16.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2014/97/EU,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2014,

neuvoston direktiivin 2008/90/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse toimittajien ja lajikkeiden rekisteröinnistä sekä yleisestä lajikeluettelosta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/90/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On tarpeen antaa säännöksiä, jotka koskevat direktiivissä 2008/90/EY säädettyä toimittajien rekisteriä ja toimittajien ilmoitusvelvollisuuksia.

(2)

Avoimuuden vuoksi jäsenvaltioiden olisi asetettava rekisteri tarpeen mukaan saataville. Jäsenvaltiot voivat päättää, julkaistaanko rekisteri tai osia siitä.

(3)

Olisi säädettävä lajikerekisteristä. Rekisterin olisi sisällettävä neuvoston direktiivin 92/34/ETY (2) sekä direktiivin 2008/90/EY mukaisesti rekisteröidyt lajikkeet. Rekisterissä olisi ilmoitettava, onko lajikkeella virallinen kuvaus vai virallisesti tunnustettu kuvaus.

(4)

Muuntogeeniset lajikkeet olisi rekisteröitävä vain, jos muuntogeeniselle organismille, josta lajike koostuu, on myönnetty viljelylupa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (3) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (4) nojalla.

(5)

Olisi säädettävä edellytyksistä, joiden mukaisesti lajikkeet rekisteröidään lajikkeiksi, joilla on virallinen kuvaus, sekä menettelystä niiden rekisteröimiseksi. Jäsenvaltiot voivat direktiivin 2008/90/EY mukaisesti säätää edellytyksistä, jotka koskevat sellaisen lajikkeen rekisteröintiä, jolla on virallisesti tunnustettu kuvaus.

(6)

Jotta lajike voidaan rekisteröidä lajikkeeksi, jolla on virallinen kuvaus, asiasta vastaavan virallisen elimen olisi vahvistettava tällainen kuvaus.

(7)

Olisi säädettävä rekisteröinnin voimassaoloajasta, rekisteröinnin uusimisesta sekä lajikkeen poistamisesta lajikerekisteristä.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tietyt tiedot rekisteröidyistä lajikkeista ja lajikkeen rekisteröintiä koskevista hakemuksista. Komissio julkaisee kyseisten tietojen perusteella yleisen lajikeluettelon, joka toimii avoimena ja helposti saatavilla olevana tietokantana, jotta lisätään luottamusta markkinoilla.

(9)

On aiheellista kumota komission direktiivi 93/79/ETY (5).

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat hedelmänsukuisia ja -lajisia kasveja ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Toimittajien rekisteri

1.   Jäsenvaltioiden on pidettävä ja päivitettävä toimittajien rekisteriä, josta säädetään direktiivin 2008/90/EY 5 artiklan 1 kohdassa.Kyseiseen rekisteriin viitataan jäljempänä nimityksellä ’toimittajien rekisteri’.

Tämän direktiivin mukaisesti rekisteröityjen toimittajien lisäksi kyseiseen rekisteriin olisi sisällytettävä toimittajat, jotka on hyväksytty sellaisten kansallisten säännösten mukaisesti, joilla saatetaan direktiivin 92/34/ETY 6 artiklan 1 kohta osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan asetettava toimittajien rekisteri saataville.

2.   Toimittajien rekisteriin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a)

toimittajan nimi, osoite ja yhteystiedot;

b)

direktiivin 2008/90/EY 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu toiminta, jota toimittaja harjoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa, asiaan liittyvien toimitilojen osoite sekä tärkeimmät kasvien suvut tai lajit; ja

c)

rekisteröintinumero tai -koodi.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiasta vastaava virallinen elin poistaa toimittajien rekisteristä luonnollisen tai oikeushenkilön, jos on vahvistettu, että kyseinen luonnollinen tai oikeushenkilö ei enää harjoita direktiivin 2008/90/EY 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua toimintaa.

2 artikla

Toimittajien ilmoitusvelvollisuus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat ilmoittavat 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Ilmoitusta ei kuitenkaan saa vaatia toimittajilta, jotka on hyväksytty direktiivin 92/34/ETY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat ilmoittavat mahdollisista muutoksista tilanteessaan 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajille ilmoitetaan niiden rekisteröinnistä ja siihen tehdyistä mahdollisista muutoksista kansallisessa lainsäädännössä säädettävän määräajan kuluessa.

3 artikla

Lajikerekisteri

1.   Jäsenvaltioiden on pidettävä ja päivitettävä rekisteriä lajikkeista, jäljempänä ’lajikerekisteri’, ja asetettava se julkisesti saataville.

Tämän direktiivin mukaisesti rekisteröityjen lajikkeiden lisäksi lajikerekisteriin on sisällytettävä lajikkeet, jotka on rekisteröity ennen 30 päivää syyskuuta 2012 direktiivin 92/34/ETY 9 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 2008/90/EY 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen mukaisesti.

