19.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/11


Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus

avoimuusrekisteristä unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN KOMISSIO, jäljempänä ’osapuolet’, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 11 artiklan 1 ja 2 kohdan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 295 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä yhdessä ’perussopimukset’,

ottavat huomioon, että Euroopan päättäjät eivät toimi erillään kansalaisyhteiskunnasta vaan käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa,

ottavat huomioon, että osapuolet ovat tarkastelleet uudelleen avoimuusrekisterin perustamisesta unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille 23 päivänä kesäkuuta 2011 tehdyllä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission sopimuksella (1) perustettua avoimuusrekisteriä, jäljempänä ’rekisteri’, sopimuksen 30 kohdan mukaisesti,

SOPIVAT SEURAAVAA:

I   REKISTERIN PERIAATTEET

1.   Rekisterin perustaminen ja ylläpito eivät vaikuta sääntöjen kehittämisestä edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä 8 päivänä toukokuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (2) ja Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä yhteisestä avoimuusrekisteristä 11 päivänä toukokuuta 2011 tehdyssä Euroopan parlamentin päätöksessä (3) esitettyihin tavoitteisiin.

2.   Rekisterin ylläpidossa noudatetaan unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten suhteellisuusperiaatetta ja syrjimättömyysperiaatetta.

3.   Rekisterin ylläpidossa kunnioitetaan Euroopan parlamentin jäsenten oikeuksia harjoittaa edustajantointaan rajoituksitta.

4.   Rekisterin ylläpidolla ei puututa osapuolten toimivaltuuksiin tai oikeuksiin eikä vaikuteta niiden organisatorisiin toimivaltuuksiin.

5.   Osapuolet pyrkivät kohtelemaan kaikkia samankaltaista toimintaa harjoittavia toimijoita samalla tavoin sekä tarjoamaan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien rekisteröinnille tasapuoliset edellytykset.

II   REKISTERIN RAKENNE

6.   Rekisterin rakenne on seuraava:

a)

rekisterin soveltamisalaa, sen kattamia toimintoja, määritelmiä, kannustimia ja poikkeuksia koskevat määräykset;

b)

rekisteröinnin piiriin kuuluvat ryhmät (liite I);

c)

rekisteröityviltä edellytettävät tiedot, mukaan lukien taloudellisten tietojen julkistamista koskevat vaatimukset (liite II);

d)

hyvä edunvalvontatapa (liite III);

e)

varoitus- ja valitusmenettelyt ja toimenpiteet, joita sovelletaan, jos hyvää edunvalvontatapaa ei noudateta, mukaan lukien varoituksia sekä valitusten tutkimista ja käsittelyä koskevat menettelyt (liite IV);

f)

käytännön tietoja rekisteröityneille sisältävät täytäntöönpano-ohjeet.

III   REKISTERIN SOVELTAMISALA

Rekisterin kattamat toiminnot

7.   Rekisterin soveltamisalaan kuuluvat 10, 11 ja 12 kohdassa tarkoitettuja toimintoja lukuun ottamatta kaikki toiminnot, joiden tarkoituksena on vaikuttaa suoraan tai välillisesti toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon ja päätöksentekoon unionin toimielimissä riippumatta toimintojen suorittamispaikasta sekä käytetyistä viestintäkanavista tai -tavoista, esimerkiksi ulkoistaminen, viestimet, sopimukset ammattivälittäjien kanssa, ajatushautomot, foorumit, kampanjat ja ruohonjuuritason aloitteet.

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’suoralla vaikuttamisella’ suoraa yhteydenpitoa unionin toimielimiin niihin vaikuttamiseksi tai muita tällaisten toimintojen johdosta toteutettavia toimia ja ’välillisellä vaikuttamisella’ vaikuttamista unionin toimielimiin viestinten, julkisen mielipiteen, konferenssien tai oheistapahtumien kaltaisia välillisiä kanavia käyttäen.

Näitä toimintoja ovat erityisesti

yhteydet unionin toimielinten jäseniin ja heidän avustajiinsa, virkamiehiin tai muuhun henkilöstöön;

kirjeiden, tiedotusaineiston tai keskusteluasiakirjojen ja kannanottojen laatiminen, levittäminen ja toimittaminen;

tilaisuuksien, kokousten, edistämistoimien, konferenssien tai oheistapahtumien järjestäminen, jos niihin on kutsuttu unionin toimielinten jäseniä ja heidän avustajiaan, virkamiehiä tai muuta henkilöstöä; sekä

vapaaehtoiset kannanotot sekä osallistuminen virallisiin kuulemisiin suunnitelluista unionin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävistä säädöksistä ja muista säädöksistä sekä osallistuminen muihin avoimiin kuulemisiin.

8.   Kaikkien organisaatioiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien, jotka harjoittavat rekisterin kattamaa toimintaa tai valmistelevat tällaista toimintaa, edellytetään rekisteröityvän oikeudellisesta asemastaan riippumatta.

Kaikki oikeudellista ja muuta asiantuntijaneuvontaa antavan välittäjän sopimuksesta suorittamat rekisterin kattamat toiminnot oikeuttavat sekä välittäjän että tämän asiakkaan rekisteröintiin. Näiden välittäjien on ilmoitettava kaikki asiakkaansa, joiden kanssa on tehty tällaiset sopimukset, sekä edustustoiminnasta saatavat tulot asiakasta kohti liitteessä II olevan II.C.2.b kohdan mukaisesti. Tämä vaatimus ei vapauta asiakkaita rekisteröitymästä ja sisällyttämästä omaan kustannusarvioonsa välittäjällä alihankintana teetettävien toimintojen kustannuksia.

Toiminnot, joita rekisteri ei kata

9.   Organisaatio on oikeutettu rekisteröitymään vain, jos se harjoittaa rekisterin kattamia toimintoja, joiden vuoksi se on ollut suoraan tai välillisesti yhteydessä unionin toimielimiin. Organisaatio, jonka ei katsota olevan oikeutettu rekisteröitymään, voidaan poistaa rekisteristä.

