18.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014,

yhteistyöohjelmien luettelon vahvistamisesta ja Euroopan aluekehitysrahastosta kullekin ohjelmalle Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen nojalla kaudella 2014–2020 annettavan tuen kokonaismäärän ilmoittamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3776)

(2014/366/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

on kuullut Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) 150 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 4 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen kokonaismäärärahat ja se, kuinka ne osoitetaan rajat ylittävälle yhteistyölle, valtioiden väliselle yhteistyölle ja alueiden väliselle yhteistyölle.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio on ilmoittanut kullekin jäsenvaltiolle sen osuuden rajat ylittävää ja valtioiden välistä yhteistyötä koskevista kokonaismääristä vuosittain eriteltynä kyseisessä artiklassa vahvistettujen perusteiden ja menetelmien mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti kukin jäsenvaltio on ilmoitettujen määrien perusteella ilmoittanut komissiolle, onko se käyttänyt ja miten se on käyttänyt kyseisen asetuksen 5 artiklassa säädettyä siirtomahdollisuutta ja miten varat ovat tämän seurauksena jakautuneet niiden rajat ylittävien ja valtioiden välisten ohjelmien kesken, joihin kyseinen jäsenvaltio osallistuu.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission ja asianomaisten jäsenvaltioiden olisi vahvistettava Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) annettava rahoitusosuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 232/2014 (3) säädetyn Euroopan naapuruusvälineen (ENI) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 231/2014 (4) säädetyn liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) mukaisille rajat ylittäville ja merialueita koskeville ohjelmille. Koska EAKR:stä ENI:n mukaisille rajat ylittäville ja merialueita koskeville ohjelmille annettavia rahoitusosuuksia ei ole vielä sovittu, tässä päätöksessä vahvistetaan ainoastaan IPA II:n mukaiset määrät.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komission olisi annettava päätös, jossa vahvistetaan luettelo kaikista yhteistyöohjelmista ja ilmoitetaan EAKR:n tuen kokonaismäärä ohjelmittain.

(6)

Sen vuoksi on tarpeen laatia luettelo yhteistyöohjelmista ja ilmoittaa EAKR:n tuen kokonaismäärä ohjelmittain,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Luettelo rajat ylittävistä yhteistyöohjelmista ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen kokonaismäärä ohjelmittain vahvistetaan liitteessä I.

2 artikla

Luettelo valtioiden välisistä yhteistyöohjelmista ja EAKR:n tuen kokonaismäärä ohjelmittain vahvistetaan liitteessä II.

3 artikla

Luettelo alueiden välisistä yhteistyöohjelmista ja EAKR:n tuen kokonaismäärä ohjelmittain vahvistetaan liitteessä III.

4 artikla

EAKR:n rahoitusosuus asetuksessa (EU) N:o 231/2014 säädetyn liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) mukaisille rajat ylittäville ohjelmille vahvistetaan jäsenvaltioittain liitteessä IV.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Johannes HAHN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 232/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 27).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 231/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 11).


LIITE I

Luettelo rajat ylittävistä yhteistyöohjelmista ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen kokonaismäärä kullekin rajat ylittävälle yhteistyöohjelmalle

euroa, käyvät hinnat

N:o

CCI-numero

Ohjelman nimi

Maat

EAKR:n tuen kokonaismäärä

1

2014TC16RFCB001

(Interreg V-A) NL-BE-DE — Belgia-Saksa-Alankomaat (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

BE- DE- NL

96 000 250

2

2014TC16RFCB002

(Interreg V-A) AT-CZ — Itävalta-Tšekki

AT-CZ

97 814 933

3

2014TC16RFCB003

(Interreg V-A) SK-AT — Slovakia-Itävalta

SK-AT

75 892 681

4

2014TC16RFCB004

(Interreg V-A) AT-DE — Itävalta-Saksa/Baijeri (Bayern–Österreich)

AT-DE

54 478 064

5

2014TC16RFCB005

(Interreg V-A) ES-PT — Espanja-Portugali (POCTEP)

ES-PT

288 977 635

6

2014TC16RFCB006

(Interreg V-A) ES-FR — Espanja-Ranska-Andorra (POCTEFA)

ES-FR-AD

189 341 397

7

2014TC16RFCB007

(Interreg V-A) ES- PT — Espanja-Portugali (Madeira-Açores-Canarias (MAC))

