27.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/227


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 541/2014/EU,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014,

avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukikehyksen perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 189 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio korosti 4 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan tiedonannossa ”Kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa”, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella unionille annettuun jaettuun toimivaltaan avaruusalalla liittyy vahvistettu kumppanuus jäsenvaltioiden kanssa. Lisäksi komissio korosti, että kaikkien uusien toimien on pohjauduttava jo olemassa oleviin valmiuksiin ja tarvittavien uusien valmiuksien tunnistamiseen yhdessä.

(2)

Neuvosto totesi 26 päivänä syyskuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa ”Euroopan avaruuspolitiikan edistäminen” (3), että avaruusresursseista on tullut välttämättömiä Euroopan taloudelle ja että niiden turvallisuus on taattava. Se korosti, että ”Euroopan on […] kehitettävä eurooppalaiset valmiudet seurata ja valvoa omaa avaruusinfrastruktuuriaan ja avaruusromua; näiden valmiuksien olisi perustuttava ensi sijassa olemassa oleviin kansallisiin ja eurooppalaisiin resursseihin, hyödyntäen myös suhteita, joita voidaan solmia muiden kumppanivaltioiden ja niiden valmiuksien kanssa”.

(3)

Neuvosto totesi 25 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa ”Maailmanlaajuiset haasteet — Euroopan avaruusjärjestelmän hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti”, että tarvitaan avaruustilannetietoisuusvalmius (avaruustilannetietoisuus, jäljempänä ’SSA’), joka toimisi Euroopan tasolla olemassa olevien kansallisten ja Euroopan siviili- ja sotilasvoimavarojen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi, ja pyytää komissiota ja neuvostoa ehdottamaan hallintojärjestelmää ja tietopolitiikkaa, joiden pohjalta jäsenvaltiot voivat osallistua tarjoamalla sovellettavien turvallisuusvaatimusten ja -määräysten mukaisesti asianmukaisia kansallisia voimavaroja. Lisäksi se pyytää ”kaikkia Euroopan institutionaalisia toimijoita tutkimaan asianmukaisia toimenpiteitä”, jotka perustuisivat määriteltyihin siviili- ja sotilaskäyttäjiä koskeviin vaatimuksiin ja joissa käytettäisiin asianmukaisia voimavaroja sovellettavien turvallisuusvaatimusten mukaisesti ja joissa hyödynnettäisiin Euroopan avaruusjärjestön (ESA) SSA-valmisteluohjelman kehitystä.

(4)

Komission tiedonannosta ”Kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa”31 päivänä toukokuuta 2011 annetuissa neuvoston päätelmissä sekä 6 päivänä joulukuuta 2011 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ”Suuntaviivat avaruuden lisäarvosta ja eduista Euroopan kansalaisten turvallisuudelle” (4) todetaan, että ”Euroopan tason toimintana tarvitaan toimivat avaruustilannetietoisuutta koskevat valmiudet” ja että ”tätä varten Euroopan unionin olisi hyödynnettävä mahdollisimman laajasti jäsenvaltioissa tai EU:n tasolla ja tarvittaessa kansainvälisesti jo olemassa tai kehitteillä olevia resursseja, valmiuksia ja osaamista”. Tunnustaen tällaisen järjestelmän kaksikäyttöluonteen ja ottaen huomioon sen erityisen turvallisuusulottuvuuden neuvosto kehotti komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) toimien tiiviissä yhteistyössä ESAn ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla on kyseisiä resursseja ja valmiuksia, ja kaikkia asiaankuuluvia toimijoita kuullen esittämään ehdotuksia siitä, miten näitä resursseja ja valmiuksia voidaan täysimittaisesti hyödyntää ja käyttää perustana kehitettäessä avaruustilannetietoisuutta koskevia valmiuksia Euroopan tason toimintana, ja määrittelemään samassa yhteydessä asianmukaisen hallinnointi- ja tietopolitiikan ottaen huomioon avaruustilannetietoisuutta koskevien tietojen arkaluonteisuuden.

