21.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/52


KOMISSION DIREKTIIVI 2014/80/EU,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014,

pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY liitteen II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/118/EY 10 artiklan mukaisesti tehdyn ensimmäisen uudelleentarkastelun perusteella käytettävissä ei ole riittävästi tietoja, jotta kyseisen direktiivin I liitteessä voitaisiin asettaa uusia pohjaveden laatunormeja millekään pilaavalle aineelle, mutta direktiivin liitteeseen II on tarpeen tehdä teknisiä mukautuksia 8 artiklan mukaisesti.

(2)

Taustapitoisuuksien määrittämiseen on sovellettava yhteisiä periaatteita, jotta voidaan parantaa raja-arvojen vertailtavuutta.

(3)

Pohjavedessä olevat typpi ja fosfori voivat aiheuttaa rehevöitymisriskin pohjavesimuodostumaan liittyvissä pintavesissä ja siitä suoraan riippuvaisissa maaekosysteemeissä. Direktiivin 2006/118/EY liitteeseen I sisältyvien nitraattien ja kyseisen direktiivin liitteeseen II sisältyvän ammoniumin lisäksi jäsenvaltioiden olisi raja-arvoja vahvistettaessa otettava huomioon myös nitriitit, jotka vaikuttavat typen kokonaismäärään, sekä fosforin kokonaismäärä joko sellaisenaan tai fosfaatteina.

(4)

Olisi tunnustettava tarve hankkia uutta tietoa muista aineista, jotka aiheuttavat mahdollisen riskin, ja reagoida tällaiseen tietoon. Tämän vuoksi olisi laadittava seurantaluettelo pohjavettä pilaavista aineista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (2) yhteisen täytäntöönpanostrategian puitteissa, jotta saatavilla olisi enemmän seurantatietoja aineista, jotka aiheuttavat riskin tai mahdollisen riskin pohjavesiesiintymille. Näin voitaisiin tunnistaa helpommin aineet, myös uudet pilaavat aineet, joita varten olisi asetettava pohjaveden laatunormit tai raja-arvot.

(5)

Jäsenvaltioiden ensimmäisissä vesienhoitosuunnitelmissa toimittamat tiedot pilaavista aineista ja indikaattoreista, joita varten on vahvistettu raja-arvot, osoittautuivat riittämättömiksi, jotta olisi voitu asianmukaisesti ymmärtää ja vertailla tuloksia, erityisesti pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin liittyvien menetelmien osalta. Toimitettavia tietoja koskevia vaatimuksia olisi selvennettävä ja täydennettävä, jotta voidaan varmistaa kyseisen arvioinnin avoimuus. Toimitettavien tietojen olisi myös helpotettava kemiallisen tilan arvioinnin vertailua eri jäsenvaltioiden välillä sekä vaikutettava siihen, että tulevaisuudessa voidaan mahdollisesti yhdenmukaistaa pohjaveden raja-arvojen vahvistamista koskevat menetelmät.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2006/118/EY olisi muutettava vastaavasti.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2006/118/EY 9 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/118/EY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 24 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).


LIITE

Direktiivin 2006/118/EY liite II muutetaan seuraavasti:

1)

Korvataan A osan 3 kohta seuraavasti:

”3)

Kun aineiden, ioneiden tai niiden indikaattorien taustapitoisuudet ovat kohonneet luonnollisista hydrogeologisista syistä, nämä kyseisen pohjavesimuodostuman taustapitoisuudet on otettava huomioon raja-arvoja määritettäessä. Taustapitoisuuksia määritettäessä olisi otettava huomioon seuraavat periaatteet:

a)

Taustapitoisuuksien määrittämisen olisi perustuttava pintavesimuodostumien ominaispiirteiden tarkasteluun direktiivin 2000/60/EY liitteen II mukaisesti sekä pohjaveden seurannan tuloksiin kyseisen direktiivin liitteen V mukaisesti. Seurantastrategiassa ja tietojen tulkinnassa olisi otettava huomioon se, että virtausolot ja pohjaveden kemiallinen koostumus vaihtelevat sivu- ja pystysuunnassa;

b)

