6.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/9


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014,

julkisyhteisöjen rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/23 muuttamisesta

(EKP/2014/21)

(2014/647/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perussopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 (1),

ottaa huomioon Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

suuntaviivoihin EKP/2013/23 (3) on tarpeen tehdä muutoksia, jotta niissä voitaisiin ottaa huomioon muutokset, joita komission asetuksella (EU) N:o 220/2014 (4) on tehty asetukseen (EY) N:o 479/2009 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmään unionissa tehtävien viittausten osalta,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutos

Korvataan suuntaviivojen EKP/2013/23 liitteet I ja II näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

2.   Eurojärjestelmän keskuspankkien on noudatettava näitä suuntaviivoja 1 päivästä syyskuuta 2014.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä kesäkuuta 2014.

EKP:n johtokunnan puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1.

(3)  Suuntaviivat EKP/2013/23, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (EUVL L 2, 7.1.2014, s. 12).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 220/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmään Euroopan unionissa tehtävien viittausten osalta (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 101).


LIITE

1.

Korvataan suuntaviivojen EKP/2013/23 liite I seuraavasti:

”LIITE I

TIEDONANTOVAATIMUKSET

Tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijämistä

Taulukko 1A

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

1 = 7 – 22

1 = 3 + 4 + 5 + 6

josta: perusalijäämä (–) tai -ylijäämä (+)

2 = 1 + 28

Valtionhallinto

3

Osavaltiohallinto

4

Paikallishallinto

5

Sosiaaliturvarahastot

6

Tulot yhteensä

7 = 8 + 20

Juoksevat tulot yhteensä

8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19

Välittömät verot

9

joista yritysten maksamat

10

joista kotitalouksien maksamat

11

Välilliset verot

12

joista arvonlisäverot (ALV)

13

Sosiaaliturvamaksut, netto

14

joista työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut

15

joista kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut

16

Muut juoksevat tulot

17

joista korkotulot

18

Myynti

19

Pääomatulot yhteensä

20

joista pääomaverot

21

Menot yhteensä

22 = 23 + 32

Juoksevat menot yhteensä

23 = 24 + 28 + 29 + 31

Tulonsiirrot

24 = 25 + 26 + 27

Sosiaaliturvamenot

25

Tukipalkkiot, maksetut

26

Muut juoksevat menot

27

Korkomenot

28

Palkansaajakorvaukset

29

joista palkat ja palkkiot

30

Välituotekäyttö

31

Pääomamenot yhteensä

32 = 33 + 34 + 35

Sijoitusmenot

33

Muiden kuin rahoitusvarojen muut nettohankinnat sekä varastojen muutokset

34

Maksetut pääomansiirrot

35

Lisätietoerät

 

Bruttosäästäminen

36 = 8 – 23

Yleismaailmallisen matkaviestintäjärjestelmän (UMTS) myyntituotot

37

Todelliset sosiaaliturvamaksut

38 = 15 + 16

Rahamääräiset sosiaalietuudet

39


Taulukko 1B

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Tulot Euroopan unionin (EU) budjettiin jäsenvaltiolta

1 = 2 + 3 + 4 + 7

Välilliset verot

2

Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön

3

Sekalaiset tulonsiirrot ja EU:n omat varat

4

joista arvonlisäveroon perustuva kolmas oma vara

5

joista bruttokansantuloon perustuva neljäs oma vara

6

Pääomansiirrot

7

Menot EU:n budjetista jäsenvaltiossa

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Tukipalkkiot

9

Tulonsiirrot julkisyhteisöille

10

Tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille

11

Pääomansiirrot julkisyhteisöille

12

Pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille

13

Jäsenvaltion jäämä suhteessa EU:n budjettiin (nettosaaja +, nettomaksaja –)

14 = 8 – 1

Lisätietoerä

 

Omien varojen kantokustannukset

15


Taulukko 1 C

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Kulutusmenot

1 = 2 + 3

1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7 – 1A.19

Yksilölliset kulutusmenot

2

Kollektiiviset kulutusmenot

3

Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot — ostettu markkinatuotanto

4

Kiinteän pääoman kuluminen

5

Maksetut tuotannon verot miinus saadut tukipalkkiot

6

Toimintaylijäämä nettomääräisenä

7

Lisätietoerät

 

Kulutusmenot edellisen vuoden hinnoin

8

Julkisyhteisöjen sijoitukset edellisen vuoden hinnoin

9

Bruttokansantuote (BKT) nykyhinnoin

10

BKT edellisen vuoden hinnoin

11

Alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot

Taulukko 2A

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä

1 = [1A.1] – 2

Rahoitustoimet, netto (konsolidoitu)

2 = 3 – 15

Rahoitusvarat (konsolidoitu)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13

