6.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/46


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2014,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi imukykyisille hygieniatuotteille

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7735)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/763/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU:n ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset EU:n ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Arviointiperusteiden, kuten myös niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten, olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen antamispäivästä ottaen huomioon tämän tuoteryhmän innovointisykli.

(4)

Koska materiaalien kulutus vaikuttaa merkittävästi imukykyisten hygieniatuotteiden yleisiin ympäristövaikutuksiin, on asianmukaista vahvistaa tätä tuoteryhmää koskevat EU-ympäristömerkin arviointiperusteet. Arviointiperusteilla olisi erityisesti edistettävä materiaalien kestävää hankintaa, vaarallisten aineiden käytön rajoittamista ja korkealuokkaisia ja tehokkaita tuotteita, jotka ovat käyttökelpoisia ja jotka on suunniteltu niin, että niistä muodostuu mahdollisimman vähän jätettä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuoteryhmään ”imukykyiset hygieniatuotteet” kuuluvat kertakäyttöiset vauvanvaipat, kuukautissuojat, tamponit ja liivinsuojat (tunnetaan myös imetyssuojina), joita käytetään ihmisen elimistön eritteiden fyysiseen ja suoraan keräämiseen ja jotka koostuvat luonnonkuitujen ja polymeerien seoksesta, jossa kuitupitoisuus on alle 90 painoprosenttia (tamponeja lukuun ottamatta).

2.   Tähän tuoteryhmään eivät kuulu inkontinenssituotteet eivät muut neuvoston direktiivin 93/42/ETY (2) soveltamisalaan kuuluvat tuotetyypit.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’selluloosamassalla’ pääasiassa selluloosasta koostuvaa kuitumateriaalia, joka on saatu käsittelemällä lignoselluloosamateriaaleja yhdellä tai useammalla pulpperointi- ja/tai valkaisukemikaalien vesiliuoksella;

2)

’optisilla kirkasteilla’ ja ’fluorisoivilla vaalenteilla’ lisäaineita, joiden ainoana tarkoituksena on materiaalin ’valkaisu’ tai ’vaalennus’;

3)

’muovimateriaaleilla’ tai ’muoveilla’ synteettisiä polymeerejä, joihin on voitu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joita voidaan muovata ja käyttää loppumateriaalien ja -tavaroiden päärakenneosana;

4)

’synteettisillä polymeereillä’ makromolekyylisiä aineita, muita kuin selluloosamassaa, jotka on saatu tarkoituksellisesti joko polymerisaatioprosessissa tai muuntamalla luonnollisia tai synteettisiä makromolekyylejä kemiallisesti taikka mikrobikäymisellä;

5)

’superabsorbenteilla polymeereillä’ synteettisiä polymeerejä, jotka on suunniteltu imemään ja pidättämään suuria nestemääriä massaansa verrattuna.

3 artikla

Jotta tuotteelle voidaan myöntää asetuksessa (EY) N:o 66/2010 tarkoitettu EU-ympäristömerkki, tuotteen on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”imukykyiset hygieniatuotteet” ja oltava liitteessä esitettyjen ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten mukainen.

4 artikla

Tuoteryhmään ”imukykyiset hygieniatuotteet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen antamispäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”imukykyiset hygieniatuotteet” annetaan tunnusnumero ”047”.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1).


LIITE

ARVIOINTI- JA TODENTAMISVAATIMUKSET

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tai tämän tavarantoimittajalta.

Toimivaltaisen ympäristömerkkielimen on tunnustettava ensisijaisesti testit, jotka on akkreditoitu ISO 17025 -standardin mukaisesti, sekä sellaisten elinten suorittamat todentamiset, jotka on akkreditoitu EN 45011 -standardin tai vastaavan kansainvälisen standardin mukaisesti.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Edellytyksenä on, että tuote täyttää kaikki asiaa koskevat oikeudelliset vaatimukset siinä maassa (niissä maissa), jossa (joissa) tuote on tarkoitus saattaa markkinoille. Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen.

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET

Arviointiperusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi imukykyisille hygieniatuotteille:

1.

Tuotteen kuvaus

2.

Revintämassa

3.

Selluloosamuuntokuidut (mukaan luettuina viskoosi, modaali, lyosell, kupro ja triasetaatti)

4.

Puuvilla ja muut luonnolliset luonnonsiemenkuidut

5.

Muovimateriaalit ja superabsorbenttipolymeerit

6.

Muut materiaalit ja osat

7.

Aineet tai seokset, joita ei käytetä tai joiden käyttö on rajallista

8.

Materiaalitehokkuus valmistuksessa

9.

Tuotteen loppukäsittelyohjeet

10.

Tuotteen käyttökelpoisuus ja laatu

11.

Sosiaaliset näkökohdat

12.

EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

EU-ympäristömerkin arviointiperusteiden on pohjauduttava ympäristöominaisuuksiltaan parhaisiin tuotteisiin imukykyisten hygieniatuotteiden markkinoilla.

Arviointiperuste 1. Tuotteen kuvaus

Hakijan on toimitettava kuvaus tuotteesta ja pakkauksesta (tuotenimi, luokka, toiminnot) sekä tiedot kaikista seuraavista ominaispiirteistä:

tuotteen ja pakkauksen kokonaispaino,

tuotteessa käytetyt osat, materiaalit ja lisäaineet painoineen sekä tarvittaessa niiden CAS-numerot.

Tuotteen paino on ilmoitettava myös pakkauksessa.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava tuotenäyte ja raportti, jossa on myös tuotteen ja jokaisen käytetyn osan, materiaalin ja lisäaineen tekninen kuvaus ja paino.

Arviointiperuste 2. Revintämassa

2.1   Lähde

Kaikilla massakuiduilla on oltava alkuperäketjun jäljitettävyyttä koskevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä, kuten FSC-, PEFC- tai vastaavassa järjestelmässä, myönnetyt sertifikaatit.

Vähintään 25 prosentilla massakuiduista on oltava voimassa oleva, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä, kuten FSC-, PEFC- tai vastaavassa järjestelmässä, myönnetyt kestävän metsänhoidon sertifikaatit.

Jäljelle jäävän massakuituosuuden tulee olla sellaisen todentamisjärjestelmän piirissä, joka takaa, että materiaali on laillisesti hankittu ja täyttää kaikki muutkin sertifioimatonta materiaalia koskevat sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

Metsäsertifikaatteja ja/tai alkuperäketjun sertifikaatteja myöntävien sertifiointielinten on oltava kyseisen sertifiointijärjestelmän akkreditoimia/tunnustamia.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on saatava massan valmistajalta/valmistajilta voimassa oleva, riippumattoman tahon sertifioima alkuperäketjutodistus, joka todistaa, että puukuidut on kasvatettu kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti ja/tai ne on saatu laillisista ja valvotuista lähteistä. Riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointina hyväksytään FSC-, PEFC- tai vastaavat järjestelmät.