(5)

SSA:n katsotaan yleensä kattavan kolme pääasiallista alaa, jotka ovat avaruusesineiden valvonta ja seuranta (Space Surveillance and Tracking, jäljempänä ’SST’), avaruussään seuranta ja ennustaminen (Space Weather Monitoring and Forecasting) ja maapallon lähelle tulevat esineet (Near-Earth Objects). Näiden alojen toimintojen tarkoituksena on suojella infrastruktuureja avaruudessa ja avaruudelta. Tällä päätöksellä, joka kattaa SST:n, olisi edistettävä näiden alojen välisiä synergioita.

(6)

Törmäysriskien vähentämiseksi unionin olisi myös pyrittävä saamaan aikaan synergioita avaruusromun aktiivista poistamista ja sen passivointia koskevia toimenpiteitä sisältävien, esimerkiksi ESAn kehittämien aloitteiden kanssa.

(7)

Avaruusromusta on tullut vakava uhka avaruustoimintojen turvallisuudelle ja kestävyydelle. Sen vuoksi olisi perustettava SST-tukikehys, jonka tavoitteena on tukea avaruusesineiden seuranta- ja valvontapalvelujen perustamista ja toimintaa avaruusaluksille törmäyksistä aiheutuvien vahinkojen ja avaruusromun lisääntymisen ehkäisemiseksi sekä ennakoida liikeratoja ja paluureittejä parhaiden tietojen tarjoamiseksi hallituksille ja pelastuspalveluviranomaisille tapauksissa, joissa avaruusalukset tai niiden avaruusromu palaavat valvomattomasti maan ilmakehään.

(8)

SST-tukikehyksen olisi autettava varmistamaan Euroopan talouksien, yhteiskuntien ja kansalaisten turvallisuudelle olennaisten Euroopan ja kansallisten avaruusinfrastruktuurien, -välineiden ja -palvelujen saatavuus pitkällä aikavälillä.

(9)

SST-palvelujen tarjoaminen hyödyttää kaikkia julkisia ja yksityisiä avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja siten myös unionia, ottaen huomioon unionin vastuut unionin avaruusohjelmista, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1285/2013 (5) perustetuista Euroopan satelliittinavigointiohjelmista Galileo ja Egnos sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 377/2014 (6) perustetusta Copernicus-ohjelmasta. Varhaiset valvomatonta ilmakehään paluuta koskevat varoitukset ja arvio iskeytymisajankohdasta ja -alueesta hyödyttävät myös pelastuspalvelusta vastaavia kansallisia viranomaisia. Lisäksi nämä palvelut saattavat olla hyödyllisiä myös muille käyttäjille kuten yksityisille vakuutuksenantajille niiden arvioidessa törmäyksestä satelliitin käyttöiän aikana johtuvia mahdollisia korvausvastuita. Lisäksi pitkällä aikavälillä olisi suunniteltava vapaasti saatavilla ja uudelleen käytettävissä olevaa julkista tietopalvelua, joka koskee maan kiertoradalla olevien avaruusesineiden rataelementtejä.

(10)

SST-palveluilla olisi täydennettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (7) perustetun Horisontti 2020 -ohjelman, unionin avaruusalan lippulaivaohjelmien Copernicuksen ja Galileon, komission tiedoksiannossa 26 päivältä elokuuta 2010”Euroopan digitaalistrategia” mainitun digitaalistrategia-aloitteen, muiden televiestintäinfrastruktuurien, joilla tuetaan tietoyhteiskunnan toteuttamista, ja turvallisuuteen liittyvien aloitteiden puitteissa toteutettavia avaruusinfrastruktuurin suojelemista koskevia tutkimustoimia sekä ESAn toimia.

(11)

SST-tukikehyksen olisi autettava varmistamaan ulkoavaruuden rauhanomainen käyttö ja tutkimus.

(12)

SST-tukikehyksessä olisi otettava huomioon yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden, erityisesti Amerikan yhdysvaltojen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden kolmansien osapuolten kanssa, erityisesti avaruudessa tapahtuvien törmäysten välttämiseksi ja avaruusromun lisääntymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi sillä olisi täydennettävä nykyisiä lieventäviä toimenpiteitä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivoja avaruusromun vähentämiseksi, ja muita aloitteita, jotta voidaan varmistaa ulkoavaruustoimintojen turvallisuus ja kestävyys. Sen olisi myös oltava johdonmukainen ulkoavaruustoimintojen kansainvälisiä käytännesääntöjä koskevan unionin ehdotuksen kanssa.

