11.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/8


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 124/2014,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2014,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suurin osa päätöksessä 2013/255/YUTP säädetyistä toimenpiteistä pannaan täytäntöön neuvoston asetuksella (EU) N:o 36/2012 (2).

(2)

Neuvosto antoi 10 päivänä helmikuuta 2014 päätöksen 2014/74/YUTP (3) päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta.

(3)

Asetuksessa (EU) N:o 36/2012 olisi säädettävä lisäpoikkeuksesta, joka koskee varojen jäädyttämistä, jotta Syyrian valtion omistamien yhteisöjen tai Syyrian keskuspankin varoja tai taloudellisia resursseja voidaan vapauttaa Syyrian arabitasavallan puolesta Kemiallisten aseiden kieltojärjestölle (OPCW) suoritettaviin maksuihin OPCW:n tarkkailijaryhmän toimia ja Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamista varten.

(4)

Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen täytäntöön panemiseksi tarvitaan sen vuoksi unionin lainsäädäntöä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat sitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Asetus (EU) N:o 36/2012 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EU) N:o 36/2012 16 artiklan ensimmäiseen kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”i)

on tarkoitettu yksinomaan liitteissä II ja II a lueteltujen Syyrian valtion omistamien yhteisöjen tai Syyrian keskuspankin Syyrian arabitasavallan puolesta OPCW:lle suorittamiin maksuihin OPCW:n tarkkailijaryhmän toimia ja Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamista varten, mukaan lukien erityisesti maksut OPCW:n erityisrahastolle niitä toimia varten, joita tarvitaan Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseen Syyrian arabitasavallan alueen ulkopuolella.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 36/2012, annettu 18 päivänä tammikuuta 2012, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta (EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1).

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 63.