13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3677)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/350/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 nojalla EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset ympäristömerkin arviointiperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Komission päätöksessä 2009/567/EY (2) on vahvistettu tekstiilituotteita koskevat ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, jotka ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2014 asti.

(4)

Jotta voidaan ottaa paremmin huomioon tämän tuoteryhmän markkinoiden nykytilanne ja tällä välin tapahtuneet innovaatiot, pidetään asianmukaisena muuttaa tuoteryhmän soveltamisalaa ja vahvistaa tarkistetut ekologiset arviointiperusteet.

(5)

Arviointiperusteiden tavoitteena on ensisijaisesti tunnistaa tuotteet, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön tietyin parannuksin niin, että niiden raaka-aineet on tuotettu kestävämmillä maatalouden ja metsätalouden muodoilla, niiden valmistuksessa on käytetty raaka-aineita ja energiaa tehokkaammin, niiden valmistuksessa on käytetty puhtaampia ja vähemmän saastuttavia menetelmiä, niiden valmistuksessa on käytetty vähemmän vaarallisia aineita ja ne on suunniteltu ja määritelty korkealaatuisiksi ja kestäviksi. EU-ympäristömerkin tekstiilituotteille myöntämistä koskevat perusteet on määritetty edellä mainittujen näkökohtien osalta, ja tuotteita, joiden suorituskyky näiden näkökohtien osalta on tavanomaista parempi, on syytä suosia. Tästä syystä on perusteltua vahvistaa EU-ympäristömerkin arviointiperusteet tuoteryhmälle ’tekstiilit’.

(6)

Tarkistettujen perusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekemisestä ottaen huomioon tämän tuoteryhmän innovointisykli.

(7)

Sen vuoksi päätös 2009/567/EY olisi korvattava tällä päätöksellä.

(8)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty tekstiilituotteita koskeva EU-ympäristömerkki päätöksessä 2009/567/EY vahvistettujen perusteiden mukaisesti, on myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen perusteiden ja vaatimusten mukaisiksi.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuoteryhmään ’tekstiilituotteet’ kuuluvat:

a)

Tekstiilivaatteet ja -asusteet: vaatteet ja asusteet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja kudotun kankaan, kuitukankaan tai neuloksen muodossa.

b)

Sisustustekstiilit: sisäkäyttöön tarkoitetut tekstiilituotteet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja kudotun kankaan, kuitukankaan tai neuloksen muodossa.

c)

Kuidut, langat, kankaat ja neulokset: jotka on tarkoitettu käytettäväksi tekstiilivaatteissa ja -asusteissa tai sisustustekstiileissä, mukaan lukien verhoilukankaat ja patjakankaat ennen lopputuotteessa olevien vuorausten ja käsittelyiden lisäämistä.

d)

Muista kuin tekstiilikuiduista valmistetut osat: vetoketjut, napit ja muut tuotteeseen lisätyt tarvikkeet. Kalvot, pinnoitteet ja laminaatit.

e)

Siivoustuotteet: kudotut tai kuitukankaat, jotka on tarkoitettu pintojen puhdistukseen kuivana tai kosteana sekä keittiötarvikkeiden kuivaamiseen.

2.   Tuoteryhmään ’tekstiilituotteet’ eivät kuulu seuraavat tuotteet:

a)

tuotteet, jotka on tarkoitettu kertakäyttöisiksi;

b)

lattiapäällysteet, joista on säädetty komission päätöksessä 2009/967/EY (3)

c)

kankaat, jotka ovat osa ulkokäyttöön tarkoitettua rakennetta.

3.   Tuoteryhmään eivät kuulu pukineet, kankaat ja kuidut, jotka sisältävät jotain seuraavista:

a)

sähkölaitteita, jotka ovat sähkövirtapiirin kiinteä osa;

b)

laitteita tai imeytettyjä aineita, jotka on suunniteltu aistimaan ympäristöolosuhteiden muutoksia tai reagoimaan niihin.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’tekstiilikuiduilla’ luonnonkuituja, synteettisiä kuituja ja selluloosamuuntokuituja;

b)

’luonnonkuiduilla’ puuvillaa ja muita luonnonsiemenkuituja, pellavaa ja muita runkokuituja, villaa ja muita eläinkuituja;

c)

’synteettisillä kuiduilla’ akryylia, elastaania, polyamidia, polyesteria ja polypropeenia;

d)

’selluloosamuuntokuiduilla’ lyocelia, modaalia ja viskoosia.

3 artikla

’Tekstiilivaatteiden ja -asusteiden’ sekä ’sisustustekstiilien’ tekstiilikuitujen osuutta laskettaessa ei tarvitse huomioida tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvista kuiduista valmistettuja täytteitä, vuorauksia, pehmusteita, kalvoja ja pinnoitteita.

4 artikla

Täyteaineiden, joita ei ole valmistettu tekstiilikuiduista, on oltava liitteessä vahvistetun arviointiperusteen 10 apuaineita, pinta-aktiivisia aineita, biosidejä ja formaldehydejä koskevien rajoitusten mukaisia.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaiset EU-ympäristömerkin arviointiperusteet tuotteelle, joka kuuluu tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ’tekstiilituotteet’, sekä arviointiperusteisiin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, on vahvistettu liitteessä.

6 artikla

Liitteessä vahvistetut perusteet ja niihin liittyvät arviointivaatimukset ovat voimassa neljän vuoden ajan tämän päätöksen antamisesta.

7 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ’tekstiilituotteet’ annetaan tunnusnumero ”016”.

8 artikla

Kumotaan päätös 2009/567/EY.

9 artikla

1.   Tuoteryhmään ’tekstiilituotteet’ kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta, voivat perustua joko päätöksessä 2009/567/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin. Hakemuksia arvioidaan niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

2.   Päätöksessä 2009/567/EY vahvistettujen arviointiperusteiden nojalla myönnettyjä EU-ympäristömerkkilisenssejä voidaan käyttää 12 kuukauden ajan tämän päätöksen antamispäivästä.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 2009/567/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (EUVL L 197, 29.7.2009, s. 70).

(3)  Komission päätös 2009/967/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiililattiapäällysteille (EUVL L 332, 17.12.2009, s. 1).


LIITE

EU-ympäristömerkin arviointiperusteet tekstiilituotteille ja alaryhmät, joihin ne on jaettu, ovat seuraavat:

Tekstiilikuidut

1.

Puuvilla ja muut luonnonsiemenkuidut

2.

Pellava ja muut runkokuidut

3.

Villa ja muut eläinkuidut

4.

Akryyli

5.

Elastaani

6.

Polyamidi

7.

Polyesteri

8.

Polypropeeni

9.

Selluloosamuuntokuidut (lyocel, modaali ja viskoosi).

Osat ja tarvikkeet

10.

Täytteet

11.

Pinnoitteet, laminaatit ja kalvot

12.

Tarvikkeet

Kemikaalit ja prosessit

13.

Rajoitettujen aineiden luettelo

14.

Värjäämisessä, painannassa ja viimeistelyssä käytettyjen vaarallisten aineiden korvaaminen

15.

Pesun, kuivauksen ja lämpökäsittelyn energiatehokkuus

16.

Ilmaan ja veteen joutuvien päästöjen käsittely

Käyttökelpoisuus

17.

Kutistuminen tai venyminen pesun ja kuivauksen aikana

18.

Värien vesipesunkesto

19.

Värien hienkesto (hapan, emäksinen)

20.

Värien märkähankauskesto

21.

Värien kuivahankauskesto

22.

Värien valonkesto

23.

Siivoustuotteiden pesunkesto

24.

Nyppyyntymättömyys ja hankauksenkesto

25.

Kestävyys

Yritysten yhteiskuntavastuu

26.

Työelämän perusperiaatteet ja -oikeudet

27.

Denimin hiekkapuhalluksen rajoittaminen

Lisätiedot

28.

Ympäristömerkin tiedot

Lisäys 1 sisältää arviointiperusteessa 13 mainitun rajoitettujen aineiden luettelon. Luettelon rajoituksia sovelletaan tekstiilituotteiden valmistuksessa käytettäviin ja lopputuotteeseen mahdollisesti sisältyviin vaarallisiin aineisiin.

Ympäristömerkin arviointiperusteet pohjautuvat ympäristöominaisuuksiltaan parhaisiin tuotteisiin tekstiilien markkinoilla. Vaikka tuotantoprosessin aikana käytetään kemiallisia tuotteita ja prosessista vapautuu epäpuhtauksia, EU-ympäristömerkkiä kantava tuote takaa kuluttajalle, että tällaisten aineiden käyttöä on rajoitettu siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista sen vaikuttamatta tuotteen käyttökelpoisuuteen.

Arviointiperusteet kieltävät käyttämästä aina kun mahdollista useita tekstiilien valmistuksessa käytettäviä, terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai mahdollisesti vaarallisiksi luokiteltuja aineita (joilla tekstiilille voidaan antaa tietty toiminto tai ominaisuus) tai rajoittavat niiden pitoisuutta mahdollisimman paljon. Tällaisen aineen käyttäminen ympäristömerkityssä tuotteessa voidaan hyväksyä poikkeuksellisesti vain, jos aineen käyttö on välttämätöntä kuluttajan odotusten tai tuotetta koskevien vaatimusten, kuten palonesto-ominaisuuksien, täyttämiseksi ja jos aineelle ei ole saatavilla käytössä olevaa ja testattua vaihtoehtoa.

Poikkeukset arvioidaan varovaisuusperiaatteen sekä tieteellisen ja teknisen näytön perusteella erityisesti, jos markkinoilla on saatavilla turvallisempia tuotteita.

Tuotteiden testausta rajoitettujen vaarallisten aineiden varalta pyydetään luotettavien takeiden antamiseksi kuluttajille. Lisäksi tekstiilien valmistusprosesseille on asetettu tiukkoja rajoituksia veden ja ilman pilaantumisen vähentämiseksi ja työvoiman altistumisen minimoimiseksi. Arviointiperusteiden noudattamisen todentaminen toteutetaan niin, että kuluttajat voivat varmistua perusteiden noudattamisesta, että se vastaa hakijoiden käytännön mahdollisuuksia saada tietoja toimitusketjusta ja että hakijat eivät voi hyötyä ”vapaamatkustuksesta”.

Arviointi ja todentaminen Hakijan on osoitettava noudattavansa arviointiperusteita ilmoittamalla tuotteesta tai tuotteista ja toimitusketjustaan seuraavat tiedot:

Kuhunkin arviointiperusteeseen sisältyy yksityiskohtaisia todentamisvaatimuksia, jotka velvoittavat hakijan kokoamaan vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita ja muita tuotetta ja toimitusketjua koskevia todisteita.

Ympäristömerkin myöntäminen ja voimassaolo edellyttää hakumenettelyn yhteydessä tehtävää todentamista ja, arviointiperusteen 13 sitä vaatiessa, tuotetestausta, jonka tulokset on toimitettava tarkistettaviksi toimivaltaisille elimille. Tavarantoimittajien ja tuotantolaitosten muutoksista, jotka vaikuttavat ympäristömerkkiä kantaviin tuotteisiin, on ilmoitettava toimivaltaisille elimille. Samalla on toimitettava tiedot, joiden perusteella arviointiperusteiden voidaan todentaa täyttyvän edelleen.

Toimivaltaisen elimen on tunnustettava ensisijaisesti sellaisten laboratorioiden suorittamat testit, jotka on akkreditoitu ISO 17025 -standardin mukaisesti sekä sellaisten elinten suorittamat todentamiset, jotka on akkreditoitu EN 45011 -standardin tai vastaavan kansainvälisen standardin mukaisesti.

Toiminnallinen yksikkö, johon tuotannon sisään- ja ulostulovirrat on suhteutettava, on 1 kg tekstiilituotetta vakio-olosuhteissa (65 % RH ± 4 % ja 20 °C ± 2 °C; nämä perusolosuhteet on määritelty standardissa ISO 139 Tekstiilit — standardiolosuhteet ilmastoinnille ja testaukselle).

Mikäli hakija käyttää sertifiointijärjestelmää riippumattomien todentamisten hankkimiseksi, valitun järjestelmän ja siihen liittyvien tarkastajien akkreditointijärjestelmien on täytettävä EN 45011- ja ISO 17065 -standardien yleiset vaatimukset. Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa vaatia todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia todentamisia ja laitosvierailuja.