2.2   Valkaisu

Tuotteessa käytettävää massaa ei saa valkaista kloorikaasulla. Massan valmistuksessa syntyvien AOX-päästöjen kokonaismäärä ei saa ylittää 0,170:tä kg/ADT.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on saatava massan valmistajalta vakuutus siitä, että kloorikaasua ei ole käytetty, ja testiraportti, joka osoittaa, että AOX-raja-arvoa ei ole ylitetty. Testimenetelminä hyväksytään ISO 9562 tai vastaava EPA 1650C, joiden liitteenä on oltava yksityiskohtaiset laskelmat, jotka osoittavat tämän arviointiperusteen noudattamisen, sekä todentamista tukevat asiakirjat.

Todentamista tukeviin asiakirjoihin on sisällyttävä ilmoitus mittaustiheydestä. AOX on mitattava ainoastaan prosesseista, joissa klooriyhdisteitä käytetään massan valkaisuun.

Mittaukset on tehtävä suodattamattomista ja laskeutumattomista näytteistä joko tuotantolaitoksella tapahtuneen käsittelyn jälkeen tai yleisessä puhdistuslaitoksessa tapahtuneen käsittelyn jälkeen.

Mittausjaksona on oltava 12 kuukauden tuotantojakso. Mittaukset on tehtävä kuukausittain edustavasta yhdistetystä näytteestä (24 tunnin yhdistetty näyte).

Jos kyseessä on uusi tai uudelleen rakennettu laitos tai jos tuotantolaitoksen prosessi muuttuu, mittaukset on tehtävä viikoittain yhteensä kahdeksan peräkkäisen viikon aikana laitoksen keskeytymättömän toiminnan alettua. Mittauksen on oltava edustava vastaavan prosessivaiheen osalta.

2.3   Optiset kirkasteet ja väriaineet

Optisia kirkasteita ja väriaineita, mukaan lukien fluoresoivat vaalenteet, ei saa tarkoituksellisesti lisätä massaan.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava toimittajan vakuutus siitä, että vaatimukset on täytetty.

2.4   Tuotannon COD- ja fosforipäästöt veteen sekä rikkiyhdisteiden ja NOx-päästöt ilmaan

Massantuotannon päästöt ilmaan ja veteen ilmaistaan pisteinä (PCOD, PP, PS, PNox). Pisteet lasketaan jakamalla todelliset päästöt taulukossa 1 ilmoitetuilla viitearvoilla.

Mikään yksittäisistä pistearvoista PCOD, PP, PS, PNox, ei saa ylittää arvoa 1,5.

Pisteiden yhteismäärä (Pyhteensä = PCOD + PP + PS + PNOx) ei saa olla suurempi kuin 4,0.

Kutakin käytettyä massaa ”i” vastaavat mitatut päästöt (ilmaistuina kiloina ilmakuivaa tonnia kohti — ADT) painotetaan kunkin käytetyn massalajin osuuden mukaisesti (massa ”i” suhteessa ilmakuivaan tonniin massaa) ja lasketaan yhteen. Eri massalajien ja paperivalmistustapojen päästöjen viitearvot annetaan taulukossa 1. Yhteispäästöt jaetaan viitearvojen yhteismäärällä seuraavan COD-päästöjä koskevan kaavan mukaisesti:

Formula

Taulukko 1

Eri massatyyppien päästöjen viitearvot

Massalaji

Viitearvot (kg/ADT)

CODviite

Pviite

Sviite

NOxviite

Valkaistu kemiallinen massa (muu kuin sulfiittimassa)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Valkaistu kemiallinen massa (sulfiittimassa)

25,0

0,045

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,01

0,2

0,3

Jos samalla laitoksella tuotetaan sekä lämpöä että sähköä, sähköntuotannon S- ja NOx-päästöt on erotettava kokonaismäärästä. Lämmöntuotannosta aiheutuvien päästöjen osuuden laskemiseksi on käytettävä seuraavaa kaavaa: [MWh(lämpö) — MWh(lämpö)myyty]/[MWh(lämpö) + 2 × MWh(sähkö)]

jossa

MWh(sähkö) on yhteistuotantolaitoksella tuotettu sähkö.

MWh(lämpö) on yhteistuotantolaitoksella tuotettu hyötylämpö.

MWh(lämpö)myyty on hyötylämpö, joka käytetään massantuotantolaitoksen ulkopuolella.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset laskelmat, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vastaavat todentamista tukevat asiakirjat, joihin on sisällyttävä testiraportit. Testauksessa on käytettävä seuraavia menetelmiä:

COD: ISO 6060, EPA SM 5220D tai HACH 8000;

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 tai Dr Lange LCK 349.

S(hap.): EPA 8 tai vastaava;

S(pelk.): EPA 8, EPA 16A tai vastaava;

Öljyn rikkipitoisuus: ISO 8754 tai EPA 8;

Hiilen rikkipitoisuus: ISO 351 tai EPA 8;

NOx: ISO 11564 tai EPA 7E.

Todentamista tukeviin asiakirjoihin on sisällyttävä ilmoitus mittaustiheydestä sekä COD-, P-, S- ja NOx-pisteiden laskelmat. Niihin on sisällyttävä kaikki S- ja NOx-päästöt, joita syntyy massantuotannon aikana, tuotantolaitoksen ulkopuolella kehitetty höyry mukaan luettuna. Sähköntuotantoon liittyviä päästöjä ei tarvitse ottaa huomioon.

Mittauksissa on otettava huomioon soodakattilat, kalkkiuunit, höyrykattilat ja väkevien hajukaasujen polttouunit. Myös hajapäästöt on otettava huomioon.

Ilmakehään joutuvien rikkipäästöjen ilmoitettuihin arvoihin on sisällyttävä sekä hapettuneen että pelkistyneen rikin päästöt (dimetyylisulfidi, metyylimerkaptaani, vetysulfidi ja vastaavat päästöt). Öljyllä, hiilellä ja muilla ulkoisilla polttoaineilla, joiden rikkipitoisuus on tunnettu, tapahtuvaan lämmöntuotantoon liittyvät rikkipäästöt voidaan mittaamisen sijasta laskea, ja ne on otettava huomioon.

Vesistöihin joutuvien päästöjen mittaukset on tehtävä suodattamattomista ja laskeutumattomista näytteistä joko tuotantolaitoksella tapahtuneen käsittelyn jälkeen tai yleisessä puhdistuslaitoksessa tapahtuneen käsittelyn jälkeen.

Mittausjaksona on oltava 12 kuukauden tuotantojakso. CODin ja fosforin mittaukset on tehtävä kuukausittain ja rikin ja NOx-päästöjen mittaukset vuosittain. Jatkuvat mittaukset voidaan hyväksyä vaihtoehtona, jos kolmas osapuoli todentaa ne vähintään kerran vuodessa.