(13)

SST-tukikehykseen olisi sisällytettävä kansallisten SST-resurssien verkottaminen ja käyttäminen SST-palvelujen tarjoamiseksi. Kun tämä on saavutettu, olisi edistettävä uusien ilmaisimien kehittämistä tai jäsenvaltioiden käyttämien olemassa olevien ilmaisimien parantamista.

(14)

Komission ja tällä päätöksellä perustetun SST-konsortion olisi läheisessä yhteistyössä ESAn ja muiden sidosryhmien kanssa jatkettava teknisiä SST-vuoropuheluja strategisten kumppanien kanssa toimivaltuuksiensa mukaisesti.

(15)

SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä koskevat vaatimukset määriteltiin hyväksytyssä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa ”European space situational awareness high-level civil-military user requirements”. SST-palvelujen tarjoamisen olisi perustuttava siviilikäyttäjävaatimuksiin. Puhtaasti sotilaallisia käyttötarkoituksia ei tulisi käsitellä tässä päätöksessä. Komission olisi varmistettava mekanismi käyttäjävaatimusten säännöllistä tarkistusta ja tarvittaessa ajantasaistamista varten ja otettava siihen mukaan käyttäjäyhteisön edustajia. Tätä varten sen olisi jatkettava tarvittavaa vuoropuhelua asiaankuuluvien toimijoiden kuten Euroopan puolustusviraston ja ESAn kanssa.

(16)

SST-palvelujen toiminnan olisi perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden väliseen kumppanuuteen sekä olemassa olevien ja tulevien kansallisten resurssien ja asiantuntemuksen sekä ESAssa kehitettyjen resurssien käyttöön. Jäsenvaltioiden olisi pidettävä omistuksessaan ja määräysvallassaan omat resurssinsa, ja ne niiden olisi vastattava resurssien toiminnasta, ylläpidosta ja uusimisesta. SST-tukikehyksestä ei tulisi antaa taloudellista tukea uusien SST-ilmaisimien kehittämiselle. Jos tarvitaan uusia ilmaisimia käyttäjävaatimusten täyttämiseksi, tästä voitaisiin huolehtia joko kansallisesti tai tarvittaessa eurooppalaisen tutkimus- ja kehitysohjelman avulla. Komission ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä ja helpotettava mahdollisimman monen jäsenvaltion osallistumista SST-tukikehyksen aikana edellyttäen, että osallistumiskriteerit täyttyvät.

(17)

Neuvoston yhteisellä toiminnalla 2001/555/YUTP (8) perustettu Euroopan unionin satelliittikeskus, jäljempänä ’EUSK’, joka on unionin virasto ja joka tarjoaa eritasoisiksi luokiteltuja geospatiaalisia kuvatietopalveluja ja -tuotteita siviili- ja sotilaskäyttäjille, voisi osaltaan edistää SST-palvelujen tarjoamista. Sen asiantuntemus turvallisuusluokitellun tiedon käsittelemisessä suojatussa ympäristössä ja sen tiiviit institutionaaliset yhteydet jäsenvaltioihin ovat voimavara, jolla voidaan helpottaa SST-palvelujen käsittelyä ja toimittamista. Ennakkoedellytys EUSK:n roolille SST-tukikehyksessä on mainitun yhteisen toiminnan muuttaminen, sillä tällä hetkellä siinä ei säädetä EUSK:n toiminnasta SST:n alalla. Komission olisi tehtävä tarvittaessa yhteistyötä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa ottaen huomioon, että EUH:n tehtävänä on tukea unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa toimintaohjeiden antamisessa EUSK:lle.

