja d alakohdassa.

b)

Tämän varmistamisen on

1)

tukeuduttava asiakirjoihin, jotka on tarkoitettu erityisesti turvallisuuden valvonnasta vastaavalle henkilöstölle ohjeiksi näiden tehtävien hoitamista varten;

2)

annettava asianomaisille lentopaikan pitäjille ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajille turvallisuuden valvonnan tulokset;

3)

perustuttava auditointeihin ja tarkastuksiin, ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina, jos se on tarkoituksenmukaista; ja

4)

annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tarvittavat todisteet, mikäli jatkotoimia vaaditaan, ADR.AR.C.055 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet mukaan luettuina.

c)

Valvonnan laajuudessa on otettava huomioon aikaisempien valvontatoimien tulokset ja todetut ensisijaiset turvallisuustavoitteet.

d)

Toimivaltaisen viranomaisen on kerättävä ja käsiteltävä kaikki tiedot, jotka katsotaan valvonnan kannalta tarpeellisiksi, ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina, jos se on tarkoituksenmukaista.

e)

Toimivaltainen viranomainen voi valvontavaltuuksiensa rajoissa päättää, että jokaiselle esteelle, rakennushankkeelle ja muulle toimelle alueilla, joita lentopaikan pitäjän on seurattava ADR.OPS.B.075 mukaisesti ja jotka voivat vaarantaa turvallisuuden ja vaikuttaa kielteisesti toimintaan lentopaikalla, on saatava ennakkohyväksyntä.

ADR.AR.C.010 Valvontaohjelma

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on jokaista lentopaikan pitäjää ja toiminnastaan toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoittavaa asematasovalvontapalvelujen tarjoajaa varten

1)

laadittava valvontaohjelma ja pidettävä sitä yllä, ja valvontaohjelmaan on sisällyttävä ADR.AR.C.005 kohdassa vaaditut valvontatoimet;

2)

sovellettava asianmukaista valvonnan suunnittelujaksoa, jonka pituus on enintään 48 kuukautta.

b)

Valvontaohjelmaan on kunakin valvonnan suunnittelujaksona sisällyttävä auditointeja ja tarkastuksia, ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina, jos se on tarkoituksenmukaista.

c)

Valvontaohjelman ja suunnittelujakson on vastattava lentopaikan pitäjän turvallisuustasoa ja lentopaikan riskialttiutta.

d)

Valvontaohjelmaan on sisällyttävä tiedot päivämääristä, jolloin auditoinnit ja tarkastukset on tarkoitus toteuttaa ja milloin kyseiset auditoinnit ja tarkastukset toteutettiin.

ADR.AR.C.015 Sertifiointimenettelyn käynnistäminen

a)

Saadessaan ensimmäistä hyväksyntätodistusta koskevan hakemuksen toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava hakemus ja varmistettava sovellettavien vaatimusten täyttyminen.

b)

Jos kyseessä on olemassa oleva lentopaikka, toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä ehdot, joiden mukaisesti lentopaikan pitäjän on toimittava sertifioinnin ajan, ellei toimivaltainen viranomainen totea, että lentopaikan toiminta on keskeytettävä. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava lentopaikan pitäjälle sertifiointimenettelyn oletettu kesto ja saatettava sertifiointi päätökseen niin lyhyessä ajassa, kuin se on käytännössä mahdollista.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava ADR.AR.C.020 kohdan mukaiset sertifiointiperusteet ja ilmoitettava ne hakijalle.

ADR.AR.C.020 Sertifiointiperusteet

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava sertifiointiperusteet ja ilmoitettava ne hakijalle, ja niihin on sisällyttävä seuraavat:

a)

viraston julkaisemat sertifiointieritelmät, joita toimivaltaisen viranomaisen mukaan sovelletaan lentopaikan suunnitteluun ja toiminnan lajiin ja jotka ovat voimassa hyväksyntätodistuksen hakupäivänä, ellei

1)

hakija halua noudattaa myöhemmin voimaan tulevia muutoksia; tai

2)

toimivaltainen viranomainen totea, ettei tällaisten myöhemmin voimaan tulevien muutosten noudattaminen ole välttämätöntä;

b)

säännökset, joiden osalta toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt hakijan osoittaneen vastaavan turvallisuustason; ja

c)

ADR.AR.C.025 kohdan mukaisesti mahdollisesti määrätyt erityisehdot, jotka on toimivaltaisen viranomaisen mukaan välttämättä sisällytettävä sertifiointiperusteisiin.

ADR.AR.C.025 Erityisehdot

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä lentopaikalle yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset eli erityisehdot, jos asiaa koskevat ADR.AR.C.020 kohdan a alakohdassa tarkoitetut sertifiointieritelmät, jotka virasto on julkaissut, ovat riittämättömiä tai soveltumattomia asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä V a olevien keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseen, koska

1)

sertifiointieritelmiä ei voida noudattaa lentopaikan sijaintiin liittyvien fyysisten, topografisten tai vastaavien rajoitusten vuoksi;

2)

lentopaikalla on uusia tai epätavallisia suunnitteluominaisuuksia; tai

3)

toiminnasta kyseisellä lentopaikalla tai muilla lentopaikoilla, joilla on samankaltaisia suunnitteluominaisuuksia, saadun kokemuksen mukaan turvallisuus saattaa vaarantua.

b)

Erityisehtoihin on sisällytettävä tällaiset tekniset eritelmät, mukaan luettuina rajoitukset tai menettelyt, joita on noudatettava ja joita toimivaltainen viranomainen pitää tarpeellisina asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä V a vahvistettujen keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

ADR.AR.C.035 Todistusten myöntäminen

a)

Toimivaltainen viranomainen voi vaatia mitä tahansa tarpeelliseksi katsomaansa tarkastusta, testiä, turvallisuusarviointia tai harjoitusta ennen todistuksen myöntämistä.

b)

Toimivaltainen viranomainen myöntää joko

1)

yhden lentopaikan hyväksyntätodistuksen; tai

2)

kaksi erillistä hyväksyntätodistusta, joista yksi koskee lentopaikkaa ja toinen lentopaikan pitäjää.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä b alakohdassa määrätty todistus (määrätyt todistukset), jos lentopaikan pitäjä on osoittanut toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla täyttävänsä ADR.OR.B.025 ja ADR.OR.E.005 kohdan vaatimukset.

d)

Todistuksen katsotaan kattavan lentopaikan sertifiointiperusteet, lentopaikan toimintakäsikirjan ja tarvittaessa kaikki muut toimivaltaisen viranomaisen määräämät ehdot tai rajoitukset ja mahdolliset poikkeaman hyväksyntä- ja toimenpideasiakirjat (DAAD).

e)

Todistus myönnetään rajoittamattomaksi voimassaoloajaksi. Siihen toimintaan liittyvät oikeudet, jota lentopaikan pitäjä on hyväksytty harjoittamaan, on eriteltävä todistukseen liitetyissä ehdoissa.

f)

Jos tehtäviä annetaan muiden asiaan liittyvien organisaatioiden hoidettavaksi, ne on selkeästi yksilöitävä ja lueteltava.

g)

Muista kuin tason 1 poikkeamahavainnoista, joita ei ole suljettu ennen todistuksen myöntämispäivää, on tehtävä turvallisuusarviointi, niiden turvallisuusvaikutuksia on tarvittaessa lievennettävä ja toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä suunnitelma korjaavista toimista.

h)

Jotta lentopaikan pitäjä voi tehdä muutoksia ilman toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää ADR.OR.B.040 kohdan d alakohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä menettely, jolla määritellään tällaisten muutosten laajuus ja kuvataan, kuinka muutokset toteutetaan ja kuinka niistä ilmoitetaan.

