2.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/10


KOMISSION DIREKTIIVI 2014/85/EU,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2014,

ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ajokorteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tunneleiden turvallisuutta on parannettu merkittävästi unionissa muun muassa soveltamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/54/EY (2). Jotta kyseisten parannusten tehokkuus voidaan täysin taata, on aiheellista varmistaa, että ajoneuvojen kuljettajat tietävät ja ymmärtävät turvallisen tunneleissa ajamisen periaatteet ja osaavat soveltaa niitä liikennekäyttäytymiseensä. Sen vuoksi neuvoston direktiivissä 91/439/ETY (3) säädettyjä teoreettisia ja käytännöllisiä tutkintovaatimuksia muutettiin komission direktiivillä 2008/65/EY (4), joten myös uudelleenlaaditussa direktiivissä 2006/126/EY säädettyjä vaatimuksia olisi muutettava.

(2)

Direktiivin 2006/126/EY antamisen jälkeen on kertynyt lisää tieteellistä tietoa sairauksista, jotka vaikuttavat soveltuvuuteen moottoriajoneuvon kuljettamiseen, erityisesti sen osalta, kuinka arvioidaan tieturvallisuudelle aiheutuvia riskejä ja hoidon tehokkuutta kyseisten riskien ehkäisemisessä. Viime aikoina on ilmestynyt useita tutkimuksia ja selvityksiä, joissa vahvistetaan, että obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä on yksi suurimmista moottoriajoneuvo-onnettomuuksien riskitekijöistä. Tämä sairaus olisi vastedes otettava huomioon unionin ajokorttilainsäädännössä.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2006/126/EY olisi muutettava, jotta liite III voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen.

(4)

Direktiivin 2006/126/EY liitteessä II on havaittu toimitusvirheitä sen jälkeen, kun direktiiviä on muutettu komission direktiivillä 2012/36/EU (5). Kyseiset virheet olisi korjattava.

(5)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (6) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat ajokortteja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liitteet II ja III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 31 päivästä joulukuuta 2015.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 167, 30.4.2004, s. 39).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista (EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1).

(4)  Komission direktiivi 2008/65/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta (EYVL L 168, 28.6.2008, s. 36).

(5)  Komission direktiivi 2012/36/EU, annettu 19 päivänä marraskuuta 2012, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (EUVL L 321, 20.11.2012, s. 54).

(6)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.


LIITE

1.

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liite II seuraavasti:

a)

korvataan 2.1.3 kohta seuraavasti:

”2.1.3

Tie:

tärkeimmät ajoneuvojen välistä turvaväliä, jarrutusmatkoja ja tiellä pysymistä koskevat periaatteet erilaisissa sää- ja tieolosuhteissa;

ajamiseen liittyvät vaaratekijät, jotka liittyvät erilaisiin tieolosuhteisiin ja erityisesti niiden muutoksiin sään ja vuorokaudenajan johdosta;

erityyppisten teiden ominaisuudet ja niitä koskevat lainsäädännön vaatimukset;

turvallinen ajaminen tietunneleissa;”,

b)

korvataan 5.1.3 kohta seuraavasti:

”5.1.3.

C-, CE-, D- ja DE-luokan ajoneuvoja koskevat erityissäännökset:

Jäsenvaltiot voivat päättää, että 5.1.2 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä ajo-oikeuden rajoittamisesta automaattivaihteisiin ajoneuvoihin ei tehdä C-, CE-, D- ja DE-luokan ajokorttiin, jos hakijalla on ennestään ajokortti, joka oikeuttaa käsivälitteisellä vaihteistolla varustetun ajoneuvon kuljettamiseen vähintään yhdessä seuraavista ajoneuvoluokista: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 tai D1E; lisäksi hakijan on pitänyt suorittaa ajotaitoa ja ajotapaa koskevan testin aikana 8.4 kohdassa kuvatut toimet.”,

c)

korvataan 6.3.8 kohta seuraavasti:

6.3.8.