10.   Rekisteri ei kata toimintoja, jotka koskevat oikeudellista ja muuta asiantuntijaneuvontaa, jos:

niissä on kyse neuvonnasta ja yhteyksistä julkisiin elimiin, kun tarkoituksena on antaa asiakkaille tarkempia tietoja yleisestä oikeudellisesta tilanteesta tai heidän oikeudellisesta erityistilanteestaan taikka asiakkaiden neuvonta siitä, onko tietty oikeudellinen tai hallinnollinen toimi asianmukainen taikka nykyisen oikeudellisen ympäristön ja sääntely-ympäristön mukaan sallittu;

niissä on kyse asiakkaille annettavista neuvoista, kun tarkoituksena on auttaa heitä varmistamaan, että heidän toimintansa on sovellettavan lainsäädännön mukaista;

niissä on kyse asiakkaille laadituista analyyseista ja selvityksistä, jotka koskevat lainsäädännön tai sääntelyn muutosten mahdollista vaikutusta näiden oikeudelliseen tilanteeseen tai toiminta-alaan;

niissä on kyse edustuksesta sovittelu- tai välitysmenettelyssä, kun tarkoituksena on estää riita-asian vieminen tuomioistuimeen tai hallinnollisen elimen käsittelyyn; tai

ne liittyvät asiakkaan perusoikeuteen saada oikeudenmukainen oikeuskäsittely, mukaan lukien oikeus puolustautua hallinnollisessa menettelyssä, kuten toiminnot, joita harjoittavat lakimiehet tai muut niihin osallistuvat asiantuntijat.

Jos yritys ja sen neuvonantajat ovat osapuolena yksittäisessä oikeudellisessa tai hallinnollisessa asiassa tai menettelyssä, rekisteri ei kata kyseiseen asiaan tai menettelyyn suoraan liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena ei sellaisenaan ole voimassa olevien oikeudellisten puitteiden muuttaminen. Tätä alakohtaa sovelletaan kaikkiin liiketoiminta-aloihin unionissa.

Rekisteri kattaa kuitenkin seuraavat toiminnot, jotka koskevat oikeudellista ja muuta asiantuntijaneuvontaa, jos niiden tarkoituksena on vaikuttaa unionin toimielimiin, niiden jäseniin ja heidän avustajiinsa tai niiden virkamiehiin tai muuhun henkilöstöön:

edustus- tai välitystoiminta tuen tarjoamiseksi tai esimerkiksi vaikuttamismateriaalin tarjoaminen, mukaan lukien perustelut ja luonnosehdotukset; sekä

taktinen tai strateginen neuvonta, mukaan lukien sellaisten asioiden esille ottaminen, joiden sisällön ja joihin liittyvän yhteydenoton ajankohdan tarkoituksena on vaikuttaa unionin toimielimiin, niiden jäseniin ja heidän avustajiinsa tai niiden virkamiehiin tai muuhun henkilöstöön.

11.   Rekisteri ei kata toimintoja, jotka liittyvät työmarkkinaosapuolten (ammattiyhdistysten, työnantajajärjestöjen jne.) väliseen vuoropuheluun, kun työmarkkinaosapuolet hoitavat niille perussopimuksissa määrättyjä tehtäviä. Tätä kohtaa sovelletaan soveltuvin osin kaikkiin yhteisöihin, joille on perussopimuksissa nimenomaisesti annettu institutionaalisia tehtäviä.

12.   Rekisteri ei kata toimintoja, jotka toteutetaan vastauksena unionin toimielimen tai Euroopan parlamentin jäsenen suoraan ja yksilöityyn pyyntöön, kuten tapauskohtaisiin tai säännöllisiin tietopyyntöihin tai asiantuntemuksen tarjoamista koskeviin pyyntöihin.

Erityismääräykset

13.   Rekisteri ei koske kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä. Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen edustustojen tai oikeushenkilöiden, toimistojen ja verkostojen, jotka on perustettu edustamaan niitä unionin toimielimissä, sekä niiden yhdistysten edellytetään kuitenkin rekisteröityvän.

14.   Rekisteri ei koske poliittisia puolueita. Poliittisten puolueiden perustamien tai tukemien organisaatioiden, jotka harjoittavat rekisterin kattamaa toimintaa, edellytetään kuitenkin rekisteröityvän.

15.   Rekisteri ei koske jäsenvaltioiden valtionhallinnon yksiköitä, kolmansien maiden hallituksia, kansainvälisiä hallitustenvälisiä järjestöjä sekä niiden diplomaattiedustustoja.

16.   Alueellisten viranomaisten ja niiden edustustojen ei edellytetä rekisteröityvän, mutta ne voivat rekisteröityä niin halutessaan. Kaikkien yhdistysten tai verkostojen, jotka on perustettu edustamaan alueita kollektiivisesti, edellytetään rekisteröityvän.

17.   Muiden kuin 16 kohdassa tarkoitettujen valtiotasoa alemman hallintotason viranomaisten, kuten paikallis- ja kunnallisviranomaisten tai kaupunkien tai niiden edustustojen, yhdistysten tai verkostojen, edellytetään rekisteröityvän.

18.   Verkostojen, foorumien tai muiden yhteisen toiminnan muotojen, joilla ei ole oikeudellista asemaa tai oikeushenkilöyttä mutta jotka käytännössä pyrkivät vaikuttamaan järjestäytyneesti ja jotka harjoittavat rekisterin kattamaa toimintaa, edellytetään rekisteröityvän. Tällaisten yhteisen toiminnan muotojen jäsenten on nimettävä edustaja yhteyshenkilökseen, joka vastaa yhteyksistä avoimuusrekisterin yhteiseen sihteeristöön.

19.   Rekisteröintikelpoisuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnot, jotka kohdistuvat (suoraan tai välillisesti) unionin toimielimiin, virastoihin ja elimiin sekä niiden jäseniin ja heidän avustajiinsa, virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön. Tällaisia toimintoja eivät ole jäsenvaltioihin kohdistuvat toimet eivätkä etenkään niiden pysyviin edustustoihin Euroopan unionissa kohdistuvat toimet.

20.   Eurooppalaisia verkostoja, liittoja, yhdistyksiä tai foorumeita kannustetaan laatimaan jäsenilleen yleiset, helppotajuiset ohjeet, joissa yksilöidään rekisterin kattamat toiminnot. Niiden edellytetään julkistavan kyseiset ohjeet.

IV   REKISTERÖITYNEISIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

21.   Rekisteröitymällä organisaatiot ja ammatinharjoittajat

suostuvat siihen, että rekisteriin sisällyttämistä varten annetut tiedot ovat julkisia;

suostuvat noudattamaan liitteessä III olevaa hyvää edunvalvontatapaa ja toimittamaan tarvittaessa asianomaisia organisaatioita tai ammatinharjoittajia sitovien ammatillisten tapasääntöjen tekstin (4);

takaavat rekisteriin sisällyttämistä varten toimittamiensa tietojen paikkansapitävyyden ja suostuvat noudattamaan hallinnollisia pyyntöjä lisätietojen ja päivitysten toimittamiseksi;

hyväksyvät, että asianomaisia organisaatioita tai ammatinharjoittajia koskevat varoitukset ja valitukset käsitellään liitteessä III olevan hyvän edunvalvontatavan sääntöjen mukaisesti;

hyväksyvät toimenpiteet, joita kohdistetaan organisaatioihin tai ammatinharjoittajiin, jotka eivät noudata liitteessä III olevaa hyvää edunvalvontatapaa, ja hyväksyvät, että liitteessä IV määrättyjä toimenpiteitä voidaan soveltaa asianomaisiin organisaatioihin tai ammatinharjoittajiin, jos nämä eivät noudata hyvää edunvalvontatapaa;

panevat merkille, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (5) mukaisesti osapuolet saattavat joutua antamaan pyynnöstä tietoja kirjeenvaihdosta ja muista asiakirjoista, jotka liittyvät rekisteröityneiden toimintaan.

V   TÄYTÄNTÖÖNPANO

22.   Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteerit ovat vastuussa järjestelmän valvonnasta ja kaikista sen toimintaan liittyvistä keskeisistä toiminnallisista näkökohdista, ja he toteuttavat yhteisymmärryksessä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

23.   Vaikka järjestelmää ylläpidetään yhteisesti, osapuolet voivat vapaasti käyttää rekisteriä riippumattomasti omiin erityistarkoituksiinsa.

24.   Järjestelmän täytäntöönpanemiseksi Euroopan parlamentin ja Euroopan komission yksiköt ylläpitävät yhteistä toimintarakennetta: avoimuusrekisterin yhteistä sihteeristöä. Sen muodostaa ryhmä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission virkamiehiä asiasta vastaavien yksiköiden keskenään sopimien järjestelyjen mukaisesti. Avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön toimintaa koordinoi yksikönpäällikkö, ja se toimii Euroopan komission pääsihteeristössä. Sen tehtäviin kuuluu täytäntöönpano-ohjeiden laatiminen tämän sopimuksen puitteissa, rekisteröityneiden auttaminen sääntöjen yhdenmukaisessa tulkinnassa ja rekisterin sisällön laadun valvonta. Sihteeristö käyttää saatavilla olevia hallinnollisia resursseja rekisterin sisällön laatutarkastusten suorittamiseksi; rekisteröityneet ovat kuitenkin viime kädessä vastuussa toimittamistaan tiedoista.

25.   Osapuolet järjestävät asianmukaista koulutusta ja asianmukaisia sisäisiä tiedotushankkeita parantaakseen yhteisen rekisterin ja varoitus- ja valitusmenettelyjen tunnettuutta jäsentensä ja henkilöstönsä keskuudessa.

26.   Osapuolet toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä toimielinten ulkopuolella parantaakseen rekisterin tunnettuutta ja edistääkseen sen käyttöä.

27.   Europa-sivustoon kuuluvalla avoimuusrekisterin verkkosivustolla julkaistaan säännöllisesti tietokannasta poimittuja perustilastoja, jotka ovat saatavilla käyttäjäystävällisen hakuohjelman välityksellä. Tietokannan julkinen sisältö on saatavilla koneellisesti luettavassa sähköisessä muodossa.

28.   Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteerit toimittavat vuosikertomuksen rekisterin toiminnasta Euroopan parlamentin asianomaiselle varapuhemiehelle ja Euroopan komission asianomaiselle varapuheenjohtajalle. Vuosikertomuksessa annetaan asiatietoja rekisteristä sekä sen sisällöstä ja kehityksestä, ja se julkaistaan vuosittain edeltävän kalenterivuoden osalta.

VI   SÄÄNTÖJÄ NOUDATTAVIIN REKISTERÖITYNEISIIN SOVELLETTAVAT TOIMENPITEET

29.   Kulkulupia Euroopan parlamentin tiloihin annetaan rekisterin soveltamisalaan kuuluvia organisaatioita edustaville tai niille työskenteleville ammatinharjoittajille ainoastaan, jos kyseiset organisaatiot tai ammatinharjoittajat ovat rekisteröityneet. Rekisteröinti ei kuitenkaan anna automaattisesti oikeutta kulkulupaan. Euroopan parlamentti huolehtii edelleen omalla vastuullaan ja sisäisen menettelynsä mukaisesti pitkäaikaisten kulkulupien antamisesta parlamentin tiloihin ja niiden tarkastamisesta.

30.   Osapuolet tarjoavat hallinnollisen toimivaltansa puitteissa kannustimia rekisteröitymisen edistämiseksi tällä sopimuksella luodun kehyksen puitteissa.

Euroopan parlamentin rekisteröityneille tarjoamia kannustimia voivat olla muun muassa:

pääsyn helpottaminen parlamentin tiloihin ja parlamentin jäsenten ja heidän avustajiensa sekä parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön luo;

lupa järjestää tapahtumia parlamentin tiloissa tai osallistua niiden isännöintiin;

tietojen toimittamisen helpottaminen esimerkiksi erityisten postituslistojen avulla;

osallistuminen puhujina valiokuntien kuulemisiin;

Euroopan parlamentin toimiminen suojelijana.

Euroopan komission rekisteröityneille tarjoamia kannustimia voivat olla muun muassa:

toimenpiteet tietojen toimittamiseksi rekisteröityneille julkisten kuulemisten aloittamisesta;

asiantuntijaryhmiä ja muita neuvoa-antavia elimiä koskevat toimenpiteet;

erityiset postituslistat;

Euroopan komission toimiminen suojelijana.