Suositellaan, että toimivaltaiset elimet hakemuksia arvioidessaan ja tässä liitteessä vahvistettujen arviointiperusteiden noudattamista seuratessaan ottavat huomioon tunnustettujen ympäristönhallintajärjestelmien, kuten EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän EMASin tai EN ISO 14001- tai ISO 50001 -standardin. (Huomautus: näiden hallintajärjestelmien käyttö ei kuitenkaan ole pakollista.)

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET

Hakijoiden on osoitettava, että tuotteet, joille ne hakevat ympäristömerkkiä, täyttävät materiaalikoostumusta, kemikaaleja, tuotantolaitoksia ja käyttökelpoisuutta koskevat vaatimukset.

1.   TEKSTIILIKUITUJA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osiossa vahvistetaan tekstiilikuituja koskevat arviointiperusteet seuraaville kuitutyypeille:

a)

Luonnonkuidut: Puuvilla ja muut luonnonsiemenkuidut, pellava ja muut runkokuidut, villa ja muut eläinkuidut.

b)

Synteettiset kuidut: Akryyli, elastaani, polyamidi, polyesteri ja polypropeeni.

c)

Selluloosamuuntokuidut: lyocel, modaali ja viskoosi.

Tiettyä kuitutyyppiä koskevia arviointiperusteita ei tarvitse täyttää, jos kuidun osuus tuotteen kokonaispainosta on alle 5 prosenttia tai jos kuitua käytetään pehmusteena tai vuorauksena. Polyamidia ja polyesteriä lukuun ottamatta tuotteiden ja kuitujen ei tarvitse täyttää näitä arviointiperusteita seuraavin edellytyksin:

a)

Koko tuotteen ei tarvitse täyttää arviointiperustetta, jos se sisältää kuituja, joissa on kierrätettyä sisältöä, joka muodostaa vähintään 70 painoprosenttia tuotteen kaikista kuiduista.

b)

Yksittäisten kuitujen ei tarvitse täyttää arviointiperustetta, jos ne sisältyvät ympäristömerkin saaneeseen tuotteeseen, joka sisältää vähintään 70 painoprosenttia kierrätettyä sisältöä.

Kuiduiksi, jotka sisältävät kierrätettyä sisältöä, katsotaan tässä yhteydessä sekä tuotantovaiheen jätteestä (muun muassa polymeerien ja kuitujen tuotantojäte ja tekstiili- ja vaatevalmistajien leikkuujäte) peräisin olevat kuidut ja kuluttajien tuottamasta jätteestä (tekstiilit ja kaikenlaiset kuitu- ja tekstiilituotteet sekä muu kuin tekstiilijäte, kuten PET-muovista valmistetut juomapullot ja kalaverkot) peräisin olevat kuidut.

Kierrätetyn sisällön on, polyesterin valmistuksessa käytettyjä PET-pulloja lukuun ottamatta, täytettävä arviointiperusteen 13 vaatimukset. Vaatimuksiin sisältyy tiettyjen aineryhmien vuosittainen satunnaistettu analyyttinen testaus.

Kierrätetyn sisällön arviointi ja todentaminen : Kierrätetty sisältö tulee voida jäljittää raaka-aineen uudelleenkäsittelyyn asti. Tämä todennetaan riippumattoman kolmannen osapuolen sertifioimalla alkuperäketjulla tai raaka-ainetoimittajien ja uudelleenkäsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla. Kuituvalmistajien ja raaka-ainetoimittajien on toimitettava vakuutukset ja laboratoriotestien tulokset, kun arviointiperuste 13 sitä edellyttää.

Arviointiperuste 1. Puuvilla ja muut luonnonsiemenkuidut (mukaan luettuna kapokki)

Puuvillan ja muiden siemenkuitujen (jäljempänä ’puuvilla’) on sisällettävä vähimmäismäärä joko luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa (ks. arviointiperuste 1 a) tai integroitua tuholaistentorjuntaa (IPM) käyttäen tuotettua puuvillaa (ks. arviointiperuste 1 b). Lisäksi:

Kaiken käytetyn tavanomaisen puuvillan ja IPM-puuvillan on täytettävä arviointiperusteessa 1 c asetetut torjunta-aineita koskevat rajoitukset.

Luonnonmukaista tuotantomenetelmää 1 a käytettäessä kaiken tavanomaisen ja IPM-puuvillan on oltava peräisin muista kuin muuntogeenisistä lajikkeista.

Kaiken luonnonmukaisesti tuotetun ja IPM-puuvillan on oltava täysin jäljitettävissä arviointiperusteen 1 d mukaisesti.

Alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettujen vaatteiden on sisällettävä vähintään 95 prosenttia luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa.

Tuotteisiin, jotka täyttävät luonnonmukaisen tai IPM-puuvillan pitoisuudelle asetetut raja-arvot, voidaan lisätä ympäristömerkin yhteyteen teksti, joka ilmaisee sisältöväittämän. Tarkempia ohjeita annetaan arviointiperusteessa 28.

1 a)   Luonnonmukainen tuotantomenetelmä

Jäljempänä lueteltuja tuotteita lukuun ottamatta vähintään 10 prosentin puuvillasta on oltava kasvatettu noudattaen neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) vaatimuksia, Yhdysvaltojen kansallisen luomuohjelman vaatimuksia tai vastaavia EU:n kumppaneiden asettamia oikeudellisia velvoitteita. Luonnonmukaiseen puuvillasisältöön voi sisältyä luonnonmukaisesti kasvatettua puuvillaa ja siirtymävaiheen tuotannosta saatua luonnonmukaista puuvillaa.

Vähintään 95 prosentin seuraavien tuotteiden puuvillasisällöstä on oltava luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa: t-paidat, naisten yläosat, kauluspaidat, farkut, pyjamat ja yöpuvut, alusvaatteet ja sukat.

Arviointi ja todentaminen : Luonnonmukaisesti tuotetulla sisällöllä on oltava riippumattoman valvontaelimen sertifiointi, joka vahvistaa, että sisältö on tuotettu noudattaen asetuksessa (EY) N:o 834/2007 tai Yhdysvaltojen luomuohjelmassa vahvistettuja tai muiden kauppakumppaneiden vahvistamia tuotanto- ja tarkastusvaatimuksia. Todentaminen on toimitettava vuosittain kunkin alkuperämaan osalta.

Muut kuin muuntogeeniset puuvillalajikkeet on todennettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (2) mukaisella tavalla.

1 b)   Integroidun tuholaistorjunnan periaatteiden mukainen puuvillan tuotanto

Vähintään 20 prosenttia puuvillasta on kasvatettava noudattaen YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) IPM-ohjelmassa määritettyjä integroidun tuholaistorjunnan (IPM) periaatteita tai käyttäen integroituja sadon hallintajärjestelmiä (ICM), joihin sisältyy IPM-periaatteita; lisäksi sen on täytettävä arviointiperusteessa 1 c vahvistetut torjunta-ainerajoitukset.

Edellä tarkoitettujen IPM-periaatteiden mukaisesti kasvatetun puuvillan vähimmäisosuuden on oltava 60 prosenttia seuraavissa tuotteissa: t-paidat, naisten yläosat, kauluspaidat, farkut, pyjamat ja yöpuvut, alusvaatteet ja sukat.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava todisteet, jotka osoittavat, että puuvillan ovat kasvattaneet viljelijät, jotka ovat osallistuneet FAOn tai kansallisen IPM- tai ICM-ohjelman viralliseen koulutukseen ja/tai jotka on tarkastettu kolmannen osapuolen sertifioimien IPM-järjestelmien yhteydessä. Todentaminen on tehtävä joko vuosittain kunkin alkuperämaan osalta tai tuotteen valmistamista varten ostettujen IPM-puuvillapaalien sertifikaattien perusteella.

Torjunta-aineita koskevan rajoituksen noudattamista ei vaadita järjestelmiltä, jotka kieltävät arviointiperusteessa 1 c lueteltujen aineiden käytön, ja mikäli joko testaus on suoritettu tai viljelijöiltä ja/tai viljelijätuottajaryhmiltä on saatu käyttämättömyyttä koskevat vakuutukset, jotka on todennettu joko kansallisen hallituksen tai tunnustettujen luonnonmukaisten tai IPM-sertifiointijärjestelmien akkreditoimien valvontaelinten vierailuilla.

Muut kuin muuntogeeniset IPM-puuvillalajikkeet, joita käytetään yhdessä luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan kanssa, on todennettava asetuksen (EY) N:o 1830/2003 mukaisella tavalla. IPM-järjestelmät, jotka kieltävät muuntogeenisen puuvillan käytön, hyväksytään todisteeksi IPM-sisällön noudattamisesta.

1 c)   Tavanomaiseen ja IPM-puuvillaan sovellettavat torjunta-ainerajoitukset

Kaikki ympäristömerkityissä tekstiilituotteissa käytetty puuvilla, luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa ja IPM-järjestelmästä, jolle on myönnetty kohdan 1 b mukainen poikkeus, saatua puuvillaa lukuun ottamatta, on kasvatettava käyttämättä mitään seuraavista aineista:

Alakloori, aldikarbi, aldriini, kamfekloori (toksafeeni), kaptafoli, klordaani, 2,4,5-T, klordimeformi, klorobentsylaatti, sypermetriini, DDT, dieldriini, dinosebi ja sen suolat, endosulfaani, endriini, glyfosulfaatti, heptakloori, heksaklooribentseeni, heksakloorisykloheksaani (isomeerien kokonaismäärä), metamidofossit, demetoni-o-metyyli, metyyliparationi, monokrotofossi, neonikotinoidit (klotianidiini, imidaklopridi, tiametoksaami), parationi, fosfamidoni, pentakloorifenoli, tiofaneksi, triafaneksi, triatsofossi

Puuvilla voi sisältää yhteensä enintään 0,5 ppm edellä lueteltuja aineita.

Arviointi ja todentaminen : Puuvilla on testattava lueteltujen aineiden havaitsemiseksi. Seuraavien testausmenetelmien perusteella laaditaan soveltuvuuden mukaan testausseloste:

US EPA 8081 B (organoklooritorjunta-aineet, ultraääni- tai Soxleth-uutolla ja poolittomilla liuottimilla [iso-oktaani tai heksaani],

US EPA 8151 A (klooratut rikkakasvien torjunta-aineet metanolia käyttäen),

US EPA 8141 B (orgaaniset fosforiyhdisteet),

US EPA 8270 D (puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet).

Testit on tehtävä kustakin alkuperämaasta tuleville raakapuuvillanäytteille ennen märkäkäsittelyä. Kunkin alkuperämaan osalta testaus on toteutettava seuraavin perustein:

i)

Mikäli vuoden aikana käytetään vain yksi puuvillaerä, näyte otetaan sattumanvaraisesti valitusta paalista.

ii)

Mikäli vuoden aikana käytetään kaksi tai useampia puuvillaeriä, kokoomanäytteet otetaan 5 prosentista paaleista.

Puuvillan testausta ei vaadita, mikäli puuvillan on sertifioinut IPM-järjestelmä, joka kieltää lueteltujen aineiden käytön.

1 d)   Luonnonmukaisesti tuotettuun ja IPM-puuvillaan sovellettavat jäljitettävyysvaatimukset

Kaiken luonnonmukaisella ja IPM-tuotantomenetelmällä kasvatetun puuvillan, jota käytetään ympäristömerkityn tekstiilituotteen valmistuksessa, on oltava jäljitettävissä tuotantomenetelmän todentamispisteestä vähintään raakakankaan tuotantoon asti.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on osoitettava noudattavansa puuvillan vähimmäissisältövaatimusta joko vuosittain ostetun puuvillamäärän tai lopputuotteen valmistuksessa käytetyn puuvillasekoitteen perusteella ja kunkin tuotelinjan mukaisesti:

i)

Vuosittain ostetun määrän perusteella: Viljelijöiltä tai tuottajaryhmiltä vuosittain ostetusta puuvillamäärästä ja/tai sertifioitujen paalien kokonaispainosta on toimitettava todisteeksi kirjanpitotiedot ja/tai laskut raakakankaan tuotantoon asti.

ii)

Lopputuotteen perusteella: Kehruu- ja/tai kankaantuotantovaiheista on toimitettava tarvittavat asiakirjat. Kaikissa asiakirjoissa on mainittava eri puuvillalajien valvontaelin tai sertifioija.