Käteisraha ja talletukset

4

Velkapaperit

5

Lainat

6

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

7

Yksityistäminen (netto)

8

Pääomasijoitukset (netto)

9

Muut

10

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

11

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot

12

Muut rahoitusvarat

13

joista kertyneet verot ja sosiaaliturvamaksut, joita ei ole vielä maksettu

14

Velat (konsolidoitu)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 23

Käteisraha ja talletukset

16

Lyhytaikaiset velkapaperit

17

Pitkäaikaiset velkapaperit

18

Lainat

19

joista lainat keskuspankilta

20

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

21

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot

22

Muut velat

23

Julkisyhteisöjen lainatarve

24 = 16 + 17 + 18 + 19

24 = 26 + 27 + 28

24 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23

josta pitkäaikainen lainatarve

25

Kansallisen valuutan määräinen

26

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen

27

Muiden valuuttojen määräinen

28

Muut virrat

29 = 30 + 33

Velan uudelleenarvostuksen vaikutukset

30 = 31 + 32

Valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot

31

Muut uudelleenarvostuksen vaikutukset — nimellisarvo

32 = 34 – 24 – 31 – 33

Muut muutokset velan määrässä

33

Julkisen velan muutos

34 = 24 + 29

34 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23 + 29

34 = [3A.1][t] – [3A.1][t – 1]


Taulukko 2B

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoimaton)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Käteisraha ja talletukset

2

Lyhytaikaiset velkapaperit

3

Pitkäaikaiset velkapaperit

4

Lainat keskuspankilta

5

Muut lainat

6

Konsolidoitavat taloustoimet

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Käteisraha ja talletukset

8 = 2 – [2A.16]

Lyhytaikaiset velkapaperit

9 = 3 – [2A.17]

Pitkäaikaiset velkapaperit

10 = 4 – [2A.18]

Lainat

11 = 6 – ([2A.19] – [2A.20])

Julkista velkaa koskevat tilastot

Taulukko 3A

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Julkinen velka (konsolidoitu)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

1 = 7 + 12

1 = 13 + 14 + 15

1 = 16 + 17

1 = 19 + 20 + 22

Käteisraha ja talletukset

2

Lyhytaikaiset velkapaperit

3

Pitkäaikaiset velkapaperit

4

Lainat keskuspankilta

5

Muut lainat

6

Jäsenvaltiossa olevien hallussa

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Keskuspankki

8

Muut rahalaitokset

9

Muut rahoituslaitokset

10

Muut jäsenvaltiossa olevat

11

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa

12

Kansallisen valuutan määräinen

13

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen

14

Muiden valuuttojen määräinen

15

Lyhytaikainen velka

16

Pitkäaikainen velka

17

josta vaihtuvakorkoinen velka

18

Jäljellä oleva maturiteetti enintään vuosi

19

Jäljellä oleva maturiteetti yli 1 mutta enintään 5 vuotta

20

josta vaihtuvakorkoinen velka

21

Jäljellä oleva maturiteetti yli 5 vuotta

22

josta vaihtuvakorkoinen velka

23

Lisätietoerät

 

Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti

24

Julkinen velka — nollakuponkilainat

25


Taulukko 3B

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Julkinen velka (alasektorien kesken konsolidoimaton)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konsolidoitavat erät

2 = 3 + 4 + 5 + 6

2 = 8 + 10 + 12 + 14

2 = 15 + 16 + 17 + 18

Käteisraha ja talletukset

3

Lyhytaikaiset arvopaperit

4

Pitkäaikaiset arvopaperit

5

Lainat

6

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

7

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

8

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

9

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

10

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

11

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

12

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

13

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

14

Lisätietoerät

 

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka valtionhallinnon hallussa

15

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka osavaltiohallinnon hallussa

16

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka paikallishallinnon hallussa

17

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka sosiaaliturvarahastojen hallussa

18”

2.

Korvataan suuntaviivojen EKP/2013/23 liite II seuraavasti:

”LIITE II

METODOLOGISET MÄÄRITELMÄT

1.   Sektorien ja alasektorien määritelmät

EKT 2010:n sektorit ja alasektorit

Koko kansantalous

S.1

Yritykset

S.11

Rahoituslaitokset

S.12

Keskuspankki

S.121

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki

S.122

Rahamarkkinarahastot

S.123

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot

S.124

Muut rahoituksen välittäjät, pl. vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S.125

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset

S.126

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat

S.127

Vakuutuslaitokset

S.128

Eläkerahastot

S.129

Rahalaitokset

S.121 + S.122 + S.123

Julkisyhteisöt

S.13

Valtionhallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1311

Osavaltiohallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1312

Paikallishallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1313

Sosiaaliturvarahastot

S.1314

Kotitaloudet

S.14

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

S.15

Ulkomaat

S.2

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot sekä toimielimet ja elimet

S.21

EU:n jäsenvaltiot

S.211

EU:n toimielimet ja elimet

S.212

Euroopan keskuspankki (EKP)

S.2121

Euroopan unionin toimielimet ja elimet, lukuun ottamatta EKP:tä

S.2122

Kolmannet maat ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet kansainväliset järjestöt

S.22

2.   Luokkien määritelmät  (1)  (2)

Taulukko 1A

1.

Alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] on yhtä kuin sektorin S.13 nettoluotonanto (+)/nettoluotonotto (–) (B.9) ja yhtä kuin tulot yhteensä [1 A.7] vähennettynä menoilla yhteensä [1 A.22] ja yhtä kuin valtionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.3] plus osavaltiohallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.4] plus paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.5] plus sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.6].

2.

Perusalijäämä (–) tai -ylijäämä (+) [1 A.2] on yhtä kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] plus korkomenot [1 A.28].

3.

Valtionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.3] on yhtä kuin alasektorin S.1311 nettoluotonanto (+)/nettoluotonotto (–) (B.9).

4.

Osavaltiohallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.4] on yhtä kuin alasektorin S.1312 nettoluotonanto (+)/nettoluotonotto (–) (B.9).

5.

Paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.5] on yhtä kuin alasektorin S.1313 nettoluotonanto (+)/nettoluotonotto (–) (B.9).

6.

Sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.6] on yhtä kuin alasektorin S.1314 nettoluotonanto (+)/nettoluotonotto (–) (B.9).

7.

Tulot yhteensä [1 A.7] on yhtä kuin juoksevat tulot yhteensä [1 A.8] plus pääomatulot yhteensä [1 A.20].

8.

Juoksevat tulot yhteensä [1 A.8] on yhtä kuin välittömät verot [1 A.9] plus välilliset verot [1 A.12] plus sosiaaliturvamaksut, netto [1 A.14] plus muut juoksevat tulot [1 A.17] plus myynnit [1 A.19].

9.

Välittömät verot [1 A.9] on yhtä kuin resursseina sektorille S.13 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).

10.

Välittömät verot, joista yritysten maksamat [1 A.10], on yhtä kuin resursseina sektorille S.13 ja käyttönä sektoreille S.11 ja S.12 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).

11.

Välittömät verot, joista kotitalouksien maksamat [1 A.11], on yhtä kuin resursseina sektorille S.13 ja käyttönä sektorille S.14 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).

12.

Välilliset verot [1 A.12] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut tuotannon ja tuonnin verot (D.2).

13.

Välilliset verot, joista arvonlisäverot (alv) [1 A.13], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut arvonlisäverot (D.211).

14.

Sosiaaliturvamaksut, netto, [1 A.14] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut sosiaaliturvamaksut (D.61).

15.

Sosiaaliturvamaksut, netto, joista työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut [1 A.15], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut (D.611).

16.

Sosiaaliturvamaksut, netto, joista kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut [1 A.16], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut (D.613).

17.

Muut juoksevat tulot [1 A.17] on yhtä kuin omaisuustulot (D.4) plus sektorille S:13 resursseina kirjatut muut tulonsiirrot (D.7) lukuun ottamatta sektorille S.13 resursseina kirjattuja korkoja (D.41), jotka kirjataan myös käytöksi sektorille S.13, plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut saadut muut tuotantotukipalkkiot (D.39).

18.

Muut juoksevat tulot, joista korkotulot [1 A.18], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut korot (D.41).

19.

Myynnit [1 A.19] on yhtä kuin markkinatuotos (P.11) plus tuotos omaan loppukäyttöön (P.12) plus resursseina sektorille S.13 kirjatut maksut markkinattomasta tuotoksesta (P.131).

20.

Pääomatulot yhteensä [1 A.20] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 maksettuina pääomansiirtoina kirjatut saadut pääomansiirrot (D.9).

21.

Pääomatulot yhteensä, joista pääomaverot [1 A.21], on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut pääomaverot (D.91).

22.

Menot yhteensä [1 A.22] on yhtä kuin juoksevat menot yhteensä [1 A.23] plus pääomamenot yhteensä [1 A.32].

23.

Juoksevat menot yhteensä [1 A.23] on yhtä kuin tulonsiirrot [1 A.24] plus korkomenot [1 A.28] plus palkansaajakorvaukset [1 A.29] plus välituotekäyttö [1 A.31].

24.

Tulonsiirrot [1 A.24] on yhtä kuin sosiaaliturvamenot [1 A.25] plus tukipalkkiot, maksetut [1 A.26], plus muut juoksevat menot [1 A.27].

25.