Osapuolten on ilmoitettava rekisteröityneille näiden saatavilla olevista erityisistä kannustimista.

VII   TOIMENPITEET TAPAUKSISSA, JOISSA HYVÄÄ EDUNVALVONTATAPAA EI NOUDATETA

31.   Kuka tahansa voi antaa varoituksen tai tehdä valituksen rekisterin verkkosivustolla olevalla vakiomuotoisella yhteydenottolomakkeella liitteessä III olevan hyvän edunvalvontatavan mahdollisesta noudattamatta jättämisestä. Varoitukset ja valitukset käsitellään liitteessä IV määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

32.   Varoitusmenettely on avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön 24 kohdan mukaisesti suorittamia laatutarkastuksia täydentävä väline. Kuka tahansa voi antaa varoituksen virheistä rekisteröityneiden toimittamissa tiedoissa. Varoitus voidaan antaa myös rekisteröinneistä, jotka eivät täytä vaatimuksia.

33.   Kuka tahansa voi tehdä virallisen valituksen epäillessään, että rekisteröitynyt ei noudata hyvää edunvalvontatapaa, kun kyseessä ei ole asiatietoja koskeva virhe. Valitusten tueksi on toimitettava olennaisia tosiseikkoja epäillystä hyvän edunvalvontatavan noudattamatta jättämisestä.

Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö tutkii epäillyn noudattamatta jättämisen ottaen asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaatteen ja hyvää hallintotapaa koskevan periaatteen. Jos rekisteröitynyt tai tämän edustaja on jättänyt tahallisesti noudattamatta hyvää edunvalvontatapaa, sovelletaan liitteessä IV määrättyjä toimenpiteitä.

34.   Jos avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö on havainnut 31, 32 ja 33 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä, että yhteistyöstä on kieltäydytty toistuvasti, asiattomia keinoja on käytetty toistuvasti tai kyseessä on vakava hyvän edunvalvontatavan noudattamatta jättäminen, kyseessä oleva rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä joko yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi ja toimenpiteestä julkaistaan maininta rekisterissä liitteen IV mukaisesti.

VIII   MUIDEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN OSALLISTUMINEN

35.   Eurooppa-neuvosto ja neuvosto kutsutaan osallistumaan rekisteriin. Muita unionin toimielimiä, elimiä ja virastoja kannustetaan käyttämään tällä sopimuksella luotua kehystä viitejärjestelmänä yhteyksissään unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuviin organisaatioihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

IX   LOPPUMÄÄRÄYKSET

36.   Tämä sopimus korvaa Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä 23 päivänä kesäkuuta 2011 tehdyn sopimuksen, jonka vaikutukset lakkaavat tämän sopimuksen soveltamispäivänä.

37.   Rekisteriä tarkastellaan uudelleen vuonna 2017.

38.   Tämä sopimus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Ennen tämän sopimuksen soveltamispäivää rekisteröityneiden on kolmen kuukauden kuluessa kyseisestä päivämäärästä muutettava rekisteröintiään siten, että se täyttää tästä sopimuksesta johtuvat uudet vaatimukset.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä huhtikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Euroopan komission puolesta

Varapuheenjohtaja

M. ŠEFČOVIČ


(1)  EUVL L 191, 22.7.2011, s. 29.

(2)  EUVL C 271 E, 12.11.2009, s. 48.

(3)  EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 176.

(4)  Rekisteröitynyttä sitovissa ammatillisissa tapasäännöissä voidaan asettaa liitteessä III olevan hyvän edunvalvontatavan vaatimuksia tiukempia velvoitteita.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).


LIITE I

”Avoimuusrekisteri”

Unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvat organisaatiot ja itsenäiset ammatinharjoittajat

Ryhmät

Ominaisuudet/huomautukset

I —

Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

 

Alaryhmä

Konsulttitoimistot

Yritykset, jotka hoitavat asiakkaiden puolesta toimintaa, johon kuuluu vaikuttamista, edunvalvontaa, asioiden edistämistä, yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja suhteita viranomaisiin

Alaryhmä

Lakiasiaintoimistot

Lakiasiaintoimistot, jotka hoitavat asiakkaiden puolesta toimintaa, johon kuuluu vaikuttamista, edunvalvontaa, asioiden edistämistä, yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja suhteita viranomaisiin

Alaryhmä

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit tai lakimiehet, jotka hoitavat asiakkaiden puolesta toimintaa, johon kuuluu vaikuttamista, edunvalvontaa, asioiden edistämistä, yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja suhteita viranomaisiin. Tähän alaryhmään voivat rekisteröityä ainoastaan yksittäiset henkilöt.

II —

Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

 

Alaryhmä

Yritykset ja ryhmät

Yksittäiset yritykset tai yritysryhmät (joilla on oikeudellinen asema tai ei ole oikeudellista asemaa), jotka hoitavat omaan lukuunsa toimintaa, johon kuuluu vaikuttamista, edunvalvontaa, asioiden edistämistä, yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja suhteita viranomaisiin

Alaryhmä

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

Voittoa tavoittelevia yrityksiä tai sekayritysryhmiä ja foorumeita edustavat (voittoa tavoittelevat tai tavoittelemattomat) organisaatiot

Alaryhmä

Ammattiliitot ja ammatilliset yhdistykset

Työntekijöiden, elinkeinojen tai ammattikuntien edunvalvonta

Alaryhmä

Muut organisaatiot, mukaan lukien

(voittoa tavoittelevat tai tavoittelemattomat) tapahtumien järjestäjät

tiettyihin etuihin yhteydessä olevat viestimet tai tutkimussuuntautuneet yhteisöt, joilla on kytköksiä yksityisiin ansaintaintresseihin

tapauskohtaiset yhteenliittymät ja tilapäiset rakenteet (joiden jäsenyyteen liittyy voitontavoittelua)

 

III —

Kansalaisjärjestöt

 

Alaryhmä

Kansalaisjärjestöt, foorumit, verkostot, tapauskohtaiset yhteenliittymät, tilapäiset rakenteet ja muut vastaavat organisaatiot

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joilla on oikeudellinen asema tai ei ole oikeudellista asemaa ja jotka ovat riippumattomia viranomaisista tai kaupallisista organisaatioista. Kattaa säätiöt, hyväntekeväisyysjärjestöt jne.