(18)

Tarkat tiedot tiettyjen avaruusesineiden luonteesta, ominaisuuksista ja sijainnista voivat vaikuttaa unionin tai sen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden turvallisuuteen. Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa neuvoston turvallisuuskomitean olisi huomioitava turvallisuuskysymykset riittävällä tavalla asiaankuuluvien valmiuksien verkoston perustamisessa ja toiminnassa, mukaan lukien SST-ilmaisimet, valmiudet käsitellä ja analysoida SST-dataa sekä SST-palvelujen tarjoaminen. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa tässä päätöksessä yleiset säännökset, jotka koskevat SST-tietojen käyttöä ja suojattua vaihtamista jäsenvaltioiden, SST-palvelujen vastaanottajien ja tarvittaessa EUSK:n välillä. Lisäksi komission, EUH:n ja jäsenvaltioiden olisi määriteltävä koordinointimekanismit, joita tarvitaan SST-tukikehyksen turvallisuuteen liittyvien asioiden käsittelyssä.

(19)

Osallistuvien jäsenvaltioiden olisi oltava vastuussa SST-datan käyttöä ja SST-tietojen käyttöä ja suojattua vaihtamista koskevien säännösten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta. Tässä päätöksessä sekä osallistuvien jäsenvaltioiden ja tarvittaessa EUSK:n välisessä sopimuksessa vahvistettavissa SST-datan käyttöä ja SST-tietojen käyttöä ja vaihtamista koskevissa säännöksissä olisi otettava huomioon hyväksytyt SST-datan tietoturvaa koskevat suositukset.

(20)

SST-datan potentiaalisen arkaluonteisuuden vuoksi tarvitaan tehokkuuteen ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, myös siinä, miten SST-dataa käsitellään ja analysoidaan. Avoimen lähdekoodin ohjelmiston mahdollisen käytön, joka sallii luvan saaneiden SST-datan toimittajien suojatun pääsyn lähdekoodiin toiminnallisten muutosten tai parannusten tekemiseksi, pitäisi edistää tämän tavoitteen saavuttamista.

(21)

Turvallisuuskomitea suositteli riskinhallintarakenteen luomista sen varmistamiseksi, että tietoturvakysymykset otetaan asianmukaisesti huomioon SST-tukikehyksen täytäntöönpanossa. Tätä varten osallistuvien jäsenvaltioiden ja tarvittaessa EUSK:n olisi perustettava asianmukaiset riskinhallintarakenteet ja -menettelyt ottaen huomioon turvallisuuskomitean suositukset.

(22)

Jotta tämän päätöksen täytäntöönpanolle voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä toimivaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (9) mukaisesti.

(23)

Jäsenvaltiot eivät voi yksinään toimimalla riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitteita eli sellaisten toimien tukemista, joiden tavoitteena on ilmaisinverkoston perustaminen ja toiminta, valmiuksien perustaminen SST-datan käsittelyä ja analysointia varten sekä SST-palvelujen perustaminen ja toiminta, koska tällaisten palvelujen tarjoaminen osallistuvien jäsenvaltioiden konsortion avulla hyödyttäisi unionia erityisesti avaruusresurssien merkittävänä omistajana, vaan ne voidaan päätöksen alan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(24)

Tämän päätöksen tavoitteet ovat samankaltaiset kuin tavoitteet, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1285/2013 1 artiklassa, 3 artiklan c ja d kohdassa ja 4 artiklassa, neuvoston päätöksen 2013/743/EU (10) 2 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa, liitteessä I olevan II osan 1.6.2 kohdan d alakohdassa ja liitteessä I olevan III osan 7.5 ja 7.8 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 377/2014 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, jossa kohdennetaan toimiin enintään 26,5 miljoonaa euroa käyvin hinnoin laskettuna. SST-tukikehyksen tavoitteiden, erityisesti olemassa olevien resurssien verkottamisen, täytäntöön panemiseksi tarvittavan kokonaisrahoituksen arvioidaan olevan 70 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon tämän päätöksen ja edellä mainittujen ohjelmien tavoitteiden samankaltaisuuden tällä päätöksellä perustettuja toimia olisi voitava rahoittaa kyseisistä ohjelmista noudattaen täysin niiden perussäädöstä.

(25)

Jotta SST-toimissa voitaisiin varmistaa Euroopalle hyväksyttävän tasoinen riippumattomuus, saattaa olla tarpeen antaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (11) tarkoitettu perussäädös SST:tä varten. Tällaista mahdollisuutta olisi tarkasteltava nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä.

