20.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 148/80


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI 2014/73/EU,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä johtavuuden mittauksiin käytettävissä platinoiduissa platinaelektrodeissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään lyijyn käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Platinoidut platinaelektrodit ovat platinaelektrodeja, joiden pinnalla on ohut platinamustakerros. Kyseisiä elektrodeja käytetään, kun tarvitaan laajan mittausalueen kattavia johtavuuden mittauksia tai halutaan mitata johtavuutta voimakkaasti happamissa tai emäksisissä olosuhteissa. Lyijyn korvaaminen tai poistaminen platinoiduissa platinaelektrodeissa ja platinoitujen platinaelektrodien korvaaminen muuntyyppisillä elektrodeilla on tieteellisistä tai teknisistä syistä mahdoton toteuttaa kyseisissä olosuhteissa.

(3)

Lyijyn käyttö laajan mittausalueen kattavissa johtavuuden mittauksissa tai mitattaessa johtavuutta voimakkaasti happamissa tai emäksisissä olosuhteissa olisi siksi vapautettava kiellosta 31 päivään joulukuuta 2018 saakka. Tämä siirtymäaika on tarpeen tutkimusta varten, eikä sillä todennäköisesti ole haitallisia vaikutuksia innovointiin.

(4)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään voimaantuloa seuraavien kuuden kuukauden viimeisenä päivänä. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Lisätään direktiivin 2011/65/EU liitteeseen IV kohta 37 seuraavasti:

”37.

Lyijy platinoiduissa platinaelektrodeissa, joita käytetään johtavuuden mittauksiin, kun vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

laajan mittausalueen kattavat mittaukset, joissa johtavuusalue kattaa useamman kuin yhden suuruusluokan (esimerkiksi 0,1 mS/m:n ja 5 mS/m:n välisen alueen), laboratoriosovelluksissa käytettäväksi tuntemattomien pitoisuuksien mittaamiseen;

b)

liuosten mittaukset, kun tarvitaan otannan ± 1 prosentin tarkkuutta ja elektrodin suurta syöpymiskestävyyttä jossakin seuraavista tapauksista:

i)

liuokset, joiden happamuus on < pH 1;

ii)

liuokset, joiden emäksisyys on > pH 13;

iii)

syövytysliuokset, jotka sisältävät halogeenikaasua.

c)

yli 100 mS/m:n johtavuuksien mittaukset, jotka on suoritettava kannettavilla välineillä.

Päättyy 31. joulukuuta 2018.”