Yhteisön, johon kuuluu myös voittoa tavoittelevia jäseniä, on rekisteröidyttävä ryhmään II.

IV —

Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset

 

Alaryhmä

Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Erikoistuneet ajatushautomot ja tutkimuslaitokset, jotka käsittelevät muun muassa unionin toimintaa ja politiikkaa

Alaryhmä

Akateemiset laitokset

Laitokset, joiden päätehtävänä on koulutus mutta jotka käsittelevät unionin toimintaa ja politiikkaa

V —

Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot

 

Alaryhmä

Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot

Edustustoimintaa varten perustetut oikeushenkilöt, toimistot, verkostot tai yhdistykset

VI —

Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot

 

Alaryhmä

Alueelliset rakenteet

Itse alueiden ja niiden edustustojen ei edellytetä rekisteröityvän, mutta ne voivat rekisteröityä niin halutessaan. Kansallisten yhdistysten tai verkostojen, jotka perustettu edustamaan alueita kollektiivisesti, edellytetään rekisteröityvän.

Alaryhmä

Muut valtiotasoa alemman hallintotason viranomaiset

Kaikkien muiden valtiotasoa alemman hallintotason viranomaisten, kuten kaupunkien, paikallis- ja kunnallisviranomaisten, tai niiden edustustojen ja kansallisten yhdistysten tai verkostojen edellytetään rekisteröityvän.

Alaryhmä

Alueellisten tai muiden valtiotasoa alemman hallintotason viranomaisten ylikansalliset yhdistykset ja verkostot

 

Alaryhmä

Muut julkis- tai sekayhteisöt, jotka on perustettu lailla ja joiden tarkoituksena on toimia yleisen edun mukaisesti

Tämä kattaa muut oikeudelliselta muodoltaan julkiset tai sekamuotoiset (yksityinen/julkinen) organisaatiot


LIITE II

REKISTERÖITYVILTÄ EDELLYTETTÄVÄT TIEDOT

I   YLEISET JA PERUSTIEDOT

a)

organisaation nimi/nimet, päätoimipaikan osoite sekä soveltuvissa tapauksissa osoite Brysselissä, Luxemburgissa tai Strasbourgissa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivusto;

b)

organisaatiosta oikeudellisessa vastuussa olevan henkilön nimi ja organisaation johtajan tai soveltuvissa tapauksissa rekisterin piiriin kuuluvasta toiminnasta vastaavan pääasiallisen yhteyshenkilön (eli EU-asioista vastaavan päällikön) nimi; niiden henkilöiden nimet, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin (1);

c)

rekisterin soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) ja niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin, sekä aika, jonka kukin henkilö käyttää tällaiseen toimintaan kokoaikaisesta toiminnasta seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti: 25, 50, 75 tai 100 prosenttia;

d)

tavoitteet/tehtävät — intressialueet — toiminnot — toimintamaat — verkostot — rekisterin soveltamisalaan kuuluvat yleiset tiedot;

e)

jäsenyys ja tarvittaessa jäsenten lukumäärä (yksittäiset jäsenet ja organisaatiot).

II   ERITYISTIEDOT

A.   Rekisterin kattamat toiminnot

Tärkeimmistä lainsäädäntöehdotuksista tai toimintapolitiikoista, jotka ovat rekisteröidyn rekisterin kattamien toimintojen kohteena, on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot. Muihin erityistoimintoihin, kuten tapahtumiin tai julkaisuihin, voidaan myös viitata.

B.   Yhteydet unionin toimielimiin

a)

Jäsenyys korkean tason ryhmissä, neuvoa-antavissa komiteoissa, asiantuntijaryhmissä, muissa unionin tukemissa rakenteissa ja foorumeissa jne.

b)

Jäsenyys Euroopan parlamentin laajennetuissa työryhmissä tai toimialafoorumeissa jne. tai niihin osallistuminen.

C.   Rekisterin kattamiin toimintoihin liittyvät taloudelliset tiedot

1.

Kaikkien rekisteröityneiden on toimitettava seuraavat tiedot:

a)

Arvio rekisterin kattamien toimintojen vuotuisista kustannuksista. Lukujen on katettava kokonainen toimintavuosi ja koskettava viimeistä päättynyttä tilikautta tai -vuotta ennen rekisteröintipäivää tai rekisteröintitietojen vuotuisen päivittämisen ajankohtaa.

b)

Unionin toimielimiltä rekisteröintipäivää tai rekisteröintitietojen vuotuisen päivittämisen ajankohtaa edeltävänä viimeisimpänä päättyneenä tilikautena tai -vuotena saadun rahoituksen määrä ja lähde. Tietojen on vastattava rahoituksen avoimuutta koskevassa järjestelmässä (2) olevia tietoja.

2.

Konsultti- ja lakiasiaintoimistojen ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien konsulttien (liitteessä I oleva ryhmä I) on lisäksi toimitettava seuraavat tiedot:

a)

Rekisterin kattamiin toimintoihin liittyvä liikevaihto seuraavan asteikon mukaisesti:

Edustustoiminnan vuotuinen liikevaihto euroina

0–99 999

100 000–499 999

500 000–1 000 000

> 1 000 000

b)

Luettelo kaikista asiakkaista, joiden puolesta rekisterin kattamia toimintoja hoidetaan. Asiakkailta edustustoiminnasta saatavat tulot merkitään seuraavan asteikon mukaisesti:

Edustustoiminnan kokoluokka euroina asiakasta kohti vuodessa

0–9 999

10 000–24 999

25 000–49 999

50 000–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–1 000 000

> 1 000 000

c)

Myös asiakkaiden edellytetään rekisteröityvän. Konsultti- ja lakiasiaintoimistojen ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien konsulttien asiakkaistaan antama taloudellisia tietoja koskeva ilmoitus (luettelo ja asteikko) ei vapauta näitä asiakkaita sisällyttämästä sopimustoimintoja omaan ilmoitukseensa, jotta niiden ilmoitettua rahoituspanosta ei aliarvioida.

3.

Yritysten omien edunvalvontayksiköiden sekä ammatillisten ja talous- ja elinkeinoyhdistysten (liitteessä I oleva ryhmä II) on lisäksi toimitettava seuraavat tiedot:

rekisterin kattamiin toimintoihin liittyvä liikevaihto, myös alle 10 000 euron määrien osalta.

