20.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 148/76


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI 2014/71/EU,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä juotoksissa pinta-alaltaan suurten pinottujen monikerrospiirilevyelementtien yhdessä rajapinnassa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään lyijyn käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Pinottuihin monikerrospiirilevyelementteihin perustuvaa ilmaisinteknologiaa käytetään tietokonetomografialaitteiden röntgensädeilmaisimissa ja röntgensädejärjestelmissä. Sen etuja on se, että tarvittava röntgensädeannokselle altistuminen on pienempi. Pinta-alaltaan suuriin pinottuihin monikerrospiirilevyelementteihin perustuvia ilmaisimia ei vielä voida valmistaa lyijyttömillä juotoksilla. Lyijyn korvaaminen ja poistaminen edellä mainituissa käyttötarkoituksissa on siksi tieteellisistä ja teknisistä syistä mahdoton toteuttaa.

(3)

Lyijyn käyttö pinta-alaltaan suurissa monikerrospiirilevyelementeissä, joissa on yli 500 liitäntää yhtä rajapintaa kohti ja joita käytetään tietokonetomografialaitteiden röntgensädeilmaisimissa ja röntgensädejärjestelmissä, olisi siksi vapautettava kiellosta 31 päivään joulukuuta 2019 saakka. Koska lääkinnällisten laitteiden sekä tarkkailu- ja valvontalaitteiden alan innovaatiosyklit ovat suhteellisen pitkiä, tämä on varsin lyhyt siirtymäaika, jolla todennäköisesti ei ole haitallisia vaikutuksia innovoinnille.

(4)

Direktiivin ”varaosaperiaatteen” mukaisesti, jonka on määrä pidentää markkinoille saatettujen vaatimustenmukaisten tuotteiden käyttöikää, varaosiin on sovellettava tätä poikkeusta myös sen päättymispäivän jälkeen ilman aikarajoituksia.

(5)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään voimaantuloa seuraavien kuuden kuukauden viimeisenä päivänä. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Lisätään direktiivin 2011/65/EU liitteeseen IV kohta 38 seuraavasti:

”38.

Lyijyn käyttö yhdessä rajapinnassa pinta-alaltaan suurissa pinotuissa monikerrospiirilevyelementeissä, joissa on yli 500 liitäntää rajapintaa kohti ja joita käytetään tietokonetomografialaitteiden röntgensädeilmaisimissa ja röntgensädejärjestelmissä.

Päättyy 31. joulukuuta 2019. Saa käyttää mainitun päivämäärän jälkeen tietokonetomografia- ja röntgensädejärjestelmien varaosissa, jotka saatetaan markkinoille ennen 1. tammikuuta 2020.”