(26)

Avaruustilannetietoisuuden arkaluonteisuus huomioon ottaen osallistuvat jäsenvaltiot vastaisivat edelleen ilmaisimien toiminnasta ja SST-palvelujen tarjoamiseen johtavasta datan käsittelystä. Kansalliset SST-resurssit säilyvät niiden valvonnasta ja toiminnasta vastaavien jäsenvaltioiden määräysvallassa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kehyksen perustaminen

Tällä päätöksellä perustetaan avaruusesineiden valvonnan ja seurannan, jäljempänä ’SST’, tukikehys.

2 artikla

Määritelmät

Tätä päätöstä sovellettaessa tarkoitetaan:

1)

’avaruusesineellä’ mitä tahansa ulkoavaruudessa olevaa valmistettua esinettä;

2)

’avaruusaluksella’ mitä tahansa avaruusesinettä, jolla on tietty tarkoitus, mukaan lukien aktiiviset keinotekoiset satelliitit ja kantorakettien ylimmät vaiheet;

3)

’avaruusromulla’ kaikkia maan kiertoradalla olevia tai maan ilmakehään palaavia avaruusesineitä, mukaan lukien avaruusalukset tai niiden fragmentit ja osat, jotka eivät ole toiminnassa tai joita ei enää käytetä mihinkään tarkoitukseen, myös rakettien ja keinotekoisten satelliittien osia tai toimimattomia keinotekoisia satelliitteja;

4)

’SST-ilmaisimella’ laitetta tai laitteiden yhdistelmää, kuten maahan tai avaruuteen sijoitettavia tutkia ja teleskooppeja, joilla voidaan mitata avaruusesineiden fyysisiä parametreja, kuten kokoa, sijaintia ja nopeutta;

5)

’SST-datalla’ SST-ilmaisimilla mitattuja avaruusesineiden fyysisiä parametreja tai SST-ilmaisimien havainnoista johdettuja avaruusesineiden kiertorataparametreja;

6)

’SST-tiedoilla’ vastaanottajan ymmärrettävissä olevaa käsiteltyä SST-dataa.

3 artikla

SST-tukikehyksen tavoitteet

1.   SST-tukikehyksen yleisenä tavoitteena on auttaa varmistamaan Euroopan talouksien, yhteiskuntien ja kansalaisten turvallisuuden edellyttämien Euroopan ja kansallisten avaruusinfrastruktuurien, -välineiden ja -palvelujen saatavuus pitkällä aikavälillä.

2.   SST-tukikehyksen erityisinä tavoitteina on:

a)

arvioida ja vähentää eurooppalaisten avaruusalusten törmäysriskejä kiertoradalla ja mahdollistaa se, että avaruusalusten operaattorit voivat parantaa lieventävien toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen tehokkuutta;

b)

vähentää eurooppalaisten avaruusalusten laukaisuun liittyviä riskejä;

c)

seurata avaruusalusten tai avaruusromun valvomatonta paluuta maan ilmakehään ja tuottaa tarkempia ja tehokkaampia varhaisia varoituksia tavoitteena vähentää mahdollisia unionin kansalaisten turvallisuuteen kohdistuvia riskejä ja lieventää mahdollisia maainfrastruktuurille aiheutuvia vahinkoja;

d)

pyrkiä ehkäisemään avaruusromun lisääntymistä.

4 artikla

SST-tukikehyksellä tuettavat toimet

1.   Edellä 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi SST-tukikehyksellä on tuettava seuraavia toimia, joilla pyritään perustamaan SST-valmius Euroopan tasolla siten, että Euroopalla on asianmukainen riippumattomuus:

a)

maahan ja/tai avaruuteen sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, mukaan lukien ESAssa kehitetyt kansalliset ilmaisimet, verkostosta muodostuvan tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö avaruusesineiden valvomiseksi ja seuraamiseksi ja niihin liittyvän tietokannan tuottamiseksi;

b)

käsittelytoiminnon perustaminen ja käyttö SST-datan käsittelemiseksi ja analysoimiseksi kansallisella tasolla SST-tietojen ja -palvelujen tuottamiseksi SST-palvelun tarjoamistoiminnolle toimittamista varten;

c)

toiminnon perustaminen 5 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen SST-palvelujen tarjoamiseksi 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille.