”Erityiset tiejärjestelyt (tilanteen mukaan): liikenneympyrät, tasoristeykset, raitiovaunu-/linja-autopysäkit, suojatiet, ylä-/alamäkeen ajaminen pitkissä rinteissä, tunnelit;”,

d)

korvataan 7.4.8 kohta seuraavasti:

7.4.8.

”Erityiset tiejärjestelyt (tilanteen mukaan): liikenneympyrät, tasoristeykset, raitiovaunu-/linja-autopysäkit, suojatiet, ylä-/alamäkeen ajaminen pitkissä rinteissä, tunnelit;”,

e)

korvataan 8.3.8 kohta seuraavasti:

8.3.8.

”Erityiset tiejärjestelyt (tilanteen mukaan): liikenneympyrät, tasoristeykset, raitiovaunu-/linja-autopysäkit, suojatiet, ylä-/alamäkeen ajaminen pitkissä rinteissä, tunnelit;”.

2.

Korvataan direktiivin 2006/126/EY liitteessä III oleva 11 kohta ”NEUROLOGISET SAIRAUDET” seuraavasti:

”NEUROLOGISET SAIRAUDET JA OBSTRUKTIIVINEN UNIAPNEAOIREYHTYMÄ

NEUROLOGISET SAIRAUDET

11.1

Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille eikä kuljettajille, jotka sairastavat vakavaa neurologista sairautta, ellei hakemuksen tueksi esitetä puoltavaa lausuntoa.

Sairauksista tai kirurgisista toimenpiteistä johtuvat tai keskus- tai ääreishermoston häiriöt, jotka johtavat aisti- tai liikuntahäiriöön taikka vaikuttavat tasapainoon ja koordinaatioon, on otettava huomioon aiheuttamansa toiminnan häiriön ja etenemisvaaran mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa ajokortin antamiseen tai uudistamiseen voidaan liittää ehto, jonka mukaan sairauden paheneminen on arvioitava määräajoin.

OBSTRUKTIIVINEN UNIAPNEAOIREYHTYMÄ

11.2

Seuraavissa kohdissa mainitussa lievässä obstruktiivisessa uniapneaoireyhtymässä hengityskatkoksia (apnea) tai hengityksen vaimenemisia (hypopnea) on tunnissa 15–29 (apnea-hypopnea-indeksi), ja vakavassa obstruktiivisessa uniapneaoireyhtymässä apnea-hypopnea-indeksi on vähintään 30; molempiin liittyy epätavallisen suuri väsymys päiväsaikaan.

11.3

Ajotutkinnon suorittajat tai ajoneuvon kuljettajat, joilla epäillään lievää tai vakavaa obstruktiivista uniapneaoireyhtymää, ohjataan edelleen asiantuntijalääkärin tarkastukseen ennen ajokortin myöntämistä tai uudistamista. Heitä voidaan kehottaa olemaan ajamatta, kunnes diagnoosi vahvistetaan.

11.4

Ajokortti voidaan myöntää lievää tai vakavaa obstruktiivista uniapneaoireyhtymää sairastaville ajotutkinnon suorittajille tai ajoneuvon kuljettajille, joilla on näyttöä siitä, että heidän tilaansa seurataan riittävästi ja he saavat asianmukaista hoitoa sekä väsymyksessä on tapahtunut parannusta; tämä on todistettava asiantuntijalääkärin lausunnolla.

11.5

Lievää tai vakavaa obstruktiivista uniapneaoireyhtymää sairastavien ajotutkinnon suorittajien tai ajoneuvon kuljettajien on käytävä määräaikaisissa lääkärintarkastuksissa vähintään kolmen vuoden välein ryhmän 1 kuljettajien osalta ja vähintään vuoden välein ryhmän 2 kuljettajien osalta, jotta voidaan määrittää, missä määrin he saavat asianmukaista hoitoa, jatkohoidon tarve ja jatkuva tarkka valvonta.”.