Mikäli käytettävissä on ainoastaan rajallisesti pohjaveden seurantatietoja, olisi kerättävä enemmän tietoja, ja odotettaessa lisätietoja taustapitoisuudet olisi määritettävä kyseisten rajallisten seurantatietojen perusteella, tarvittaessa soveltamalla yksinkertaistettua lähestymistapaa, jossa käytetään sellaisia näytteitä, joiden osalta indikaattorit eivät osoita ihmisten toiminnan vaikutuksia. Lisäksi olisi otettava huomioon geokemiallisia kulkeutumisia ja prosesseja koskevat tiedot, kun niitä on käytettävissä;

c)

Kun käytettävissä ei ole riittävästi seurantatietoja ja geokemiallisia kulkeutumisia ja prosesseja koskevat tiedot ovat huonoja, olisi kerättävä enemmän tietoja, ja odotettaessa lisätietoja taustapitoisuudet olisi arvioitava, tarvittaessa käyttäen tilastollisia viitetuloksia, jotka koskevat muilla alueilla sijaitsevia samantyyppisiä akvifereja, joista on saatavilla riittävästi seurantatietoa.”

2)

Lisätään B osan 1 kohtaan merkinnät seuraavasti:

”Nitriitit

Fosfori (kokonaismäärä)/Fosfaatit (1)

(1)  Jäsenvaltiot voivat päättää raja-arvojen määrittämisestä joko fosforille (kokonaismäärä) tai fosfaatille.”"

3)

Korvataan C osa seuraavasti:

”C Osa

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on annettava niiden pilaavien aineiden ja niiden indikaattoreiden osalta, joille on vahvistettu raja-arvot

Jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan mukaisesti toimitetuissa vesienhoitosuunnitelmissa esitettävä tiedot siitä, miten tämän liitteen A osassa säädettyä menettelyä on noudatettu.

Jäsenvaltioiden on etenkin julkaistava

a)

tiedot kustakin uhatuksi luokitellusta pohjavesimuodostumasta tai -muodostumaryhmästä, mukaan lukien:

i)

muodostumien koko;

ii)

kukin pilaava aine tai pilaantumisen indikaattori, joka osoittaa pohjavesimuodostumien olevan uhattuna;

iii)

ympäristöä koskevat laatutavoitteet, joihin vaara liittyy, mukaan lukien pohjaveden nykyiset tai tulevat oikeutetut käyttötarkoitukset tai merkitykset, sekä pohjavesimuodostumien ja niihin liittyvien pintavesien sekä niistä riippuvaisten maaekosysteemien välinen suhde;

iv)

jos kyseessä ovat luonnossa esiintyvät aineet, niiden taustatasot pohjavesimuodostumissa;

v)

tiedot ylityksistä, kun raja-arvot ylittyvät.

b)

raja-arvot riippumatta siitä, sovelletaanko niitä jäsenvaltion tasolla, vesienhoitoalueen tai kansainvälisen vesienhoitoalueen jonkin jäsenvaltion alueella sijaitsevan osan tasolla vai pohjavesimuodostuman tai -muodostumaryhmän tasolla;

c)

suhde raja-arvon sekä kunkin seuraavan välillä:

i)

kun kyseessä ovat luonnossa esiintyvät aineet, taustapitoisuudet;

ii)

pohjavesimuodostumaan liittyvät pintavedet ja siitä suoraan riippuvaiset maaekosysteemit;

iii)

ympäristöä koskevat laatutavoitteet ja muut vesiensuojelunormit, jotka ovat voimassa jäsenvaltion, unionin tai kansainvälisellä tasolla;

iv)

kaikki merkitykselliset tiedot, jotka koskevat pilaavien aineiden toksikologiaa, ekotoksikologiaa, pysyvyyttä, biokertyvyyspotentiaalia ja leviämistaipumusta.

d)

menetelmät, joita käytetään taustapitoisuuksien määrittämiseen A osan 3 kohdassa esitettyjen periaatteiden perusteella.

e)

syyt siihen, ettei ole määritetty raja-arvoja millekään B osassa mainituille pilaaville aineille tai indikaattoreille.

f)

pohjaveden kemiallisen tilan arvioinnin keskeiset osat, mukaan lukien seurantatulosten aggregoinnin taso, menetelmä ja ajanjakso, ylityksen hyväksyttävä suuruus sekä sen laskemiseen käytetty menetelmä liitteen III 4 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdan ja liitteen III 3 kohdan mukaisesti.

Mikäli a–f alakohdissa tarkoitetut tiedot eivät sisälly vesienhoitosuunnitelmiin, jäsenvaltioiden on perusteltava tämä kyseisissä suunnitelmissa.”