2.   SST-tukikehykseen ei sisälly uusien SST-ilmaisimien kehittäminen.

5 artikla

SST-palvelut

1.   Edellä 4 artiklassa tarkoitetut SST-palvelut on tarkoitettu siviilikäyttöön, ja niihin sisältyvät seuraavat palvelut:

a)

avaruusalusten välisten tai avaruusaluksen ja avaruusromun välisten törmäysten riskinarviointi ja hälytysten antaminen törmäysten välttämiseksi avaruusalusoperaatioiden laukaisun, kiertoradalle siirtymisen, kiertoradalla toimimisen ja käytöstäpoistovaiheen aikana;

b)

kiertoradalla tapahtuvien pirstoutumisten, rikkoutumisten tai törmäysten havaitseminen ja kuvaus;

c)

avaruusesineiden ja avaruusromun valvomattomaan maan ilmakehään paluuseen liittyvä riskinarviointi sekä siihen liittyvien tietojen tuottaminen, mukaan lukien mahdollisen maahan iskeytymisen ajankohdan ja todennäköisen iskeytymispaikan arviointi.

2.   SST-palveluja tarjotaan:

a)

kaikille jäsenvaltioille;

b)

neuvostolle;

c)

komissiolle;

d)

Euroopan ulkosuhdehallinnolle;

e)

julkisille ja yksityisille avaruusalusten omistajille ja operaattoreille;

f)

pelastuspalvelusta vastaaville viranomaisille.

SST-palvelujen tarjoamisessa noudatetaan 9 artiklassa vahvistettuja SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja vaihtamista koskevia säännöksiä.

3.   Osallistuvat jäsenvaltiot, komissio ja tarvittaessa EUSK eivät ole vastuussa:

a)

vahingoista, jotka aiheutuvat SST-palvelujen puuttumisesta tai keskeytymisestä;

b)

SST-palvelujen tarjoamisen viiveistä;

c)

SST-palvelujen kautta tuotettujen tietojen epätarkkuudesta; tai

d)

SST-palvelujen tarjoamisen johdosta toteutetuista toimista.

6 artikla

Komission tehtävät

1.   Komissio:

a)

hallinnoi SST-tukikehystä ja varmistaa sen täytäntöönpanon;

b)

toteuttaa tarvittavat toimenpiteet SST-tukikehykseen liittyvien riskien tunnistamiseksi, hallitsemiseksi, lieventämiseksi ja seuraamiseksi;

c)

varmistaa tarvittaessa SST-käyttäjävaatimusten saattamisen ajan tasalle;

d)

määrittelee SST-tukikehyksen hallinnoinnin yleiset suuntaviivat erityisesti 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun konsortion perustamisen ja toiminnan helpottamiseksi;

e)

helpottaa tarvittaessa jäsenvaltioiden mahdollisimman laajaa osallistumista 7 artiklan mukaisesti.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan koordinointisuunnitelma ja asianmukaisia teknisiä toimenpiteitä SST-tukikehyksen toimia varten. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

3.   Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikea-aikaisesti kaikki SST-tukikehyksen täytäntöönpanoon liittyvät asiaankuuluvat tiedot, erityisesti avoimuuden ja selkeyden varmistamiseksi seuraavien osalta:

a)

alustavat toimet ja unionin rahoituslähteet;

b)

osallistuminen SST-tukikehykseen ja siitä tuettaviin toimiin;

c)

jäsenvaltioiden SST-resurssien verkottamisen ja SST-palvelujen tarjoamisen kehittyminen;

d)

SST-tietojen vaihtaminen ja käyttö.