Sosiaaliturvamenot [1 A.25] on yhtä kuin rahamääräiset sosiaalietuudet (D.62) plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot — julkisyhteisöjen ostama markkinatuotanto (D.632) plus sektorille S.13 käyttönä ja sektorille S 15 resursseina kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

26.

Tukipalkkiot, maksetut [1 A.26], on yhtä kuin tukipalkkiot, maksetut, miinus sektorille S.13 resursseina kirjatut tukipalkkiot (– D.3).

27.

Muut juoksevat menot [1 A.27] on yhtä kuin tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5) plus muut tuotantoverot (D.29) plus omaisuustulot (D.4) lukuun ottamatta korkoja (D.41) plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut muut tulonsiirrot (D.7), lukuun ottamatta sektorille S.13 käyttönä ja sektorille S.15 resursseina kirjattuja muita sekalaisia tulonsiirtoja (D.75), plus sektorille S.13 käyttönä kirjattu eläkeoikeuksien muutoksen oikaisu (D.8).

28.

Korkomenot [1 A.28] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä ja muille sektoreille kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut korot (D.41).

29.

Palkansaajakorvaukset [1 A.29] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut palkansaajakorvaukset (D.1).

30.

Palkansaajakorvaukset, joista palkat ja palkkiot [1 A.30], on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut palkat ja palkkiot (D.11).

31.

Välituotekäyttö [1 A.31] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjattu välituotekäyttö (P.2).

32.

Pääomamenot yhteensä [1A.32] on yhtä suuri kuin investoinnit [1A.33] plus muut muun kuin rahoitusomaisuuden nettohankinnat [1A.34] plus maksetut pääomansiirrot [1A.35].

33.

Sijoitusmenot [1 A.33] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattava kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51).

34.

Muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinnat ja varastojen muutokset [1 A.34] on yhtä kuin varastojen muutokset (P.52) plus arvoesineiden hankinta miinus luovutus (P.53) plus sektorin S.13 varojen muutoksina kirjattavat valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset (NP).

35.

Maksetut pääomansiirrot [1 A.35] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 saatuina pääomansiirtoina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

36.

Bruttosäästäminen [1 A.36] on yhtä kuin juoksevat tulot yhteensä [1 A.8] miinus juoksevat menot yhteensä [1 A.23].

37.

Yleismaailmallisen matkaviestintäjärjestelmän (UMTS) myyntituotot [1A.37] on yhtä kuin muiden kuin rahoitusvarojen vähennyksiin kirjattavat kolmannen sukupolven matkaviestintoimilupien myynnistä saadut tulot matkaviestintoimilupien myöntämistä koskevan Eurostatin päätöksen mukaisesti.

38.

Todelliset sosiaaliturvamaksut [1 A.38] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut (D.611) [1 A.15] plus kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut (D.613) [1 A.16].

39.

Rahamääräiset sosiaalietuudet [1 A.39] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut rahamääräiset sosiaalietuudet (D.62).

Taulukko 1B

1.

Tulot Euroopan unionin (EU) budjettiin jäsenvaltiolta [1 B.1] on yhtä kuin EU:n budjettiin suoritetut välilliset verot [1 B.2] plus julkisyhteisöjen EU:n budjettiin maksamat tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) [1B.4] plus muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75) [1B.5] plus pääomansiirrot (D.9) [1B.7].

2.

Välilliset verot [1 B.2] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina kirjatut tuotannon ja tuonnin verot (D.2).

3.

Julkisyhteisöjen EU:n budjettiin maksamat tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön [1 B.3] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjatut tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74).

4.

Sekalaiset tulonsiirrot ja EU:n omat varat [1B.4] on yhtä kuin sekalaiset tulonsiirrot (D.75) plus arvonlisäverot (ALV) ja alasektorille S.2122 resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjatut bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat EU:n omat varat (D.76).

5.

Muut sekalaiset tulonsiirrot, joista arvonlisäveroon perustuva kolmas oma vara [1 B.5], on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjattu ALV:oon perustuva kolmas oma vara (D.761).

6.

Muut sekalaiset tulonsiirrot, joista BKTL:ään perustuva neljäs oma vara [1 B.6], on yhtä kuin alasektorille S.2122 resurssiksi ja sektorille S.13 käyttönä kirjattu BKTL:ään perustuva neljäs oma vara (D.762).

7.

Pääomansiirrot [1 B.7] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja alasektorin S.2122 saatuina pääomansiirtoina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

8.

Menot EU:n budjetista jäsenvaltiossa [1 B.8] on yhtä kuin EU:n budjetista maksetut tukipalkkiot (D.3) [1 B.9], plus EU:n budjetista maksetut tulonsiirrot julkisyhteisöille (D.7) [1 B.10], plus EU:n budjetista maksetut tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille (D.7) [1 B.11], plus EU:n budjetista maksetut pääomansiirrot julkisyhteisöille (D.9) [1 B.12] plus EU:n budjetista maksetut pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille (D.9) [1 B.13].