ES-PT

66 675 837

8

2014TC16RFCB008

(Interreg V-A) HU-HR — Unkari-Kroatia

HU-HR

60 824 406

9

2014TC16RFCB009

(Interreg V-A) Saksa/Baijeri-Tšekki

DE-CZ

103 375 149

10

2014TC16RFCB010

(Interreg V-A) AT-HU — Itävalta-Unkari

AT-HU

78 847 880

11

2014TC16RFCB011

(Interreg V-A) Saksa/Brandenburg-Puola

DE-PL

100 152 579

12

2014TC16RFCB012

(Interreg V-A) PL-SK — Puola-Slovakia

PL-SK

154 988 723

13

2014TC16RFCB013

(Interreg V-A) Puola-Tanska-Saksa-Liettua-Ruotsi (SOUTH BALTIC)

PL-DK-DE-LT-SE

82 978 784

14

2014TC16RFCB014

(Interreg V-A) Suomi-Viro-Latvia-Ruotsi (Central Baltic)

FI-EE-LV-SE

122 360 390

15

2014TC16RFCB015

(Interreg V-A) HU-SK — Slovakia-Unkari

SK -HU

155 808 987

16

2014TC16RFCB016

(Interreg V-A) SE-NO — Ruotsi-Norja

SE-NO

47 199 965

17

2014TC16RFCB017

(Interreg V-A) Saksa/Saksi-Tšekki

DE-CZ

157 967 067

18

2014TC16RFCB018

(Interreg V-A) Puola-Saksa/Saksi

PL-DE

70 000 069

19

2014TC16RFCB019

(Interreg V-A) DE-PL Saksa/ Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg-Puola

DE-PL

134 000 414

20

2014TC16RFCB020

(Interreg V-A) EL-IT — Kreikka-Italia

EL-IT

104 700 362

21

2014TC16RFCB021

(Interreg V-A) RO-BG — Romania-Bulgaria

RO-BG

215 745 513

22

2014TC16RFCB022

(Interreg V-A) EL-BG — Kreikka-Bulgaria

EL-BG

110 241 234

23

2014TC16RFCB023

(Interreg V-A) DE-NL — Saksa-Alankomaat

DE-NL

222 159 360

24

2014TC16RFCB024

(Interreg V-A) Saksa-Itävalta-Sveitsi-Liechtenstein (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein)

DE-AT-CH-LI

39 588 430

25

2014TC16RFCB025

(Interreg V-A) CZ-PL — Tšekki-Puola

CZ-PL

226 221 710

26

2014TC16RFCB026

(Interreg V-A) Ruotsi-Tanska-Norja (Öresund-Kattegat-Skagerrak)

SE-DK-NO

135 688 261

27

2014TC16RFCB027

(Interreg V-A) LV-LT — Latvia-Liettua

LV-LT

54 966 201

28

2014TC16RFCB028

(Interreg V-A) Ruotsi-Suomi-Norja (Botnia-Atlantica)

SE-FI-NO

36 334 420

29

2014TC16RFCB029

(Interreg V-A) SI-HR — Slovenia-Kroatia

SI-HR

46 114 193

30

2014TC16RFCB030

(Interreg V-A) SK-CZ — Slovakia-Tšekki

SK-CZ

90 139 463

31

2014TC16RFCB031

(Interreg V-A) LT-PL — Liettua-Puola

LT-PL

51 488 135

32

2014TC16RFCB032

(Interreg V-A) Ruotsi-Suomi-Norja (Nord)

SE-FI-NO

41 951 870

33

2014TC16RFCB033

(Interreg V-A) IT-FR — Italia-Ranska (Maritime)

IT-FR

169 702 411

34

2014TC16RFCB034

(Interreg V-A) IT-FR — Italia-Ranska (ALCOTRA)

IT-FR

198 876 285

35

2014TC16RFCB035

(Interreg V-A) IT-CH — Italia-Sveitsi

IT-CH

100 221 466

36

2014TC16RFCB036

(Interreg V-A) IT-SI — Italia-Slovenia

IT-SI

77 929 954

37

2014TC16RFCB037

(Interreg V-A) IT-MT — Italia-Malta

IT-MT

43 952 171

38

2014TC16RFCB038

(Interreg V-A) Ranska-Belgia-Alankomaat-Yhdistynyt kuningaskunta (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën)

FR-NL-BE-UK

256 648 702

39

2014TC16RFCB039

(Interreg V-A) Ranska-Saksa-Sveitsi (Rhin supérieur-Oberrhein)