2.   Lajikerekisterissä on oltava seuraavat tiedot:

a)

lajikkeen nimi ja sen synonyymit;

b)

laji, johon lajike kuuluu;

c)

tapauksen mukaan ilmaisu ”virallinen kuvaus” tai ”virallisesti tunnustettu kuvaus”;

d)

rekisteröintipäivä tai tapauksen mukaan rekisteröinnin uusimispäivä;

e)

rekisteröinnin voimassaolon päättyminen.

3.   Jäsenvaltioiden on säilytettävä asiakirja-aineisto kustakin rekisteröimästään lajikkeesta. Asiakirja-aineistoon on sisällyttävä kuvaus lajikkeesta ja tiivistelmä kaikista lajikkeen rekisteröinnin kannalta merkityksellisistä tosiseikoista.

4 artikla

Lajikkeiden rekisteröintiä koskevat edellytykset

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lajike rekisteröidään lajikkeeksi, jolla on virallinen kuvaus, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

se on erottuva, yhtenäinen ja pysyvä 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

b)

lajikkeesta on saatavilla näyte; ja

c)

muuntogeenisten lajikkeiden osalta muuntogeeniselle organismille, josta lajike koostuu, on myönnetty viljelylupa direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla.

2.   Lajiketta pidetään

a)

”erottuvana”, jos se tietystä genotyypistä tai genotyyppiyhdistelmästä johtuvien ominaispiirteiden perusteella erottuu selvästi kaikista muista lajikkeista, joiden olemassaolo on yleisesti tunnettu 5 artiklassa tarkoitettuna hakemuksen toimittamispäivänä;

b)

”yhtenäisenä”, jos se, lukuun ottamatta mahdollisia sitä lisättäessä syntyviä muunnoksia, on riittävän yhtenäinen erottuvuuden tutkimiseen käytetyiltä sekä muilta lajikekuvauksessa käytetyiltä ominaispiirteiltään;

c)

”pysyvänä”, jos se erottuvuuden tutkimiseen käytetyiltä sekä muilta lajikekuvauksessa käytetyiltä ominaispiirteiltään pysyy muuttumattomana perättäisten lisäysten jälkeen tai, jos on kyse mikrolisäyksestä, kunkin jakson lopussa.

5 artikla

Lajikkeen rekisteröintiä koskeva hakemus

1.   Jotta lajike voidaan rekisteröidä lajikkeeksi, jolla on virallinen kuvaus, jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kyseisen jäsenvaltion asiasta vastaavalle viralliselle elimelle toimitetaan kirjallinen hakemus.

2.   Hakemukseen on liitettävä

a)

tiedot, joita hakemusta tehtäessä edellytetään teknisissä kyselylomakkeissa, jotka esitetään

i)

erottuvuuden, yhtenäisyyden ja pysyvyyden testausta koskevien yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) hallintoneuvoston protokollien liitteessä II niiden lajien osalta, joista tällainen protokolla on julkaistu; tai jos tällaisia protokollia ei ole julkaistu,

ii)

kansainvälisen uusia kasvilajeja suojaavan liiton (UPOV) erottuvuutta, yhtenäisyyttä ja pysyvyyttä koskevan testauksen yleisohjeiden X jaksossa ja liitteessä niiden lajien osalta, joista tällaisia yleisohjeita on julkaistu; tai jos tällaisia yleisohjeita ei ole julkaistu,

iii)

kansallisissa säännöksissä;

b)

tiedot siitä, onko lajike rekisteröity virallisesti toisessa jäsenvaltiossa tai onko siitä tehty rekisteröintiä koskeva hakemus toisessa jäsenvaltiossa;

c)

ehdotettu nimi;

d)

muuntogeenisen lajikkeen tapauksessa näyttö siitä, että muuntogeeniselle organismille, josta lajike koostuu, on myönnetty viljelylupa direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla.

3.   Hakija voi toimittaa jonkin seuraavista hakemuksessaan:

a)

virallinen kuvaus, jonka toisen jäsenvaltion asiasta vastaava virallinen elin on vahvistanut 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

b)

muut merkitykselliset tiedot.

6 artikla

Hakemusten tarkastelu

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun asiasta vastaava virallinen elin saa hakemuksen, joka koskee lajikkeen rekisteröintiä lajikkeeksi, jolla on virallinen kuvaus, lajike tutkitaan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.   Lajikkeen virallisen kuvauksen vahvistamiseksi on tehtävä viljelykokeita.

Jos hakija toimittaa tietoja 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti ja asiasta vastaava virallinen elin katsoo tietojen osoittavan, että 4 artiklassa rekisteröintiä varten säädetyt edellytykset täyttyvät, viljelykokeita ei kuitenkaan tarvitse tehdä.

Jos viljelykokeita on tehtävä, asiasta vastaavan virallisen elimen on pyydettävä näytettä lajikkeen aineistosta.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut viljelykokeet tekee

a)

asiasta vastaava virallinen elin, joka vastaanottaa hakemuksen; tai

b)

toisen jäsenvaltion asiasta vastaava virallinen elin, joka on suostunut tekemään kyseiset kokeet; tai

c)

jokin muu oikeushenkilö direktiivin 2008/90/EY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Jos sovelletaan c alakohtaa ja kokeet tehdään yksityisen yrityksen tiloissa, asiasta vastaavan virallisen elimen on varmistettava, että ei sovelleta sellaisia toimenpiteitä, jotka voisivat häiritä virallista tutkimusta.