9.

Tukipalkkiot [1 B.9] on yhtä kuin alasektorille S.2122 käyttönä kirjatut tukipalkkiot (D.3).

10.

Tulonsiirrot julkisyhteisöille [1 B.10] on yhtä kuin tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) plus sektorille S.13 resursseina ja alasektorille S.2122 käyttönä kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

11.

Tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille [1 B.11] on yhtä kuin alasektorille S.2122 käyttönä ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

12.

Pääomansiirrot julkisyhteisöille [1 B.12] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja alasektorin S.2122 varojen muutoksina kirjatut saadut pääomansiirrot (D.9).

13.

Pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille [1 B.13] on yhtä kuin alasektorin S.2122 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

14.

Jäsenvaltion jäämä suhteessa EU:n budjettiin (nettosaaja +, nettomaksaja –) [1 B.14] on yhtä kuin menot EU:n budjetista jäsenvaltiossa [1 B.8] miinus tulot EU:n budjettiin jäsenvaltiolta [1 B.1].

15.

Omien varojen kantokustannukset [1 B.15] on yhtä kuin omien varojen EU:n budjetista maksettujen kantokustannusten osuus sektorille S.13 resurssiksi kirjatusta markkinattomasta tuotoksesta (P.13).

Taulukko 1 C

1.

Kulutusmenot [1 C.1] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kulutusmenot (P.3).

2.

Yksilölliset kulutusmenot [1 C.2] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut yksilölliset kulutusmenot (P.31).

3.

Kollektiiviset kulutusmenot [1 C.3] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kollektiiviset kulutusmenot (P.32).

4.

Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot — ostettu markkinatuotanto [1 C.4] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot — ostettu markkinatuotanto (D.632).

5.

Kiinteän pääoman kuluminen [1 C.5] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu kiinteän pääoman kuluminen (P.51c).

6.

Maksetut tuotantoverot miinus saadut tukipalkkiot [1 C.6] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut maksetut muut tuotantoverot (D.29) miinus sektorille S.13 käyttönä kirjatut saadut muut tuotantotukipalkkiot (D.39).

7.

Toimintaylijäämä nettomääräisenä [1 C.7] on yhtä kuin sektorin S.13 nettotoimintaylijäämä (B.2n).

8.

Kulutusmenot edellisen vuoden hinnoin [1 C.8] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kulutusmenot (P.3) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

9.

Julkisyhteisöjen sijoitukset edellisen vuoden hinnoin [1 C.9] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutoksena kirjattu kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51g) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

10.

Bruttokansantuote (BKT) nykyhinnoin [1 C.10] on yhtä kuin markkinahintainen BKT (B.1*g).

11.

BKT edellisen vuoden hinnoin [1 C.11] on yhtä kuin BKT (B1*g) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

Taulukko 2A

1.

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä [2A.1] on yhtä suuri kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.1] miinus rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvat nettotaloustoimet [2A.2].

2.

Rahoitusvaroihin ja -velkoihin kohdistuvat taloustoimet, netto (konsolidoitu) [2 A.2] on yhtä kuin rahoitusvarojen nettohankinta [2 A.3] miinus velan otto (netto) [2 A.15].

3.

Rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoitu) [2 A.3] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.2) [2 A.4] plus velkapapereihin kohdistuvat konsolidoidut taloustoimet (F.3) [2 A.5] plus lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4) [2 A.6] plus osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.5) [2 A.7] plus vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet (F.6) [2 A.11] plus johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet (F.7) [2 A.12] plus muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.13].

4.

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.4] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu käteisrahan ja talletusten (F.2) nettohankinta.

5.

Velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.5] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu velkapaperien (F.3) nettohankinta.

6.

Lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.6] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut julkisen sektorin myöntämät uudet lainat (F.4), joista on vähennetty takaisinmaksut julkiselle sektorille.

7.

Osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.7] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien (F.5) nettohankinta.

8.

Yksityistäminen (netto) [2 A.8] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja sektorin S.11 tai S.12 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden myötä velallisyksikkö lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma tai siitä tulee sektorin S.13 valvoma (EKT 2010, 2.36–2.39 kohta); sektori S.13 voi suorittaa tällaisia taloustoimia suoraan velallisyksikön kanssa tai toisen velkojayksikön kanssa.

9.

Pääomasijoitukset (netto) [2 A.9] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja sektorin S.11 tai S.12 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden myötä velallisyksikkö ei lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma eikä siitä tule sektorin S.13 valvoma ja jotka sektori S.13 suorittaa suoraan velallisyksikön kanssa.

10.

