29.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 127/129


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/46/EU,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014,

ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Tähän järjestelmään olisi kuuluttava ajoneuvojen määräaikaiskatsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettely, jotta lupa ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos ajoneuvo aiheuttaa välittömän vaaran liikenneturvallisuudelle.

(2)

Ajoneuvon rekisteröinnissä viranomaiset myöntävät luvan ajoneuvon käyttöönottoon tieliikenteessä. Neuvoston direktiiviä 1999/37/EY (3) sovelletaan ainoastaan ajoneuvojen rekisteröinnin myöntämiseen. Lupa käyttää ajoneuvoa olisi kuitenkin voitava peruuttaa väliaikaisesti erityisesti silloin, kun ajoneuvon käyttö yleisillä teillä aiheuttaisi vaaran ajoneuvon teknisen kunnon vuoksi. Väliaikaisesta peruuttamisesta johtuvan hallinnollisen rasituksen keventämiseksi ei pitäisi edellyttää uutta rekisteröintiä väliaikaisen peruuttamisen päättyessä.

(3)

Olisi säädettävä velvollisuudesta peruuttaa pysyvästi sellaisen ajoneuvon rekisteröinti, jonka käsittelystä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY (4) mukaisena romuajoneuvona on saatu ilmoitus. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus määrittää kansallisessa lainsäädännössään muita perusteita peruuttaa ajoneuvon rekisteröinti.

(4)

Vaikka ajoneuvon rekisteröinti olisi peruutettu, sen rekisteröintitiedot olisi voitava säilyttää.

(5)

Hallinnollisen rasituksen keventämiseksi ja jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi ajoneuvoa koskevat tiedot olisi tallennettava sähköisesti.

(6)

Tämä direktiivi ei saisi estää jäsenvaltiota pitämästä toimivaltaisten viranomaistensa sähköisesti tallentamia tietoja alueellaan rekisteröityä ajoneuvoa koskevana ensisijaisena tietolähteenä. Tietojenvaihdon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää yhteenliitettyä sähköistä järjestelmää, joka sisältää kansallisten sähköisten tietokantojen tiedot.

(7)

Kun katsastuksessa on havaittu vaarallisia puutteita ja lupa käyttää ajoneuvoa yleisillä teillä on peruutettu väliaikaisesti, tiedot väliaikaisesta peruuttamisesta olisi tallennettava, kunnes ajoneuvo läpäisee uuden katsastuksen.

(8)

Jotta direktiivin1999/37/EY liitteissä I ja II olevan II.4 kohdan toinen luetelmakohta ja III.1 kohdan A kohdan b alakohta voidaan saattaa ajan tasalle unionin laajentumisen johdosta ja jotta liitteessä I oleva, muita kuin pakollisia tietoja koskeva II.6 kohta voidaan saattaa ajan tasalle, jos määritelmiä tai vaatimustenmukaisuustodistusten sisältöä muutetaan asiaankuuluvassa unionin tyyppihyväksyntälainsäädännössä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(9)

Direktiivi 1999/37/EY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 1999/37/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 1999/37/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tätä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltioiden myöntämiin ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoihin.”

2)

Lisätään 2 artiklaan alakohdat seuraavasti:

”e)

”väliaikaisella peruuttamisella” rajoitettua ajanjaksoa, jonka kuluessa ajoneuvolla ei ole jäsenvaltion lupaa sen käyttöön tieliikenteessä ja jonka päätteeksi se voi saada tällaisen luvan uudelleen ilman uutta rekisteröintiprosessia edellyttäen, että väliaikaiselle peruuttamiselle ei enää ole perusteita;

f)

”rekisteröinnin peruuttamisella” toimenpidettä, jolla jäsenvaltion antama lupa ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä peruutetaan”.

3)

Lisätään 3 artiklaan kohdat seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltioiden on tallennettava sähköisesti tiedot kaikista alueellaan rekisteröidyistä ajoneuvoista. Tietojen on sisällettävä

a)

kaikki liitteessä I olevan II.5 kohdan mukaiset pakolliset tiedot sekä mainitussa liitteessä olevan II.6 kohdan koodin J tiedot ja II.6 kohdan koodien V.7 ja V.9 tiedot, jos tiedot ovat saatavilla;

b)

liitteessä I luetellut muut kuin pakolliset tiedot tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY (*) säädetyssä vaatimustenmukaisuustodistuksessa olevat tiedot, mikäli mahdollista;

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU (**) mukaisten pakollisten määräaikaiskatsastusten tulokset ja katsastustodistuksen voimassaoloaika.