ADR.AR.C.040 Muutokset

a)

Saadessaan ADR.OR.B.40 kohdan mukaisesti sellaista muutosta koskevan hakemuksen, jonka osalta vaaditaan ennakkohyväksyntää, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava hakemus ja tarvittaessa ilmoitettava lentopaikan pitäjälle

1)

viraston julkaisemat sertifiointieritelmät, joita sovelletaan ehdotettuun muutokseen ja jotka ovat voimassa hakemuksen esittämispäivänä, jollei

a)

hakija halua noudattaa myöhemmin voimaan tulevia muutoksia; tai

b)

toimivaltainen viranomainen totea, ettei tällaisten myöhemmin voimaan tulevien muutosten noudattaminen ole välttämätöntä;

2)

mikä tahansa muu viraston julkaisema sertifiointieritelmä, jonka toimivaltainen viranomainen katsoo olevan suoraan yhteydessä ehdotettuihin muutoksiin;

3)

mahdollinen erityisehto ja erityisehtojen muutos, jonka toimivaltainen viranomainen on määrännyt ADR.AR.C.025 kohdan mukaisesti ja jonka se katsoo olevan tarpeen; ja

4)

muutetut sertifiointiperusteet, jos ehdotettu muutos vaikuttaa niihin.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä muutos, jos lentopaikan pitäjä on osoittanut toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, että ADR.OR.B.040 kohdan vaatimukset ja, tapauksen mukaan, ADR.OR.E.005 kohdan vaatimukset täyttyvät.

c)

Jos hyväksytty muutos vaikuttaa hyväksyntätodistuksen ehtoihin, toimivaltaisen viranomaisen on muutettava niitä.

d)

Kaikille ehdoille, joiden mukaisesti lentopaikan pitäjä toimii muutoksen aikana, on saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä.

e)

Toimivaltaisen viranomaisen on harkittava, onko hyväksyntätodistuksen voimassaolo keskeytettävä, onko todistusta rajoitettava tai onko se peruutettava, jos lentopaikan pitäjä toteuttaa ennakkohyväksyntää edellyttäviä muutoksia ilman, että se on saanut a alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän.

f)

Jos muutokseen ei vaadita ennakkohyväksyntää, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava tiedot, jotka lentopaikan pitäjä on antanut ADR.OR.B.040 kohdan d alakohdan mukaisesti lähettämässään ilmoituksessa, sen varmistamiseksi, että nämä ovat sertifiointieritelmien ja muiden muutokseen sovellettavien vaatimusten mukaisia. Jos vaatimukset eivät täyty, toimivaltaisen viranomaisen on

1)

ilmoitettava lentopaikan pitäjälle vaatimustenvastaisuudesta ja vaadittava lisämuutoksia; ja

2)

tason 1 tai 2 poikkeamahavaintojen osalta toimittava kohdan ADR.AR.C.055 mukaisesti.

ADR.AR.C.050 Asematasovalvontapalvelujen tarjoajien ilmoitukset

a)

Saatuaan asematasovalvontapalvelujen tarjoajan ilmoituksen aikomuksesta tarjota kyseisiä palveluja lentopaikalla toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ilmoitus sisältää kaikki osassa ADR.OR vaaditut tiedot, ja ilmoitettava kyseiselle organisaatiolle ilmoituksen vastaanottamisesta.

b)

Jos ilmoitus ei sisällä vaadittuja tietoja tai sisältää tietoja, joka osoittaisivat, etteivät sovellettavat vaatimukset täyty, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asematasovalvontapalvelujen tarjoajalle ja lentopaikan pitäjälle vaatimusten täyttymättä jäämisestä ja vaadittava lisätietoja. Tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä asematasovalvontapalvelujen tarjoajalle ja lentopaikan pitäjälle tarkastus. Jos vaatimusten noudattamatta jättäminen varmistuu, toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä ADR.AR.C.055 kohdan mukaisiin toimiin.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä rekisteriä valvonnassaan olevien asematasovalvontapalvelujen tarjoajien ilmoituksista.

ADR.AR.C.055 Poikkeamahavainnot, huomautukset, korjaavat toimet ja toimenpiteet täytäntöönpanon varmistamiseksi

a)

Toimivaltaisella viranomaisella on oltava ADR.AR.C.005 kohdan a alakohdassa tarkoitettua valvontaa varten järjestelmä, jonka avulla analysoidaan poikkeamahavaintojen merkitys turvallisuuden kannalta.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tason 1 poikkeamahavainto, jos toiminnassa havaitaan sellainen merkittävä poikkeama lentopaikan sertifiointiperusteista, asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimuksista, lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan menettelyistä ja käsikirjoista, hyväksyntätodistuksen ehdoista tai todistuksesta taikka ilmoituksen sisällöstä, joka heikentää turvallisuutta tai vaarantaa vakavasti turvallisuutta.

Tason 1 poikkeamahavaintoja ovat muun muassa seuraavat:

1)

se, ettei toimivaltaiselle viranomaiselle ole annettu ADR.OR.C.015 kohdan mukaisesti pääsyä lentopaikalle ja lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan tiloihin normaalin toiminta-ajan puitteissa kahden kirjallisen pyynnön jälkeen;

2)

todistus on saatu tai pidetty voimassa toimitettuja asiakirjatodisteita väärentämällä;

3)

todistuksen väärinkäytöstä tai vilpillisestä käytöstä on olemassa todisteita; ja

4)

vastuullista johtajaa ei ole.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tason 2 poikkeamahavainto, jos toiminnassa havaitaan sellainen merkittävä poikkeama lentopaikan sertifiointiperusteista, asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimuksista, lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan menettelyistä ja käsikirjoista, hyväksyntätodistuksen ehdoista tai todistuksesta taikka ilmoituksen sisällöstä, joka voisi heikentää turvallisuutta tai mahdollisesti vaarantaa turvallisuutta.

d)

Kun poikkeamahavainto tehdään valvonnan yhteydessä tai muulla tavalla, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava havainnosta lentopaikan pitäjälle tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajalle kirjallisesti ja vaadittava toimia havaittujen puutteiden korjaamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä vaadittujen lisätoimien toteuttamista.

1)

Tehtyään tason 1 havainnon toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava viipymättä aiheellisia toimia kieltääkseen toiminnan tai rajoittaakseen sitä ja toteutettava tarvittaessa toimia hyväksyntätodistuksen tai ilmoituksen rekisteröinnin peruuttamiseksi taikka todistuksen tai ilmoituksen rajoittamiseksi tai sen voimassaolon keskeyttämiseksi kokonaan tai osittain poikkeamahavainnon laajuuden mukaan, kunnes lentopaikan pitäjä tai asematasovalvontapalvelujen tarjoaja on toteuttanut korjaavat toimet onnistuneesti.

2)

Tehtyään tason 2 poikkeamahavainnon toimivaltaisen viranomaisen on

a)

annettava lentopaikan pitäjälle tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajalle korjaavien toimien toteuttamiseen määräaika, joka esitetään toimintasuunnitelmassa ja vastaa poikkeamahavainnon luonnetta; ja

b)

arvioitava lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan ehdottama suunnitelma korjaavista toimenpiteistä ja niiden täytäntöönpanosta ja hyväksyttävä se, jos se vaikuttaa arvioinnin perusteella riittävältä puutteen (puutteiden) korjaamiseksi.

3)

Jos lentopaikan pitäjä tai asematasovalvontapalvelujen tarjoaja ei toimita hyväksyttävää korjaussuunnitelmaa tai toteuta korjaavia toimia toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tai pidentämän määräajan kuluessa, poikkeamahavainto on nostettava tasolle 1 ja toteutettava d alakohdan 1 alakohdan mukaiset toimet.

4)

Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä kirjaa kaikista poikkeamahavainnoista, jotka se on tehnyt, ja tarvittaessa toteuttamistaan toimenpiteistä täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä kaikista korjaavista toimista ja poikkeamahavaintojen johdosta toteutettujen toimien sulkemispäivämääristä.

e)

Tapauksissa, jotka eivät edellytä tason 1 tai tason 2 poikkeamahavaintoja, toimivaltainen viranomainen voi esittää huomautuksia.


(1)  EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23.


LIITE III

Organisaatioita koskevat vaatimukset – Lentopaikan pitäjät (Osa ADR.OR)

LUKU A – YLEISET VAATIMUKSET (ADR.OR.A)

ADR.OR.A.005 Soveltamisala

Tässä liitteessä vahvistetaan vaatimukset, joita seuraavien on noudatettava:

a)

lentopaikan pitäjä, johon sovelletaan asetusta (EY) N:o 216/2008 sertifioinnin, hallinnon, käsikirjojen ja muiden velvoitteiden osalta; ja

b)

asematasovalvontapalvelujen tarjoaja.

ADR.OR.A.010 Toimivaltainen viranomainen

Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa lentopaikka sijaitsee.

ADR.OR.A.015 Menetelmät vaatimusten täyttämiseksi

a)

Lentopaikan pitäjä tai asematasovalvontapalvelujen tarjoaja voi käyttää viraston hyväksymille vaatimusten täyttämisen menetelmille vaihtoehtoisia menetelmiä täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset.

b)

Jos lentopaikan pitäjä tai asematasovalvontapalvelujen tarjoaja haluaa käyttää viraston hyväksymille vaatimusten täyttämisen menetelmille vaihtoehtoista menetelmää täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset, sen on ennen menetelmän käyttöönottoa toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle täydellinen kuvaus vaihtoehtoisesta vaatimusten täyttämisen menetelmistä. Kuvaukseen on sisällyttävä käsikirjoihin ja menetelmiin mahdollisesti tarvittavat muutokset ja arviointi, jolla osoitetaan täytäntöönpanosääntöjen noudattaminen.