Muut [2 A.10] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden myötä velallisyksikkö ei lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma eikä siitä tule sektorin S.13 valvoma ja joita sektori S.13 ei suorita suoraan velallisyksikön kanssa vaan toisen velkojayksikön kanssa.

11.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.11] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuiden (F.6) nettohankinta.

12.

Johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.12] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut johdannaisten ja työsuhdeoptioiden (F.7) nettomaksut.

13.

Muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.13] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu monetaarisen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (F.1) nettohankinta plus sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut muut saamiset (F.8).

14.

Muihin rahoitusvaroihin kuuluviin kertyneisiin veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin, joita ei ole vielä maksettu, kohdistuvat taloustoimet [2 A.14], on yhtä kuin luokkiin D.2, D.5, D.61 ja D.91 kirjattuihin veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin liittyvä osuus muista saamisista (saamiset luokassa F.8) miinus sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut, tosiasiassa perityt verot.

15.

Velkoihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoitu) [2 A.15] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat konsolidoidut taloustoimet (F.2) [2 A.16] plus lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.31) [2 A.17] plus pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.32) [2 A.18] plus lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4) [2 A.19] plus vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet (F.6) [2 A.21] plus johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet (F.7) [2 A.22] plus muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet [2A.23].

16.

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.16] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu käteisrahan ja talletusten (F.2) nettohankinta.

17.

Lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.17] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden lyhytaikaisten velkapaperien (F.31) nettoliikkeeseenlasku.

18.

Pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.18] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden pitkäaikaisten velkapaperien (F.32) nettoliikkeeseenlasku.

19.

Lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.19] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjatut julkisen sektorin liikkeeseen laskemat uudet lainat (F.4), joista on vähennetty lainojen takaisinmaksu.

20.

Lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2 A.20] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja alasektorin S.121 varojen muutoksina kirjatut lainoihin (F.4) kohdistuvat taloustoimet.

21.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.21] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuiden (F.6) nettohankinta.

22.

Johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.22] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjatut johdannaisten ja työsuhdeoptioiden nettotulot (F.7).

23.

Muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.23] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu monetaarisen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (F.1) nettohankinta plus sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjatut osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (F.5) plus sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjatut muut velat (F.8).

24.

Julkisyhteisöjen lainantarve [2 A.24] on yhtä kuin velkojen nettohankinta käteisrahana ja talletuksina (F.2) [2 A.16] plus velkapaperit (F.3) [2 A.17 ja 2 A.18] plus lainat (F.4) [2 A.19]. Se on käytännössä yhtä kuin konsolidoidut julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet.

25.

Pitkäaikaisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2A.25] on yhtä suuri kuin sellaisten velkainstrumenttien [2A.24] nettolainanotto, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli 1 vuosi.

26.

Kansallisen valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.26] on yhtä kuin velkojen nettohankinta velkainstrumenteilla [2A.24], jotka ovat jäsenvaltion laillisena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräisiä.

27.

Euroalueen jäsenvaltioiden rahayksikön määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.27] on yhtä kuin velkojen nettohankinta velkainstrumenteilla [2 A.24], jotka ovat ecumääräisiä plus euromääräiset velkainstrumentit ajalta ennen euron käyttöönottoa jäsenvaltiossa plus euroalueen jäsenvaltiossa laillisena maksuvälineenä käytetyn rahayksikön määräiset velkainstrumentit ajalta ennen jäsenvaltion kuulumista euroalueeseen.

28.

Muiden valuuttojen määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.28] on yhtä kuin luokkiin [2 A.26] tai [2 A.27] kuulumattomien velkainstrumenttien osuus velkojen nettohankinnasta velkainstrumenteilla [2 A.24].

29.

Muut virrat [2 A.29] on yhtä kuin velan uudelleenarvostuksen vaikutukset [2 A.30] plus muut muutokset velan määrässä [2 A.33].

30.

Velan uudelleenarvostuksen vaikutukset [2 A.30] on yhtä kuin valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot [2 A.31] plus muut uudelleenarvostuksen vaikutukset — nimellisarvo [2 A.32].

31.

Valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot [2 A.31] on yhtä kuin nimelliset velan [3 A.1] hallussapitovoitot ja -tappiot (K.7), kun velan arvo kansallisen valuutan määräisenä vaihtelee valuuttakurssimuutosten vuoksi.

32.

Muut uudelleenarvostuksen vaikutukset — nimellisarvo [2 A.32] on yhtä kuin velan muutos [2 A.34] miinus konsolidoidut velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.24] miinus valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot [2 A.31] miinus muut muutokset velan määrässä [2 A.33].

33.

Muut muutokset velan määrässä [2 A.33] on yhtä kuin sellaisten velkojen volyymin muut muutokset (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 ja K.6), jotka luokitellaan sektorin S.13 varoihin kuulumattomiin joko käteisrahaan ja talletuksiin (AF.2), velkapapereihin (AF.3) tai lainoihin (AF.4).