FR-DE-CH

109 704 965

40

2014TC16RFCB040

(Interreg V-A) FR-UK — Ranska-Yhdistynyt kuningaskunta (Manche — Channel)

FR-UK

223 046 948

41

2014TC16RFCB041

(Interreg V-A) FR-CH — Ranska-Sveitsi

FR-CH

65 890 505

42

2014TC16RFCB042

(Interreg V-A) IT-HR — Italia-Kroatia

IT-HR

201 357 220

43

2014TC16RFCB043

(Interreg V-A) Ranska (Saint Martin-Sint Maarten)

FR

10 000 000

44

2014TC16RFCB044

(Interreg V-A) BE-FR Belgia- Ranska (France-Wallonia-Flanders)

BE-FR

169 977 045

45

2014TC16RFCB045

(Interreg V-A) Ranska-Belgia-Saksa-Luxemburg (Grande Région /Großregion)

FR-BE-DE-LU

139 802 646

46

2014TC16RFCB046

(Interreg V-A) Belgia-Alankomaat (Vlaanderen-Nederland)

BE-NL

152 575 585

47

2014TC16RFCB047

(Interreg V-A) UK-IE — Yhdistynyt kuningaskunta — Irlanti (Ireland — North Ireland-Scotland)

UK-IE

240 347 696

48

2014TC16RFCB048

(Interreg V-A) IE-UK — Irlanti-Yhdistynyt kuningaskunta (Ireland Wales)

IE-UK

79 198 450

49

2014TC16RFCB049

(Interreg V-A) HU-RO — Unkari-Romania

HU-RO

189 138 672

50

2014TC16RFCB050

(Interreg V-A) EE-LV — Viro-Latvia

EE-LV

38 020 684

51

2014TC16RFCB051

(Interreg V-A) Ranska (Mayotte/Comores/Madagascar)

FR

12 028 883

52

2014TC16RFCB052

(Interreg V-A) IT-AT — Italia-Itävalta

IT-AT

82 238 866

53

2014TC16RFCB053

(Interreg V-A) SI-HU — Slovenia-Unkari

SI-HU

14 795 015

54

2014TC16RFCB054

(Interreg V-A) SI-AT — Slovenia-Itävalta

SI-AT

47 988 355

55

2014TC16RFCB055

(Interreg V-A) EL-CY — Kreikka-Kypros

EL-CY

45 961 551

56

2014TC16RFCB056

(Interreg V-A) DE-DK — Saksa-Tanska

DE — DK

89 634 975

57

2014TC16RFPC001

Irlanti-Yhdistynyt kuningaskunta (PEACE)

IE-UK

229 169 320

58

Karibian alueen valtioiden välisen yhteistyön sisällä

(Interreg V-A) Ranska (Guadeloupe-Martinique-Organisation Économique de la Caraïbe orientale)

FR

41 129 656

59

Intian valtameren alueen valtioiden välisen yhteistyön sisällä

(Interreg V-A) Ranska (Réunion-Pays de la Commission de l'Océan Indien)

FR

41 384 802

60

Amazonian alueen valtioiden välisen yhteistyön sisällä

(Interreg V-A) Ranska/Guyana-Brasilia-Suriname (Amazonie)

FR

14 075 183

 

YHTEENSÄ:

6 597 822 373


LIITE II

Luettelo valtioiden välisistä yhteistyöohjelmista ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen kokonaismäärä kullekin valtioiden väliselle yhteistyöohjelmalle

euroa, käyvät hinnat

N:o

CCI-numero

Ohjelman nimi

Jäsenvaltiot

Muut valtiot kuin jäsenvaltiot

EAKR:n tuen kokonaismäärä

1

2014TC16M4TN002

(Interreg V-B)

ADRIAN- JA JOONIANMEREN ALUE

Kreikka — Kroatia — Italia — Slovenia

Albania — Bosnia ja Hertsegovina — Montenegro — Serbia

83 467 729

2

2014TC16RFTN001

(Interreg V-B)

ALPPIEN ALUE

Saksa — Ranska — Italia — Itävalta — Slovenia

Sveitsi — Liechtenstein

116 635 466

3

2014TC16RFTN002

(Interreg V-B)

ATLANTIN ALUE

Espanja — Ranska — Irlanti — Portugali — Yhdistynyt kuningaskunta

140 013 194

4

2014TC16M5TN001

(Interreg V-B)