Lentopaikan pitäjä tai asematasovalvontapalvelujen tarjoaja voi ottaa nämä vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät käyttöön toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksynnän perusteella saatuaan tästä ADR.AR.A.015 kohdan d alakohdan mukaisen ilmoituksen.

c)

Jos lentopaikan pitäjä ei itse tarjoa asematasovalvontapalveluja, tällaisten palvelujen tarjoajien vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien käyttö a ja b alakohdan mukaisesti edellyttää myös ennakkohyväksyntää sen lentopaikan pitäjältä, jossa palvelut tarjotaan.

LUKU B – SERTIFIOINTI (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Lentopaikkojen ja lentopaikan pitäjien sertifiointivelvoitteet

Ennen lentopaikan toiminnan aloittamista tai, kun 5 artiklan mukainen poikkeus on peruutettu, lentopaikan pitäjän on saatava toimivaltaiselta viranomaiselta siihen sovellettavat todistukset.

ADR.OR.B.015 Todistuksen hakeminen

a)

Todistusta on haettava toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla.

b)

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

1)

hakijan virallinen nimi ja toiminimi, käyntiosoite ja postiosoite;

2)

tiedot seuraavista:

i)

lentopaikan sijainti;

ii)

lentopaikalla harjoitettavan toiminnan tyyppi; ja

iii)

lentopaikan suunnittelu, tilat ja varustus viraston vahvistamien sovellettavien sertifiointieritelmien mukaisesti;

3)

ehdotetut poikkeukset viraston vahvistamista sovellettavista sertifiointieritelmistä;

4)

asiakirjat, joilla osoitetaan, kuinka hakija noudattaa sovellettavia vaatimuksia, jotka on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä. Kyseisissä asiakirjoissa on kuvattava lentopaikan toimintakäsikirjaan sisältyvä menettely niiden muutosten toteuttamiseksi, joiden osalta ei vaadita ennakkohyväksyntää, ja niistä ilmoittamiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle; tähän menettelyyn myöhemmin tehtäviin muutoksiin on saatava toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntä;

5)

todisteet resurssien riittävyydestä lentopaikan toiminnan harjoittamiseen sovellettavien vaatimusten mukaisesti;

6)

dokumentoidut todisteet, jotka osoittavat, että hakija on lentopaikan omistaja ja/tai maanomistaja;

7)

vastuullisen johtajan ja muiden ADR.OR.D.015 kohdan mukaisesti nimettyjen vastuuhenkilöiden nimet ja tarvittavat tiedot heistä; ja

8)

jäljennös ADR.OR.E.005 kohdan mukaisesti vaaditusta lentopaikan toimintakäsikirjasta.

c)

Jos toimivaltainen viranomainen sen hyväksyy, 7 ja 8 kohdan mukaiset tiedot voidaan toimittaa toimivaltaisen viranomaisen määrittämänä myöhempänä ajankohtana mutta ennen todistuksen myöntämistä.

ADR.OR.B.025 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

a)

Lentopaikan pitäjän on

1)

suoritettava ja dokumentoitava kaikki tarvittavat toimet, tarkastukset, testit, turvallisuusarvioinnit tai harjoitukset ja osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, että

i)

ilmoitettuja sertifiointiperusteita, muutokseen sovellettavia sertifiointieritelmiä, asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä sekä asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimuksia noudatetaan;

ii)

lentopaikalla, sen esterajoitus- ja estesuojauspinnoilla ja muilla lentopaikkaan kuuluvilla alueilla ei ole piirteitä tai ominaisuuksia, joiden vuoksi toiminta ei olisi turvallista; ja

iii)

lentopaikan lentomenetelmät on hyväksytty;

2)

esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle, millä tavoin vaatimusten täyttyminen on osoitettu; ja

3)

ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, että se on täyttänyt 1 kohdan a alakohdan vaatimukset.

b)

Lentopaikan pitäjän on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla asiaan liittyvät tiedot, myös piirrokset, tarkastus-, testaus- ja muut asiaan liittyvät raportit, ADR.OR.D.035 kohdan mukaisesti ja toimitettava ne pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle.

ADR.OR.B.030 Hyväksyntätodistusten ehdot ja todistuksen haltijan oikeudet

Lentopaikan pitäjän on noudatettava hyväksyntätodistuksen liitteenä olevissa ehdoissa määritettyjä oikeuksia ja toiminnan laajuutta.

ADR.OR.B.035 Hyväksyntätodistuksen voimassa pitäminen

a)

Todistus pysyy voimassa edellyttäen, että

1)

lentopaikan pitäjä täyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset sekä sertifiointiperusteet ottaen huomioon ADR.OR.C.020 kohdassa esitetyt havaintojen käsittelyä koskevat säännökset;

2)

toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy lentopaikan pitäjän organisaatioon ADR.OR.C.015 kohdan mukaisesti, jotta se voi todeta asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten edelleen täyttyvän; ja

3)

todistusta ei luovuteta tai peruuteta.

b)

Kun hyväksyntätodistus peruutetaan tai luovutetaan, se on palautettava viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

ADR.OR.B.037 Asematasovalvontapalvelujen tarjoajan ilmoituksen voimassa pitäminen

Asematasovalvontapalvelujen tarjoajan ADR.OR.B.060 kohdan mukaisesti antama ilmoitus pysyy voimassa edellyttäen, että

a)

asematasovalvontapalvelujen tarjoaja ja sen tilat ja välineet täyttävät asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset ottaen huomioon ADR.OR.C.020 kohdassa esitetyt havaintojen käsittelyä koskevat säännökset;

b)

toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy asematasovalvontapalvelujen tarjoajan organisaatioon ADR.OR.C.015 kohdan mukaisesti, jotta se voi todeta asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten edelleen täyttyvän; ja

c)

tällaisten palvelujen tarjoaja ei peruuta ilmoitusta tai toimivaltainen viranomainen ei peruuta ilmoituksen rekisteröintiä.

ADR.OR.B.040 Muutokset

a)

Kaikki muutokset, jotka

1)

vaikuttavat hyväksyntätodistuksen ehtoihin, sen sertifiointiperusteisiin ja turvallisuuden kannalta kriittisiin lentopaikan laitteisiin; tai

2)

vaikuttavat merkittävästi ADR.OR.D.005 kohdan b alakohdassa vaadittuun lentopaikan pitäjän hallintojärjestelmään,

edellyttävät toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää.

b)

Lentopaikan pitäjän on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta hyväksyntää ja saatava se kaikkiin muihin muutoksiin, joihin vaaditaan ennakkohyväksyntä asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

c)

Edellä a tai b alakohdan mukaista muutosta koskeva hakemus on jätettävä ennen tällaisten muutosten tekemistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi todeta, että asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset edelleen täyttyvät, ja tarvittaessa muuttaa hyväksyntätodistusta ja sen liitteenä olevia ehtoja.

Muutos voidaan toteuttaa vasta, kun toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu virallinen hyväksyntä ADR.AR.C.040 kohdan mukaisesti.

Muutosten aikana lentopaikan pitäjän on toimittava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien edellytysten mukaisesti.

d)

Muutokset, joiden osalta ei vaadita ennakkohyväksyntää, on toteutettava ja niistä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän hyväksymää, ADR.AR.C.035 kohdan h alakohdan mukaista menettelyä noudattaen.

e)

Lentopaikan pitäjän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiaankuuluvat asiakirjat f alakohdan ja ADR.OR.E.005 kohdan mukaisesti.

f)

Lentopaikan pitäjän, joka ehdottaa hallintojärjestelmäänsä, sellaisena kuin se on määritelty ADR.OR.D.005 kohdassa, lentopaikkaa tai sen toimintaa, organisaatiota tai hallintojärjestelmää koskevaa muutosta, on

1)

määritettävä asianosaisten väliset riippuvuudet sekä suunniteltava ja suoritettava turvallisuusarviointi yhteistyössä kyseisten organisaatioiden kanssa;

2)

yhdenmukaistettava systemaattisesti oletukset ja toimenpiteet riskien vähentämiseksi kaikkien niiden kanssa, joita asia koskee;

3)

varmistettava, että muutoksesta tehdään kattava arvio, tarvittava vuorovaikutus mukaan luettuna; ja

4)

varmistettava, että täydelliset ja voimassa olevat perustelut, todisteet ja turvallisuusperusteet laaditaan ja ne dokumentoidaan turvallisuusarvioinnin tueksi ja että muutos tukee turvallisuuden parantamista, aina kun se on kohtuudella mahdollista.

