7.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/46


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 6 päivänä helmikuuta 2014,

toimenpiteistä Diabrotica virgifera virgifera Le Conte -organismin torjumiseksi unionin alueilla, joilla sen esiintyminen on vahvistettu

(2014/63/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 292 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, jäljempänä ’Diabrotica’, on alkuperäiseen lajistoon kuulumaton maissin tuhohyönteinen. Se on levinnyt ja asettautunut yli puoleen unionin maissinviljelyalueesta.

(2)

Komission päätöksen 2003/766/EY (1) mukaisesti toteutetut toimenpiteet Diabrotican leviämisen estämiseksi unionissa eivät osoittautuneet onnistuneiksi. Komission tekemän vaikutustenarvioinnin mukaan ei ole myöskään mahdollista pyrkiä hävittämään tätä tuholaista unionin alueelta eikä estämään sen leviämistä muille alueille, joilla kyseistä haitallista organismia ei tällä hetkellä esiinny. Sen vuoksi komissio on päättänyt täytäntöönpanodirektiivillä 2014/19/EU (2) ja täytäntöönpanopäätöksellä 2014/62/EU (3) peruuttaa Diabrotican tunnustamisen säännellyksi haitalliseksi organismiksi, jolla on karanteeniasema, poistamalla sen neuvoston direktiivin 2000/29/EY (4) liitteestä I ja kumoamalla päätöksen 2003/766/EY.

(3)

Päätöksen 2003/766/EY mukaisesti vuoroviljely oli pakollista vain Diabrotican yksittäisten esiintymien hävittämiseksi. Tieteelliset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että vuoroviljely on tehokkain tapa myös hidastaa Diabrotican leviämistä ja vähentää sen vaikutusta. Sen lisäksi, että vuoroviljely on tehokas keino Diabrotican torjumiseksi, sillä on useita muita etuja ympäristön kannalta tarkasteltuna. Näihin sisältyvät maaperän hedelmällisyyden ja rakenteen parantaminen tai ylläpito sekä tuholais- ja rikkakasvisyklin rikkominen, jolloin on mahdollista vähentää turvautumista kemiallisiin lannoitteisiin ja kasvinsuojeluaineisiin. Tämän vuoksi vuoroviljelyllä on positiivista vaikutusta myös veden ja ilman laatuun sekä luonnon monimuotoisuuteen. Tätä tuhoeläintä koskevista muista tutkimuksista käy kuitenkin selvästi ilmi, että jos se leviää edelleen, hyönteismyrkkyihin turvautuminen saattaa kasvaa, koska joissakin tapauksissa voi olla vaikea löytää taloudellisesti houkuttelevaa vaihtoehtoista viljelykasvia vuoroviljelyyn maissin kanssa.

(4)

Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi harkittava tehokasta ja kestävää Diabrotican torjuntaa myös sen jälkeen, kun on peruutettu Diabrotican tunnustaminen säännellyksi haitalliseksi organismiksi, jolla on karanteeniasema. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY (5) 14 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukaisia kannustimia, joilla ammattikäyttäjiä rohkaistaan panemaan täytäntöön integroidun torjunnan kasvi- tai alakohtaiset suuntaviivat vapaaehtoisesti; tällaisia suuntaviivoja voivat laatia viranomaiset ja/tai erityisiä ammattikäyttäjiä edustavat järjestöt. Integroitua tuholaistorjuntaa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti tuholaisten esiintymisen ehkäiseminen on keskeistä pyrittäessä vähentämään tarvetta käyttää kasvinsuojeluaineita. Lisäksi kestävät luonnonmukaiset, fysikaaliset ja muut kuin kemialliset menetelmät olisi asetettava etusijalle kemiallisiin menetelmiin nähden, jos niillä voidaan torjua tuholaisia tyydyttävästi.

(5)

Näiden integroitua tuholaistorjuntaa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti vuoroviljelyn, Diabrotica-populaatioiden asianmukaisen seurannan ja haitallisten organismien leviämistä ehkäisevien muiden toimenpiteiden, kuten maatalouskoneiden puhdistamisen kaltaisten hygieniatoimenpiteiden, soveltaminen olisi sisällytettävä kasvi- tai alakohtaisiin suuntaviivoihin.

(6)

Jotta voitaisiin parantaa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (6) 55 artiklan soveltamista käyttäjien parissa tapauksissa, joissa Diabrotican torjumiseksi käytetään hyönteismyrkkyjä, tähän tuholaiseen liittyvissä integroitua tuholaistorjuntaa koskevissa kasvi- tai alakohtaisissa suuntaviivoissa olisi noudatettava kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta käytöstä kyseisessä säännöksessä annettuja sääntöjä.

(7)

Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjillä olisi oltava käytössään tietoja ja välineitä Diabrotican seuraamiseksi sekä integroitua tuholaistorjuntaa koskevia neuvontapalveluja, mukaan luettuna Diabrotican ehkäisy- ja torjuntamenetelmistä. Seurannan tulosten pitäisi auttaa viljelijöitä päättämään, milloin on edelleen tarvetta soveltaa kasvinsuojelutoimenpiteitä. On syytä määrittää eri alueilla selkeät ja tieteellisesti perustellut Diabrotica-populaatioiden kynnysarvot, koska ne ovat päätöksenteon olennaisia osatekijöitä.