Jos kyseessä on uusi tai uudelleen rakennettu laitos tai jos tuotantolaitoksen prosessi muuttuu, mittaukset on tehtävä viikoittain yhteensä kahdeksan peräkkäisen viikon aikana laitoksen keskeytymättömän toiminnan alettua. Mittauksen on oltava edustava vastaavan prosessivaiheen osalta.

2.5   Tuotannon hiilidioksidipäästöt

Uusiutumattomista energialähteistä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt saavat olla enintään 450 kg tuotettua massatonnia kohden, mukaan luettuina sähköntuotannosta (joko tuotantolaitoksessa tai sen ulkopuolella) aiheutuvat päästöt. Polttoaineiden hiilidioksidipäästöjen laskemisessa on käytettävä taulukossa 2 mainittuja viitearvoja.

Taulukko 2

Eri energialähteiden hiilidioksidipäästöjen viitearvot

Polttoaine

Fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidi

Yksikkö

Hiili

95

g CO2 fossiil/MJ

Raakaöljy

73

g CO2 fossiil/MJ

Polttoöljy 1

74

g CO2 fossiil/MJ

Polttoöljy 2–5

77

g CO2 fossiil/MJ

Nestekaasu

69

g CO2 fossiil/MJ

Maakaasu

56

g CO2 fossiil/MJ

Yleisen sähköverkon sähkö

400

g CO2 fossiil/kWh

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset laskelmat, joista käy ilmi tämän vaatimuksen noudattaminen, sekä vastaavat todentamista tukevat asiakirjat.

Hakijan on esitettävä tiedot ilmaan joutuvista hiilidioksidipäästöistä. Tietoihin on sisällyttävä laitosten kaikki uusiutumattomien polttoaineiden lähteet massantuotannon aikana sekä myös sähköntuotannosta (joko tuotantolaitoksessa tai sen ulkopuolella) aiheutuvat päästöt.

Mittausjaksona on oltava 12 kuukauden tuotantojakso. Mittaukset on tehtävä vuosittain.

Jos kyseessä on uusi tai uudelleen rakennettu laitos tai jos tuotantolaitoksen prosessi muuttuu, mittaukset on tehtävä viikoittain yhteensä kahdeksan peräkkäisen viikon aikana laitoksen keskeytymättömän toiminnan alettua. Tulokset on esitettävä myös 12 kuukauden tuotantojakson jälkeen. Mittauksen on oltava edustava vastaavan prosessivaiheen osalta.

Tuotantoprosesseja varten ostetun ja käytetyn uusiutuvista energialähteistä (1) peräisin olevan energian määrää ei oteta huomioon CO2-päästölaskelmissa: hakijan on toimitettava asiakirjat, joilla osoitetaan, että tällaista energiaa on käytetty laitoksella tai ostettu ulkopuolisilta toimittajilta.

Arviointiperuste 3. Selluloosamuuntokuidut (mukaan luettuina viskoosi, modaali, lyosell, kupro ja triasetaatti)

3.1   Lähde

a)

Kaikilla massakuiduilla on oltava alkuperäketjun jäljitettävyyttä koskevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä, kuten FSC-, PEFC- tai vastaavassa järjestelmässä, myönnetyt sertifikaatit.

Vähintään 25 prosentilla massakuiduista on oltava voimassa oleva, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä, kuten FSC-, PEFC- tai vastaavassa järjestelmässä, myönnetyt kestävän metsänhoidon sertifikaatit.

Jäljelle jäävän massakuituosuuden tulee olla sellaisen todentamisjärjestelmän piirissä, joka takaa, että materiaali on laillisesti hankittu ja täyttää kaikki muutkin sertifioimatonta materiaalia koskevat sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

Metsäsertifikaatteja ja/tai alkuperäketjun sertifikaatteja myöntävien sertifiointielinten on oltava kyseisen sertifiointijärjestelmän akkreditoimia/tunnustamia.

b)

Puuvillalinttereistä tuotetun massan liuottamisen on oltava arviointiperusteen 4.1 (lähde ja jäljitettävyys) mukaista.

Arviointi ja todentaminen:

a)

Hakijan on saatava kuidun valmistajalta/valmistajilta voimassa oleva, riippumattoman tahon sertifioima alkuperäketjutodistus, joka todistaa, että puukuidut on kasvatettu kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti ja/tai ne on saatu laillisista ja valvotuista lähteistä. Riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointina hyväksytään FSC-, PEFC- tai vastaavat järjestelmät.

b)

Hakemukseen on liitettävä todisteet puuvillaa koskevan arviointiperusteen 4.1 (lähde ja jäljitettävyys) noudattamisesta

3.2   Valkaisu

Kuitujen valmistuksessa käytettävää massaa ei saa valkaista kloorikaasulla. Valkaisun jälkeen adsorboituvien orgaanisesti sitoutuneiden halogeenien (AOX) ja orgaanisesti sitoutuneen kloorin (OCl) kokonaismäärä ei saa ylittää kumpaakaan seuraavista:

0,170 kg/ADT, jos mittaus on tehty massantuotannon jätevedestä (AOX), tai

150 ppm, jos mittaus on tehty valmiista kuiduista (OCl).

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on saatava massan toimittajalta vakuutus siitä, että kloorikaasua ei ole käytetty, ja testiraportti, joka osoittaa, että AOX- tai OCl-vaatimusta on noudatettu, käyttämällä asianmukaista testimenetelmää:

ISO 9562 tai vastaava EPA 1650C AOX:lle;

ISO 11480 OCl:lle.

AOX:n mittaustiheys on vahvistettava revintämassaa koskevan arviointiperusteen 2.2. mukaisesti

3.3   Optiset kirkasteet ja väriaineet

Optisia kirkasteita ja väriaineita, mukaan lukien fluoresoivat vaalenteet, ei saa tarkoituksellisesti lisätä kuituihin.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on saatava toimittajalta vakuutus siitä, että vaatimukset on täytetty.

3.4   Kuitujen valmistus

a)

Yli 50 prosenttia kuitujen valmistukseen käytettävästä massasta on saatava liukosellulaitoksilta, jotka hyödyntävät käytettyä prosessilientä jommallakummalla seuraavista tavoista:

sähkön ja höyryn tuottaminen laitoksella tai

kemiallisten rinnakkaistuotteiden valmistaminen.

b)

Viskoosi- ja modaalikuitujen tuotantoprosessien aikana ilmaan pääsevien rikkiyhdisteiden rikkipitoisuus ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

Taulukko 3

Viskoosi- ja modaalikuitujen rikkipäästöjen arvot

Kuitutyyppi

Rikkipäästöt ilmaan — raja-arvo (g/kg)

Katkokuitu

30

Filamenttikuitu

 

Erinä tapahtuva pesu

40

Integroitu pesu

170

Huomautus: Raja-arvot on ilmaistu vuotuisina keskiarvoina.