Tämän direktiivin nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 95/46/EY (***) ja 2002/58/EY (****).

5.   Ajoneuvojen tekniset tiedot on asetettava toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusasemien saataville määräaikaiskatsastuksia varten. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa katsastusasemien oikeutta käyttää ja levittää tällaisia tietoja niiden väärinkäytön välttämiseksi.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1)."

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta ja direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51)."

(***)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31)."

(****)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).”"

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 a artikla

1.   Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanottaa määräaikaiskatsastuksesta ilmoituksen, jonka mukaan lupa käyttää tiettyä ajoneuvoa tieliikenteessä on väliaikaisesti peruutettu direktiivin 2014/45/EU 9 artiklan mukaisesti, tiedot väliaikaisesta peruuttamisesta on tallennettava sähköisesti ja on tehtävä uusi katsastus.

Väliaikaisen peruuttamisen on oltava voimassa, kunnes ajoneuvo on läpäissyt uuden katsastuksen. Kun katsastus on läpäisty, toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä annettava uudelleen lupa käyttää ajoneuvoa tieliikenteessä. Uutta rekisteröintiprosessia ei tarvita.

Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä toimenpiteitä helpottaakseen sellaisen ajoneuvon uudelleen katsastamista, jonka tieliikenteessä käyttämiseen myönnetty lupa on väliaikaisesti peruutettu. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua lupa kuljettaa ajoneuvoa yleisillä teillä korjaamon ja katsastusaseman välillä katsastusta varten.

2.   Jäsenvaltiot voivat sallia, että ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltija esittää toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön rekisteröinnin siirtämisestä ajoneuvon uudelle omistajalle.

3.   Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa ilmoituksen siitä, että ajoneuvoa on käsitelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY (*****) mukaisena romuajoneuvona, kyseisen ajoneuvon rekisteröinti on peruutettava pysyvästi ja tätä koskeva tieto on lisättävä sähköiseen rekisteriin.

(*****)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34).”"

5.

Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on lähtökohtaisesti tunnustettava katsastustodistuksen voimassaolo, jos ajoneuvon, jolla on pätevä todiste määräaikaistarkastuksen läpäisemisestä, omistaja vaihtuu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2014/45/EU 5 artiklan 4 kohdan ja 8 artiklan 3 kohdan soveltamista.”

6)

Korvataan 6 ja 7 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 7 artiklan mukaisesti, jotta voidaan muuttaa

liitteissä I ja II olevaa II.4 kohdan toista luetelmakohtaa sekä III.1 kohdan A kohdan b alakohtaa unionin laajentumisen johdosta,

liitteessä I olevaa, muita kuin pakollisia tietoja koskevaa II.6 kohtaa, jos määritelmiä tai vaatimustenmukaisuustodistusten sisältöä muutetaan asiaankuuluvassa unionin tyyppihyväksyntälainsäädännössä.

7 artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 19 päivästä toukokuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

7)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Ne voivat vaihtaa tietoja kahden- tai monenvälisesti etenkin tarkistaakseen ajoneuvon laillisuuden ennen sen rekisteröintiä, tarvittaessa jäsenvaltiossa, jossa se aiemmin oli rekisteröity. Tietojenvaihdon helpottamiseksi tarkistamisessa voidaan erityisesti hyödyntää yhteenliitettyä sähköistä järjestelmää, joka sisältää kansallisten sähköisten tietokantojen tiedot.”

8)

Lisätään liitteessä I olevaan II.6 kohtaan koodi seuraavasti:

”X)

todiste katsastuksen läpäisemisestä, seuraava katsastuspäivä tai nykyisen katsastustodistuksen voimassaolon päättymispäivä”.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2017. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 20 päivästä toukokuuta 2018.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL C 44, 15.2.2013, s. 128.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. maaliskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 24. maaliskuuta 2014.

(3)  Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34).