4.

Kansalaisjärjestöjen, ajatushautomojen, tutkimuslaitosten ja akateemisten laitosten — kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavien organisaatioiden — paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia edustavien organisaatioiden, muiden julkis- tai sekayhteisöjen jne. (liitteessä I olevat ryhmät III–VI) on lisäksi toimitettava seuraavat tiedot:

a)

organisaation kokonaisbudjetti

b)

tärkeimpien rahoitusmäärien ja -lähteiden erittely.


(1)  Rekisteröityvät voivat pyytää kulkulupaa Euroopan parlamentin tiloihin rekisteröinnin päätteeksi. Niiden henkilöiden nimet, jotka saavat kulkuluvan Euroopan parlamentin tiloihin, kirjataan rekisteriin. Rekisteröinti ei anna automaattisesti oikeutta kulkulupaan.

(2)  http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm


LIITE III

HYVÄ EDUNVALVONTATAPA

Osapuolet katsovat, että kaikkien niiden kanssa yhteydessä olevien edunvalvojien on noudatettava tätä hyvää edunvalvontatapaa riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityneet ja ovatko ne yhteydessä niihin yhden vai useamman kerran.

Edunvalvojien on suhteissaan unionin toimielimiin ja niiden jäseniin, virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön

a)

esittäydyttävä aina nimellään ja soveltuvissa tapauksissa rekisterinumerollaan sekä työnantajanaan toimivan tai edustamansa yhteisön tai yhteisöjen nimellä; ilmoitettava valvottavanaan olevat edut, tavoitteet tai päämäärät ja tarvittaessa eriteltävä asiakkaat tai jäsenet, joita ne edustavat;

b)

pidättäydyttävä hankkimasta tai yrittämästä hankkia tietoja tai painostamasta tekemään päätöksiä epärehellisin tai asiattomin keinoin;

c)

pidättäydyttävä esittämästä, että niillä on virallisia yhteyksiä unioniin tai sen toimielimiin, asioidessaan kolmansien kanssa sekä pidättäydyttävä antamasta vääriä tietoja rekisteröitymisen yhteydessä kolmansien tai unionin toimielinten virkamiesten tai muun henkilöstön johtamiseksi harhaan ja pidättäydyttävä käyttämästä unionin toimielinten tunnuksia ilman nimenomaista lupaa;

d)

varmistettava, että rekisteröitymisen ja myöhemmin rekisterin kattaman toiminnan yhteydessä annettavat tiedot ovat niiden parhaan ymmärryksen mukaan kattavia ja ajantasaisia eivätkä ole harhaanjohtavia; hyväksyttävä, että kaikki annetut tiedot tarkistetaan, ja suostuttava noudattamaan hallinnollisia pyyntöjä lisätietojen ja päivitysten toimittamiseksi;

e)

oltava myymättä kolmansille jäljennöksiä unionin toimielimiltä saamistaan asiakirjoista;

f)

yleensä noudatettava kaikkia unionin toimielinten määrittelemiä sääntöjä, tapoja ja hyviä hallintokäytäntöjä ja vältettävä estämästä niiden täytäntöönpanoa ja soveltamista millään tavalla;

g)

pidättäydyttävä houkuttelemasta unionin toimielinten jäseniä, unionin virkamiehiä tai muuta henkilöstöä taikka jäsenten avustajia tai harjoittelijoita toimimaan vastoin heihin sovellettavia käyttäytymissääntöjä;

h)

palkatessaan entisiä unionin virkamiehiä tai muuta henkilöstöä taikka unionin toimielimen jäsenten avustajia tai harjoittelijoita kunnioitettava näiden velvollisuutta noudattaa sovellettavia sääntöjä ja salassapitovaatimuksia;

i)

saatava etukäteen Euroopan parlamentin jäsenen tai jäsenten suostumus sopimuksen tekemiseksi hänen tai heidän lähipiiriinsä kuuluvan henkilön kanssa tai tällaisen henkilön palkkaamiseksi;

j)

noudatettava kaikkia Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vahvistamia sääntöjä entisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista;

k)

ilmoitettava edustamilleen tahoille velvoitteistaan unionin toimielimiä kohtaan.

Henkilöiden, jotka ovat rekisteröityneet Euroopan parlamenttiin saadakseen nimellä varustetun kulkuluvan Euroopan parlamentin tiloihin, on

l)

huolehdittava siitä, että he pitävät kulkuluvan koko ajan esillä Euroopan parlamentin tiloissa;

m)

tarkoin noudatettava Euroopan parlamentin työjärjestyksen asiaankuuluvia määräyksiä;

n)

hyväksyttävä, että Euroopan parlamentilla on yksinomainen päätösvalta kaikissa Euroopan parlamentin tiloihin pääsyä koskevissa pyynnöissä ja että rekisteröityminen ei takaa automaattista oikeutta kulkulupaan.


LIITE IV

VAROITUKSIA SEKÄ VALITUSTEN TUTKIMISTA JA KÄSITTELYÄ KOSKEVAT MENETTELYT

I   Varoitukset

Kuka tahansa voi antaa varoituksen avoimuusrekisterin yhteiselle sihteeristölle rekisterin verkkosivustolla olevalla vakiomuotoisella yhteydenottolomakkeella rekisterin sisältämistä tiedoista ja rekisteröinneistä, jotka eivät täytä vaatimuksia.

Rekisterin sisältämistä tiedoista annetut varoitukset käsitellään liitteessä III olevan hyvän edunvalvontatavan d kohdan väitettynä noudattamatta jättämisenä (1). Kyseessä olevaa rekisteröitynyttä pyydetään päivittämään tiedot tai selittämään avoimuusrekisterin yhteiselle sihteeristölle, miksi tietoja ei tarvitse päivittää. Jos rekisteröitynyt ei noudata pyyntöä, voidaan soveltaa alla olevassa toimenpidetaulukossa (rivit 2–4) esitettyjä toimenpiteitä.