Arviointi ja todentaminen:

a)

Hakijan on saatava kuitujen valmistajalta luettelo kuitujen valmistukseen käytetyn massan tuottajista sekä tiedot niiden toimittamasta osuudesta. Hakijan on annettava asiakirjatodisteet siitä, että vaaditulla osuudella toimittajista on asianmukainen sähköntuotantolaitteista tai rinnakkaistuotteiden talteenotto- ja valmistusjärjestelmät asennettuna asianomaisilla tuotantoalueilla.

b)

Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testiraportit, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

Arviointiperuste 4. Puuvilla ja muut luonnolliset luonnonsiemenkuidut

4.1   Lähde ja jäljitettävyys

a)

Puuvilla on kasvatettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (2), Yhdysvaltojen kansallisen luomuohjelman (US National Organic Programme NOP) tai vastaavan unionin kauppakumppaneiden hyväksymän oikeudellisen velvoitteen vaatimusten mukaisesti. Luonnonmukaisesti viljelty puuvilla voi sisältää luonnonmukaisesti viljeltyä puuvillaa ja siirtymävaiheen tuotannosta saatua puuvillaa

b)

Arviointiperusteen 4.1.a mukaisesti kasvatetun puuvillan, jota on käytetty imukykyisten hygieniatuotteiden valmistukseen, on oltava jäljitettävissä vakiotuotannon tarkastuspisteestä lähtien.

Arviointi ja todentaminen:

a)

Riippumattoman valvontaelimen on sertifioitava luonnonmukaisesti tuotettu puuvilla asetuksessa (EY) N:o 834/2007, NOP-ohjelmassa tai muissa kauppakumppaneiden hyväksymissä ohjelmissa vahvistettujen tuotanto- ja tarkastusvaatimusten mukaisesti tuotetuksi. Todentaminen on suoritettava vuosittain kunkin alkuperämaan osalta.

b)

Hakijan on osoitettava puuvillasisältöä koskevan vaatimuksen noudattaminen lopputuotteen/lopputuotteiden valmistamista varten ostetun vuotuisen puuvilla määrän osalta ja kunkin tuotantolinjan mukaisesti vuotuistetusti: Hakijan on toimitettava maksutapahtumatiedot tai laskut, joista käy ilmi maanviljelijöitä tai tuottajaryhmiltä vuosittain ostetun puuvilla määrä ja sertifioitujen paalien kokonaispaino.

4.2   Valkaisu

Puuvillaa ei saa valkaista kloorikaasulla.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava tavarantoimittajan vakuutus siitä, että kloorikaasua ei ole käytetty.

4.3   Optiset kirkasteet ja väriaineet

Optisia kirkasteita ja väriaineita, mukaan lukien fluoresoivat vaalenteet, ei saa tarkoituksellisesti lisätä puuvillaan.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on saatava toimittajalta vakuutus siitä, että vaatimukset on täytetty.

Arviointiperuste 5. Muovimateriaalit ja superabsorbenttipolymeerit

5.1   Synteettisten polymeerien ja muovimateriaalien valmistus

Kaikissa tuotteessa käytettäviä synteettisiä polymeerejä ja muovimateriaaleja valmistavissa laitoksissa on oltava käytössä seuraavia osa-alueita koskevat järjestelmät:

Vedensäästö (esimerkiksi laitoksen vedenkäytön seuranta ja veden kierrättäminen suljetuissa järjestelmissä).

Yhtenäistetty jätehuoltosuunnitelma jätteen syntymisen ehkäisemisen, uudelleen käytön, kierrätyksen, talteenoton ja loppukäsittelyn optimoimiseksi (esimerkiksi eri jätejakeiden erottelu).

Energiatehokkuuden ja energiahuollon optimointi (esimerkiksi superabsorbenttien polymeerien valmistuksessa syntyneen höyryn uudelleenkäyttö).

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava tavarantoimittajien vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta. Vakuutuksen tueksi on toimitettava raportti, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti tavarantoimittajien käytössä olevat menettelyt vaatimusten täyttämiseksi kunkin kyseessä olevan laitoksen osalta.

5.2   Muovimateriaalien lisäaineet

a)

Lyijy-, kadmium-, kuusiarvoisen kromin ja muiden asiaan liittyvien yhdisteiden pitoisuuksien on oltava alle 0,01 % (100 ppm) kunkin tuotteessa käytetyn muovimateriaalin ja synteettisen polymeerin massasta.

b)

Muovimateriaaleissa yli 0,10 painoprosentin pitoisuuksina käytettäviä lisäaineita ei luokitella millään jäljempänä olevista vaaralausekkeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (3) säädettyjen luokitussääntöjen mukaisesti:

syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen, luokat 1a, 1b ja 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

välittömästi myrkyllinen, luokat 1 ja 2 (H300, H310, H330, H304),

elinkohtaisesti myrkyllinen, luokka 1: (H370, H372),

vesiympäristölle vaarallinen, luokat 1 ja 2 (H400, H410, H411).

Arviointi ja todentaminen:

a), b) Hakijan on toimitettava tavarantoimittajien vakuutus vaatimusten noudattamisesta. Lisäksi on toimitettava lisäaineluettelo, josta käyvät ilmi myös pitoisuudet ja aineksiin liittyvät H-lausekkeet/R-lausekkeet, ja niiden todentamista tukevat käyttöturvallisuustiedotteet.

Toimitettujen asiakirjojen seurannan helpottamiseksi voidaan osa sattumanvaraisesti valituista tavarantoimittajista tarkastaa. Tavarantoimittajan on sallittava pääsy tuotantotiloihin, varastoihin ja vastaaviin tiloihin. Kaikki toimitetut ja jaetut asiakirjat ja tiedot ovat luottamuksellisia.

5.3   Superabsorbenttipolymeerit

a)

Akryyliamidia (CAS-numero: 79-06-1) ei saa lisätä tuotteeseen tarkoituksellisesti.

b)

Tuotteessa käytettävät superabsorbenttipolymeerit saavat sisältää enintään 1 000 ppm:ää sellaisia monomeerijäämiä, joille on annettu kiellettyjä tai rajoitettuja aineita tai seoksia koskevassa arviointiperusteessa 7 ilmoitettu H-lauseke. Natriumpolyakrylaatin osalta nämä edustavat reagoimattoman akryylihapon ja silloittajien kokonaismäärää.

c)

Tuotteessa käytetyt superabsorbantit voivat sisältää enintään 10 % (painoprosenttia) vesiliukoisia uutteita. Niiden on oltava kiellettyjä tai rajoitettuja aineita tai seoksia koskevan arviointiperusteen 7 mukaisia. Natriumpolyakrylaatin osalta nämä edustavat akryylihapon monomeerejä ja oligomeereja, joiden molekyylipaino on ISO 17190:n mukaan alhaisempi kuin superabsorbenttien polymeerien.