ITÄMERI

Tanska — Saksa — Viro — Latvia — Liettua — Puola — Suomi — Ruotsi

Valko-Venäjä — Norja — Venäjä

263 830 658

5

2014TC16RFTN008

(Interreg V-B)

KARIBIAN ALUE

Ranska

Useat kolmannet maat ja merentakaiset maat ja alueet

23 163 249

6

2014TC16RFTN003

(Interreg V-B)

KESKI-EUROOPPA

Tšekki — Saksa — Italia — Kroatia — Unkari — Itävalta — Puola — Slovenia — Slovakia

246 581 112

7

2014TC16M6TN001

(Interreg V-B)

TONAVA

Itävalta — Bulgaria — Tšekki — Saksa — Kroatia — Unkari — Romania — Slovenia — Slovakia

Bosnia ja Hertsegovina — Montenegro — Serbia Moldova — Ukraina

202 095 405

8

2014TC16RFTN009

(Interreg V-B)

INTIAN VALTAMERI

Ranska

Useat kolmannet maat ja merentakaiset maat ja alueet

21 772 585

To be included in the CBC MAC

MAC (Madeira-Azorit-Kanaria)

Espanja — Portugali

Mauritania — Kap Verde — Senegal

43 986 995

9

2014TC16M4TN001

(Interreg V-B)

VÄLIMEREN ALUE

Kreikka — Espanja — Ranska — Kroatia — Italia — Kypros — Malta — Portugali — Slovenia — Yhdistynyt kuningaskunta

Albania — Bosnia ja Hertsegovina — Montenegro

224 322 525

10

2014TC16RFTN004

(Interreg V-B)

POHJOINEN PERIFERIA ja ARKTINEN ALUE

Irlanti — Suomi — Ruotsi — Yhdistynyt kuningaskunta

Useat kolmannet maat ja muut alueet

50 209 899

11

2014TC16RFTN005

(Interreg V-B)

POHJANMERI

Belgia — Tanska — Saksa — Alankomaat — Ruotsi — Yhdistynyt kuningaskunta

Norja

167 253 971

12

2014TC16RFTN006

(Interreg V-B)

LUOTEIS-EUROOPPA

Belgia — Saksa — Ranska — Irlanti — Luxemburg — Alankomaat — Yhdistynyt kuningaskunta

Sveitsi

396 134 342

13

2014TC16RFTN010

(Interreg V-B)

AMAZONIA

Ranska

Brasilia — Suriname — Guyana

4 823 866

14

2014TC16RFTN007

(Interreg V-B)

LOUNAIS-EUROOPPA

Espanja — Ranska — Portugali — Yhdistynyt kuningaskunta

Andorra

106 810 523

15

2014TC16M4TN003

(Interreg V-B)

BALKANIN JA VÄLIMEREN ALUE

Bulgaria — Kreikka — Kypros

Albania — entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

28 330 108

 

 

 

YHTEENSÄ:

2 119 431 627


LIITE III

Luettelo alueiden välisistä yhteistyöohjelmista ja EAKR:n tuen kokonaismäärä kullekin alueiden väliselle yhteistyöohjelmalle

euroa, käyvät hinnat

N:o

CCI-numero

OHJELMAN NIMI

Jäsenvaltiot

Muut valtiot kuin jäsenvaltiot

EAKR:n tuen kokonaismäärä

1

2014TC16RFIR001

INTERREG EUROPE

Kaikki jäsenvaltiot

Sveitsi-Norja

359 326 320

2

2014TC16RFIR002

INTERACT

Kaikki jäsenvaltiot

Sveitsi-Norja

39 392 587

3

2014TC16RFIR003

URBACT

Kaikki jäsenvaltiot

Sveitsi-Norja

74 301 909

4

2014TC16RFIR004

ESPON

Kaikki jäsenvaltiot

Sveitsi-Norja-Islanti-Liechtenstein

41 377 019

YHTEENSÄ:

514 397 835


LIITE IV

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusosuus IPA II -välineen mukaisille rajat ylittäville ohjelmille tiettyjen jäsenvaltioiden osalta

euroa, käyvät hinnat

Jäsenvaltiot

SIIRTO IPA:han

Bulgaria

35 362 904

Kreikka

49 704 421

Kroatia

45 724 252

Italia

39 400 711

Kypros

2 000 000

Unkari

32 562 000

Romania

37 453 124

YHTEENSÄ:

242 207 412