7.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2014/20/EU,

annettu 6 päivänä helmikuuta 2014,

perussiemenperunoiden ja varmennettujen siemenperunoiden unionin luokkien sekä näihin luokkiin sovellettavien edellytysten ja nimitysten määrittämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon siemenperunoiden pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/56/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 93/17/ETY (2) otetaan käyttöön sääntöjä, jotka koskevat perussiemenperunoiden unionin luokkia.

(2)

Siemenperunoiden tuotantojärjestelmien nopean teknisen ja tieteellisen kehityksen sekä sisämarkkinoilla käytävän kaupan lisääntymisen vuoksi on suotavaa, että näitä sääntöjä mukautetaan. Sektorin kehitys huomioon ottaen näitä sääntöjä olisi sovellettava myös varmennettuihin siemenperunoihin.

(3)

Säännöissä olisi käsiteltävä unionin luokkien yhtenäistä nimeämistä. Niihin olisi sisällyttävä myös edellytyksiä, jotka koskevat siemenperunoiden ja niiden erien kaupan pitämistä mihin tahansa unionin luokkaan kuuluvana. Edellytyksissä olisi käsiteltävä tapauksen mukaan tuholaisten esiintymistä, muihin lajikkeisiin kuuluvia perunoita sekä perunoita, joissa on vikoja, maata tai vierasainetta tai jotka ovat nahistuneita.

(4)

Vaatimus, jonka mukaan kasvi on kasvatettava viljelymaalla, jossa perunoita on viimeksi kasvatettu kolme vuotta sitten ja johon kohdistetaan vähintään kaksi virallista tarkastusta, ei ole enää tarpeellinen ottaen huomioon tässä direktiivissä asetetut unionin luokkia koskevat tiukemmat vaatimukset.

(5)

Direktiivin 2002/56/EY antamisen jälkeen tieteellinen tietämys on kehittynyt siemenperunoiden sukupolvien lukumäärän ja siemenperunoissa esiintyvien tuholaisten välisestä yhteydestä. Sukupolvien lukumäärän rajoittaminen on tarpeen piilevässä muodossa olevien tuholaisten aiheuttaman kasvinsuojelullisen riskin lieventämiseksi. Tämä rajoittaminen on välttämätöntä riskin lieventämiseksi, eikä käytettävissä ole muita vähemmän tiukkoja toimenpiteitä sen korvaamiseksi. Kokemukset ovat osoittaneet, että unionin S-, SE- ja E-luokan osalta kullekin näistä luokista olisi sallittava sukupolvien enimmäismäärä. Jotta varmistetaan olennaisten vaatimusten noudattaminen, näiden vaatimusten pitäisi katsoa täyttyneen vain virallisen tarkastuksen perusteella.

(6)

Direktiivi 93/17/ETY olisi näin ollen kumottava.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Perussiemenperunoiden unionin luokat

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perussiemenperunoita voidaan pitää kaupan ”unionin S-luokkaan” kuuluvina, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

perunoiden on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetut edellytykset; sekä

b)

perunoiden erien on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetut edellytykset.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perussiemenperunoita voidaan pitää kaupan ”unionin SE-luokkaan” kuuluvina, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

perunoiden on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa vahvistetut edellytykset; ja

b)

perunoiden erien on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdassa vahvistetut edellytykset.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perussiemenperunoita voidaan pitää kaupan ”unionin E-luokkaan” kuuluvina, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

perunoiden on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdassa vahvistetut edellytykset; ja

b)

perunoiden erien on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdassa vahvistetut edellytykset.

2 artikla

Varmennettujen siemenperunoiden unionin luokat

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varmennettuja siemenperunoita voidaan pitää kaupan ”unionin A-luokkaan” kuuluvina, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

perunoiden on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä II olevan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetut edellytykset; ja

b)

perunoiden erien on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä II olevan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetut edellytykset.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varmennettuja siemenperunoita voidaan pitää kaupan ”unionin B-luokkaan” kuuluvina, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

perunoiden on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä II olevan 2 kohdan a alakohdassa vahvistetut edellytykset; ja

b)

perunoiden erien on havaittu virallisessa tarkastuksessa täyttävän liitteessä II olevan 2 kohdan b alakohdassa vahvistetut edellytykset.