Arviointi ja todentaminen:

a)

Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei ainetta ole käytetty.

b)

Hakijan on toimitettava tavarantoimittajan vakuutus, josta käy ilmi tuotteessa käytetyn superabsorbentin polymeerin/polymeerien koostumus. Tämä tapahtuu toimittamalla tuoteturvallisuustiedotteet, joissa yksilöidään koko nimi ja CAS-numero sekä tuotteen sisältämät monomeerijäämät, jotka on luokiteltu vaatimuksen mukaan, sekä niiden määrät. Suositellut testimenetelmät ovat ISO 17190 ja WSP 210. Hakijan on kuvailtava analyyseissä käytetyt menetelmät ja annettava analyysit tehneiden laboratorioiden nimet.

c)

Hakijan on toimitettava tavarantoimittajan vakuutus, josta käy ilmi superabsorbentin polymeerin/superabsorbenttien polymeerien sisältämien vesiliukoisten uutteiden määrä. Suositellut testimenetelmät ovat ISO 17190 ja WSP 270. Hakijan on kuvailtava analyyseissä käytetyt menetelmät ja annettava analyysit tehneiden laboratorioiden nimet.

Arviointiperuste 6. Muut materiaalit ja osat

6.1   Liima-aineet

Liima-aineet eivät saa sisältää mitään seuraavista aineista:

Kolofonihartsit (CAS-numerot 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

Di-isobutyyliftalaatti (DIBP, CAS-numero 84-69-5),

Di-isononyyliftalaatti (DIBP, CAS-numero 28553-12-0),

Formaldehydi (CAS-numero 50-00-0).

Tätä vaatimusta ei sovelleta, jos näitä aineita ei ole lisätty materiaaliin tai lopputuotteeseen tarkoituksellisesti ja jos niitä esiintyy liima-aineissa alle 100 ppm:n (0,010 painoprosentin) pitoisuuksina.

Formaldehydin osalta liima-aineen tuotannon aikana muodostuneen formaldehydin enimmäismäärä on 250 ppm, mitattuna vastatuotetusta polymeeridispersiosta. Vapaan formaldehydin pitoisuus kovetetussa liima-aineessa (liimassa) ei saa ylittää 10 ppm:ää. Tätä vaatimusta ei sovelleta sulateliimoihin.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava tavarantoimittajan vakuutus siitä, että vaatimukset on täytetty. Todisteena voidaan käyttää käyttöturvallisuustiedotteita. Hakijan on toimitettava formaldehydiä koskevat testitulokset sulateliimoja lukuun ottamatta.

6.2   Musteet ja värit

Tuotetta tai sen homogeenisiä osia ei saa värjätä. Poikkeuksen tämän vaatimuksen soveltamisesta ovat:

Tamponien narut, pakkausmateriaalit ja teipit.

Titaanidioksidi polymeereissä ja viskoosissa.

Materiaalit, jotka eivät ole suoraan kosketuksissa ihon kanssa, voidaan värjätä, jos värillä on erityinen tarkoitus (esimerkiksi tuotteen näkyvyyden vähentäminen valkoisten ja vaaleiden vaatteiden alta, teippien asetuskohtien osoittaminen, kosteuden osoittaminen).

Musteiden ja värien on myös oltava kiellettyjä tai rajoitettuja aineita tai seoksia koskevan arviointiperusteen 7 mukaisia.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava vakuutus ja toimitettava tavarantoimittajien vakuutus siitä, että vaatimukset on täytetty. Jos värejä on käytetty, on niiden käyttö perusteltava ilmoittamalla käyttötarkoitus.

6.3   Hajusteet

a)

Lapsille suunniteltuina ja tarkoitettuina markkinoitujen tuotteiden sekä tamponien ja liivinsuojien on oltava hajuttomia.

b)

Kaikki valmistuksessa käytettävät aineet tai seokset, joita lisätään tuotteeseen hajusteina, on valmistettava ja niitä on käsiteltävä Kansainvälisen hajusteliiton (IFRA) käytännesääntöjen mukaisesti. Käytännesäännöt ovat IFRAn verkkosivulla osoitteessa: http://www.ifraorg.org. Valmistajan on noudatettava IFRAn suosituksia, jotka koskevat aineiden käyttökieltoa, käytön rajoittamista ja erityisiä puhtausvaatimuksia.

c)

Kaikkien käytettyjen hajusteiden on myös oltava kiellettyjä tai rajoitettuja aineita tai seoksia koskevan arviointiperusteen 7 mukaisia riippumatta niiden pitoisuuksista lopputuotteessa.

d)

Hajusteseosten hajusteet ja ainesosat, joiden kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea (4) on todennut olevan erityistä huolta aiheuttavia kosketusallergiaa aiheuttavia, sekä hajusteet, jotka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (5) liitteen III mukaisesti ilmoitettava ainesosaluettelossa, ei saa käyttää. Nitromyskejä ja polysyklisiä myskejä ei saa käyttää.

e)

Hajusteet on ilmoitettava tuotepakkauksessa. Lisäksi on ilmoitettava hajusteet ja/tai hajusteseosten ainesosat, joiden kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on todennut aiheuttavan ihmisille kosketusallergiaa ja joiden käyttöä ei ole rajoitettu arviointiperusteilla 6.3 c ja d.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava vakuutus a–e alakohdissa säädettyjen vaatimusten noudattamisesta. Vakuutuksen tueksi on toimitettava tarvittaessa hajusteen valmistajan vakuutus. Jos hajusteita on käytetty, hakijan on toimitettava hajusteluettelo ja näyte todisteeksi siitä, että tiedot on lisätty pakkaukseen.

6.4   Voiteet

a)

Kuukautissuojissa, tamponeissa ja liivinsuojissa ei saa käyttää voiteita. Muissa tuotteissa käytetyt voiteet on ilmoitettava pakkauksessa.

b)

Muissa tuotteissa kuin kuukautissuojissa, tamponeissa ja liivinsuojissa käytettävien voiteiden on oltava hajusteita koskevan arviointiperusteen 6.3 ja kiellettyjä tai rajoitettuja aineita tai seoksia koskevan arviointiperusteen 7 mukaisia riippumatta niiden pitoisuudesta lopputuotteessa.

c)

Seuraavia aineita ei saa käyttää: triklosaanit, parabeenit, formaldehydi ja formaldehydien vapauttajat.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteiden noudattamisesta ja sen tueksi tarvittaessa liuoksen valmistajan vakuutus. Jos voiteita on käytetty, hakijan on toimitettava näyte todisteeksi siitä, että tiedot on lisätty pakkaukseen.