II   Valitukset

Vaihe 1: Valituksen tekeminen

1.   Kuka tahansa voi tehdä valituksen avoimuusrekisterin yhteiselle sihteeristölle rekisterin verkkosivustolla olevalla vakiolomakkeella. Lomakkeeseen on merkittävä seuraavat tiedot:

a)

valituksen kohteena oleva rekisteröity;

b)

valituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;

c)

yksityiskohtaiset tiedot hyvän edunvalvontatavan väitetystä noudattamatta jättämisestä, mukaan lukien mahdolliset valituksen tueksi toimitetut asiakirjat tai muu aineisto, ilmoitus siitä, onko valituksen tekijälle aiheutunut vahinkoa, ja syyt epäillä tahallista noudattamatta jättämistä.

Nimettömiä valituksia ei oteta huomioon.

2.   Valituksessa on eriteltävä hyvän edunvalvontatavan kohdat, joita valituksen tekijä epäilee jätetyn noudattamatta. Jos avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö voi heti alussa todeta, että kyseessä on selvästi tahaton noudattamatta jättäminen, se voi luokitella valituksen ”varoitukseksi”.

3.   Hyvää edunvalvontatapaa sovelletaan yksinomaan edunvalvojien ja unionin toimielinten välisiin suhteisiin, eikä sitä voida käyttää kolmansien tai rekisteröityneiden välisten suhteiden säätelyyn.

Vaihe 2: Käsiteltäväksi ottaminen

4.   Valituksen vastaanottamisen jälkeen avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö

a)

antaa valituksen tekijälle vahvistuksen valituksen vastaanottamisesta viiden työpäivän kuluessa;

b)

päättää, kuuluuko valitus avoimuusrekisterin soveltamisalaan, liitteessä III olevan hyvän edunvalvontatavan ja edellä esitetyn vaiheen 1 mukaisesti;

c)

tarkastaa kaikki valituksen tueksi asiakirjojen, muun aineiston tai henkilökohtaisten lausuntojen muodossa esitetyt todisteet; periaatteessa kaikkien aineellisten todisteiden on oltava peräisin valituksen kohteena olevalta rekisteröityneeltä, kolmannen antamasta asiakirjasta tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä; pelkkiä valituksen tekijän esittämiä arvoarvostelmia ei katsota todisteiksi;

d)

päättää b ja c alakohdassa tarkoitettujen arviointien perusteella valituksen käsiteltäväksi ottamisesta.

5.   Jos valitusta ei hyväksytä käsiteltäväksi, avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö ilmoittaa valituksen tekijälle kirjallisesti päätöksestä ja siihen johtaneista syistä.

6.   Jos valitus hyväksytään käsiteltäväksi, avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö ilmoittaa päätöksestä ja jäljempänä esitetystä noudatettavasta menettelystä sekä valituksen tekijälle että kyseessä olevalle rekisteröityneelle.

Vaihe 3: Käsiteltäväksi otetun valituksen käsittely — tutkiminen ja väliaikaiset toimenpiteet

7.   Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö ilmoittaa kyseessä olevalle rekisteröityneelle valituksen sisällöstä ja kohdasta tai kohdista, joita epäillään jätetyn noudattamatta, ja rekisteröitynyttä pyydetään samalla ilmaisemaan kantansa valitukseen 20 työpäivän kuluessa. Rekisteröitynyt voi toimittaa kannan tueksi saman määräajan kuluessa myös edustavan ammattialan järjestön laatiman muistion erityisesti säänneltyjen ammattien ja sellaisten organisaatioiden osalta, joihin sovelletaan ammatillisia tapasääntöjä.

8.   Jos 7 kohdassa ilmoitettua määräaikaa ei noudateta, rekisteröitynyt poistetaan tilapäisesti rekisteristä, kunnes pyyntöä on noudatettu.

9.   Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö tutkii kaikki tutkinnan aikana kerätyt tiedot ja voi päättää kuulla valituksen kohteena olevaa rekisteröitynyttä, valituksen tekijää tai molempia.

10.   Jos valitus osoittautuu toimitetun aineiston tutkimuksen perusteella aiheettomaksi, avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö ilmoittaa päätöksestä ja siihen johtaneista syistä sekä rekisteröityneelle että valituksen tekijälle.

11.   Jos valitus todetaan aiheelliseksi, rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä tilapäisesti, kunnes on toteutettu toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi (ks. jäljempänä vaihe 4), ja siihen voidaan kohdistaa erilaisia lisätoimenpiteitä, joita voivat olla rekisteristä poistaminen ja mahdollisten kulkulupien Euroopan parlamentin tiloihin peruuttaminen parlamentin sisäisten menettelyjen mukaisesti (ks. jäljempänä vaihe 5 ja toimenpidetaulukon rivit 2–4), erityisesti jos rekisteröitynyt ei suostu tekemään yhteistyötä.

Vaihe 4: Käsiteltäväksi otetun valituksen käsittely — valituksen ratkaiseminen

12.   Jos valitus todetaan aiheelliseksi ja ongelmia havaitaan, avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä kyseessä olevan rekisteröityneen kanssa asian ratkaisemiseksi.

13.   Jos rekisteröitynyt suostuu yhteistyöhön, avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö antaa ratkaisun löytämiseksi tapauskohtaisesti riittävästi aikaa.

14.   Jos ongelmaan on löydetty mahdollinen ratkaisu ja rekisteröitynyt suostuu yhteistyöhön tämän ratkaisun toteuttamiseksi, rekisteröityneen rekisteröinti aktivoidaan uudelleen ja valituksen käsittely päätetään. Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö ilmoittaa päätöksestä ja siihen johtaneista syistä sekä rekisteröityneelle että valituksen tekijälle.

15.   Jos ongelmaan on löydetty mahdollinen ratkaisu mutta rekisteröitynyt ei suostu yhteistyöhön tämän ratkaisun toteuttamiseksi, rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä (ks. jäljempänä toimenpidetaulukon rivit 2–3). Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö ilmoittaa päätöksestä ja siihen johtaneista syistä sekä rekisteröityneelle että valituksen tekijälle.

16.   Jos ongelman mahdollinen ratkaisu edellyttää kolmannen, kuten jäsenvaltion viranomaisen, päätöstä, avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö lykkää lopullisen päätöksen tekemistä, kunnes kyseinen päätös on tehty.