34.

Julkisen velan muutos [2 A.34] on yhtä kuin velka [3 A.1] vuonna t miinus velka [3 A.1] vuonna t – 1.

Taulukko 2B

1.

Julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoimaton) [2 B.1] on yhtä kuin konsolidoimattomat käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 B.2] plus lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.3] plus pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.4] plus lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2 B.5] plus muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.6].

2.

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 B.2] on yhtä suuri kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut konsolidoimattomat käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.2).

3.

Lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.3] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut konsolidoimattomat alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.31).

4.

Pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.4] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut konsolidoimattomat alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.32).

5.

Lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2 B.5] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja alasektorin S.121 varojen muutoksina kirjatut konsolidoimattomat lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4).

6.

Muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.6] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin alasektorin S.121 varojen muutoksina kirjatut konsolidoimattomat lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4).

7.

Konsolidoitavat taloustoimet [2 B.7] on yhtä kuin konsolidoimattomat velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.1] miinus konsolidoidut velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.24].

8.

Konsolidoitavat taloustoimet — käteisraha ja talletukset [2 B.8] on yhtä kuin konsolidoimattomat käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 B.2] miinus konsolidoidut käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.16].

9.

Konsolidoitavat taloustoimet — lyhytaikaiset arvopaperit [2 B.9] on yhtä kuin konsolidoimattomat lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.3] miinus konsolidoidut lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.17].

10.

Konsolidoitavat taloustoimet [2 B.10] on yhtä kuin konsolidoimattomat pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.4] miinus konsolidoidut pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.18].

11.

Konsolidoitavat taloustoimet — lainat [2 B.11] on yhtä kuin konsolidoimattomat muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.6] miinus konsolidoidut lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.19] plus konsolidoidut keskuspankilta saatuihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.20].

Taulukko 3A

1.

Julkinen velka (konsolidoitu) [3 A.1] on yhtä kuin asetuksessa (EY) N:o 479/2009 määritelty velka. Se on myös yhtä kuin sektorin S.13 konsolidoidut velat käteisrahana ja talletuksina [3 A.2] plus lyhytaikaiset velkapaperit [3 A.3] plus pitkäaikaiset velkapaperit [3 A.4] plus lainat keskuspankilta [3 A.5] plus muut lainat [3 A.6].

2.

Velka — käteisraha ja talletukset [3 A.2] on yhtä kuin käteisrahana ja talletuksina (AF.2) oleva osuus velasta (3 A.1).

3.

Velka — lyhytaikaiset velkapaperit [3 A.3] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereina (AF.31) oleva osuus velasta [3 A.1].

4.

Velka — pitkäaikaiset velkapaperit [3 A.4] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereina (AF.32) oleva osuus velasta [3 A.1].

5.

Velka — lainat keskuspankilta [3 A.5] on yhtä kuin alasektorin S.121 varoihin kuuluvien lainojen (AF.4) osuus velasta [3 A.1].

6.

Velka — muut lainat [3 A.6] on yhtä kuin alasektorin S.121 varoihin kuulumattomien lainojen (AF.4) osuus velasta [3 A.1].

7.

Jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.7] on yhtä kuin keskuspankin hallussa oleva velka [3 A.8] plus muiden rahalaitosten hallussa oleva velka [3 A.9] plus muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3 A.10] plus muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.11].

8.

Keskuspankin hallussa oleva velka [3 A.8] on yhtä kuin alasektorin S.121 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

9.

Muiden rahalaitosten hallussa oleva velka [3 A.9] on yhtä kuin alasektorien S.122 ja S.123 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

10.

Muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3 A.10] on yhtä kuin alasektorien S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 ja S.129 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

11.

Muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.11] on yhtä kuin sektorien S.11, S.14 ja S.15 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

12.

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.12] on yhtä kuin sektorin S.2 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

13.

Kansallisen valuutan määräinen velka [3 A.13] on yhtä kuin jäsenvaltiossa laillisena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräinen osuus velasta [3 A.1].

14.

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen velka [3 A.14] — ajalta ennen jäsenvaltion liittymistä euroalueeseen — on yhtä kuin jonkin euroalueen jäsenvaltioissa laillisena maksuvälineenä käytetyn rahayksikön (ei kuitenkaan kansallisen valuutan [3 A.13]) määräisen velan osuus velasta [3 A.1] plus ecu- tai euromääräinen velka.

15.

Muiden valuuttojen määräinen velka [3 A.15] on yhtä kuin luokkiin [3 A.13] ja [3 A.14] kuulumaton osuus velasta [3 A.1].

16.

Lyhytaikainen velka [3 A.16] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

17.