6.5   Silikoni

a)

Jos tuotteen osat on käsitelty silikonilla, valmistajan on varmistettava, että työntekijät on suojattu liuotteilta.

b)

Osien silikonikäsittelyssä käytettävät kemialliset tuotteet eivät saa sisältää oktametyylisyklotetrasiloksaani D4:ää (CAS-numero 556-67-2) eivätkä syklopentasiloksaani D 5:tä (CAS-numero 541-02-6). Tätä vaatimusta ei sovelleta, jos D 4:ää ja D 5:tä ei ole lisätty materiaaliin tai lopputuotteeseen tarkoituksellisesti ja jos D 4:ää ja D 5:tä esiintyy liima-aineissa alle 100 ppm:n (0,010 painoprosentin) pitoisuuksina.

Arviointi ja todentaminen:

a)

Hakijan on annettava tiedot silikonikäsittelyssä käytetystä menetelmästä sekä asiakirjat, jotka todistavat, että työntekijät on suojattu.

b)

Hakijan on toimitettava tavarantoimittajan vakuutus siitä, että vaatimus on täytetty.

6.6   Nanohopeahiukkaset

Nanohopeahiukkasia ei saa tarkoituksellisesti lisätä tuotteeseen tai sen homogeeniseen osaan tai materiaaliin.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava vakuutus ja toimitettava tavarantoimittajien vakuutus siitä, että tämä vaatimus on täytetty.

Arviointiperuste 7. Aineet tai seokset, joita ei käytetä tai joiden käyttö on rajallista

7.1   Vaaralliset aineet ja seokset

EU-ympäristömerkkiä ei voida myöntää, jos tuote tai jokin sen esine, sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (6) 3 artiklan 3 kohdassa, tai jokin sen homogeeninen osa sisältää ainetta tai seosta, joka täyttää alla taulukossa 4 määritellyt vaara- tai riskilausekkeiden kriteerit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai neuvoston direktiivin 67/548/ETY (7) mukaisesti, tai asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitettua ainetta tai seosta, ellei erityistä poikkeusta ole myönnetty.

Viimeisimmät Euroopan unionin hyväksymät luokitussäännöt ovat etusijalla lueteltuihin vaaraluokituksiin ja riskilausekkeisiin nähden. Tästä syystä hakijoiden on varmistettava, että luokitukset perustuvat uusimpiin luokitussääntöihin.

Taulukon 4 vaara- ja riskilausekkeet viittaavat yleensä aineisiin. Jos aineista ei kuitenkaan saada tietoa, on sovellettava seoksia koskevia luokitussääntöjä.

Aineet tai seokset, joiden ominaisuudet muuttuvat prosessoinnin aikana (esimerkiksi ne eivät ole enää biologisesti hyödyntämiskelpoisia tai muuntuvat kemiallisesti siten, että aiemmin yksilöity vaara poistuu), vapautetaan arviointiperusteesta 7.1. Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa muutetut polymeerit ja monomeerit tai lisäaineet, jotka muodostavat kovalenttisen sidoksen muovien kanssa.

Pitoisuusrajat sellaisissa aineissa tai seoksissa, joille mahdollisesti osoitetaan tai on jo osoitettu jokin taulukossa 4 luetelluista vaara- tai riskilausekkeista ja jotka täyttävät kyseiset vaara- tai riskiluokituskriteerit, sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut kriteerit täyttävissä aineissa, eivät saa ylittää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritettyjä yleisiä tai erityisiä pitoisuusrajoja. Jos on asetettu erityiset pitoisuusrajat, on sovellettava niitä yleisten pitoisuusrajojen sijaan.

Taulukko 4

Vaaralausekkeet ja vastaavat riskilausekkeet

Vaaralauseke (1)

Riskilauseke (2)

H300 Tappavaa nieltynä

R28

H301 Myrkyllistä nieltynä

R25

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

R65

H310 Tappavaa joutuessaan iholle

R27

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

R24

H330 Tappavaa hengitettynä

R23/26

H331 Myrkyllistä hengitettynä

R23

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

R46

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita

R68

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää

R45

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä

R49

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

R40

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.

R60

H360D Saattaa vaurioittaa sikiötä

R61

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä

R60/61/60–61

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R60/63

H360Df Saattaa vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R61/62

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R62

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä

R63

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R62-63

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

R64

H370 Vahingoittaa elimiä

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä

R68/20/21/22

H372 Aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

R48/25/24/23

H373 Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

R48/20/21/22

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

R50

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R50-53

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R51-53

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R52-53

H413 Saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

R53

EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle

R59

EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

R29

EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R31

EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R32

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään

R39-41

H317 (alakategoria 1A): Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (reaktion aiheuttava pitoisuus ≥ 0,1 painoprosenttia) (3)

R43

H317 (alakategoria 1 B): Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (reaktion aiheuttava pitoisuus ≥ 1,0 painoprosenttia) (3)

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

R42

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava tuotteen materiaaliluettelo sekä luettelo kaikista tuotteen esineistä ja homogeenisista osista.

Hakijan tulee seuloa sellaiset aineet, jotka voidaan luokitella tässä arviointiperusteessa mainittuihin vaara- tai riskilausekkeisiin. Hakijan on annettava vakuutus siitä, että tuote, sen esine tai sen homogeeninen osa on tämän arviointiperusteen mukainen.

Hakijat valitsevat asianmukaiset todentamismuodot. Tärkeimmät todentamismuodot ovat seuraavat:

Homogeeniset osat ja niihin liittyvät käsittelyt tai epäpuhtaudet (esimerkiksi superaboserbentti polymeerikerros): tuotteen kyseisen osan muodostavista materiaaleista sekä materiaalien valmistuksessa ja käsittelyssä käytetyistä aineista ja seoksista, joiden osuus lopullisesta osasta on yli 0,10 painoprosenttia, on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet, ellei sovelleta alempaa geneeristä tai erityistä pitoisuusrajaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti.

Kemialliset yhdisteet, joita käytetään tietyn ominaisuuden antamiseksi tuotteelle tai tuotteen osille (esim. liimat ja värit): hakijan on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet lopputuotteen kokoamisessa käytetyistä aineista ja seoksista tai tuotteen osiin levitetyistä aineista ja seoksista, jotka jäävät tuotteen osiin.

Vakuutuksen on sisällettävä asiaan liittyvät asiakirjat, kuten tavarantoimittajien allekirjoittamat vakuutukset arviointiperusteen noudattamisesta ja siitä, että aineita, seoksia tai materiaaleja ei ole luokiteltu taulukossa 4 mainittuihin vaara- tai riskilausekkeisiin liittyviin vaaraluokkiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, sikäli kuin tämä voidaan määritellä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII luetellut vaatimukset täyttävistä tiedoista.

Annettujen tietojen on liityttävä aineen tai seoksen sellaisiin muotoihin tai fysikaalisiin olomuotoihin, joissa niitä käytetään lopputuotteessa.

