23.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/89


KOMISSION DIREKTIIVI 2014/99/EU,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2014,

bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa, annetun direktiivin 2009/126/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa, 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/126/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2009/126/EY säädetään, että sen 4 ja 5 artiklaa voidaan tarvittaessa mukauttaa tekniikan kehitykseen, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus minkä tahansa Euroopan standardointikomitean (CEN) mahdollisesti laatiman asiaan vaikuttavan standardin kanssa.

(2)

CEN asetti 25 päivänä syyskuuta 2013 saataville standardit EN 16321-1:2013 ja EN 16321-2:2013. Standardissa EN 16321-1:2013 yksilöidään huoltoasemilla käytettävien bensiinihöyryn talteenottojärjestelmien tyyppihyväksynnän testimenetelmät. Standardissa EN 16321-2:2013 yksilöidään tällaisten huoltoasemilla käytettävien bensiinihöyryn talteenottojärjestelmien käytönaikaisen tehokkuuden todentamiseen liittyvät testimenetelmät

(3)

Direktiivin 2009/126/EY 4 ja 5 artikla on näin ollen tarpeen mukauttaa tekniikan kehitykseen, jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus mainittujen standardien kanssa.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/126/EY 9 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/126/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava siitä päivästä alkaen, jona bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmät tulevat 3 artiklan mukaan pakollisiksi, että tällaisten järjestelmien bensiinihöyryn talteenottotehokkuus on vähintään 85 prosenttia sellaisena kuin valmistaja on sen varmentanut standardin EN 16321-1:2013 mukaisesti.”

2)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmien käytönaikainen talteenottotehokkuus testataan vähintään kerran vuodessa standardin EN 16321-2:2013 mukaisesti.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 12 päivänä toukokuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 13 päivästä toukokuuta 2016..

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36.