7 artikla

Jäsenvaltioiden osallistuminen

1.   Jäsenvaltion, joka on halukas osallistumaan 4 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen, on toimitettava komissiolle hakemus, josta käy ilmi, että seuraavat kriteerit täyttyvät:

a)

omistajuus tai käyttöoikeus, joka koskee:

i)

asianmukaisia käytettävissä olevia tai kehitteillä olevia SST-ilmaisimia sekä teknisiä ja inhimillisiä resursseja niiden käyttämiseksi; tai

ii)

asianmukaisia operatiivisen analyysin ja datan käsittelyn valmiuksia, jotka on tarkoitettu erityisesti SST:tä varten;

b)

toimintasuunnitelma 4 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi, mukaan lukien muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat säännöt.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat menettelyjä hakemusten toimittamiseksi ja sitä, miten jäsenvaltiot täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

3.   Kaikkien 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit täyttävien jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen yksikkö edustamaan niitä. Nimettyjen kansallisten yksiköiden on muodostettava konsortio ja tehtävä 10 artiklassa tarkoitettu sopimus.

4.   Komissio julkaisee verkkosivustollaan luettelon osallistuvista jäsenvaltioista ja pitää sen ajan tasalla.

5.   Osallistuvilla jäsenvaltioilla on vastuu ilmaisimien toiminnasta, datan käsittelystä ja tietopolitiikan täytäntöönpanosta. Osallistuvien jäsenvaltioiden resurssit säilyvät täysin kansallisessa määräysvallassa.

8 artikla

Euroopan unionin satelliittikeskuksen rooli

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK) voi tehdä yhteistyötä 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti perustettavan konsortion kanssa. Siinä tapauksessa sen on sovittava tarvittavista täytäntöönpanojärjestelyistä osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa.

9 artikla

SST-data ja SST-tiedot

Konsortion antamien SST-tietojen käyttöön ja vaihtamiseen ja SST-datan käyttöön SST-tukikehyksen puitteissa 4 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

datan ja tietojen luvaton paljastaminen on estettävä samalla, kun varmistetaan palvelun tehokas toiminta ja tuotettujen tietojen maksimaalinen käyttö;

b)

SST-datan tietoturva on varmistettava;

c)

SST-tiedot ja -palvelut on asetettava saataville tiedonsaantitarpeen perusteella 5 artiklan 2 kohdassa määritellyille SST-palvelujen vastaanottajille tietojen alkuperäisen luovuttajan ja asianomaisen avaruusesineen omistajan ohjeita ja turvallisuussääntöjä noudattaen.

10 artikla

Operatiivisten toimintojen koordinointi

Edellä 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun konsortion muodostavien nimettyjen kansallisten yksiköiden on tehtävä sopimus, jossa määrätään 4 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi tehtävää yhteistyötä koskevista säännöistä ja mekanismeista. Sopimuksen on erityisesti sisällettävä määräyksiä:

a)

SST-tietojen käytöstä ja vaihtamisesta ottaen huomioon hyväksytyt suositukset avaruustilannetietoisuutta koskevasta tietopolitiikasta (Space Situational Awareness data policy — recommendations on security aspects);

b)

riskinhallintarakenteen perustamisesta, jotta voidaan varmistaa SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja suojattua vaihtamista koskevien säännösten täytäntöönpano;

c)

yhteistyöstä EUSK:n kanssa 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimen toteuttamiseksi.

11 artikla

Seuranta ja arviointi

1.   Komissio seuraa SST-tukikehyksen täytäntöönpanoa.

2.   Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä SST-tukikehyksen täytäntöönpanosta kertomuksen, jossa on käsiteltävä tämän päätöksen tavoitteiden toteutumista sekä tulosten että vaikutusten kannalta, resurssien käytön tehokkuutta sekä eurooppalaista lisäarvoa.

Tähän kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää ehdotuksia muutoksiksi, mukaan lukien mahdollisuus antaa asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 tarkoitettu perussäädös SST:tä varten.

12 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä huhtikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puhemies

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL C 327, 12.11.2013, s. 38.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 2. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. huhtikuuta 2014.

(3)  EUVL C 268, 23.10.2008, s. 1.

(4)  EUVL C 377, 23.12.2011, s. 1.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” 2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(8)  Neuvoston yhteinen toiminta 2001/555/YUTP, 20 päivältä heinäkuuta 2001, Euroopan unionin satelliittikeskuksen perustamisesta (EYVL L 200, 25.7.2001, s. 5).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).