3 artikla

Ilmoittaminen komissiolle

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, missä määrin ne soveltavat unionin eri luokkia varmentaessaan omaa tuotantoaan.

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2016.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 93/17/ETY 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  Komission direktiivi 93/17/ETY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön perussiemenperunoiden luokittelusta sekä näihin luokkiin sovellettavista edellytyksistä ja nimityksistä (EYVL L 106, 30.4.1993, s. 7).


LIITE I

Perussiemenperunoita koskevat edellytykset

1)

”Unionin S-luokkaan” kuuluvia perussiemenperunoita koskevat seuraavat edellytykset:

a)

siemenperunoita koskevat edellytykset:

i)

lajikkeesta poikkeavien kasvien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien lukumäärä yhteensä saa olla enintään 0,1 prosenttia;

ii)

tyvimädän saastuttamien kasvien lukumäärä saa olla enintään 0,1 prosenttia;

iii)

ensimmäisen sukupolven kasveissa sellaisten kasvien lukumäärä, joilla esiintyy virustaudin oireita, saa olla enintään 1,0 prosenttia;

iv)

sellaisten kasvien lukumäärä, joilla esiintyy mosaiikkiviruksen tai kierrelehtisyysviruksen aiheuttamia oireita, saa olla yhteensä enintään 0,2 prosenttia;

v)

sukupolvien lukumäärä, mukaan luettuna pellossa olevien esiperusperunoiden ja perusperunoiden sukupolvet, rajoitetaan viiteen;

vi)

jos sukupolvesta ei ole mainintaa virallisessa etiketissä, asianomaisten perunoiden katsotaan kuuluvan viidenteen sukupolveen.

b)

erissä sallittavat poikkeamat seuraavien epäpuhtauksien, vikojen ja tautien osalta:

i)

sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy mätää, lukuun ottamatta vaaleaa tai tummaa rengasmätää, saa olla enintään 0,5 prosenttia painosta, ja näistä sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy märkää mätää, saa olla enintään 0,2 prosenttia painosta;

ii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunaseittiä yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunarupea yli kolmanneksessa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iv)

sellaisia siemenperunoita, joissa on kuorirokkoa yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

v)

liiallisen kuivettumisen tai hopealaikun aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneita mukuloita saa olla enintään 1,0 prosenttia painosta;

vi)

sellaisia siemenperunoita, joissa on ulkoisia vikoja, mukaan luettuna epämuodostuneet tai vahingoittuneet mukulat, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

vii)

maata ja vierasaineita saa olla enintään 1,0 prosenttia painosta;

viii)

sellaisten siemenperunoiden kokonaisosuus, jotka kuuluvat edellä i–vi alakohdassa tarkoitettujen poikkeamien piiriin, saa olla enintään 6,0 prosenttia painosta.

2)

”Unionin SE-luokkaan” kuuluvia perussiemenperunoita koskevat seuraavat edellytykset:

a)

siemenperunoita koskevat edellytykset:

i)

lajikkeesta poikkeavien kasvien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien lukumäärä yhteensä saa olla enintään 0,1 prosenttia;

ii)

tyvimädän saastuttamien kasvien lukumäärä saa olla enintään 0,5 prosenttia;

iii)

ensimmäisen sukupolven kasveissa sellaisten kasvien lukumäärä, joilla esiintyy virustaudin oireita, saa olla enintään 2,0 prosenttia;

iv)

sellaisten kasvien lukumäärä, joilla on mosaiikkiviruksen tai kierrelehtisyysviruksen aiheuttamia oireita, saa olla enintään 0,5 prosenttia;

v)

sukupolvien lukumäärä, mukaan luettuna pellossa olevien esiperusperunoiden ja perusperunoiden sukupolvet, rajoitetaan kuuteen;

vi)

jos sukupolvesta ei ole mainintaa virallisessa etiketissä, asianomaisten perunoiden katsotaan kuuluvan kuudenteen sukupolveen.