Seuraavat tekniset tiedot on toimitettava kunkin aineen ja seoksen luokittelua tai luokittelemattomuutta koskevan vakuutuksen tueksi:

i)

aineet, joita ei ole rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti tai joilla ei vielä ole yhdenmukaistettua CLP-luokitusta: tietojen on oltava mainitun asetuksen liitteessä VII lueteltujen vaatimusten mukaisia;

ii)

aineet, jotka on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, ja jotka eivät täytä CLP-luokituksen vaatimuksia: REACH-rekisteröintiasiakirjoihin perustuvat tiedot, jotka vahvistavat, ettei aineella ole vaaraluokitusta;

iii)

aineet, joilla on yhdenmukaistettu luokitus tai jotka ovat itseluokiteltuja: käyttöturvallisuustiedotteet, jos ne ovat saatavilla. Jos niitä ei ole saatavilla tai aine on itseluokiteltu, on toimitettava tietoja aineiden vaaraluokituksesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti;

iv)

seoksista käyttöturvallisuustiedotteet, jos ne ovat saatavilla. Jos niitä ei ole saatavilla, toimitetaan laskelma seoksen luokituksesta asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 säädettyjen sääntöjen mukaisesti sekä tiedot seosten vaaraluokituksesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

Käyttöturvallisuustiedotteet on laadittava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä II olevan 2, 3, 9, 10, 11 ja 12 osan mukaisesti (käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskeva vaatimukset). Epätäydellisiä käyttöturvallisuustiedotteita on täydennettävä kemikaalien toimittajien vakuutuksista saatavilla tiedoilla.

Tietoa aineiden sisäisistä ominaisuuksista voidaan tuottaa muilla keinoilla kuin testaamalla, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten in vitro -menetelmiä, kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja tai käyttämällä ryhmittelyä tai interpolaatiota asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XI mukaisesti. Tietojen jakamista koko toimitusketjun aikana kannustetaan voimakkaasti.

7.2   Aineet, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa olevassa luettelossa ja joita esiintyy seoksissa, tuotteen esineissä tai homogeenisissa osissa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,10 painoprosenttia.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on viitattava viimeisimpään hakemuksen jättöajankohtana julkaistuun erityistä huolta herättävien aineiden luetteloon. Hakijan on esitettävä vakuutus siitä, että arviointiperuste 7.2 täyttyy, sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, kuten aineiden toimittajien allekirjoittamat vakuutukset arviointiperusteiden täyttymisestä ja kopiot aineita ja seoksia koskevista asianmukaisista käyttöturvallisuustiedotteista asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. Aineiden ja seosten pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

Arviointiperuste 8. Materiaalitehokkuus valmistuksessa

Tuotteiden valmistuksen ja pakkaamisen aikana syntyneen jätteen määrä, uudelleen käytetyn tai hyödylliseksi materiaaliksi ja/tai energiaksi muutetun jakeen nettomääränä ilmaistuna, ei saa ylittää:

10 painoprosenttia tamponien lopputuotteiden osalta,

5 painoprosenttia kaikkien muiden tuotteiden lopputuotteiden osalta,

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava todisteet sen jätteen määrästä, jota ei ole käytetty uudelleen valmistusprosessissa tai jota ei ole muutettu materiaaleiksi ja/tai energiaksi.

Laskelmat on esitettävä ISO 14025:n mukaisesti ja hakijan on esitettävä kaikki seuraavat muuttujat, jotka koskevat:

tuotteen ja pakkauksen kokonaispainoa,

kaikkia valmistuksen aikana syntyneitä jätevirtoja ja

niitä koskevia käsittelyprosesseja (esimerkiksi kierrätys ja poltto), mukaan lukien talteenotettu ja loppukäsitelty jätejae.

Nettojäte on tuotetun jätteen ja talteenotetun jätteen erotus.

Arviointiperuste 9. Tuotteen loppukäsittelyohjeet

Tuottajien on ilmoitettava pakkauksessa tekstimuodossa tai symbolein, että

tuotetta ei saa heittää WC-pönttöön ja

miten tuote loppukäsitellään asianmukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava näyte pakkauksesta.

Arviointiperuste 10. Tuotteen käyttökelpoisuus ja laatu

Tuotteen tehokkuuden ja laadun on oltava tyydyttävä ja vähintään vastaava kuin jo markkinoilla olevien tuotteiden. Tuotteen käyttökelpoisuus on testattava taulukossa 5 ilmoitettujen ominaispiirteiden ja muuttujien osalta. Jos suorituskykyä olevia kynnysarvoja on vahvistettu, tuotteen on oltava niiden mukainen.

Taulukko 5

Testattavan tuotteen käyttökelpoisuutta osoittavat ominaispiirteet ja muuttujat

Ominaispiirre

Testauskäytäntö vaaditaan (suorituskyvyn kynnysarvo)

Vauvanvaipat

Kuukautissuojat

Tamponit

Liivinsuoja

Kuluttajatestaus

U1.

Imukyky ja vuotosuoja (*2)

Kuluttajapaneelitesti (vuotoa esiintyy alle viidessä prosentissa testatuista tuotteista)

U2.

Ihon kuivuminen

Kuluttajapaneelitesti (80 prosenttia tuotetta testanneista kuluttajista luokittelee suorituskyvyn tyydyttäväksi)

Ei sovelleta

Vauvanvaipat

U3.

Istuvuus ja mukavuus

Kuluttajapaneelitesti (80 prosenttia tuotetta testanneista kuluttajista luokittelee suorituskyvyn tyydyttäväksi)

U4.

Yleinen suorituskyky

Kuluttajapaneelitesti (80 prosenttia tuotetta testanneista kuluttajista luokittelee suorituskyvyn tyydyttäväksi)

Tekniset testit

T1.

Imukyky ja vuotosuoja

Imuteho ja imukyky ennen vuotoa

Syngina-menetelmät

Ei suositeltua menetelmää

T2.

Ihon kuivuminen

TEWL-menetelmä, kastuvuusmenetelmä tai sarveiskerroksen kosteutusta mittaava testi

Ei sovelleta

Ei suositeltua menetelmää

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava kuluttajatestejä ja teknisiä testejä koskeva testiraportti, jossa kuvataan testimenetelmiä, testituloksia ja käytettyjä tietoja. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka on sertifioitu panemaan täytäntöön laadunhallintajärjestelmiä, sekä sisäisiä että ulkoisia.

Testit on suoritettava niiden tuotetyyppien ja -kokojen osalta, joille haetaan EU-ympäristömerkkiä. Jos kuitenkin voidaan osoittaa, että tuotteilla on sama suorituskyky, voidaan testi suorittaa ainoastaan kunkin tuotteen yhdelle koolle tai edustavalle lajitelmalle kokoja. Tulosten toistettavuuden takaamiseksi on huolehdittava erityisesti näytteiden kokoamisesta, kuljetuksesta ja varastoinnista. Ei ole suositeltavaa muuttaa tuotteita tunnistamattomiksi tai pakata niitä neutraaleihin pakkauksiin sen estämiseksi, että tuotteiden suorituskyky ja/tai pakkaus muuttuu.