Arviointiperuste 2. Pellava ja muut runkokuidut (mukaan luettuina hamppu, juutti ja rami)

2 a)   Pellavan ja muiden runkokuitujen liotus on tehtävä huoneenlämmössä ja ilman lisättyä lämpöenergiaa.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava kuidun tuottaneelta viljelijältä ja/tai lihtauslaitokselta saatu vakuutus käytetystä liotusmenetelmästä.

2 b)   Vesiliotusta käytettäessä liotuslammikon jätevedet on käsiteltävä siten, että kemiallista hapenkulutusta (COD) tai orgaanisen hiilen kokonaismäärää (TOC) vähennetään hamppukuitujen osalta vähintään 75 prosentilla ja pellavan ja muiden runkokuitujen osalta vähintään 95 prosentilla.

Arviointi ja todentaminen : Jos käytetään vesiliuotusta, hakijan on esitettävä testausseloste, josta käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 6060 (COD).

Arviointiperuste 3. Villa ja muut eläinkuidut (mukaan luettuina lampaan ja karitsan villa sekä kamelin, alpakan ja vuohen karva)

3 a)   Raakavillassa ennen pesua esiintyvät villan ulkoloislääkepitoisuudet eivät saa ylittää taulukossa 2 esitettyjä yhteenlaskettuja pitoisuuksia.

Näitä vaatimuksia ei sovelleta, mikäli asiakirjatodistein voidaan nimetä viljelijät, jotka ovat tuottaneet vähintään 75 prosenttia kyseisestä villasta tai eläinkuiduista, ja mikäli tilavierailuihin perustuvassa riippumattomassa todentamisessa on osoitettu, että kyseisillä pelloilla tai kyseisiin eläimiin ei ole käytetty edellä lueteltuja aineita.

Taulukko 2

Villan yhteenlaskettua ulkoloislääkepitoisuutta koskevat rajoitukset

Ulkoloislääkkeiden ryhmät

Yhteenlaskettu raja-arvo

γ-heksakloorisykloheksaani (lindaani), α-heksakloorisykloheksaani, β-heksakloorisykloheksaani, δ-heksakloorisykloheksaani, aldriini, dieldriini, endriini sekä p,p'-DDT ja p,p'-DDD

0,5 ppm

Sypermetriini, deltametriini, fenvaleraatti, syhalotriini ja flumetriini

0,5 ppm

Diatsinoni, propetamfossi, klorfenvinfossi, diklorfentioni, klorpyrifossi ja fenklorfossi

2 ppm

Diflubentsuroni ja triflumuroni, disyklaniili

2 ppm

Villan huuhdontalaitoksille, joissa käytetään suljettuja vesijärjestelmiä laskematta jätevettä viemäriin ja joissa edellä mainitut, huuhtelujäämissä ja liejussa mahdollisesti esiintyvät ulkoloislääkkeet hajotetaan polttamalla, myönnetään poikkeus villan testausvaatimuksesta, mutta niiden on noudatettava vähintään kahta kohdassa 3 c luetelluista menettelyistä.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava joko edellä mainitut asiakirjat tai laadittava testausselosteet, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: IWTO draft test method 59. Testi on tehtävä raakavillan myyntierille alkuperämaan mukaan (mikäli maita on useampi) ja ennen märkäkäsittelyä. Kustakin käsittelyerästä on testattava vähintään yksi useita eriä kattava kokoomanäyte kustakin alkuperämaasta. Kokoomanäytteeseen on sisällyttävä:

i)

Villakuituja vähintään 10:n sattumanvaraisesti valitun viljelijän eristä, jotka sisältyvät myyntierään, tai

ii)

Yksi kokoomanäyte kultakin eriä toimittavalta viljelijältä, mikäli käsittelyerässä on alle 10 myyntierää.

Vaihtoehtoisesti kaikista käsittelyerän myyntieristä voidaan toimittaa jäämien määritystä koskevat testisertifikaatit.

Mikäli hakijalle on myönnetty poikkeus, hakijan on toimitettava todisteet, joista ilmenee pesulaitoksen kokoonpano, sekä laboratorion testausselosteet, joista ilmenee pesujäämissä ja liejussa mahdollisesti olevien ulkoloislääkkeiden hajoaminen.

3 b)   Villan pesussa on minimoitava jäteveden kemiallinen hapenkulutus maksimoimalla lian poisto ja rasvan talteenotto, minkä jälkeen jätevesi käsitellään taulukossa 3 esitettyjä arvoja noudattaen joko laitoksella tai sen ulkopuolella. Seuraavia kemiallisen hapenkulutuksen raja-arvoja sovelletaan karkean ja hienon raakavillan pesuun. Hienoksi villaksi katsotaan merinovilla, jonka halkaisija on ≤ 23,5 mikrometriä.

Taulukko 3

Villan pesusta syntyvän jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen arvot ennen lopullista päästöä viemäriin

Villatyyppi

Lopullinen päästäminen ympäristöön (kemiallinen hapenkulutus g/kg raakavillaa)

Karkea villa

25 g/kg

Hieno villa

45 g/kg

Arviointi ja todentamine : Hakijan on esitettävä tähän arviointiperusteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja testausseloste, ja testauksessa on käytettävä menetelmää ISO 6060. Tietojen on osoitettava, että villan pesulaitos tai, jos jätevedet käsitellään laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä arviointiperustetta. Arviointiperusteen täyttymistä arvioidaan kuuden hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden kuukausittaisten keskiarvojen perusteella.

3 c)   Villan pesulaitosten on sovellettava vähintään yhtä seuraavista toimenpiteistä ottaakseen talteen ympäristömerkittyjä villatuotteita tuottavalla pesulaitoksella syntyvän hapettuneen rasvan, kuidun, villanhien tai liejun:

i)

talteenotto myytäväksi kemiallisena raaka-aineena,

ii)

kompostimullan tai nestemäisen lannoitteen tuotanto,

iii)

rakennusmateriaalien ja muiden tuotteiden valmistus,

iv)

käsittely ja energiakäyttö mädättämällä tai polttamalla.

Arviointi ja todentaminen: : Hakijan on toimitettava raportti ja jätekuljetuksen merkinnät, jotka vahvistavat talteen otetun jätteen tyypin ja osuuden sekä käytetyn menetelmän.

Arviointiperuste 4. Akryyli

4 a)   Akryylinitriilin ilmaan joutuvien päästöjen (polymeroinnista kehruuvalmiiseen liuokseen saakka) on vuotuisena keskiarvona ilmaistuna oltava alle 1,0 gramma tuotettua kuitukiloa kohden.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta kuituvalmistajalta tai -valmistajilta.

4 b)   Polymeroinnin ja kehruun aikana työpaikan ilmaan joutuvat N,N-dimetyyliasetamidipäästöt (127-19-5) eivät saa ylittää työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa, joka on 10,0 ppm.

Arviointi ja todentaminen : Päästöt mitataan niissä prosessin vaiheissa, joissa aineita käytetään, ja ne ilmaistaan 8 tunnin keskimääräisenä arvona (työvuoron keskiarvo). Hakijan on toimitettava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta testausselosteet ja valvontatiedot, jotka vahvistavat tämän arviointiperusteen noudattamisen.

Arviointiperuste 5. Elastaani

5 a)   Kuitujen valmistuksessa ei saa käyttää orgaanisia tinayhdisteitä.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta vakuutus, josta käy ilmi, että yhdisteitä ei käytetä.

5 b)   Polymeroinnin ja kehruun aikana työpaikan ilmaan pääsevät seuraavien aineiden päästöt eivät saa ylittää mainittuja työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja:

i)

Difenyylimetaani-4,4'-di-isosyanaatti (101-68-8) 0,005 ppm

ii)

Tolueeni-2,4-di-isosyanaatti (584-84-9) 0,005 ppm

iii)

N,N-dimetyyliasetamidi (127-19-5) 10,0 ppm

Arviointi ja todentaminen : Päästöt mitataan niissä prosessin vaiheissa, joissa aineita käytetään, ja ne ilmaistaan 8 tunnin keskimääräisenä arvona (työvuoron keskiarvo). Hakijan on toimitettava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta testausselosteet ja valvontatiedot, jotka vahvistavat tämän arviointiperusteen noudattamisen.

Arviointiperuste 6. Polyamidi (tai nailon)

Polyamidituotteiden on täytettävä vähintään yksi alakriteerien 6 a ja 6 b yhteydessä luetelluista tuotantostandardeista.

Tuotteisiin, jotka ylittävät kierrätetyn sisällön vähimmäisrajan, voidaan lisätä ympäristömerkin yhteyteen sisältöväittämä. Tarkempia ohjeita annetaan arviointiperusteessa 28.

6 a)   Tuotantostandardi 1: Kierrätetyn sisällön vähimmäismäärä.

Kuitujen valmistuksessa käytetystä sisällöstä vähintään 20 prosenttia on tuotantovaiheen jätteestä tai kuluttajien tuottamasta jätteestä peräisin olevaa kierrätettyä nailonia.

Arviointi ja todentaminen : Kierrätetty sisältö tulee voida jäljittää raaka-aineen uudelleenkäsittelyyn asti. Tämä todennetaan alkuperäketjun riippumattomalla sertifioinnilla tai toimittajien ja käsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla.

6 b)   Tuotantostandardi 2: Monomeerituotannosta syntyvät dityppioksidipäästöt.

Nailonin monomeerituotannosta syntyvät ilmaan dityppioksidipäästöt, ilmaistuina vuotuisena keskiarvona, eivät saa ylittää 9,0:ää grammaa dityppioksidia yhtä kaprolaktaamikiloa (nailon 6) tai adipiinihappokiloa (nailon 6,6) kohti.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava asiakirjat ja testausselosteet, jotka osoittavat arviointiperusteen täyttymisen valvontatietojen perusteella, sekä vakuutus arviointiperusteen täyttymisestä kuituvalmistajalta tai -valmistajilta ja niiden raaka-ainetoimittajilta.

Arviointiperuste 7. Polyesteri

Tekstiilituotteiden, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti myytäväksi kuluttajille, on täytettävä alakriteerit a ja b. Tekstiilituotteiden, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti myytäväksi ammattikäyttöön tai julkisen sektorin asiakkaille, on täytettävä alakriteeri a ja joko peruste b tai c.

Tuotteisiin, jotka ylittävät kierrätetyn sisällön vähimmäisrajan, voidaan lisätä ympäristömerkin yhteyteen sisältöväittämä. Tarkempia ohjeita annetaan arviointiperusteessa 28.

7 a)   Polyesterikuitujen antimonipitoisuus saa olla enintään 260 ppm. Tätä vaatimusta ei sovelleta polyesterikuituihin, jotka on valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei ainetta ole käytetty, tai toimitettava testausseloste, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavia menetelmiä: suora määrittäminen atomiabsorptiospektrometrialla tai induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrialla. Testi on tehtävä raakakuitujen kokoomanäytteelle ennen märkäkäsittelyä. Kierrätetyistä PET-pulloista valmistetuista kuiduista toimitetaan vakuutus.

7 b)   Kuitujen valmistuksessa on käytettävä tuotantovaiheen jätteestä tai kuluttajien tuottamasta jätteestä peräisin olevaa PET-muovia. Katkokuiduissa vähintään 50 prosenttia ja filamenttikuiduissa vähintään 20 prosenttia. Tätä vaatimusta ei sovelleta mikrokuituihin, joiden on sen sijaan täytettävä alakriteeri c.

Arviointi ja todentaminen : Kierrätetty sisältö tulee voida jäljittää raaka-aineen uudelleenkäsittelyyn asti. Tämä todennetaan alkuperäketjun riippumattomalla sertifioinnilla tai toimittajien ja käsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla.