ADR.OR.B.050 Viraston sertifiointieritelmien jatkuva noudattaminen

Viraston vahvistamien sertifiointieritelmien muututtua lentopaikan pitäjän on

a)

selvitettävä, mitä sertifiointieritelmiä lentopaikkaan sovelletaan; ja

b)

tarvittaessa käynnistettävä muutosmenettely ADR.OR.B.040 kohdan mukaisesti ja toteutettava tarvittavat muutokset lentopaikalla.

ADR.OR.B.060 Asematasovalvontapalvelujen tarjoajien ilmoitukset

a)

Asematasovalvontapalvelujen tarjoajan, joka on osoittanut valmiutensa ja menetelmänsä täyttää näiden palvelujen tarjoamiseen liittyvät velvoitteet, on sen jälkeen, kun lentopaikan pitäjän kanssa on tehty sopimus näiden palvelujen tarjoamisesta lentopaikalla,

1)

toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki merkitykselliset tiedot ja ilmoitettava, että se täyttää kaikki asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen sovellettavat vaatimukset käyttäen toimivaltaisen viranomaisen laatimaa lomaketta;

2)

toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle luettelo vaihtoehtoisista vaatimusten täyttämisen menetelmistä ADR.OR.A.015 kohdan b alakohdan mukaisesti;

3)

toimittava jatkuvasti sovellettavien vaatimusten ja ilmoituksessa antamiensa tietojen mukaisesti;

4)

ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista muutoksista ilmoitukseensa tai vaatimusten täyttämisen menetelmiinsä antamalla muutetun ilmoituksen; ja

5)

tarjottava palvelujaan lentopaikan toimintakäsikirjan mukaisesti ja noudatettava kaikkia siinä olevia määräyksiä.

b)

Ennen tällaisten palvelujen tarjoamisen lopettamista asematasovalvontapalvelujen tarjoajan on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja lentopaikan pitäjälle.

ADR.OR.B.065 Toiminnan lopettaminen

Lentopaikan pitäjä, joka aikoo lopettaa lentopaikan toiminnan, on

a)

ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle niin pian kuin mahdollista;

b)

toimitettava tieto asianomaiselle ilmailutiedotuspalvelun tarjoajalle;

c)

luovutettava hyväksyntätodistus toimivaltaiselle viranomaiselle heti toiminnan päättymisen jälkeen; ja

d)

varmistettava, että on toteutettu aiheelliset toimenpiteet, jotta ilma-alukset eivät käyttäisi lentopaikkaa erehdyksessä, ellei toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt lentopaikan käyttämistä muihin tarkoituksiin.

LUKU C – LENTOPAIKAN PITÄJÄN LISÄVELVOLLISUUDET (ADR.OR.C)

ADR.OR.C.005 Lentopaikan pitäjän velvollisuudet

a)

Lentopaikan pitäjä on vastuussa lentopaikan turvallisesta toiminnasta ja kunnossapidosta seuraavien säännösten mukaisesti:

1)

asetus (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöt;

2)

lentopaikan hyväksyntätodistuksen ehdot;

3)

lentopaikan toimintakäsikirjan sisältö; ja

4)

muut lentopaikalla käytettävissä olevien lentopaikan laitteiden käsikirjat soveltuvin osin.

b)

Lentopaikan pitäjän on suoraan tai koordinoimalla järjestelyt seuraavia palveluja tarjoavien vastuuyksiköiden kanssa varmistettava, että

1)

lennonvarmistuspalveluja tarjotaan lentopaikan liikennettä ja toimintaolosuhteita vastaavalla tasolla; ja

2)

lentomenetelmät suunnitellaan ja pidetään yllä sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

c)

Lentopaikan pitäjän on oltava yhteydessä toimivaltaiseen viranomaiseen sen varmistamiseksi, että ilma-alusten turvallisuuden kannalta asiaankuuluvat tiedot sisältyvät lentopaikan toimintakäsikirjaan ja julkaistaan tarvittaessa. Näihin sisältyvät

1)

myönnetyt vapautukset tai poikkeukset sovellettavista vaatimuksista;

2)

säännökset, joiden osalta toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vastaavan turvallisuustason sertifiointiperusteiden osana; ja

3)

lentopaikan käyttöä koskevat erityisehdot ja rajoitukset.

d)

Jos lentopaikalla syntyy turvallisuutta vaarantava tilanne, lentopaikan pitäjän on ilman aiheetonta viivytystä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät ilma-alukset käytä niitä lentopaikan osia, joiden on todettu vaarantavan turvallisuutta.

ADR.OR.C.015 Pääsy tiloihin ja asiakirjojen tarkastelu

Sen määrittämiseksi, täyttyvätkö asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset, lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan on annettava kaikille toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamille henkilöille pääsy

a)

tiloihin, asiakirjoihin, kirjanpitoon, tietoihin, menettelyihin tai muuhun sertifiointia tai ilmoitusta edellyttävän toiminnan kannalta olennaiseen aineistoon, riippumatta siitä, onko toimintaa annettu sopimuksella toisen tehtäväksi; ja

b)

suoritettava tai todistettava kaikki toimivaltaisen viranomaisen tarpeellisina pitämät toimet, tarkastukset, testit, arvioinnit tai harjoitukset.

ADR.OR.C.020 Poikkeamahavainnot ja korjaavat toimenpiteet

Saatuaan poikkeamahavaintoja koskevan ilmoituksen lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan on

a)

määritettävä vaatimusten täyttymättä jäämisen perimmäinen syy;

b)

tehtävä suunnitelma korjaavista toimista; ja

c)

osoitettava korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla kyseisen viranomaisen kanssa sovitun ajanjakson aikana ADR.AR.C.055 kohdan d alakohdan mukaisesti.

ADR.OR.C.025 Välitön reagointi turvallisuusongelmaan – turvallisuusmääräysten noudattaminen

Lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan on toteutettava kaikki toimivaltaisen viranomaisen ADR.AR.A.030 kohdan c alakohdan ja ADR.AR.A.040 kohdan mukaisesti määräämät turvallisuustoimenpiteet, turvallisuusmääräykset mukaan luettuina.

ADR.OR.C.030 Poikkeamien ilmoittaminen

a)

Lentopaikan pitäjän ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajan on ilmoitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 996/2010 (1) ja direktiivissä 2003/42/EY määritellyistä onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista toimivaltaiselle viranomaiselle ja muille organisaatioille, joille niistä on lentopaikan sijaintivaltion vaatimuksen mukaan ilmoitettava.

b)

Lentopaikan pitäjän on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja lentopaikan laitteiden suunnittelusta vastaavalle organisaatiolle toimintahäiriöistä, teknisistä vioista, teknisten rajoitusten ylittymisestä, poikkeamista tai muista epätavallisista seikoista, jotka ovat vaarantaneet tai olisivat voineet vaarantaa turvallisuutta mutta eivät ole johtaneet onnettomuuteen tai vakavaan vaaratilanteeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan säännösten soveltamista.

c)

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla, ja niihin on sisällyttävä kaikki lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan tiedossa olevat tilanteeseen liittyvät tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 996/2010, direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 (2) ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 (3) säännösten soveltamista.

d)

Ilmoitukset on tehtävä niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ja joka tapauksessa 72 tunnin kuluessa siitä, kun lentopaikan pitäjä tai asematasovalvontapalvelujen tarjoaja on havainnut ilmoituksen aiheena olevan tilanteen, elleivät poikkeukselliset olosuhteet tätä estä.

e)

Lentopaikan pitäjän tai asematasovalvontapalvelujen tarjoajan on tarvittaessa laadittava seurantaraportti yksityiskohtaisista toimista, joita se aikoo toteuttaa estääkseen vastaavanlaiset tapaukset jatkossa, heti kun kyseiset toimet on määritetty. Raportti on laadittava toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla.

ADR.OR.C.040 Paloturvallisuus

Lentopaikan pitäjän on laadittava menetelmät, joilla kielletään

a)

tupakointi kenttäalueella ja lentopaikan muilla toiminta-alueilla tai niillä lentopaikan alueilla, joissa varastoidaan polttoainetta tai muita herkästi syttyviä aineita;

b)

avoimen liekin polttaminen tai sellaisen toiminnan harjoittaminen, joka saattaisi aiheuttaa palovaaran seuraavilla alueilla:

1)

lentopaikan alueet, joissa varastoidaan polttoainetta tai muita herkästi syttyviä aineita;

2)

kenttäalue tai muu lentopaikan toiminta-alue, jollei lentopaikan pitäjä ole antanut toimintaan lupaa.