Pitkäaikainen velka [3 A.17] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

18.

Pitkäaikainen velka josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.18] on yhtä kuin vaihtuvakorkoisen velan osuus pitkäaikaisesta velasta [3 A.17].

19.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on enintään vuosi [3 A.19], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

20.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 mutta enintään 5 vuotta [3 A.20], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 1 mutta enintään 5 vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

21.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 mutta enintään 5 vuotta, josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.21] on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 1 mutta enintään 5 vuoden pituisen [3 A.20] vaihtuvakorkoisen velan osuus velasta [3 A.1].

22.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta [3 A.22], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 5 vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

23.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta, josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.23] on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 5 vuoden pituisen [3 A.22] vaihtuvakorkoisen velan osuus velasta [3 A.1].

24.

Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti [3 A.24] on yhtä kuin vuosina ilmaistu keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti kantatiedoilla painotettuna.

25.

Julkinen velka — nollakuponkilainat [3 A.25] on yhtä kuin nollakuponkilainoina eli joukkolainoina, joihin ei liity kuponkimaksuja vaan joiden korko perustuu lunastushinnan ja liikkeeseenlaskuhinnan väliseen eroon, oleva osuus velasta [3 A.1].

Taulukko 3B

1.

Valtion velka (alasektorien kesken konsolidoimaton) [3 B.1] on yhtä kuin sektorin S.13 konsolidoimattomat velat ilman a) myös alasektorin S.1311 varoihin kuuluvia alasektorin S.1311 velkoja, b) myös alasektorin S.1312 varoihin kuuluvia alasektorin S.1312 velkoja, c) myös alasektorin S.1313 varoihin kuuluvia alasektorin S.1313 velkoja ja d) myös alasektorin S.1314 varoihin kuuluvia alasektorin S.1314 velkoja, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen velka [3 A.1].

2.

Konsolidoitavat erät (3 B.2) on yhtä kuin myös sektorin S.13 varoihin kuuluvat sektorin S.13 velat ilman a) myös alasektorin S.1311 varoihin kuuluvia alasektorin S.1311 velkoja, b) myös alasektorin S.1312 varoihin kuuluvia alasektorin S.1312 velkoja, c) myös alasektorin S.1313 varoihin kuuluvia alasektorin S.1313 velkoja ja d) myös alasektorin S.1314 varoihin kuuluvia alasektorin S.1314 velkoja, ja se muodostuu käteisrahasta ja talletuksista [3 B.3] plus lyhytaikaisista velkapapereista [3 B.4] plus pitkäaikaisista velkapapereista [3 B.5] plus lainoista [3 B.6].

3.

Konsolidoitavat erät — käteisraha ja talletukset [3 B.3] on yhtä kuin käteisrahana ja talletuksina (F.2) oleva osuus konsolidoitavista eristä [3 B.2].

4.

Konsolidoitavat erät — lyhytaikaiset velkapaperit [3 B.4] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereina (F.31) oleva osuus konsolidoitavista eristä (3 B.2).

5.

Konsolidoitavat erät — pitkäaikaiset velkapaperit [3 B.5] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereina (F.32) oleva osuus konsolidoitavista eristä (3 B.2).

6.

Konsolidoitavat erät — lainat [3 B.6] on yhtä kuin lainoina (F.4) oleva osuus konsolidoitavista eristä [3 B.2].

7.

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.7] on yhtä kuin alasektorin S.1311 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1311 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

8.

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.8] on yhtä kuin alasektorien S.1312, S.1313 ja S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin S.1311 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

9.

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.9] on yhtä kuin alasektorin S.1312 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1312 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

10.

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.10] on yhtä kuin alasektorien S.1311, S.1313 ja S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin S.1312 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

11.

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.11] on yhtä kuin alasektorin S.1313 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3A.1].

12.

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.12] on yhtä suuri kuin alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

13.

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.13] on yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

14.

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.14] on yhtä kuin alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1313 varoihin kuuluvat alasektorin S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

15.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka valtionhallinnon hallussa [3 B.15] on yhtä kuin alasektorin S.1311 varoihin kuuluvat alasektorien S.1312, S.1313 ja S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

16.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka osavaltiohallinnon hallussa [3 B.16] on yhtä kuin alasektorin S.1312 varoihin kuuluvat alasektorien S.1311, S.1313 ja S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

17.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka paikallishallinnon hallussa [3 B.17] on yhtä kuin alasektorin S.1313 varoihin kuuluvat alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

18.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka sosiaaliturvarahastojen hallussa [3 B.18] on yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuuluvat alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].”


(1)  [x,y] tarkoittaa taulukon x ryhmää nro y.

(2)  Termillä ’luokat’ tarkoitetaan julkisyhteisöjen sektoria, ellei toisin ilmoiteta.