7 c)   Polyesterin tuotannon aikana ilmaan joutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen, mukaan lukien sekä pistelähteet ja hajapäästöt, on vuotuisena keskiarvona ilmaistuna oltava enintään 1,2 grammaa PET-granulaattikiloa kohti ja 10,3 grammaa filamenttikiloa kohti.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava valvontatiedot ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi EN 12619 -standardin noudattaminen tai vastaavan testimenetelmän sisältävien standardien noudattaminen. Ympäristömerkkiä hakevien tuotteiden tuotantolaitosten orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöjen kuukausittaiset keskiarvot on toimitettava vähintään hakemusta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Arviointiperuste 8. Polypropeeni

Lyijypohjaisia pigmenttejä ei saa käyttää.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei aineita ole käytetty.

Arviointiperuste 9. Selluloosamuuntokuidut (mukaan lukien viskoosi, modaali ja lyocel).

Massan tuotantoa koskevat alakriteerit

9 a)   Vähintään 25 prosenttia massakuiduista on valmistettava puusta, joka on kasvatettu YK:n FAOn määrittelemien kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Jäljelle jäävän massakuidun on oltava peräisin massasta, joka on hankittu laillisen metsänhoidon avulla laillisilta istutuksilta.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on hankittava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta voimassa olevat sertifikaatit, jotka vahvistavat toimitusketjun olevan riippumattomasti sertifioitu ja osoittavat, että puukuidut on kasvatettu kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti ja/tai että ne ovat peräisin laillisista lähteistä. Riippumattomaksi sertifioinniksi hyväksytään FSC-, PEFC- tai vastaavan järjestelmän sertifiointi.

Kuituvalmistajan on osoitettava, että puutavaran korjuun laillisuuden varmistamisessa on noudatettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 (3) tarkoitettua asianmukaista huolellisuutta. Todisteeksi hankinnan laillisuudesta hyväksytään voimassa oleva EU:n FLEGT (metsälainsäädännön noudattaminen, metsähallinto ja puukauppa) -lupa tai YK:n CITES (villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus) -lupa ja/tai kolmannen osapuolen sertifiointi.

9 b)   Puuvillasiemenkuitujätteestä tuotetun massan on täytettävä vähintään jommankumman puuvillaa koskevan arviointiperusteen 1 a tai 1 b vaatimukset.

Arviointi ja todentaminen : Vastaavissa arviointiperusteissa ilmoitetulla tavalla.

9 c)   Kuitujen valmistukseen käytettävä massa on valkaistava alkuaineklooria käyttämättä. Valkaisun jälkeen kloorin ja orgaanisesti sidotun kloorin kokonaismäärä (OX) saa olla valmiissa kuiduissa enintään 150 ppm tai massanvalmistuksen jätevedessä (AOX) enintään 0,170 kg ilmakuivaa massatonnia kohti.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava testausseloste, joka osoittaa joko OX- tai AOX-vaatimuksen noudattamisen asianmukaista testimenetelmää käyttäen: OX: ISO 11480 (hallittu polttaminen ja mikrokulometria).

AOX: ISO 9562

9 d)   Vähintään 50 prosenttia kuitujen valmistuksessa käytetystä massasta on ostettava liukosellulaitoksilta, jotka hyödyntävät käytettyä prosessilientä jommallakummalla seuraavista tavoista:

i)

Sähkön ja höyryn tuottaminen laitoksella.

ii)

Kemiallisten rinnakkaistuotteiden valmistaminen.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava luettelo kuitujen valmistuksessa käytetyn raaka-aineen toimittajista ja niiden toimittaman massan osuudesta. Hakijan on toimitettava asiakirjat ja todisteet, joista käy ilmi, että vaadittu osa toimittajista on asentanut tuotantolaitoksilleen asianmukaiset energiantuotantolaitteet ja/tai rinnakkaistuotteiden talteenotto- ja valmistusjärjestelmät.

Kuidun tuotantoa koskevat alakriteerit

9 e)   Viskoosi- ja modaalikuitujen tuotantoprosessien aikana ilmaan pääsevien rikkiyhdisteiden rikkipitoisuus ei saa vuotuisena keskiarvona ilmaistuna ylittää taulukossa 4 esitettyjä suoritusarvoja.

Taulukko 4

Viskoosi- ja modaalikuitujen rikkipäästöarvot

Kuitutyyppi

Suoritusarvo (g S/kg)

Katkokuitu

30 g/kg

Filamenttikuitu

 

Erinä tapahtuva pesu

Integroitu pesu

40 g/kg

170 g/kg

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

2.   OSIA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osassa esitettyjä arviointiperusteita sovelletaan osiin ja tarvikkeisiin, jotka kuuluvat lopulliseen tuotteeseen.

Arviointiperuste 10. Täytteet

10 a)   Tekstiilikuiduista koostuvien täyteaineiden on oltava tekstiilikuituja koskevien arviointiperusteiden (1–9) mukaisia siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista.

10 b)   Täyteaineiden on täytettävä tekstiilien rajoitettujen aineiden luettelon biosideja ja formaldehydiä koskevat vaatimukset (ks. liite 1).

10 c)   Täytteiden (untuvien, höyhenten, luonnonkuitujen tai synteettisten kuitujen) pesemiseen käytettävien pesuaineiden ja muiden kemikaalien on oltava kemiallisia apuaineita sekä pesuaineita, kankaan pehmitteitä ja kompleksinmuodostajia koskevien tekstiilien rajoitettujen aineiden luettelon vaatimusten (ks. liite 1) mukaisia.

Arviointi ja todentaminen : Vastaavissa arviointiperusteissa ilmoitetulla tavalla.

Arviointiperuste 11. Pinnoitteet, laminaatit ja kalvot

11 a)   Polyuretaanista valmistettujen osien on oltava tekstiilikuitua koskevien arviointiperusteiden 5 a (orgaaniset tinayhdisteet) ja 5 b (altistuminen työpaikalla aromaattisille diisosyanaateille ja DMAC:lle) mukaisia.

11 b)   Polyesteristä valmistettujen osien on oltava tekstiilikuitua koskevien arviointiperusteen 7 a (antimonipitoisuus) ja arviointiperusteen 7 b (polymeroinnin aikana syntyvät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt) mukaisia.

11 c)   Polymeerien on oltava tämän päätöksen liitteessä 1 olevan rajoitettujen aineiden luettelon g kohdan v alakohdan mukaisia.

Arviointi ja todentaminen : Vastaavissa arviointiperusteissa ja/tai tämän päätöksen liitteessä 1 ilmoitetulla tavalla.

Arviointiperuste 12. Tarvikkeet

Metallista ja muovista valmistettujen osien, kuten vetoketjujen, nappien ja kiinnitystarvikkeiden, on oltava rajoitettujen aineiden luettelon tarvikkeita koskevien rajoitusten mukaisia (ks. liite 1).

Arviointi ja todentaminen : Vastaavissa arviointiperusteissa ilmoitetulla tavalla.

3.   KEMIKAALEJA JA PROSESSEJA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osassa esitettyjä arviointiperusteita sovelletaan, mikäli niin on ilmoitettu, seuraaviin tuotantovaiheisiin:

i)

Kehruu

ii)

Kankaan valmistaminen

iii)

Esikäsittely

iv)

Värjäys

v)

Painanta

vi)

Viimeistely

vii)

Leikkaus/ompelu/huolittelu

Ellei toisin mainita, näitä arviointiperusteita, mukaan lukien satunnaistestausta koskevia vaatimuksia, sovelletaan myös kierrätettyä sisältöä sisältäviin kuituihin.

Arviointiperuste 13. Rajoitettujen aineiden luettelo

13 a)   Yleiset vaatimukset

Lopullisen tuotteen ja sen valmistusohjeiden ei pidä sisältää rajoitettujen aineiden luettelossa lueteltuja vaarallisia aineita pitoisuuksina, jotka ylittävät sallitut määrät tai ovat vastoin erityisiä rajoituksia. Rajoitettujen aineiden luettelo on liitteessä 1. Rajoitettujen aineiden luettelon rajoitukset ovat etusijalla arviointiperusteen 14 taulukossa 6 lueteltuihin poikkeuksiin nähden.

Rajoitettujen aineiden luettelo on välitettävä tavarantoimittajille sekä tuotannon kehruu-, värjäys-, painanta- ja viimeistelyvaiheista vastaaville tahoille. Todentamista ja testausta koskevat vaatimukset on esitetty rajoitettujen aineiden luettelossa kullekin tuotantovaiheelle ja lopulliselle tuotteelle.

Mahdollisesti vaaditut laboratoriotestit tehdään kullekin tuotelinjalle satunnaisotannalla. Testaus tehdään voimassaoloaikana vuosittain rajoitettujen aineiden luettelon noudattamisen osoittamiseksi.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava vakuutus rajoitettujen aineiden luettelon noudattamisesta ja todisteet lopullisen tuotteen valmistuksessa käytettävistä aineista ja valmistusohjeista. Vaatimukset on ilmoitettu rajoitettujen aineiden luettelossa. Vaatimuksiin sisältyy vakuutukset eri tuotantovaiheista vastaavilta tahoilta, vakuutukset kemikaalitoimittajilta ja testitulokset lopullisen tuotteen näytteiden laboratorioanalyyseistä. Tuotantovaiheita koskeviin vakuutuksiin on liitettävä käytettyjen aineiden käyttöturvallisuustiedotteet ja tarvittaessa kemikaalitoimittajien vakuutukset. Käyttöturvallisuustiedotteet on laadittava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (4) liitteen II (Opas käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen) 2, 3, 9, 10, 11 ja 12 osan mukaisesti. Puutteellista käyttöturvallisuustiedotetta on täydennettävä kemikaalitoimittajien vakuutuksilla.

Lopullisen tuotteen laboratorioanalyysi on tehtävä siten, että se edustaa ympäristömerkittyjä tuotelinjoja, mikäli rajoitettujen aineiden luettelossa edellytetään sitä, ja lueteltujen testimenetelmien mukaisesti. Mikäli testausta edellytetään, se on tehtävä hakemuksen yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain kullekin tuotelinjalle satunnaisotannalla. Tulokset on toimitettava toimivaltaiselle elimelle. Teollisuudenalan rajoitettujen aineiden listojen ja muiden järjestelmien noudattamisen osoittamiseksi saadut testitulokset hyväksytään, mikäli testimenetelmät ovat samat ja mikäli testaus on tehty lopullisen tuotteen edustavalle näytteelle.

Mikäli voimassaoloaikana tehdyn testin tulokset eivät ole tyydyttävät, sama tuotelinja testataan uudelleen. Jos näyte ei läpäise myöskään toista testiä, oikeus käyttää ympäristömerkkiä keskeytetään kyseisen tuotelinjan osalta. Ympäristömerkin palauttamiseksi on toteutettava korjaavia toimia.

13 b)   Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Lopullinen tuote tai sen osa tai tarvike ei saa muutoin kuin nimenomaisella poikkeusluvalla sisältää aineita, jotka:

i)

täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan kriteerit;

ii)

on tunnistettu noudattaen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa kuvattua menettelyä, jolla laaditaan alustava luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista.

Tätä sovelletaan aineisiin, joita käytetään tietyn ominaisuuden antamiseksi lopulliselle tuotteelle, ja aineisiin, joita on käytetty valmistuksessa tarkoituksellisesti.

Vaatimuksista ei myönnetä poikkeusta aineille, jotka täyttävät jommankumman näistä edellytyksistä ja joita esiintyy tekstiilitavarassa tai kompleksisen tekstiilitavaran homogeenisissa osissa pitoisuutena, joka on yli 0,10 painoprosenttia.

Arviointi ja todentaminen : Kussakin tuotantovaiheessa käytetyt aineet ja yhdisteet tarkistetaan Euroopan kemikaaliviraston julkaiseman ehdokasluettelon tuoreimman version perusteella. Hakijan on koottava jokaisesta tuotantovaiheesta vakuutukset arviointiperusteen noudattamisesta ja niitä tukevat tarkastusasiakirjat.

Mikäli rajoituksesta on myönnetty poikkeus, hakijan on osoitettava, että ainetta käytettäessä noudatetaan rajoitettujen aineiden luettelossa vahvistettuja pitoisuusrajoituksia ja poikkeusedellytyksiä.