ADR.OR.C.045 Alkoholin, psykoaktiivisten aineiden ja lääkkeiden käyttö

a)

Lentopaikan pitäjän on laadittava menettelyt, jotka koskevat seuraavien henkilöiden alkoholin, psykoaktiivisten aineiden ja lääkkeiden kulutusta:

1)

lentopaikan toimintaan, pelastus- ja palontorjuntatoimiin ja kunnossapitoon osallistuva henkilöstö;

2)

kenttäalueella ja lentopaikan muilla toiminta-alueilla ilman saattajaa toimivat henkilöt.

b)

Näihin menettelyihin on sisällyttävä vaatimukset, joiden mukaan tällaiset henkilöt

1)

eivät saa käyttää alkoholia työjaksonsa aikana;

2)

eivät saa hoitaa tehtäviään seuraavien aineiden vaikutuksen alaisena:

i)

alkoholi tai jokin psykoaktiivinen aine; tai

ii)

mikä tahansa lääke, joka voi vaikuttaa henkilön toimintakykyyn turvallisuutta heikentävällä tavalla.

LUKU D – HALLINTO (ADR.OR.D)

ADR.OR.D.005 Hallintojärjestelmä

a)

Lentopaikan pitäjän on otettava käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän sisältävä hallintojärjestelmä ja pidettävä sitä yllä.

b)

Hallintojärjestelmään on kuuluttava

1)

selvästi määritellyt vastuut ja velvollisuudet lentopaikan pitäjän koko organisaatiossa, mukaan luettuna ylimmän johdon välitön vastuu turvallisuudesta;

2)

vastuullisen johtajan allekirjoittama kuvaus lentopaikan pitäjän yleisistä turvallisuuteen liittyvistä toimintalinjoista ja periaatteista (turvallisuuspolitiikka);

3)

järjestelmällinen prosessi, jolla varmistetaan, että toiminnassa esiintyvät vaaratekijät tunnistetaan;

4)

järjestelmällinen prosessi, jolla varmistetaan lentopaikan toiminnan turvallisuuteen liittyvien riskien analysointi, arviointi ja lieventäminen;

5)

keinot, joilla todennetaan lentopaikan pitäjän organisaation turvallisuustaso suhteessa turvallisuusjohtamisjärjestelmän turvallisuutta koskeviin suorituskykyindikaattoreihin ja -tavoitteisiin, ja varmistetaan riskien hallinnan tehokkuus;

6)

järjestelmällinen prosessi, jolla

i)

tunnistetaan sellaiset muutokset lentopaikan pitäjän organisaatiossa, hallintojärjestelmässä, lentopaikalla tai sen toiminnassa, jotka voivat vaikuttaa vakiintuneisiin prosesseihin, menettelyihin ja palveluihin;

ii)

kuvataan turvallisuustason varmistavat järjestelyt ennen muutosten toteuttamista; ja

iii)

poistetaan tai muutetaan riskinhallintatoimia, jotka eivät ole enää tarpeen tai tehokkaita toimintaympäristön muutosten vuoksi;

7)

järjestelmällinen prosessi a alakohdassa tarkoitetun hallintojärjestelmän tarkistamista, turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimukset alittaneen toiminnan syiden selvittämistä, puutteellisen toiminnan vaikutusten määrittämistäi ja sen syiden poistamista tai lieventämistä varten;

8)

turvallisuuskoulutusohjelma, jolla varmistetaan, että lentopaikan toimintaan, pelastus- ja palontorjuntatoimiin, kunnossapitoon ja hallintoon osallistuva henkilöstö on koulutettu ja pätevä hoitamaan turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaiset tehtävät;

9)

järjestelmälliset keinot turvallisuusasioista tiedottamiseen, joilla varmistetaan, että henkilöstö on täysin tietoinen turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, välitetään turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot ja selitetään, miksi tietyt turvallisuustoimet toteutetaan ja miksi turvallisuusmenettelyjä otetaan käyttöön tai niihin tehdään muutoksia;

10)

turvallisuusjohtamisjärjestelmän koordinointi lentopaikan valmiussuunnitelman kanssa; lentopaikan valmiussuunnitelman koordinointi niiden organisaatioiden valmiussuunnitelmien kanssa, joiden kanssa sillä on rajapinta lentopaikkapalveluja tarjottaessa; ja

11)

järjestelmällinen prosessi, jolla valvotaan, että organisaatio täyttää asiaankuuluvat vaatimukset.

c)

Lentopaikan pitäjän on dokumentoitava kaikki hallintojärjestelmän keskeiset prosessit.

d)

Hallintojärjestelmän on oltava oikeasuhtainen organisaation kokoon ja toimintaan nähden, kun otetaan huomioon tähän toimintaan liittyvät vaarat ja riskit.

e)

Jos lentopaikan pitäjällä on hyväksyntätodistus myös lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseen, sen on varmistettava, että hallintojärjestelmä kattaa kaikki todistusten kattamat toiminnot.

ADR.OR.D.007 Ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen hallinta

a)

Lentopaikan pitäjän on hallintojärjestelmänsä osana otettava käyttöön ja pidettävä yllä laadunhallintajärjestelmä, joka kattaa

1)

sen ilmailutietoihin liittyvän toiminnan; ja

2)

sen ilmailutiedotuksen tarjoamisen.

b)

Lentopaikan pitäjän on määriteltävä menettelyt, joilla turvallisuuden ja tietoturvan hallintaa koskevat tavoitteet saavutetaan seuraavien suhteen:

1)

ilmailutietoihin liittyvä toiminta; ja

2)

ilmailutiedotuksen tarjoaminen.

ADR.OR.D.010 Alihankinta

a)

Alihankinnalla tarkoitetaan kaikkea lentopaikan pitäjälle hyväksyntätodistuksen ehtojen mukaan kuuluvaa toimintaa, jonka suorittaa joko toinen tällaiseen toimintaan sertifioitu organisaatio tai muu kuin sertifioitu organisaatio alihankintatyön teettävän lentopaikan pitäjän hyväksynnän nojalla. Kun lentopaikan pitäjä teettää osan toiminnastaan alihankintana tai ostopalveluna, sen on varmistettava, että alihankitut tai ostetut palvelut tai laitteet tai järjestelmät ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia.

b)

Kun lentopaikan pitäjä tekee osasta toimintaansa alihankintasopimuksen sellaisen organisaation kanssa, jota ei ole sertifioitu tämän osan mukaisesti harjoittamaan kyseistä toimintaa, alihankintatyön tekevä organisaatio toimii lentopaikan pitäjän hyväksynnän nojalla. Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy alihankintatyötä tekevään organisaatioon, jotta se voi todeta sovellettavien vaatimusten edelleen täyttyvän.

ADR.OR.D.015 Henkilöstövaatimukset

a)

Lentopaikan pitäjän on nimettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa, että kaikki toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Vastuullinen johtaja vastaa tehokkaan hallintojärjestelmän perustamisesta ja ylläpitämisestä.

b)

Lentopaikan pitäjän on nimettävä henkilöt, jotka vastaavat hallinnosta ja valvonnasta seuraavilla aloilla:

1)

lentopaikan operatiiviset palvelut; ja

2)

lentopaikan kunnossapito.

c)

Lentopaikan pitäjän on nimettävä henkilö tai henkilöryhmä, joka vastaa turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämisestä, ylläpidosta ja päivittäisestä hallinnoinnista.

Näiden henkilöiden on toimittava muista organisaatiossa toimivista johtajista riippumattomasti, heillä on oltava suora yhteys vastuulliseen johtajaan ja tarkoituksenmukaiseen turvallisuuskysymysten hallintoon ja heidän on vastattava toiminnastaan vastuulliselle johtajalle.

d)

Lentopaikan pitäjällä on oltava riittävä ja pätevä henkilöstö, jolla on vaadittava kelpoisuus suunniteltujen tehtävien ja toimintojen suorittamiseen sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

e)

Lentopaikan pitäjän on nimettävä riittävä määrä esimiehiä hoitamaan määrättyjä tehtäviä ja velvollisuuksia ottaen huomioon organisaation rakenne ja palveluksessa olevan henkilöstön määrä.

f)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että lentopaikan toimintaan, kunnossapitoon ja hallintoon osallistuvalla henkilöstöllä on koulutusohjelman mukainen riittävä koulutus.

ADR.OR.D.017 Koulutus- ja pätevyyden arviointiohjelmat

a)

Lentopaikan pitäjän on laadittava ja pantava täytäntöön lentopaikan toimintaan, kunnossapitoon ja hallintoon osallistuvan henkilöstön koulutussuunnitelma.

b)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että kenttäalueella tai lentopaikan muilla toiminta-alueilla ilman saattajaa toimivilla henkilöillä on riittävä koulutus.

c)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että a ja b alakohdassa tarkoitetut henkilöt ovat osoittaneet valmiutensa heille annettujen tehtävien hoitamiseen sopivin välein järjestettävässä pätevyyden arvioinnissa, jotta varmistetaan jatkuva pätevyys.

d)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että

1)

koulutussuunnitelman toteuttamisessa käytetään riittävän päteviä ja kokeneita kouluttajia ja arvioijia; ja

2)

koulutusta varten on käytössä sopivat tilat ja järjestelyt.

e)

Lentopaikan pitäjän on

1)

pidettävä asianmukaista kirjaa pätevyydestä, koulutuksesta ja pätevyyden arvioinneista tämän vaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi;

2)

annettava pyynnöstä henkilöstön saataville asianosaista koskevat asiakirjat; ja

3)

annettava toisen työnantajan palvelukseen siirtyneen henkilön tiedot pyynnöstä uuden työnantajan saataville.