(8)

Kun jäsenvaltiot varmistavat direktiivin 2009/128/EY 5 artiklan mukaisesti, että kaikilla ammattikäyttäjillä on mahdollisuus saada koulutusta erityisistä aiheista, niiden olisi sen vuoksi sisällytettävä myös tämän suosituksen säännökset kyseisiin koulutusohjelmiin.

(9)

Olisi edistettävä Diabrotican kestävää torjuntaa koskevien välineiden tutkimusta ja teknistä kehittämistä, jotta varmistetaan kustannustehokkaammat ja ympäristön kannalta kestävämmät toimenpiteet kyseistä haitallista organismia vastaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1.

Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon direktiivin 2009/128/EY liitteessä III säädetyt integroitua tuholaistorjuntaa koskevat yleiset periaatteet Diabrotica virgifera virgifera Le Conte -organismin, jäljempänä ’Diabrotica’, torjunnassa unionin alueilla, joilla sen esiintyminen on vahvistettu. Tässä suosituksessa ’torjunnalla’ tarkoitetaan tuholaispopulaation tiheyden vähentämistä tasolle, joka ei aiheuta merkittäviä taloudellisia tappioita, jotta varmistetaan maissin taloudellisesti kestävä tuotanto.

2.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että Diabroticaan liittyvissä integroitua tuholaistorjuntaa koskevissa kasvi- tai alakohtaisissa suuntaviivoissa, jotka viranomaiset tai erityisiä ammattikäyttäjiä edustavat järjestöt ovat laatineet ja jotka on suunnattu maissin viljelijöille ja kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille, noudatetaan kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta käytöstä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 artiklassa annettuja sääntöjä.

3.

Kestävät luonnonmukaiset, fysikaaliset ja muut kuin kemialliset menetelmät olisi asetettava etusijalle kemiallisiin menetelmiin nähden, jos niillä voidaan torjua tuholaisia tyydyttävästi. Sen vuoksi ammattikäyttäjien suorittama Diabrotican torjunta olisi toteutettava tai sitä olisi tuettava seuraavilla toimilla:

a)

vuoroviljely;

b)

biologisten torjunta-aineiden käyttö;

c)

maissin kylvöajan mukauttaminen sen välttämiseksi, että itäminen osuu ajallisesti yhteen toukkien kuoriutumisen kanssa;

d)

maatalouskoneiden puhdistaminen ja epätoivottujen maissikasvien poistaminen sekä muut hygieniatoimenpiteet.

Vuoroviljelyä olisi suosittava, kun otetaan huomioon sen tehokkuus Diabrotican torjunnassa sekä ympäristöön liittyvät ja pitkäaikaiset agronomiset edut.

4.

Kaikkiin 3 kohdassa esitettyihin toimenpiteisiin olisi liityttävä Diabrotican esiintymisen seuranta, jotta voidaan yksilöidä suojatoimien tarve ja asianmukainen ajoitus. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että Diabrotica-populaation tehokas seuranta toteutetaan käyttäen asianmukaisia menetelmiä ja välineitä. Olisi vahvistettava alueelliset tieteellisesti perustellut Diabrotica-populaatioiden kynnysarvot, koska ne ovat olennaisia osatekijöitä tehtäessä päätöksiä mahdollisten torjuntatoimenpiteiden soveltamisesta.

5.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava direktiivin 2009/128/EY 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjillä on käytössään tietoja ja välineitä Diabrotican seuraamiseksi.

6.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että direktiivin 2009/128/EY 14 artiklan 2 kohdassa säädetyt integroitua tuholaistorjuntaa koskevat neuvontapalvelut tarjoavat erityistä neuvontaa Diabrotican torjunnasta kaikille kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille. Jäsenvaltioiden olisi myös luotava asianmukaisia kannustimia, jotta ammattikäyttäjät panisivat 2 kohdassa tarkoitetut kasvi- tai alakohtaiset suuntaviivat täytäntöön.

7.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjät pääsevät Diabrotican kestävää torjuntaa koskevaan koulutukseen. Tämän suosituksen säännöksistä olisi tultava osa koulutusta, jonka jäsenvaltiot varmistavat direktiivin 2009/128/EY 5 artiklan mukaisesti.

8.

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä Diabrotican kestävää torjuntaa koskevien välineiden tutkimusta ja teknistä kehittämistä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  Komission päätös 2003/766/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2003, kiireellisistä toimenpiteistä Diabrotica virgifera Le Conte -tuhohyönteisen leviämisen estämiseksi yhteisössä (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 49).

(2)  Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/19/EU, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteen I muuttamisesta. Katso tämän virallisen lehden sivu 30.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/62/EU, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, kiireellisistä toimenpiteistä Diabrotica virgifera Le Conte -tuhohyönteisen leviämisen estämiseksi yhteisössä tehdyn päätöksen 2003/766/EY kumoamisesta. Katso tämän virallisen lehden sivu 45.

(4)  Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).