Arviointiperuste 14. Värjäämisessä, painannassa ja viimeistelyssä käytettyjen vaarallisten aineiden korvaaminen

Aineita, joita kankaisiin ja neuloksiin lisätään värjäyksen, painannan ja viimeistelyn aikana, jotka jäävät lopulliseen tuotteeseen ja jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (5) tai neuvoston direktiivin 67/548/EC (6) mukaisesti taulukossa 5 määritellyt vaaraluokkien tai riskilausekkeiden kriteerit, ei saa käyttää ilman nimenomaisesti myönnettyä poikkeusta. Näitä rajoituksia sovelletaan myös toiminnallisiin aineisiin, joita lisätään tekokuituihin niiden valmistuksen aikana.

14 a)   Vaaraluokituksen rajoitukset

Rajoitetut vaaraluokitukset on lueteltu taulukossa 5. Euroopan unionin hyväksymät viimeisimmät luokitussäännöt ovat etusijalla lueteltuihin vaaraluokituksiin ja riskilausekkeisiin nähden. Hakijoiden on tästä syystä tarkistettava, että luokitukset perustuvat viimeisimpiin luokitussääntöihin.

Edellä mainitut vaatimukset eivät enää koske sellaisten aineiden tai seosten käyttöä, joiden ominaisuudet muuttuvat käsittelyssä (esim. muuttuminen biologisesti käyttökelvottomaksi, muuttuminen kemiallisesti) siten, että vaara poistuu. Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa polymeerit, joita on muokattu toiminnon lisäämiseksi, sekä monomeerit ja lisäaineet, jotka muodostavat kovalenttisen sidoksen polymeerien kanssa.

Taulukko 5

Rajoitetut vaaraluokitukset ja riskilausekkeet ja niiden CLP-luokitus

Välitön myrkyllisyys

Kategoriat 1 ja 2

Kategoria 3

H300 Tappavaa nieltynä (R28)

H301 Myrkyllistä nieltynä (R25)

H310 Tappavaa joutuessaan iholle (R27)

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle (R24)

H330 Tappavaa hengitettynä (R23/26)

H331 Myrkyllistä hengitettynä (R23)

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin (R65)

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään (R39/41)

Elinkohtainen myrkyllisyys

Kategoria 1

Kategoria 2

H370 Vahingoittaa elimiä jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Vahingoittaa elimiä (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (R48/20, R48/21, R48/22)

Hengitysteiden ja ihon herkistyminen

Kategoria 1A

Kategoria 1B

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (R43)

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (R43)

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia (R42)

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia (R42)

Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen

Kategoriat 1A ja 1B

Kategoria 2

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita (R46)

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita (R68)

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää (R45)

H351 Epäillään aiheuttava syöpää (R40)

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä (R49)

 

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä (R60)

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä (R62)

H360D Voi vaurioittaa sikiötä (R61)

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä (R63)

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä (R60, R60/61)

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä (R62/63)

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä (R60/63)

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille (R64)

H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä (R61/62)

 

Vesiympäristölle vaarallinen

Kategoriat 1 ja 2

Kategoriat 3 ja 4

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille (R50)

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia (R52/53)

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia (R50/53)

H413 Saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille (R53)

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia (R51/53)

 

Vaarallista otsonikerrokselle

EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle (R59)

 

14 b)   Tekstiiliaineryhmiin sovellettavat poikkeukset

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti taulukossa 6 luetelluille aineryhmille myönnetään nimenomaisesti poikkeus arviointiperusteen 14 a vaatimuksista taulukossa 6 kuvattujen poikkeusedellytysten mukaisesti. Kunkin aineryhmän kaikki poikkeusedellytykset on esitetty määriteltyjen vaaraluokitusten osalta. Näitä poikkeuksia sovelletaan myös aineisiin, joita lisätään synteettisiin ja tekokuituihin niiden valmistuksen aikana.

Taulukko 6

Vaaraluokitukset, joista poikkeus myönnetään, aineryhmittäin

Aineet, joilla annetaan tietty ominaisuus lopulliselle tuotteelle

Aineryhmä

Vaaraluokitus, josta poikkeus myönnetään

Poikkeusedellytykset

i)

Värjäyksessä ja pigmentittömässä painannassa käytettävät väriaineet

H301, H311, H331, H317, H334

Värjäämöissä ja painokoneissa on käytettävä pölyämättömiä värivalmisteita tai väriaineen automaattista annostelua ja levittämistä työntekijöiden altistumisen minimoimiseksi;

H411, H412, H413

Värjäysprosessien, joissa käytetään näitä luokituksia omaavia reaktiivisia, suora-, kyyppi- ja rikkivärejä, on täytettävä vähintään yksi seuraavista ehdoista:

Käytetään värejä, joiden värjäävyys on suuri

Hylkäysmäärä on alle 3,0 prosenttia

Käytetään sävytyslaitteita

Käytetään värjäysprosessin vakiotoimintamenettelyjä

Jäteveden käsittelyssä käytetään värinpoistoa arviointiperusteen 16a mukaisesti

Näitä edellytyksiä ei sovelleta liuotinvärjäyksen ja/tai digitaalisen painannan käyttöön.

ii)

Palonestoaineet

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Tuotteen on oltava tarkoitettu käytettäväksi sovelluksissa, joissa sen on täytettävä ISO- tai EN-standardien, jäsenvaltioiden taikka julkisen sektorin hankintoja koskevien standardien ja säännösten palonestovaatimukset.

Tuotteen on täytettävä ominaisuuden kestävyyttä koskevat vaatimukset (ks. arviointiperuste 25)

H351:tä koskeva poikkeus antimonitrioksidin käyttämiseksi tehosteaineena sisustustekstiilien pinnoitteissa.

Tuotteen on oltava tarkoitettu käytettäväksi sovelluksissa, joissa sen on täytettävä ISO- tai EN-standardien, jäsenvaltioiden taikka julkisen sektorin hankintoja koskevien standardien ja säännösten palonestovaatimukset.

Ilmaan joutuvien päästöjen niillä työpaikoilla, joilla palonsuoja-ainetta lisätään tekstiilituotteisiin, on noudatettava työperäisen altistumisen raja-arvoa, joka on 0,5 mg/m3 kahdeksan tunnin aikana.

iii)

Optiset kirkasteet

H411, H412, H413

Optisia kirkasteita voidaan käyttää vain seuraavissa tapauksissa:

Väriltään valkoisissa painatuksissa

Univormujen ja työvaatteiden kirkkaan valkoisen värin aikaansaamiseksi

Lisäaineina kierrätettyä sisältöä sisältävän polyamidin ja polyesterin tuotannossa.

iv)

Vettä, likaa ja tahroja hylkivät aineet

H413

Hylkivän aineen ja sen hajoamistuotteiden on oltava helposti ja/tai luontaisesti biohajoavia ja ei-biokertyviä vesiympäristössä, vesiympäristön sedimentti mukaan luettuna.

Tuotteen on täytettävä ominaisuuden kestävyyttä koskevat vaatimukset (ks. arviointiperuste 25)

Muut lopullisessa tuotteessa mahdollisesti olevat aineiden jäämät

v)

Apuaineet mukaan lukien:

kantoaineet,

tasoitusaineet,

dispergointiaineet,

pinta-aktiiviset aineet,

sakeuttamisaineet ja

sideaineet,

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

Käytetään automaattisia annostelujärjestelmiä ja prosesseissa noudatetaan vakiotoimintamenettelyjä.

Luokkiin H311, H331, H317 (1B) kuuluvien aineiden pitoisuudet saavat olla enintään 1,0 prosenttia lopputuotteen painosta.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on hankittava vakuutukset arviointiperusteiden noudattamisesta jokaiselta värjäys-, painanta- ja viimeistelyvaiheen tuotantolaitokselta ja tarvittaessa niiden kemikaalitoimittajilta. Vakuutuksessa on todettava, että seuraavat aineet, mikäli niitä käytetään tuotannossa, ja muut käytetyt toiminnalliset aineet, jotka saattavat jäädä lopulliseen tuotteeseen, eivät täytä minkään taulukossa 5 luetellun vaaraluokituksen tai riskilausekkeen luokituskriteerejä:

biosidit

väriaineet ja pigmentit

apukantoaineet, tasoitusaineet ja dispergointiaineet

optiset kirkasteet

painannassa käytetyt sakeuttamisaineet, sideaineet ja pehmittimet

silloiteaineet (helppohoitoisuutta lisäävistä viimeistelyaineista ja painannasta)

palonsuoja-aineet ja tehosteaineet

vettä, likaa ja tahroja hylkivät aineet

huuhteluaineet

Mikäli aineille on myönnetty poikkeus taulukossa 6, vakuutuksessa on ilmoitettava aineet, joille poikkeus on myönnetty, ja osoitettava, miten poikkeuksen edellytykset tulevat täyttymään.

Apuaineita v) koskeva poikkeus edellyttää todentamista lopullisen tuotteen laboratoriotesteillä, mikäli valmistusohjeet sisältävät aineita, joilla on määrätty vaaraluokitus.

Seuraavat tekniset tiedot on toimitettava kunkin aineen luokittelua tai luokittelemattomuutta koskevan vakuutuksen tueksi:

i)

Sellaisten aineiden osalta, joita ei ole rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti tai joilla ei vielä ole yhdenmukaistettua CLP-luokitusta: tiedot, jotka täyttävät kyseisen asetuksen liitteessä VII luetellut vaatimukset.

ii)

Sellaisten aineiden osalta, jotka on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja jotka eivät täytä CLP-luokituksen edellytyksiä: REACH-rekisteröintiasiakirjoihin perustuvat tiedot, jotka vahvistavat, ettei aineella ole vaaraluokitusta.

iii)

Sellaisten aineiden osalta, joilla on yhdenmukaistettu luokitus tai jotka ovat itseluokiteltuja: käyttöturvallisuustiedotteet, jos sellaisia on käytettävissä. Jos niitä ei ole saatavilla tai aine on itseluokiteltu, on toimitettava tietoja aineiden vaaraluokituksesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

iv)

Seosten osalta: käyttöturvallisuustiedotteet, jos sellaisia on käytettävissä. Jos niitä ei ole saatavilla, toimitetaan laskelma seoksen luokituksesta asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 säädettyjen sääntöjen mukaisesti sekä tiedot seosten vaaraluokituksesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

Käyttöturvallisuustiedotteet on laadittava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä II olevien 2, 3, 9, 10, 11 ja 12 osan mukaisesti (käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat vaatimukset). Puutteellista käyttöturvallisuustiedotetta on täydennettävä kemikaalitoimittajien vakuutuksilla.

Arviointiperuste 15. Pesun, kuivatuksen ja jälkikäsittelyn energiatehokkuus

Hakijan on osoitettava, että ympäristömerkittyjen tuotteiden värjäys-, painanta- ja viimeistelyvaiheisiin liittyvissä pesu-, kuivaus- ja jälkikäsittelyvaiheissa käytetty energia mitataan ja arvioidaan osana energian tai hiilidioksidipäästöjen hallintajärjestelmää.

Hakijan on myös osoitettava, että tuotantolaitokset ovat ottaneet käyttöön vähintään vaaditun määrän energiatehokkuutta parantavia parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT), kuten taulukossa 7 on eritelty ja kuten tämän päätöksen liitteessä 3 on lueteltu.

Taulukko 7

Pesu-, huuhtelu- ja kuivausvaiheiden energiatehokkuutta parantavat tekniikat

BAT-soveltamisalueet

Tuotantomäärä

< 10 tonnia/päivä

> 10 tonnia/päivä

1.

Yleinen energianhallinta

Kaksi tekniikkaa

Kolme tekniikkaa

2.

Pesu- ja huuhteluprosessit

Yksi tekniikka

Kaksi tekniikkaa

3.

Kuivaus ja jälkikäsittely pingotuskehyksiä käyttäen

Yksi tekniikka

Kaksi tekniikkaa

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on koottava raportit energianhallintajärjestelmistä kultakin värjäys-, painanta- ja viimeistelytuotantolaitokselta. Todisteeksi energianhallintajärjestelmästä hyväksytään ISO 50001 tai vastaavat energian tai hiilidioksidipäästöjen hallintajärjestelmät.