ADR.OR.D.020 Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset

a)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että sen oman henkilöstön tai sellaisten kolmansien osapuolten henkilöstön, joiden kanssa se on tehnyt lentopaikan toimintaa ja kunnossapitoa koskevan sopimuksen, käytössä on riittävät ja asianmukaiset tilat ja välineet.

b)

Lentopaikan pitäjän on vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön mukaisesti osoitettava ne alueet lentopaikalla, jotka soveltuvat lentopaikan kautta kuljetettavien vaarallisten aineiden varastointiin.

ADR.OR.D.025 Koordinointi muiden organisaatioiden kanssa

Lentopaikan pitäjän on

a)

varmistettava, että lentopaikan hallintojärjestelmässä käsitellään koordinointia muiden lentopaikalla toimivien tai palveluja tarjoavien organisaatioiden turvallisuusmenettelyjen kanssa ja sillä on rajapinta niihin; ja

b)

varmistettava, että kyseisillä organisaatioilla on käytössään turvallisuusmenettelyt, jotta asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen sekä lentopaikan toimintakäsikirjan vaatimukset täyttyvät.

ADR.OR.D.027 Turvallisuusohjelmat

Lentopaikan pitäjän on

a)

laadittava, johdettava ja toteutettava ohjelmia, joilla edistetään turvallisuutta ja turvallisuuden kannalta merkittävien tietojen vaihtoa; ja

b)

kannustettava lentopaikalla toimivia tai palveluja tarjoavia organisaatioita osallistumaan tällaisiin ohjelmiin.

ADR.OR.D.030 Turvallisuusilmoitusjärjestelmä

a)

Lentopaikan pitäjän on lentopaikan turvallisuuden ja turvallisen käytön edistämiseksi laadittava ja pantava täytäntöön turvallisuusilmoitusjärjestelmä koko henkilöstölle ja kaikille organisaatioille, jotka toimivat tai tarjoavat palveluja lentopaikalla.

b)

Lentopaikan pitäjän on ADR.OR.D.005 kohdan b alakohdan 3 alakohdan mukaisesti

1)

edellytettävä, että a alakohdassa mainitut henkilöstö ja organisaatiot käyttävät turvallisuusilmoitusjärjestelmää, kun ne antavat pakollisia ilmoituksia onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista; ja

2)

huolehdittava, että turvallisuusilmoitusjärjestelmää voidaan käyttää vapaaehtoisiin ilmoituksiin toimintahäiriöistä, vioista ja turvallisuusriskeistä, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen.

c)

Turvallisuusilmoitusjärjestelmässä on suojattava ilmoituksen tekijän henkilöllisyystiedot, kannustettava vapaaehtoisten ilmoitusten tekemiseen ja siihen on kuuluttava mahdollisuus jättää ilmoituksia nimettömänä.

d)

Lentopaikan pitäjän on

1)

kirjattava kaikki ilmoitukset;

2)

analysoitava ja arvioitava ilmoitukset tarpeen mukaan, jotta turvallisuuspuutteisiin voidaan puuttua ja kehityssuuntaukset tunnistaa;

3)

varmistettava, että kaikki lentopaikalla toimivat tai palveluja tarjoavat organisaatiot, joilla on merkitystä havaitun turvallisuuspuutteen kannalta, osallistuvat näiden ilmoitusten analysointityöhön ja että kaikki esitetyt korjaavat ja/tai ehkäisevät toimenpiteet toteutetaan;

4)

tutkittava ilmoitukset, jos se on tarkoituksenmukaista; ja

5)

pidättäydyttävä syyllisten etsimisestä oikeudenmukaisten toimintatapojen periaatteiden mukaisesti.

ADR.OR.D.035 Tietojen tallentaminen

a)

Lentopaikan pitäjän on otettava käyttöön kaikki sen toiminnot kattava asianmukainen tietojen tallennusjärjestelmä, joka toteutetaan asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

b)

Tietojen tallennusmuoto on määritettävä lentopaikan toimintakäsikirjassa.

c)

Tiedot on säilytettävä siten, että ne ovat suojassa vahingoittumiselta, muutoksilta ja varkaudelta.

d)

Tiedot on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan, lukuun ottamatta seuraavia asiakirjoja, jotka on säilytettävä seuraavasti:

1)

lentopaikan sertifiointiperusteet, vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät ja lentopaikan tai lentopaikan pitäjän nykyinen hyväksyntätodistus (todistukset) todistuksen voimassaoloajan;

2)

järjestelyt muiden organisaatioiden kanssa niin kauan kuin ne ovat voimassa;

3)

lentopaikalla käytettävien lentopaikan laitteiden tai järjestelmien käsikirjat niin kauan kuin niitä käytetään lentopaikalla;

4)

turvallisuusarviointiraportit järjestelmän/menettelyn/toiminnan käyttöajan;

5)

henkilöstön koulutus- ja pätevyystiedot, terveydentilaa koskevat tiedot sekä tiedot pätevyyden arvioinneista tarvittaessa vähintään neljän vuoden ajan työsuhteen päättymisestä tai siihen asti, kun toimivaltainen viranomainen on auditoinut heidän toimialueensa; ja

6)

vaaratekijöiden rekisterin viimeisin versio.

e)

Tietoja tallennettaessa on noudatettava asiaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

LUKU E – LENTOPAIKAN TOIMINTAKÄSIKIRJA JA ASIAKIRJAT (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Lentopaikan toimintakäsikirja

a)

Lentopaikan pitäjän on laadittava lentopaikan toimintakäsikirja ja pidettävä sitä yllä.

b)

Toimintakäsikirjan sisällön on vastattava sertifiointiperusteita sekä soveltuvin osin tässä osassa ja osassa ADR.OPS asetettuja vaatimuksia, eikä se saa olla ristiriidassa hyväksyntätodistuksen ehtojen kanssa. Lentopaikan toimintakäsikirjassa on esitettävä kaikki lentopaikan ja sen laitteiden turvalliseen käyttöön, toimintaan ja kunnossapitoon tarvittavat tiedot sekä sen esterajoitus- ja estesuojauspinnat ja muut lentopaikkaan kuuluvat alueet tai siinä on viitattava näihin tietoihin.

c)

Lentopaikan toimintakäsikirja voidaan julkaista useassa osassa.

d)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että lentopaikan koko henkilöstöllä sekä kaikkien muiden asiaankuuluvien organisaatioiden koko henkilöstöllä on helposti saatavillaan ne lentopaikan toimintakäsikirjan osat, jotka koskevat heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan.

e)

Lentopaikan pitäjän on

1)

toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle lentopaikan toimintakäsikirjaan suunnitellut muutokset ja tarkistukset ennen niiden voimaantulopäivää niiltä osin, kuin niihin vaaditaan ennakkohyväksyntä ADR.OR.B.040 kohdan mukaisesti, ja varmistettava, etteivät ne tule voimaan, ennen kuin toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä on saatu; tai

2)

toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle etukäteen lentopaikan toimintakäsikirjaan suunnitellut muutokset ja tarkistukset ennen niiden voimaantulopäivää, jos ehdotettu lentopaikan toimintakäsikirjan muutos tai tarkistus edellyttää ADR.OR.B.040 kohdan d alakohdan and ADR.OR.B.015 kohdan b alakohdan mukaisesti vain toimivaltaiselle viranomaiselle annettua ilmoitusta.

f)

Sen estämättä, mitä e alakohdassa säädetään, jos muutoksia tai tarkistuksia on tehtävä turvallisuussyistä, ne voidaan julkaista ja niitä voidaan soveltaa välittömästi edellyttäen, että vaadittua hyväksyntää on haettu.

g)

Lentopaikan pitäjän on

1)

tarkistettava lentopaikan toimintakäsikirjan sisältöä ja varmistettava, että se on ajan tasalla ja sitä muutetaan tarvittaessa;

2)

sisällytettävä siihen kaikki toimivaltaisen viranomaisen vaatimat muutokset ja tarkistukset; ja

3)

annettava lentopaikan koko henkilöstölle ja muille asiaankuuluville organisaatioille tietoa muutoksista, jotka ovat näiden tehtävien ja velvollisuuksien kannalta olennaisia.