Testitulokset on annettava toimivaltaisten elinten käyttöön tietojen luottamuksellisuus huomioon ottaen. Testitulokset on selostettava selkeästi ja esitettävä kielellä, yksiköissä ja symboleilla, joita tietojen käyttäjä ymmärtää. Seuraavat osatekijät on ilmoitettava: testin suorituspaikka ja testauspäivä; testattavien tuotteiden valintakriteerit ja tuotteiden edustavuus; testattavien ominaispiirteiden valinta ja soveltuvin osin syyt, joiden vuoksi joitakin piirteitä ei sisällytetty testiin; käytetyt testimenetelmät ja niiden rajoitukset, jos sellaisia on. Hakijan on toimitettava testitulosten käyttämistä koskevat selkeät ohjeet.

Kuluttajatestejä koskevia lisäohjeita:

Näytteidenoton, testin suunnittelun, paneelin rekrytoinnin ja testitulosten analysoinnin on oltava vakiotilastokäytäntöjen (AFNOR Q 34–019, ASTM E1958-07e1 tai vastaava) mukaisia.

Tuotteiden testauksessa on käytettävä kyselylomaketta. Testin kesto on vähintään 72 tuntia, mieluiten koko viikko, ja se on järjestettävä tuotteen normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Testaajien suositeltava määrä on vähintään 30. Kaikkien tutkimukseen osallistuvien on oltava testattavan tuotteen kyseisen tyypin tai koon nykyisiä käyttäjiä.

Jos tuotetta ei ole erityisesti suositeltu vain yhden sukupuolen käytetään, on mies- ja naispuolisia testaajia oltava yhtä paljon.

Testaajien on edustettava edustavassa suhteessa markkinoilla olevia eri kuluttajaryhmiä. Testaajien ikä, maa ja sukupuoli on ilmoitettava selkeästi.

Sairaat ja kroonisista iho-ongelmista kärsivät eivät voi osallistua testiin. Jos testaaja sairastuu käyttäjätestin aikana, on siitä ilmoitettava kyselylomakkeessa, eikä vastausta voida ottaa huomioon arvioinnissa.

Ihon kuivumisen, tuotteen istuvuuden ja mukavuuden sekä yleisen suorituskyvyn osalta 80 prosenttia tuotetta testaavista kuluttajista pitää suorituskykyä tyydyttävänä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuluttaja on antanut tuotteelle arvosanaksi yli 60 (arvosanojen ollessa 1–100) tai että tuotteelle on annettu arvosana hyvä tai erittäin hyvä (viiden laatuvaihtoehdon ollessa; erittäin huono, huono, keskiverto, hyvä ja erittäin hyvä). Imukykyä ja vuotosuojaa testattaessa vuotoa saa esiintyä alle viidessä prosentissa testatuista tuotteista.

Tulokset on arvioitava tilastollisesti käyttäjätestien jälkeen.

Hakijan on ilmoitettava ulkoiset tekijät, kuten tavaramerkki, markkinaosuudet ja mainonta, jotka saattavat vaikuttaa miellettyyn suorituskykyyn.

Teknisiä testejä koskevia lisäohjeita:

Testimenetelmien on perustuttava niin pitkälle kuin mahdollista tuotteiden kannalta relevantteihin, toistettaviin ja luotettaviin menetelmiin.

Vähintään viisi näytettä on testattava. Keskimääräiset tulokset ja standardipoikkeama on ilmoitettava.

Tuotteen paino, mitat ja mallipiirteet on kuvattava ja ilmoitettava arviointiperusteen 1 mukaisesti.

Arviointiperuste 11. Sosiaaliset näkökohdat

Hakijoiden on varmistettava, että EU-ympäristömerkillä varustettujen tuotteiden tuotantopaikoilla koko tuotantoketjussa noudatetaan työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia sellaisina kuin ne on kuvattu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusnormeissa, YK:n Global Compact -aloitteessa sekä OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevissa suuntaviivoissa. Todentamistarkoituksissa on viitattava seuraaviin ILOn työelämän perusnormeihin:

029

Pakkotyö

087

Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelu

098

Järjestäytymisoikeus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus

100

Sama palkka samanarvoisesta työstä

105

Pakkotyön poistaminen

111

Syrjintä (työmarkkinoilla ja ammattia harjoitettaessa)

138

Työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskeva yleissopimus

155

Työterveys ja -turvallisuus

182

Lapsityövoiman pahimpien esiintymismuotojen poistaminen

Nämä ohjeet on toimitettava tuotantopaikoille ja lopputuotteen valmistukseen osallistuvalle tuotantoketjulle.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on osoitettava, että kolmannet osapuolet noudattavat vaatimuksia riippumattoman todennuksen tai asiakirjatodisteiden avulla, mukaan lukien auditoijien tarkastuskäynnit EU-ympäristömerkkiä hakeneen tuotteen tuotantoketjuun kuuluvilla tuotantopaikoilla ympäristömerkin todentamisvaiheen aikana. Nämä tiedot on esitettävä hakemuksen yhteydessä ja myöhemmin EU-ympäristömerkin voimassaoloaikana, jos käyttöön otetaan uusia tuotantopaikkoja.

Arviointiperuste 12. EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

EU-ympäristömerkkiä on käytettävä sekä pakkauksessa että tuotteessa. EU-ympäristömerkin kentässä 2 on oltava seuraava teksti:

”Raaka-aineiden kulutuksesta aiheutuu vähemmän vaikutuksia”

”Vaarallisten aineiden käyttöä rajoitettu”

”Teho- ja laatutestien tulokset tyydyttäviä”

Pakkauksessa olisi lisäksi oltava seuraava teksti: ”Lisätietoja siitä, miksi tälle tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki, on osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/”.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta sekä näytteitä tästä.


(*1)  P:n nettopäästöt otetaan huomioon laskelmassa. Luontaisesti puun raaka-aineessa ja vedessä esiintyvä fosfori voidaan vähentää fosforeiden kokonaispäästöistä. Enintään 0,010 kg/ADT:n vähennykset voidaan hyväksyä.

(1)  Kuten määritellään uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/28/EY (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean hajusteiden sisältämiä allergeeneja koskeva lausunto, hyväksytty kesäkuussa 2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1).

(1)  Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

(2)  Neuvoston direktiivin 67/548/ETY ja vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.

(3)  Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen 10 päivänä maaliskuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 286/2011 mukaisesti.

(*2)  Pikkuhousunsuojiin, joissa ei ole sisusta ja jotka on tarkoitettu suojaamaan naisten alusvaatteita (kevyet pikkuhousunsuojat), ei sovelleta tätä vaatimusta.