b)

erissä sallittavat poikkeamat seuraavien epäpuhtauksien, vikojen ja tautien osalta:

i)

sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy mätää, lukuun ottamatta vaaleaa tai tummaa rengasmätää, saa olla enintään 0,5 prosenttia painosta, ja näistä sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy märkää mätää, saa olla enintään 0,2 prosenttia painosta;

ii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunaseittiä yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunarupea yli kolmanneksessa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iv)

sellaisia siemenperunoita, joissa on kuorirokkoa yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

v)

liiallisen kuivettumisen tai hopealaikun aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneita mukuloita saa olla enintään 1,0 prosenttia painosta;

vi)

sellaisia siemenperunoita, joissa on ulkoisia vikoja, mukaan luettuna epämuodostuneet tai vahingoittuneet mukulat, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

vii)

maata ja vierasaineita saa olla enintään 1,0 prosenttia painosta;

viii)

sellaisten siemenperunoiden kokonaisosuus, jotka kuuluvat edellä i–vi alakohdassa tarkoitettujen poikkeamien piiriin, saa olla enintään 6,0 prosenttia painosta.

3)

”Unionin E-luokkaan” kuuluvia perussiemenperunoita koskevat seuraavat edellytykset:

a)

siemenperunoita koskevat edellytykset:

i)

lajikkeesta poikkeavien kasvien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien lukumäärä yhteensä saa olla enintään 0,1 prosenttia;

ii)

tyvimädän saastuttamien kasvien lukumäärä saa olla enintään 1,0 prosenttia;

iii)

ensimmäisen sukupolven kasveissa sellaisten kasvien lukumäärä, joilla esiintyy virustaudin oireita, saa olla enintään 4,0 prosenttia;

iv)

sellaisten kasvien lukumäärä, joilla esiintyy mosaiikkiviruksen tai kierrelehtisyysviruksen aiheuttamia oireita, saa olla enintään 0,8 prosenttia;

v)

sukupolvien lukumäärä, mukaan luettuna pellossa olevien esiperusperunoiden ja perusperunoiden sukupolvet, rajoitetaan seitsemään;

vi)

jos sukupolvesta ei ole mainintaa virallisessa etiketissä, asianomaisten perunoiden katsotaan kuuluvan seitsemänteen sukupolveen.

b)

erissä sallittavat poikkeamat seuraavien epäpuhtauksien, vikojen ja tautien osalta:

i)

sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy mätää, lukuun ottamatta vaaleaa tai tummaa rengasmätää, saa olla enintään 0,5 prosenttia painosta, ja näistä sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy märkää mätää, saa olla enintään 0,2 prosenttia painosta;

ii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunaseittiä yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunarupea yli kolmanneksessa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iv)

sellaisia siemenperunoita, joissa on kuorirokkoa yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

v)

liiallisen kuivettumisen tai hopealaikun aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneita mukuloita saa olla enintään 1,0 prosenttia painosta;

vi)

sellaisia siemenperunoita, joissa on ulkoisia vikoja, mukaan luettuna epämuodostuneet tai vahingoittuneet mukulat, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

vii)

maata ja vierasaineita saa olla enintään 1,0 prosenttia painosta;

viii)

sellaisten siemenperunoiden kokonaisosuus, jotka kuuluvat edellä i–vi alakohdassa tarkoitettujen poikkeamien piiriin, saa olla enintään 6,0 prosenttia painosta.