h)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että hyväksytyistä asiakirjoista otetut tiedot ja niihin tehdyt mahdolliset muutokset on toistettu oikein lentopaikan toimintakäsikirjassa. Tämä ei estä lentopaikan pitäjää julkaisemasta lentopaikan toimintakäsikirjassa tietoja ja menetelmiä, jotka johtavat suurempaan varmuuteen.

i)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että

1)

lentopaikan käsikirja on kirjoitettu kielellä, jonka toimivaltainen viranomainen hyväksyy; ja

2)

kaikki henkilöstön jäsenet osaavat lukea ja ymmärtävät kieltä, jolla ne lentopaikan toimintakäsikirjan ja muiden operatiivisten asiakirjojen osat, jotka ovat oleellisia heidän tehtäviensä ja velvollisuuksiensa hoitamisessa, on kirjoitettu.

j)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että lentopaikan toimintakäsikirja

1)

on lentopaikan vastuullisen johtajan allekirjoittama;

2)

painetaan tai on olemassa sähköisessä muodossa ja sitä on helppo muuttaa;

3)

sisältää versioiden hallintaa varten järjestelmän, jota käytetään ja joka on esitetty lentopaikan toimintakäsikirjassa; ja

4)

ottaa huomioon inhimillisiä tekijöitä koskevat periaatteet ja on järjestetty siten, että sen laatiminen, käyttö ja tarkistaminen on helppoa.

k)

Lentopaikan pitäjän on säilytettävä lentopaikalla vähintään yksi täydellinen ja ajantasainen jäljennös lentopaikan toimintakäsikirjasta ja annettava se toimivaltaisen viranomaisen saataville tarkastusta varten.

l)

Lentopaikan toimintakäsikirjan yleisrakenteen on oltava seuraava:

1)

Yleistä;

2)

Lentopaikan hallintojärjestelmä, pätevyys- ja koulutusvaatimukset;

3)

Lentopaikan tiedot;

4)

Lentopaikan tiedot, jotka on ilmoitettava ilmailutiedotuspalvelulle; ja

5)

Lentopaikan toimintamenetelmiä, laitteita ja turvallisuustoimenpiteitä koskevat tiedot.

ADR.OR.E.010 Asiakirjavaatimukset

a)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että käytettävissä ovat kaikki muut vaaditut asiakirjat ja niiden muutokset.

b)

Lentopaikan pitäjän on kyettävä jakamaan toimintaohjeet ja muut tiedot viipymättä.


(1)  EUVL L 295, 12.11.2010, s. 35.

(2)  EUVL L 294, 13.11.2007, s. 3.

(3)  EUVL L 295, 14.11.2007, s. 7.


LIITE IV

Toimintaa koskevat vaatimukset – Lentopaikat (Osa ADR.OPS)

LUKU A – LENTOPAIKAN TIEDOT (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Lentopaikan tiedot

Lentopaikan pitäjän on tarpeen mukaan

a)

määritettävä lentopaikkaa ja saatavilla olevia palveluja koskevat tiedot, dokumentoitava ne ja ylläpidettävä niitä;

b)

annettava lentopaikkaa ja saatavilla olevia palveluja koskevat tiedot käyttäjille ja asianomaisille ilmaliikennepalvelujen ja ilmailutiedotuspalvelujen tarjoajille.

ADR.OPS.A.010 Tietojen laatuvaatimukset

Lentopaikan pitäjällä on oltava viralliset järjestelyt sellaisten organisaatioiden kanssa, joiden kanssa se vaihtaa ilmailutietoja ja/tai ilmailutiedotusta.

a)

Lentopaikan pitäjän on annettava kaikki lentopaikkaa ja saatavilla olevia palveluja koskevat tiedot vaaditun laatuisina ja eheinä.

b)

Kun lentopaikkaa ja saatavilla olevia palveluja koskevat tiedot julkaistaan, lentopaikan pitäjän on

1)

seurattava lentopaikan pitäjältä peräisin olevia lentopaikkaa ja saatavilla olevia palveluja koskevia tietoja, joita asianomaiset ilmaliikennepalvelujen ja ilmailutiedotuspalvelun tarjoajat jakavat;

2)

ilmoitettava asianomaisille ilmailutiedotuspalvelun tarjoajille kaikista muutoksista, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että lentopaikan pitäjältä peräisin olevat tiedot lentopaikasta ja saatavilla olevista palveluista ovat oikeita ja täydellisiä;

3)

ilmoitettava asianomaisille ilmaliikennepalvelujen ja ilmailutiedotuspalvelun tarjoajille, jos lentopaikan pitäjältä saadut julkaistut tiedot ovat vääriä tai epätarkoituksenmukaisia.

ADR.OPS.A.015 Koordinointi lentopaikan pitäjien ja ilmailutiedotuspalvelujen tarjoajien välillä

a)

Sen varmistamiseksi, että ilmailutiedotuspalvelujen tarjoajat saavat tiedot, joiden avulla ne voivat tarjota lentojen valmistelun edellyttämiä ajantasaisia tietoja ja täyttää lennonaikaisten tietojen tarpeen, lentopaikan pitäjän on tehtävä järjestelyt, joilla se toimittaa asianmukaisille ilmailutiedotuspalvelun tarjoajille mahdollisimman nopeasti seuraavat tiedot:

1)

tiedot lentopaikan olosuhteista, vaurioituneiden ilma-alusten siirtämisestä, pelastus- ja palontorjuntapalveluista ja liukukulmavalojärjestelmistä;

2)

tiedot lentopaikkaan liittyvien tilojen, välineiden, palvelujen ja suunnistuslaitteiden toimintatilasta;

3)

muut tiedot, joilla katsotaan olevan toiminnan kannalta merkitystä.

b)

Ennen kuin lennonvarmistusjärjestelmään tehdään muutoksia, lentopaikan pitäjän on otettava asianmukaisesti huomioon aika, joka ilmailutiedotuspalveluissa tarvitaan asiaa koskevan tietoaineiston valmisteluun, tuottamiseen ja julkaisuun.

LUKU B – LENTOPAIKAN OPERATIIVISET PALVELUT, VARUSTUS JA LAITTEISTOT (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Palvelujen tarjoaminen

Lentopaikan pitäjän on tarjottava tämän liitteen B luvun mukaisia palveluja lentopaikalla suoraan tai välillisesti.

ADR.OPS.B.005 Lentopaikan valmiussuunnittelu

Lentopaikan pitäjällä on oltava lentopaikan valmiussuunnitelma, joka sen on pantava täytäntöön ja jonka on

a)

oltava oikeassa suhteessa lentopaikkatoimintoihin ja muuhun lentopaikalla harjoitettavaan toimintaan;

b)

mahdollistettava asianomaisten organisaatioiden välinen koordinointi lentopaikalla tai sen ympäristössä syntyneessä hätätilanteessa; ja

c)

sisällettävä menettelyt, joilla suunnitelmaa testataan määräajoin ja tuloksia tarkastellaan tehokkuuden parantamiseksi.

ADR.OPS.B.010 Pelastus- ja palontorjuntapalvelut

a)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että

1)

lentopaikalle on järjestetty pelastus- ja palontorjuntatehtäviin tarvittavat tilat ja välineet, laitteet ja palvelut;

2)

asianmukaiset laitteet, sammutusaineet ja riittävä määrä henkilöstöä on käytettävissä oikea-aikaisesti;

3)

pelastus- ja palontorjuntahenkilöstö on riittävästi koulutettua, varustettua ja pätevää toimimaan lentopaikkaympäristössä; ja

4)

jokainen pelastus- ja palontorjuntahenkilöstöön kuuluva henkilö, jota voidaan vaatia toimimaan ilmailuun liittyvissä hätätilanteissa, osoittaa säännöllisesti terveydentilansa olevan riittävä tehtäviensä suorittamiseen toiminnan luonne huomioon ottaen.

b)

lentopaikan pitäjän on laadittava ja pantava täytäntöön lentopaikan pelastus- ja palontorjuntapalveluihin osallistuvien henkilöiden koulutussuunnitelma;

c)

lentopaikan pitäjän on järjestettävä pätevyyden arvioinnit sopivin välein, jotta varmistetaan jatkuva pätevyys;

d)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että

1)

koulutussuunnitelman toteuttamisessa käytetään riittävän päteviä ja kokeneita kouluttajia ja arvioijia; ja

2)

koulutusta varten on käytössä sopivat tilat ja järjestelyt.

e)

Lentopaikan pitäjän on

1)

pidettävä asianmukaista kirjaa pätevyydestä, koulutuksesta ja pätevyyden arvioinneista tämän vaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi;

2)

annettava pyynnöstä henkilöstön saataville asianosaista koskevat asiakirjat; ja

3)

annettava toisen työnantajan palvelukseen siirtyneen henkilön tiedot uuden työnantajan saataville.

f)

Lentopaikan pelastus- ja palontorjuntapalvelujen suojelun tason tilapäinen heikentyminen odottamattomien tilanteiden vuoksi ei edellytä toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää.