Todisteeksi parhaiden käytössä olevien tekniikoiden käyttöönotosta on toimitettava vähintään valokuvia laitokselta, tekniset kuvaukset kustakin tekniikasta ja arviot saavutetuista energiasäästöistä.

Arviointiperuste 16. Ilmaan ja veteen joutuvien päästöjen käsittely

16 a)   Märkäprosessin jätevesipäästöt

Ympäristöön pääsevien jätevesipäästöjen kemiallinen hapenkulutus (COD) saa olla enintään 20 g/kg prosessoitua tekstiiliä. Tätä vaatimusta sovelletaan tuotteen tai tuotteiden valmistuksessa käytettyihin kudonta-, värjäys-, painanta- ja viimeistelyprosesseihin. Vaatimuksen täyttyminen mitataan alavirtaan laitoksen omasta jätevedenkäsittelylaitoksesta ja/tai sellaisesta laitoksen ulkopuolisesta jätevedenkäsittelylaitoksesta, jonka käsittelemä jätevesi tulee kyseisistä märkäprosessilaitoksista.

Jos jätevedet käsitellään laitoksen omassa käsittelylaitoksessa ja päästetään suoraan vesistöön, niiden on myös täytettävä seuraavat vaatimukset:

i)

pH:n on oltava 6,0–9,0 (paitsi jos vastaanottavan vesistön pH on näiden arvojen ulkopuolella)

ii)

lämpötilan on oltava alle 35 oC (paitsi jos vastaanottavan vesistön lämpötila on tätä korkeampi)

Jos arviointiperusteessa 14 oleva poikkeusedellytys edellyttää värin poistoa, jätevesien on täytettävä seuraavat spektrisiä absorptiokertoimia koskevat vaatimukset:

i)

436 nm (keltainen alue) 7 m-1

ii)

525 nm (punainen alue) 5 m-1

iii)

620 nm (sininen alue) 3 m-1

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja testausselosteet käyttäen ISO 6060 -standardia ja ISO 7887 -standardia soveltuvin osin. Näiden on osoitettava tämän arviointiperusteen täyttyminen kuuden hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden kuukausittaisten keskiarvojen perusteella. Lisäksi on toimitettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta. Tietojen on osoitettava, että tuotantolaitos tai, jos jätevedet käsitellään laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä arviointiperustetta.

16 b)   Painanta- ja viimeistelyprosesseista ilmaan joutuvat päästöt

Ympäristömerkittyjä tuotteita valmistavien painanta- ja viimeistelytuotantolaitosten orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöt, joista on säädetty neuvoston direktiivissä 1999/13/EY (7), eivät saa olla yli 100,0 mg C/Nm3.

Mikäli tekstiilin pinnoitus- ja kuivausprosessit sallivat liuotinten talteen ottamisen ja uudelleen käyttämisen, päästöraja on 150,0 mg C/Nm3.

Viimeistelyprosesseihin kuuluvat tekstiilien lämpökovettaminen, lämpötasaus, pinnoitus ja tekstiilien kyllästäminen, mukaan lukien kunkin prosessin kuivauslaitteistot (pingotuskehykset).

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on osoitettava EN 12619 -standardin tai muun vastaavan standardin noudattaminen. Tuotantolaitosten orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöjen kuukausittaiset keskiarvot on toimitettava hakemusta edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Mikäli liuottimet otetaan talteen ja käytetään uudelleen, näiden järjestelmien toiminta on todistettava toimittamalla niiden seurantatiedot.

4.   KÄYTTÖKELPOISUUSTTA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osassa esitettyjä arviointiperusteita sovelletaan kangas- ja neulosvälituotteeseen sekä lopulliseen tuotteeseen.

Arviointiperuste 17. Kutistuminen tai venyminen pesun ja kuivauksen aikana

Kutistumista ja venymistä koskevat raja-arvot kotitalouksien tai teollisuuden pesulämpötiloissa ja -olosuhteissa suoritetun pesun ja kuivauksen jälkeen on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8

Kutistumista ja venymistä pesun ja kuivauksen jälkeen koskevat sallitut vaihteluvälit

Tekstiilituotteet tai materiaalityyppi

Kutistuminen tai venyminen pesun ja kuivauksen aikana

Neulotut kankaat

± 4,0 %

Paksu neulos

± 6,0 %

Interlock-neulos

± 5,0 %

Kudotut kankaat:

 

Puuvilla ja puuvillasekoite

Villasekoite

Tekokuidut

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Sukat ja sukkatuotteet

± 8,0 %

Kylpyhuonetekstiilit, mukaan lukien froteekankaat ja ohuet joustinneulokset

± 8,0 %

Pestävät ja irrotettavat kudotut päälliset — Verhot ja huonekalukankaat

±2,0 %

Patjanpäälliskankaat

± 3,0 %

Kuitukankaat

 

Patjanpäälliskankaat

Kaikki muut kankaat

± 5,0 %

± 6,0 %

Tätä arviointiperustetta ei sovelleta:

a)

kuituihin tai lankoihin;

b)

tuotteisiin, joissa on selvästi tehty merkintä ”vain kuivapesu” tai vastaava merkintä;

c)

huonekalukankaisiin, jotka eivät ole irrotettavia ja pestäviä.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava testausselosteet, joissa on käytetty tuotteen testaamiseen soveltuvia standardeja.

Kotipesussa on käytettävä ISO 6330 -testiä yhdessä EN ISO 5077 -testin kanssa seuraavalla tavalla: kolme pesua tuotteeseen merkityssä lämpötilassa ja rumpukuivaus kunkin pesuohjelman jälkeen.

Teollisessa pesulassa on käytettävä ISO 15797 -testiä yhdessä EN ISO 5077 -testin kanssa vähintään 75 °C lämpötilassa tai kuitu- ja valkaisuyhdistelmää koskevassa standardissa merkityllä tavalla. Kuivaus tehdään tuotteeseen merkityllä tavalla.

Vaihtoehtoisesti irrotettava ja pestävä patjanpäälliskangas voidaan testata käyttäen EN ISO 6330 -testiä yhdessä EN 25077 -testin kanssa. Oletusarvoiset olosuhteet ovat pesuohjelma 3A (60 °C) ja kuivaustyyppi C (tasokuivaus), ellei tuotteessa toisin mainita.

Arviointiperuste 18. Värien vesipesunkesto

Värien vesipesunkeston on oltava vähintään tasolla 3–4 värinmuutoksen osalta ja vähintään tasolla 3–4 värjäävyyden osalta.

Tätä perustetta ei sovelleta tuotteisiin, joissa on merkintä ”vain kuivapesu” tai vastaava merkintä (siinä määrin kuin on tavanomaisen käytännön mukaista kiinnittää tällainen merkintä kyseisiin tuotteisiin). Perustetta ei myöskään sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu, eikä huonekalukankaisiin, jotka eivät ole pestäviä.

Arviointi ja todentaminen : Kotipesun osalta hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: EN ISO 105 C06 (yksi pesu tuotteeseen merkityssä lämpötilassa perboraattipesujauhetta käyttäen).

Teollisessa pesulassa tehtävässä pesutestissä on käytettävä ISO 15797 -menetelmää yhdessä ISO 105 C06 -testin kanssa vähintään 75 °C asteen lämpötilassa tai kuitu- ja valkaisuyhdistelmää koskevassa standardissa merkityllä tavalla.

Arviointiperuste 19. Värien hienkesto (hapan, emäksinen)

Värin hienkeston (happaman ja emäksisen) on oltava vähintään tasolla 3–4 (värin muutos ja värjäävyys). Taso 3 on kuitenkin sallittu, jos kankaiden väri on tumma (standardisyvyys > 1/1) ja jos ne on valmistettu regeneroidusta villasta. Tätä perustetta ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu, eikä huonekalukankaisiin, verhoihin tai muihin vastaaviin sisustustekstiileihin.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 105 E04 (hapan ja emäksinen, vertailu monikuituiseen kankaaseen).

Arviointiperuste 20. Värien märkähankauskesto

Värien märkähankauskeston on oltava vähintään tasolla 2–3. Taso 2 on kuitenkin sallittu indigovärjätylle denimille.

Tätä perustetta ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä menetelmää ISO 105 X12.

Arviointiperuste 21. Värien kuivahankauskesto

Värien kuivahankauskeston on oltava vähintään tasolla 4. Taso 3–4 on kuitenkin sallittu indigovärjätylle denimille.

Tätä perustetta ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu, eikä verhoihin tai muihin vastaaviin sisustustekstiileihin.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä menetelmää ISO 105 X12.

Arviointiperuste 22. Värien valonkesto

Huonekaluihin tai verhoihin tarkoitettujen kankaiden värien valonkeston on oltava vähintään tasolla 5. Kaikkien muiden tuotteiden värien valonkeston on oltava vähintään tasolla 4.

Taso 4 on kuitenkin sallittu, jos huonekaluihin tai verhoihin tarkoitettujen kankaiden väri on sekä vaalea (standardisyvyys on < 1/12) ja niissä on yli 20 prosenttia villaa tai muita eläinkuituja tai yli 20 prosenttia pellavaa tai muita runkokuituja.

Tätä vaatimusta ei sovelleta patjanpäälliskankaisiin, patjansuojiin tai alusvaatteisiin.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 105 B02.

Arviointiperuste 23. Siivoustuotteiden pesunkestävyys ja imukyky

Puhdistustuotteiden pesunkestävyyden ja imukyvyn on vastattava taulukoissa 9 ja 10 esitettyjä testausparametreja. Imukykyä koskevaa testausta ei sovelleta kierteisestä langasta valmistettuihin tuotteisiin.

Taulukko 9

Puhdistustuotteiden pesunkestoa koskevat arvot ja parametrit

Tekstiiliset siivoustuotteet tai materiaalityyppi

Pesukertojen lukumäärä

Lämpötila

EN ISO 6630 referenssitesti

Märkäpuhdistukseen tarkoitetut kudotut ja kuitutuotteet

80

40 °C

Menettely 4N

Pölyjen pyyhintään tarkoitetut mikrokuitutuotteet

200

40 °C

Menettely 4N

Kierrätetyistä tekstiilikuiduista valmistetut tuotteet

20

30 °C

Menettely 3G

Lattianpesuun tarkoitetut mopit

200

60 °C

Menettely 6N

Lattianpesuun tarkoitetut liinat

5

30 °C

Menettely 3G


Taulukko 10

Puhdistustuotteiden nesteenimevyyttä koskevat arvot ja parametrit

Tekstiiliset siivoustuotteet tai materiaalityyppi

Nesteen imeytymisaika

Kierrätetyistä tekstiilikuiduista valmistetut tuotteet

≤ 10 sekuntia

Pintojen ja lattian puhdistukseen tarkoitetut mikrokuitutuotteet

≤ 10 sekuntia

Märkäpuhdistukseen tarkoitetut kudotut ja kuitutuotteet

≤ 10 sekuntia

Lattianpesuun tarkoitetut tuotteet

≤ 10 sekuntia

Arviointi ja todentaminen: : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä menetelmiä EN ISO 6330 tai EN ISO 9073–6 niiden soveltuvuuden mukaan. EN ISO 6330 -testin mukainen testaus tehdään kaikille tuotteille ja materiaaleille käyttäen A-tyypin pesukonetta.

Arviointiperuste 24. Nyppyyntymättömyys ja hankauksen kesto

Villasta, villasekoitteesta ja polyesteristä (mukaan lukien fleece) valmistettujen kuitukankaiden, neulospukineiden, -asusteiden ja -peitteiden nyppyyntymisenkeston on oltava vähintään tasoa 3.

Pukineissa käytettävien kudottujen puuvillakankaiden nyppyyntymisenkeston on oltava vähintään tasoa 3. Polyamidista valmistettujen sukkahousujen ja leggingsien nyppyyntymisenkeston on oltava vähintään tasoa 2.

