23.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/11


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 60, 28. helmikuuta 2014 )

Sivulla 38, johdanto-osan 26 kappale:

on:

”… kansainvälisesti tunnustetut, erityisesti kansainvälisiä arvonmääritysstandardeja antavan komitean, Euroopan arviointiyhdistysten kattojärjestön tai …”

pitää olla:

”… kansainvälisesti tunnustetut, erityisesti kansainvälisiä arvonmääritysstandardeja antavan neuvoston, Euroopan arviointiyhdistysten kattojärjestön tai …”

Sivulla 80, liite II, B osa, Kohta ”4. Korko ja muut kustannukset”, 2 kohta, toiseksi viimeinen virke:

on:

”Varoituksen lisäksi on annettava toinen havainnollinen esimerkki todellisesta vuosikorosta, joka on laskettu 17 artiklan 4 kohdan mukaisesti.”

pitää olla:

”Varoituksen lisäksi on annettava toinen havainnollinen esimerkki todellisesta vuosikorosta, joka on laskettu 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”