17.   Jos rekisteröitynyt ei suostu yhteistyöhön 40 työpäivän kuluessa siitä, kun valituksesta on ilmoitettu 7 kohdan mukaisesti, sovelletaan hyvän edunvalvontatavan noudattamatta jättämisen edellyttämiä toimenpiteitä (ks. jäljempänä vaihe 5, 19–22 kohta, ja toimenpidetaulukon rivit 2–4).

Vaihe 5: Käsiteltäväksi otetun valituksen käsittely — sovellettavat toimenpiteet tapauksissa, joissa hyvää edunvalvontatapaa ei noudateta

18.   Jos kyseessä oleva rekisteröitynyt suorittaa välittömästi korjaavat toimet, avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö toimittaa sekä valituksen tekijälle että rekisteröityneelle kirjallisen ilmoituksen, jossa todetaan tosiseikat ja niiden korjaaminen (ks. jäljempänä toimenpidetaulukon rivi 1).

19.   Jos rekisteröitynyt ei ole ryhtynyt toimiin 17 kohdassa asetetussa 40 päivän määräajassa, rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä (ks. jäljempänä toimenpidetaulukon rivi 2) eivätkä rekisteröitymiseen liittyvät kannustimet ole enää rekisteröityneen käytettävissä.

20.   Jos rekisteröityneen havaitaan käyttäneen asiattomia keinoja, rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä (ks. jäljempänä toimenpidetaulukon rivi 3) eivätkä rekisteröitymiseen liittyvät kannustimet ole enää rekisteröityneen käytettävissä.

21.   Rekisteröitynyt voi 19 ja 20 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisteröityä uudelleen, jos rekisteristä poistamiseen johtaneet seikat on korjattu.

22.   Jos yhteistyöstä kieltäytyminen tai asiattomien keinojen käyttö katsotaan toistuvaksi ja tietoiseksi tai jos kyseessä on vakava noudattamatta jättäminen (ks. jäljempänä toimenpidetaulukon rivi 4), avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö tekee päätöksen uudelleen rekisteröitymisen kieltämisestä yhden tai kahden vuoden ajaksi (tapauksen vakavuuden mukaan).

23.   Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö ilmoittaa kaikista 18–22 kohdan tai jäljempänä olevan toimenpidetaulukon rivien 1–4 mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä rekisteröityneelle ja valituksen tekijälle.

24.   Jos avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön hyväksymä toimenpide johtaa poistamiseen rekisteristä pidemmäksi ajaksi (ks. toimenpidetaulukon rivi 4), rekisteröitynyt voi toimittaa 20 työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteereille toimenpiteen uudelleentutkimista koskevan perustellun pyynnön.

25.   Euroopan parlamentin asianomaiselle varapuhemiehelle ja Euroopan komission asianomaiselle varapuheenjohtajalle ilmoitetaan asiasta 20 päivän määräajan päätyttyä tai pääsihteerien lopullisen päätöksen jälkeen, ja toimenpiteestä julkaistaan maininta rekisterissä.

26.   Jos tietyksi ajanjaksoksi asetetun uudelleen rekisteröitymistä koskevan kiellon yhteydessä evätään mahdollisuus pyytää lupaa päästä Euroopan parlamentin tiloihin edunvalvojana, Euroopan parlamentin pääsihteerin asiaa koskeva ehdotus toimitetaan kvestorikollegiolle, jota pyydetään hyväksymään kyseessä olevan henkilön tai kyseessä olevien henkilöiden kulkuluvan peruuttaminen tämän ajanjakson ajaksi.

27.   Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö ottaa tämän liitteen nojalla sovellettavia toimenpiteitä koskevissa päätöksissään asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaatteen ja hyvää hallintotapaa koskevan periaatteen. Avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön toimintaa koordinoi Euroopan komission pääsihteeristön yksikönpäällikkö, ja se toimii Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteerien alaisuudessa. Pääsihteereille annetaan asianmukaisesti tietoa.

Toimenpidetaulukko tapauksissa, joissa hyvää edunvalvontatapaa ei noudateta

 

Noudattamatta jättäminen (numerot viittaavat edellä oleviin kohtiin)

Toimenpide

Toimenpiteen julkaiseminen rekisterissä

Virallinen päätös pääsyn epäämisestä Euroopan parlamentin tiloihin

1

Noudattamatta jättäminen, korjattu viipymättä (18)

Kirjallinen ilmoitus, jossa todetaan tosiseikat ja niiden korjaaminen

Ei

Ei

2

Kieltäytyminen yhteistyöstä avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön kanssa (19 ja 21)

Rekisteristä poistaminen, Euroopan parlamentin kulkuluvan deaktivointi ja muiden kannustimien menettäminen

Ei

Ei

3

Asiattomat keinot (20 ja 21)

Rekisteristä poistaminen, Euroopan parlamentin kulkuluvan deaktivointi ja muiden kannustimien menettäminen

Ei

Ei

4

Toistuva ja tietoinen yhteistyöstä kieltäytyminen tai toistuvat asiattomat keinot (22) ja/tai vakava noudattamatta jättäminen

a)

Rekisteristä poistaminen yhden vuoden ajaksi ja Euroopan parlamentin kulkuluvan virallinen peruuttaminen (akkreditoituna edunvalvontaryhmän edustajana)

b)

Rekisteristä poistaminen kahden vuoden ajaksi ja Euroopan parlamentin kulkuluvan virallinen peruuttaminen (akkreditoituna edunvalvontaryhmän edustajana)

Kyllä, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteerien päätöksellä

Kyllä, kvestorikollegion päätöksellä


(1)  Mainitussa d kohdassa vaaditaan, että edunvalvojien on suhteissaan unionin toimielimiin ja niiden jäseniin, virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön ”varmistettava, että rekisteröitymisen ja myöhemmin rekisterin kattaman toiminnan yhteydessä annettavat tiedot ovat niiden parhaan ymmärryksen mukaan kattavia ja ajantasaisia eivätkä ole harhaanjohtavia” ja ”hyväksyttävä, että kaikki annetut tiedot tarkistetaan, ja suostuttava noudattamaan hallinnollisia pyyntöjä lisätietojen ja päivitysten toimittamiseksi”.