Arviointi ja todentaminen: : Hakijan on toimitettava selosteet suoritetuista materiaalille soveltuvista testeistä:

Neulotut ja kuitutuotteet: ISO 12945–1 Pillinglaatikko-menetelmä

Kudotut kankaat: ISO 12945–2 Martindale-menetelmä

Arviointiperuste 25. Toiminnallisen ominaisuuden kestävyys

Viimeistelyiden, käsittelyiden ja lisäaineiden, joilla tekstiilituotteesta tehdään käyttöä varten vettä, öljyä tai tahroja hylkivä, paloa hidastava tai helppohoitoinen (eli rypistymätön tai kestoprässätty), on vastattava kestävyydeltään perusteen 25 alaperusteissa a, b ja c vahvistettuja arvoja ja parametreja.

Vettä, öljyä ja likaa hylkivien aineiden osalta kuluttajille on kerrottava, miten tuotteeseen lisättyjen viimeistelyiden toiminnallisuus voidaan säilyttää.

Näitä vaatimuksia ei sovelleta tekstiilikuituihin, -kankaisiin ja -kalvoihin, jotka antavat lopulliselle tuotteelle luontaisia toiminnallisia ominaisuuksia.

Arviointi ja todentaminen : Hakijoiden on toimitettava luontaisia ominaisuuksia sisältävistä tuotteista testausselosteet, jotka osoittavat suorituskyvyn olevan yhtä hyvä tai parempi kuin vaihtoehtoisilla viimeistelyaineilla.

25 a)   Vettä, öljyä tai tahroja hylkivät ominaisuudet

Vettä hylkivien aineiden on säilytettävä ominaisuutensa suhteessa 80 osaa 90:stä 20:n 40 °C lämpötilassa kotitalouksien pesukoneella suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen tai 10:n vähintään 75 °C lämpötilassa suoritetun teollisen pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen.

Öljyä hylkivien aineiden on säilytettävä ominaisuutensa suhteessa 3,5 osaa 4,0:sta 20:n 40 °C lämpötilassa kotitalouksien pesukoneella suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen tai 10:n vähintään 75 °C lämpötilassa suoritetun teollisen pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen.

Likaa hylkivien aineiden on säilytettävä ominaisuutensa suhteessa 3,0 osaa 5,0:stä 20:n 40 °C lämpötilassa kotitalouksien pesukoneella suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen tai 10:n vähintään 75 °C lämpötilassa suoritetun teollisen pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen.

Mikäli pukineessa on teipatut saumat, teollinen pesulämpötila voidaan laskea 60 °C:een.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava tuotteen mukaan selosteet seuraavien standardien mukaisesti suoritetuista testeistä:

Kaikille tuotteille ISO 6330 kotitalouksien pesukoneiden pesuohjelmien osalta tai ISO 15797 teollisuuspesukoneiden pesuohjelmien osalta ja lisäksi:

vettä hylkiville aineille: ISO 4920

öljyä hylkiville aineille: ISO 14419

likaa hylkiville aineille: ISO 22958

25 b)   Palonsuojaominaisuudet

Pestävien tuotteiden on säilytettävä palonsuojaominaisuutensa 50:n vähintään 75 °C lämpötilassa suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen. Tuotteiden, joita ei ole tarkoitettu pestäviksi, on säilytettävä ominaisuutensa liotustestin jälkeen.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava tuotteen mukaan selosteet seuraavien standardien mukaisesti suoritetuista testeistä:

ISO 6330 -testi kotitalouksien pesukoneiden pesuohjelmien osalta tai EN ISO 10528 -testi teollisuuspesukoneiden pesuohjelmien osalta, molemmat yhdessä EN ISO 12138 -testin kanssa. Mikäli tekstiili ei ole irrotettavissa, käytetään BS 5651 -testiä tai vastaavaa testiä.

25 c)   Helppohoitoisuus (eli rypistymätön tai kestoprässätty)

Luonnonkuitutuotteiden osalta kankaan sileyden on oltava SA-3-laatuluokkaa ja luonnonkuitua ja synteettisiä kuituja sisältävien sekoitekankaiden osalta kankaan sileyden on oltava SA-4-laatuluokkaa 10:n vähintään 40 °C lämpötilassa suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava selosteet testeistä, jotka on suoritettu noudattaen kankaiden pesunjälkeisen sileyden arvioimiseksi laadittua ISO 7768 -testimenetelmää.

5.   YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUUTA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osassa esitettyjä arviointiperusteita sovelletaan tekstiilituotteiden tuotannon leikkaus-, ompelu- ja huolitteluvaiheisiin.

Arviointiperuste 26. Työelämän perusperiaatteet ja -oikeudet

Hakijoiden on varmistettava, että kaikilla ympäristömerkityn tuotteen valmistuksessa käytetyillä leikkaus-, ompelu- ja huolittelulaitoksilla noudatetaan työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia sellaisina kuin ne on kuvattu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusnormeissa, YK:n Global Compact -aloitteessa sekä OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevissa suuntaviivoissa. Todentamisessa on käytettävä seuraavia ILO:n työelämän perusnormeja:

029

Pakkotyö

087

Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelu

098

Järjestäytymisoikeus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus

100

Sama palkka samanarvoisesta työstä

105

Pakkotyön poistaminen

111

Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä

155

Työturvallisuus ja -terveys

138

Työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskeva sopimus

182

Lapsityön pahimpien muotojen kieltäminen

Nämä normit on välitettävä lopullisen tuotteen valmistuksessa käytetyille leikkaus-, ompelu- ja huolittelulaitoksille.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on osoitettava kolmannen osapuolen todentaneen arviointiperusteen noudattamisen ympäristömerkittyjen tuotteiden toimitusketjuun kuuluvilla leikkaus-, ompelu- ja huolittelulaitoksilla käyttäen riippumatonta todentamista tai asiakirjatodisteita, mukaan lukien tarkastajien laitosvierailut, ympäristömerkin todentamismenettelyn aikana. Todentaminen on tehtävä hakemuksen yhteydessä ja myöhemmin voimassaoloaikana, mikäli käyttöön otetaan uusia tuotantolaitoksia.

Arviointiperuste 27. Denimin hiekkapuhalluksen rajoittaminen

Kuluneen denimviimeistelyn toteuttamiseen ei saa käyttää manuaalista tai mekaanista hiekkapuhallusta.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava tiedot kaikista ympäristömerkittyjen denimtuotteiden tuotantolaitoksista sekä todisteeksi asiakirjat ja valokuvat käytetyistä kuluneiden denimviimeistelyjen vaihtoehtoisista toteutusmenetelmistä.

Arviointiperuste 28. Ympäristömerkin tiedot

Vapaaehtoisessa ympäristömerkin tekstikentässä voi olla jokin seuraavista teksteistä:

Kestävämpää kuidun tuotantoa (tai jokin taulukossa 11 esitetyistä teksteistä)

Vähemmän saastuttavat tuotantomenetelmät

Vaarallisten aineiden käyttöä rajoitettu

Kestävyys testattu

Taulukko 11

Teksti, joka voidaan merkitä ympäristömerkin yhteyteen tuotteen sisällön mukaisesti

Käytetyt kuidut

Tuotantoa koskevat tiedot

Käytettävä teksti

Puuvillakuidut

Luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan osuus yli 50 prosenttia

Valmistettu xx-prosenttisesti luonnonmukaisesti tuotetusta puuvillasta

Luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan osuus yli 95 prosenttia

Valmistettu luonnonmukaisesti tuotetusta puuvillasta

IPM-sisällön osuus yli 70 prosenttia

Puuvillan kasvatuksessa rajoitettu kasvinsuojeluaineiden käyttöä

Selluloosamuuntokuidut

Sertifioitua kestävästi tuotettua massaa yli 25 %

Valmistettu xx-prosenttisesti puusta, joka on peräisin kestävästä metsänhoidosta

Sertifioitua kestävästi tuotettua massaa yli 95 %

Valmistettu puusta, joka on peräisin kestävästä metsänhoidosta

Polyamidi

Kierrätetyn sisällön osuus yli 20 prosenttia

Valmistettu xx-prosenttisesti kierrätetystä nailonista

Kierrätetyn sisällön osuus yli 95 prosenttia

Valmistettu kierrätetystä nailonista

Polyesteri

Kierrätetyn sisällön osuus yli 50 prosenttia

Valmistettu xx-prosenttisesti kierrätetystä polyesteristä

Kierrätetyn sisällön osuus yli 95 prosenttia

Valmistettu kierrätetystä polyesteristä

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava mallikappale pakkauksesta merkintöineen sekä vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä.


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1).

(7)  Neuvoston direktiivi 1999/13/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1).

Lisäys 1

EU-YMPÄRISTÖMERKIN TEKSTIILEJÄ KOSKEVA RAJOITETTUJEN AINEIDEN LUETTELO

EU-ympäristömerkin rajoitettujen aineiden luettelo koostuu rajoituksista, joita sovelletaan seuraaviin tekstiilin toimitusketjun tuotantovaiheisiin:

a)

kuidun ja langan kehruu

b)

valkaisu ja esikäsittely

c)

värjäämöt

d)

painantaprosessit

e)

viimeistelyprosessit

f)

kaikki tuotantovaiheet

g)

lopullinen tuote

Osa g kohdan rajoituksista koskee myös lopullista tuotetta, josta voidaan vaatia analyyttisiä testejä.

a)   Kuidun ja langan kehräämiseen ja kudontaan sovellettavat rajoitukset

Aineryhmä

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentamisvaatimukset

i)

Kuituihin ja lankoihin lisättävät viimeistelyaineet

Soveltamisala:

Kehruuprosessit

Vähintään 95 prosentin (kuivapainosta) aineosista on oltava helposti biohajoavia.

Kaikissa tapauksissa huomioidaan kaikkien osien yhteenlaskettu määrä.

Helposti biohajoava:

Liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on 70 prosenttia 28 päivässä

tai

Hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta enimmäisarvosta 28 päivässä.

Todentaminen:

Vakuutus kemikaalitoimittajalta ja lisäksi OECD- tai ISO-testitulokset

Testimenetelmä:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

(2) OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408,

ii)

Kehruuliuoksen lisäaineet, kehruun apuaineet ja käsittelyaineet (mukaan luettuina karstausöljyt, viimeistelyaineet ja voiteluaineet):

Soveltamisala:

Ensimmäinen kehruuprosessi

Vähintään 90 prosentin (kuivapainosta) aineosista on oltava helposti biohajoavia, itsestään biohajoavia tai poistettavissa jätevesien käsittelylaitoksissa.

Kaikissa tapauksissa huomioidaan kaikkien osien yhteenlaskettu määrä.

Helposti biohajoava:

Ks. määritelmä kohdassa a) ii)

Luontaisesti biohajoava: Liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on

70 prosenttia 28 päivässä

tai

Hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta enimmäisarvosta 28 päivässä.

Poistettavuus:

Liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on 80 prosenttia 28 päivässä

Todentaminen:

Vakuutus kemikaalitoimittajalta ja lisäksi OECD- tai ISO-testitulokset

Testimenetelmä:

Ks. a) ii) helposti biohajoavien aineiden testauksesta. Hyväksytyt luontaisesti biohajoavien aineiden testit:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Poistettavuustestit: OECD 303A/B ISO 11733

b)   Valkaisemiseen sovellettavat rajoitukset

Aineryhmä

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentamisvaatimukset

Lankojen, kankaiden ja lopputuotteiden valkaiseminen

Soveltamisala:

Kaikki kuitutyypit

Kloorivalkaisuaineita ei saa käyttää lankojen, kankaiden, neulosten ja lopputuotteiden valkaisuun selluloosamuuntokuituja lukuun ottamatta.

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty kustakin tuotantovaiheesta

c)   Värjäämöihin sovellettavat rajoitukset

Aineryhmä

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentamisvaatimukset

i)

Halogenoidut kantoaineet

Soveltamisala:

Polyesteri, polyesteri-villasekoitteet, akryyli ja polyamidi dispersiovärejä käytettäessä.

Halogenoituja värjäyksen kiihdytinaineita (kantoaineita) ei saa käyttää synteettisten kuitujen ja kankaiden tai polyesteri-villasekoitteiden värjäämiseen.

Esimerkkejä kantoaineista: 1,2-diklooribentseeni, 1,2,4-triklooribentseeni, kloorifenoksietanoli.

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

ii)

Atsoväriaineet

Soveltamisala:

Lisäyksessä 2 lueteltujen värien lisääminen akryyli-, puuvilla-, polyamidi- ja villakuituihin, -neuleisiin ja -kankaisiin.