4.   Viljelykokeet on tehtävä seuraavien säännösten mukaisesti siltä osin kuin on kyse koeasetelmasta, kasvuolosuhteista ja lajikkeen ominaisuuksista, jotka on katettava vähintään:

a)

ne erottuvuuden, yhtenäisyyden ja pysyvyyden testausta koskevat yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) hallintoneuvoston protokollat, joita sovelletaan teknisen tutkimuksen alkaessa; tai jos kyseisen lajin osalta ei ole julkaistu protokollia,

b)

ne kansainvälisen uusia kasvilajeja suojaavan liiton (UPOV) erottuvuutta, yhtenäisyyttä ja pysyvyyttä koskevat testauksen yleisohjeet, joita sovelletaan teknisen tutkimuksen alkaessa; tai jos kyseisen lajin osalta ei ole julkaistu yleisohjeita,

c)

kansalliset säännökset.

5.   Jos 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen perusteella asiasta vastaava virallinen elin päättelee, että kyseinen lajike täyttää 5 artiklassa tarkoitetut edellytykset, se vahvistaa virallisen kuvauksen ja sisällyttää kyseisen lajikkeen lajikerekisteriin.

7 artikla

Lajikkeen rekisteröinnin voimassaoloaika

Lajikkeen rekisteröinnin voimassaolon enimmäisaika on 30 vuotta.

Muuntogeenisten lajikkeiden rekisteröinnin voimassaoloaika on rajattava kauteen, joksi muuntogeeniselle organismille, josta lajike koostuu, on myönnetty viljelylupa direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla.

8 artikla

Lajikkeen rekisteröinnin uusiminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lajikkeen rekisteröinti voidaan uusia enintään 30 vuoden kausiksi, edellyttäen että kyseisen lajikkeen aineisto on edelleen saatavilla.

Muuntogeenisen lajikkeen tapauksessa uusiminen edellyttää lisäksi sitä, että kyseisellä muuntogeenisellä organismilla on edelleen viljelylupa direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla. Uusimiskausi rajoitetaan kauteen, joksi kyseiselle muuntogeeniselle organismille on myönnetty viljelylupa.

2.   Rekisteröinnin uusimiseksi jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kyseisen jäsenvaltion asiasta vastaavalle viralliselle elimelle toimitetaan kirjallinen hakemus. Hakemuksen mukana on oltava näyttö 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymisestä.

Jäsenvaltio voi kuitenkin uusia lajikkeen rekisteröinnin, vaikka siitä ei ole tehty kirjallista hakemusta, jos se katsoo, että uusiminen edistäisi geneettisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää tuotantoa tai olisi muutoin yleisen edun mukaista.

9 artikla

Lajikkeen poistaminen lajikerekisteristä

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lajike poistetaan lajikerekisteristä, jos

a)

4 artiklassa säädetyt rekisteröintiä koskevat edellytykset eivät enää täyty;

b)

rekisteröintiä haettaessa tai tutkimuksen aikana on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja niistä tosiseikoista, joiden perusteella lajike rekisteröitiin.

10 artikla

Ilmoitukset

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmiotettava muiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville virallisille elimille ja komissiolle tiedot, joita vaaditaan kyseisen jäsenvaltion lajikerekisterin käyttämiseksi.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle mahdollisimman nopeasti lajikkeen sisällyttämisestä lajikerekisteriin ja muista mahdollisista muutoksista lajikerekisteriin.

2.   Kunkin jäsenvaltion on pyynnöstä asetettava jonkin muun jäsenvaltion tai komission saataville seuraavat:

a)

virallinen tai virallisesti tunnustettu kuvaus lajikkeista, jotka on rekisteröity kyseisen jäsenvaltion lajikerekisteriin;

b)

tulokset lajikkeen rekisteröintihakemuksen tutkimuksista, jotka jäsenvaltio on tehnyt 6 artiklan nojalla;

c)

muut käytettävissä olevat tiedot lajikkeista, jotka sisältyvät kyseisen jäsenvaltion lajikerekisteriin tai jotka on poistettu kyseisestä rekisteristä;

d)

luettelo lajikkeista, joiden rekisteröintihakemukset ovat käsiteltävänä kyseisessä jäsenvaltiossa.

11 artikla

Yleinen luettelo

Komissio laatii, päivittää säännöllisesti ja julkaisee sähköisessä muodossa 10 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukaisesti saatujen tietojen perusteella yleisen luettelon lajikkeista, jotka sisältyvät jäsenvaltioiden lajikerekistereihin.

12 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2017.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

13 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 93/79/ETY 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8.

(2)  Neuvoston direktiivi 92/34/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 157, 10.6.1992, s. 10).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

(5)  Komission direktiivi 93/79/ETY, annettu 21 päivänä syyskuuta 1993, lisätoimenpiteistä toimittajien neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti ylläpitämien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston lajikeluetteloiden soveltamiseksi (EYVL L 256, 14.10.1993, s. 25).