ADR.OPS.B.015 Kenttäalueen ja siihen liittyvien tilojen ja välineiden seuranta ja tarkastaminen

a)

Lentopaikan pitäjän on seurattava kenttäalueen kuntoa ja siihen liittyvien tilojen ja välineiden toimintatilaa ja raportoitava lentotoiminnan kannalta merkittävistä asioista, olivatpa ne väliaikaisia tai pysyviä, asianomaisille ilmaliikennepalvelujen tarjoajille ja ilmailutiedotuspalvelujen tarjoajille.

b)

Lentopaikan pitäjän on säännöllisesti tarkastettava kenttäalue ja siihen liittyvät tilat ja välineet.

ADR.OPS.B.020 Luonnonvaraisten eläinten aiheuttamien vaarojen vähentäminen

Lentopaikan pitäjän on

a)

arvioitava luonnonvaraisista eläimistä johtuvat vaaratekijät lentopaikalla ja sen ympäristössä;

b)

otettava käyttöön keinot ja menettelyt, joilla minimoidaan riski luonnonvaraisten eläinten ja ilma-alusten yhteentörmäyksistä lentopaikalla; ja

c)

ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle, jos luonnonvaraisten eläinten arvioinnissa todetaan, että lentopaikan ympäristön olosuhteet saattavat edistää luonnonvaraisista eläimistä johtuvan ongelman syntyä.

ADR.OPS.B.025 Ajoneuvojen käyttö

Lentopaikan pitäjän on laadittava ja pantava täytäntöön menettelyt, jotka koskevat kaikkien kenttäalueella toimivien kuljettajien koulutusta, arviointia ja ajolupaa.

ADR.OPS.B.030 Maaliikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmä

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että lentopaikalla on maaliikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmä.

ADR.OPS.B.035 Toiminta talviolosuhteissa

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että laaditaan ja otetaan käyttöön menetelmät, joiden avulla toiminta lentopaikalla on turvallista talviolosuhteissa.

ADR.OPS.B.040 Toiminta yöllä

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että laaditaan ja otetaan käyttöön menetelmät, joiden avulla toiminta lentopaikalla on turvallista yöllä.

ADR.OPS.B.045 Toiminta huonossa näkyvyydessä

a)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että laaditaan ja otetaan käyttöön menetelmät, joiden avulla toiminta lentopaikalla on turvallista huonoissa näkyvyysolosuhteissa.

b)

Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät edellyttävät toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää.

ADR.OPS.B.050 Toiminta epäsuotuisissa sääolosuhteissa

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että laaditaan ja otetaan käyttöön menetelmät, joiden avulla toiminta lentopaikalla on turvallista epäsuotuisissa sääolosuhteissa.

ADR.OPS.B.055 Polttoaineen laatu

Lentopaikan pitäjän on tarkistettava, että polttoaineen varastoimiseen ja ilma-aluksille jakeluun osallistuvilla organisaatioilla on käytössään menettelyt, joiden avulla varmistetaan, että ilma-aluksiin toimitetaan puhdasta ja oikeanlaatuista polttoainetta.

ADR.OPS.B.065 Visuaaliset maalaitteet ja lentopaikan sähköjärjestelmät

Lentopaikan pitäjällä on oltava käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että lentopaikan visuaaliset maalaitteet ja sähköjärjestelmät toimivat tarkoituksenmukaisesti.

ADR.OPS.B.070 Lentopaikalla tehtävien töiden turvallisuus

a)

Lentopaikan pitäjän on laadittava ja otettava käyttöön menetelmät sen varmistamiseksi, että

1)

lentopaikalla tehtävät työt eivät vaikuta ilma-alusten turvallisuuteen; ja

2)

lentopaikan operatiivinen toiminta ei vaikuta lentopaikalla tehtävien töiden turvallisuuteen.

ADR.OPS.B.075 Lentopaikkojen suojaaminen

a)

Lentopaikan pitäjän on seurattava seuraavia seikkoja lentopaikalla ja sen ympäristössä:

1)

esterajoitus- ja estesuojauspinnat, jotka on vahvistettu sertifiointiperusteiden mukaisesti, sekä muut lentopaikkaan liittyvät pinnat, jotta lentopaikan pitäjä voi toimivaltansa rajoissa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet näiden pintojen ja alueiden ylittymiseen liittyvien riskien lieventämiseksi;

2)

esteiden merkitseminen ja valaistus, jotta lentopaikan pitäjä voi toimivaltansa rajoissa toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä; ja

3)

ihmisten toimintaan ja maankäyttöön liittyvät vaarat, jotta lentopaikan pitäjä voi toimivaltansa rajoissa toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä.

b)

Lentopaikan pitäjällä on oltava käytössään menettelyt, joiden avulla pyritään lieventämään sellaisia riskejä, jotka liittyvät esteisiin, rakennushankkeisiin ja muuhun seurattavilla alueilla tapahtuvaan toimintaan, joka voisi vaikuttaa ilma-alusten toiminnan turvallisuuteen lentopaikalla, sille saavuttaessa tai siltä lähdettäessä.

ADR.OPS.B.080 Ajoneuvojen ja muiden liikkuvien kohteiden merkinnät ja valaistus

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että lentopaikalla olevat ajoneuvot ja muut liikkuvat esineet, ilma-aluksia lukuun ottamatta, on merkitty ja valaistu, jos ajoneuvoja käytetään yöllä tai huonon näkyvyyden vallitessa. Ilma-alusten huoltolaitteille ja ajoneuvoille, joita käytetään ainoastaan asematasolla, voidaan myöntää poikkeus.

ADR.OPS.B.090 Lentopaikan käyttö suuremman koodikirjaimen ilma-aluksilla

a)

Lukuun ottamatta ilma-alusten hätätilanteita, lentoaseman pitäjä voi toimivaltaisen viranomaisen annettua ennakkohyväksyntänsä antaa luvan käyttää lentopaikkaa tai sen osia ilma-aluksille, joilla on hyväksyntätodistuksen ehdoissa määriteltyjä lentopaikan suunnitteluominaisuuksia suurempi koodikirjain.

b)

Edellä olevan a alakohdan noudattamisen osoittamiseen sovelletaan ADR.OR.B.040 kohdan säännöksiä.

LUKU C – LENTOPAIKAN KUNNOSSAPITO (ADR.OPS.C)

ADR.OPS.C.005 Yleistä

Lentopaikan pitäjän on laadittava ja pantava täytäntöön kunnossapito-ohjelma, johon kuuluu myös ennaltaehkäisevä kunnossapito tarvittaessa, jotta lentopaikan tilat ja välineet säilyvät sellaisina, että ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä V a vahvistetut keskeiset vaatimukset.

ADR.OPS.C.010 Päällystemateriaalit, muut pinnoitteet ja vedenpoisto

a)

Lentopaikan pitäjän on tarkastettava kaikkien kenttäalueiden pinnat, myös päällysteet (kiitotiet, rullaustiet ja asematasot), niiden lähialueet ja vedenpoisto arvioidakseen säännöllisesti niiden kuntoa lentopaikan ennalta ehkäisevän ja korjaavan kunnossapito-ohjelman osana.

b)

Lentopaikan pitäjän on

1)

pidettävä kaikki kenttäalueiden pinnat kunnossa siten, että poistetaan irtonaiset esineet/roskat, jotka voivat vahingoittaa ilma-alusta tai heikentää ilma-aluksen järjestelmien toimintaa;

2)

pidettävä kiitoteiden, rullausteiden ja asematasojen pinnat kunnossa siten, että vältetään haitallisten epätasaisuuksien syntyminen;

3)

toteutettava korjaavia kunnossapitotoimia, kun koko kiitotien tai sen osan kitkaominaisuudet jäävät puhtaina vähimmäiskitkatason alapuolelle. Näiden mittausten tiheyden on oltava riittävä, jotta kiitotien pinnan kitkaominaisuuksien kehitys voidaan määrittää.

ADR.OPS.C.015 Visuaaliset maalaitteet ja sähköjärjestelmät

Lentopaikan pitäjän on laadittava visuaalisten maalaitteiden ja sähköjärjestelmien korjaava ja ennalta ehkäisevä kunnossapitojärjestelmä ja varmistettava sen käyttöönotto, jotta varmistetaan valaistus- ja merkintäjärjestelmän käytettävyys, luotettavuus ja vaatimustenmukaisuus.