LIITE II

Varmennettuja siemenperunoita koskevat vähimmäisedellytykset

1)

”Unionin A-luokkaan” kuuluvia varmennettuja siemenperunoita koskevat seuraavat edellytykset:

a)

siemenperunoita koskevat edellytykset:

i)

lajikkeesta poikkeavien kasvien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien lukumäärä yhteensä saa olla enintään 0,2 prosenttia;

ii)

tyvimädän saastuttamien kasvien lukumäärä saa olla enintään 2,0 prosenttia;

iii)

ensimmäisen sukupolven kasveissa sellaisten kasvien lukumäärä, joilla esiintyy virustaudin oireita, saa olla enintään 8,0 prosenttia;

iv)

sellaisten kasvien lukumäärä, joilla esiintyy mosaiikkiviruksen tai kierrelehtisyysviruksen aiheuttamia oireita, saa olla enintään 2,0 prosenttia;

b)

erissä sallittavat poikkeamat seuraavien epäpuhtauksien, vikojen ja tautien osalta:

i)

sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy mätää, lukuun ottamatta vaaleaa tai tummaa rengasmätää, saa olla enintään 0,5 prosenttia painosta, ja näistä sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy märkää mätää, saa olla enintään 0,2 prosenttia painosta;

ii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunaseittiä yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunarupea yli kolmanneksessa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iv)

sellaisia siemenperunoita, joissa on kuorirokkoa yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

v)

liiallisen kuivettumisen tai hopealaikun aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneita mukuloita saa olla enintään 1,0 prosenttia painosta;

vi)

sellaisia siemenperunoita, joissa on ulkoisia vikoja, mukaan luettuna epämuodostuneet tai vahingoittuneet mukulat, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

vii)

maata ja vierasaineita saa olla enintään 2,0 prosenttia painosta;

viii)

sellaisten siemenperunoiden kokonaisosuus, jotka kuuluvat edellä i–vi alakohdassa tarkoitettujen poikkeamien piiriin, saa olla enintään 8,0 prosenttia painosta.

2)

”Unionin B-luokkaan” kuuluvia varmennettuja siemenperunoita koskevat seuraavat edellytykset:

a)

siemenperunoita koskevat edellytykset:

i)

lajikkeesta poikkeavien kasvien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien lukumäärä yhteensä saa olla enintään 0,5 prosenttia;

ii)

tyvimädän saastuttamien kasvien lukumäärä saa olla enintään 4,0 prosenttia;

iii)

ensimmäisen sukupolven kasveissa sellaisten kasvien lukumäärä, joilla esiintyy virustaudin oireita, saa olla enintään 10,0 prosenttia;

iv)

sellaisten kasvien lukumäärä, joilla esiintyy mosaiikkiviruksen tai kierrelehtisyysviruksen aiheuttamia oireita, saa olla enintään 6,0 prosenttia;

b)

erissä sallittavat poikkeamat seuraavien epäpuhtauksien, vikojen ja tautien osalta:

i)

sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy mätää, lukuun ottamatta vaaleaa tai tummaa rengasmätää, saa olla enintään 0,5 prosenttia painosta, ja näistä sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy märkää mätää, saa olla enintään 0,2 prosenttia painosta;

ii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunaseittiä yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iii)

sellaisia siemenperunoita, joissa on perunarupea yli kolmanneksessa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

iv)

sellaisia siemenperunoita, joissa on kuorirokkoa yli 10 prosentissa niiden pinta-alasta, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

v)

liiallisen kuivettumisen tai hopealaikun aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneita mukuloita saa olla enintään 1,0 prosenttia painosta;

vi)

sellaisia siemenperunoita, joissa on ulkoisia vikoja, mukaan luettuna epämuodostuneet tai vahingoittuneet mukulat, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta;

vii)

maata ja vierasaineita saa olla enintään 2,0 prosenttia painosta;

viii)

sellaisten siemenperunoiden kokonaisosuus, jotka kuuluvat edellä i–vi alakohdassa tarkoitettujen poikkeamien piiriin, saa olla enintään 8,0 prosenttia painosta.