Atsoväriaineita, jotka voivat hajota syöpää tunnetusti aiheuttaviksi aromaattisiksi amiineiksi, ei saa käyttää.

Lisäys 2 sisältää luettelon rajoitetuista aryyliamiineista ja ohjeellisen luettelon atsoväriaineista, jotka voivat hajota näiksi aryyliamiineiksi. Jälkimmäistä luetteloa tulisi käyttää oppaana väriaineisiin, joita ei saa käyttää. Aryyliamiinien raja-arvoa sovelletaan lopulliseen tuotteeseen.

30 mg/kg kutakin amiinia (1)

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus määrätyllä tavalla.

Testimenetelmä:

EN 14362–1 ja 3.

iii)

CMR-väriaineet

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet.

Syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia värejä ei saa käyttää.

Lisäys 2 sisältää luettelon CMR-väriaineista, joita ei saa käyttää.

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

iv)

Mahdollisesti herkistävät värit

Soveltamisala:

polyesteri, akryyli, polyamidi

Elastiset tai venyvät, ihon kanssa kosketuksissa olevat pukineet tai alusvaatteet

Mahdollisesti herkistäviä värejä ei saa käyttää.

Lisäys 2 sisältää luettelon herkistävistä väriaineista, joita ei saa käyttää.

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

v)

Kromipeittavärit

Soveltamisala:

Villa, polyamidi

Kromipeittavärejä ei saa käyttää.

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

vi)

Metallikompleksivärit

Soveltamisala:

Polyamidi, villa, selluloosakuidut

Kupari-, kromi- tai nikkelipohjaisia metallikompleksivärejä saa käyttää vain seuraavien kuitujen värjäykseen:

villakuidut

polyamidikuidut

sekoitteet, joissa on villaa ja/tai polyamidia sekä selluloosamuuntokuituja.

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

d)   Painantaprosesseihin sovellettavat rajoitukset

Painanta

i)

Väriaineet ja pigmentit

Ympäristömerkittyjen tekstiilien painannassa käytettävien väriaineiden ja pigmenttien on oltava värjäämöihin sovellettavien rajoitusten mukaisia (ks. tämän lisäyksen c osa).

Ks. värjäämöihin sovellettavat rajoitukset (c osa)

Todentaminen:

Kuten määritetty värjäämöiden kohdalla

ii)

Painopasta

Soveltamisala:

Mikäli painantaa on käytetty

Käytettävät painopastat saavat sisältää enintään 5 prosenttia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) Näitä voivat olla:

alifaattiset hiilivedyt (C10–C20)

monomeerit, kuten akrylaatit, vinyyliasetaatit, styreeni

monomeerit, kuten akryylinitriili, akryyliamidi, butadieeni

alkoholit, esterit, polyolit

formaldehydi

fosforihappoesterit

bentseeni korkeampien hiilivetyjen epäpuhtautena

ammoniakki (esim. urean hajoaminen, biuret-reaktio)

VOC-pitoisuus < 5,0 painoprosenttia

Todentaminen:

Vakuutus hakijalta siitä, että painantaa ei ole tehty,

tai

Vakuutus painajalta ja lisäksi käyttöturvallisuustiedote ja/tai painopastaa koskevat laskelmat.

iii)

Plastisolia sisältävät sideaineet

Soveltamisala:

Mikäli painantaa on käytetty

Painannan sideaineiden plastisolilisäaineita, jotka sisältävät PVC:tä ja rajoitettuja ftalaatteja, ei saa käyttää.

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus hakijalta siitä, että painantaa ei ole tehty,

tai

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä lisäaineita koskeva käyttöturvallisuustiedote.

e)   Viimeistelyprosesseihin sovellettavat rajoitukset

Toiminnalliset viimeistely-, käsittely ja lisäaineet

i)

Biosidiviimeistelyaineet, joilla lopulliselle tuotteelle annetaan biosidiominaisuuksia.

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet

Kuituihin, kankaisiin tai lopulliseen tuotteeseen ei saa lisätä biosidejä biosidiominaisuuksien antamiseksi.

Tavanomaisia esimerkkejä ovat triklosani, nanohopea, sinkin orgaaniset yhdisteet, tinan orgaaniset yhdisteet, diklorofenyylin(esteri) yhdisteet, bentsimidatsolin johdannaiset ja isotiatsolinonit.

ei ole

Todentaminen:

Hakijan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty

ii)

Vanumattomuus ja kutistumisen esto

Soveltamisala:

Mikäli käytetty.

Halogenoituja aineita tai -yhdisteitä saa käyttää ainoastaan villahahtuvaan ja pestyyn irtovillaan.

ei ole

Todentaminen:

Villan käsittelijöiden vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty.

iii)

Vettä, likaa ja tahroja hylkivät käsittelyt

Soveltamisala:

Mikäli käytetty toiminnon antamiseksi.

Fluoripitoisia vettä, likaa ja tahroja hylkiviä käsittelyitä ei saa käyttää. Näihin kuuluvat perfluoratut ja polyfluoratut käsittelyt.

Fluorittomien käsittelyiden on oltava helposti biohajoavia ja ei-biokertyviä vesiympäristössä, vesisedimentti mukaan luettuna. Niiden on lisäksi täytettävä käyttökelpoisuutta koskeva arviointiperuste 25a.

ei ole

Todentaminen:

Viimeistelijöiden on toimitettava vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, ja lisäksi käytettyjen hylkivien aineiden käyttöturvallisuustiedot.

Testimenetelmä:

ei ole

iv)

Palonestoaineet

Soveltamisala:

Mikäli käytetty ja tehosteaineiden osalta kuten määritetty.

Seuraavia palonestoaineita ei saa käyttää:

HBCDD — Heksabromisyklododekaani

PeBDE — Pentabromidifenyylieetteri

OcBDE — Oktabromidifenyylieetteri

DecaBDE — Dekabromidifenyylieetteri

PBBs — Polybromatut bifenyylit

TEPA — Tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi

TRIS — Tris(2,3 dibromipropyyli)fosfaatti

TCEP — Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

Parafiini, C10-C13, kloorattu (SCCP)

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, ja käyttöturvallisuustiedote

Antimonitrioksidille (H351) on myönnetty poikkeus sen käyttämiseksi tehosteaineena sisustustekstiilien pinnoitteissa vain sillä edellytyksellä, että tuotteen edellytetään olevan palosuojattu ja että työpaikan työperäisen altistumisen raja-arvoja noudatetaan.

8 tunnin työvuoron keskiarvon raja-arvo 0,50 mg/m3

Todentaminen:

Mikäli antimonitrioksidia käytetään, viimeistelijän on toimitettava seurantatiedot.

f)   Kaikkiin tuotantovaiheisiin sovellettavat rajoitukset

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

i)

Aineet, jotka on lisätty kemikaaliviraston ehdokasluetteloon.

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet.

Erityistä huolta aiheuttavia aineita, jotka on tunnistettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 59 artiklan mukaisesti saman asetuksen 57 artiklan kriteerit täyttäviksi ja jotka on lisätty REACH-asetuksen liitteeseen XIV mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon (”ehdokasluettelo”), joka on voimassa soveltamishetkellä, ei saa olla lopullisessa tuotteessa toiminnon antamiseksi lopulliselle tuotteelle eikä siitä syystä, että ainetta on käytetty tarkoituksellisesti tuotantovaiheiden aikana, ellei poikkeusta ole myönnetty.

Voimassa olevaan ehdokasluetteloon voi tutustua osoitteessa:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Tämän arviointiperusteen kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklassa säädetyssä luettelossa ja joita esiintyy tuotteen esineissä tai homogeenisissa osissa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,10 prosenttia.

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta kunkin tuotantovaiheen osalta sekä niiden kemikaalitoimittajilta.

Pinta-aktiiviset aineet, pehmitteet ja kompleksinmuodostajat

ii)

Kaikki pinta-aktiiviset aineet, kankaan pehmitteet ja kompleksin-muodostajat

Soveltamisala:

Kaikki märkäprosessit

Vähintään 95 painoprosentin kankaan pehmitteistä, kompleksinmuodostajista ja pinta-aktiivisista aineista on oltava:

helposti biohajoavia aerobisissa olosuhteissa tai

luontaisesti biohajoavia ja/tai

poistettavissa jätevesien käsittelylaitoksissa.

Pesuaineiden valmistusainetietokannan viimeisintä versiota on käytettävä biohajoavuuden määrittämisen perustana:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fi.pdf

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus ja lisäksi käyttöturvallisuustiedote ja/tai OECD- tai ISO-testitulokset

Testimenetelmä:

Ks. viimeistely- ja kehruu-aineet (Lisäys 1a) i/ii)

iii)

Ionittomat ja kationiset pinta-aktiiviset aineet

Soveltamisala:

Kaikki märkäprosessit

Kaikkien ionittomien ja kationisten pinta-aktiivisten aineiden on oltava helposti biohajoavia myös anaerobisissa olosuhteissa.

Pesuaineiden valmistusainetietokantaa on käytettävä biohajoavuuden määrittämisen perustana:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fi.pdf

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus kemikaalitoimittajalta ja/tai käyttöturvallisuustiedote ja lisäksi OECD- tai ISO-testitulokset

Testimenetelmä:

EN ISO 11734, ECETOC No 28 OECD 311

Apuaineet

iv)

Valmisteissa käytetyt apuaineet.

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet.

Seuraavia aineita ei saa käyttää tekstiileissä käytettävissä valmisteissa ja seoksissa ja niiden raja-arvoja lopullisessa tuotteessa on noudatettava:

 

Nonyylifenoli, isomeerien seokset 25154-52-3

 

4-nonyylifenoli 104-40-5

 

4-nonyylifenoli, haarautunut 84852-15-3

 

Oktyylifenoli 27193-28-8

 

4-oktyylifenoli 1806-26-4

 

4-tert-oktyylifenoli 140-66-9

 

Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja niiden johdannaiset:

 

Polyoksietyloitu oktyylifenoli 9002-93-1

 

Polyoksietyloitu nonyylifenoli 9016-45-9

 

Polyoksietyloitu p-nonyylifenoli 26027-38-3

25 mg/kg yhteenlaskettu

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus tehdään alkyylifenoleille määritetyllä tavalla.

Testimenetelmä:

Liuotinuutto, jonka jälkeen nestekromatografia-massaspektrometrianalyysi

 

Seuraavia aineita ei saa käyttää tekstiilivalmisteissa:

 

bis(hydrogenoitu talialkyyli) dimetyyliammoniumkloridi (DTDMAC)

 

distearyylidimetyyliammoniumkloridi (DSDMAC)

 

di(kovetettu tali) dimetyyliammoniumkloridi (DHTDMAC)

 

eteenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA),

 

dietyleenitriamiinipentaetikkahappo (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli

 

1-Metyyli-2-pyrrolidoni

Nitrilotrietikkahappo (NTA)

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajien vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedotteet kaikista tuotanto-vaiheista.

g)   Lopulliseen tuotteeseen sovellettavat rajoitukset

i)

Ehdokasluettelossa olevat erityistä huolta aiheuttavat aineet, joille on myönnetty poikkeus.

Soveltamisala:

Elastaani, akryyli

N,N-dimetyyliasetamidi (127-19-5)

Seuraavia raja-arvoja sovelletaan elastaania ja akryyliä sisältäviin lopputuotteisiin:

 

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus

Testimenetelmä:

Liuotinuutto, kaasukromatografia-massaspektrometrianalyysi tai nestekromatografia-massaspektrometrianalyysi

Vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetut tuotteet

0,001 painoprosenttia

Tuotteet, jotka ovat suorassa ihokosketuksessa

0,005 painoprosenttia

Pukineet, jotka ovat vähäisessä ihokosketuksessa, ja sisustustekstiilit

0,005 painoprosenttia

ii)

Formaldehydi-jäämät

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet. Erityisiä vaatimuksia sovelletaan pukineisiin, joissa on helppohoitoisuusviimeistely (eli rypistymättömyys tai kestoprässäys -viimeistely)

Seuraavia raja-arvoja sovelletaan helppohoitoisuusviimeistelystä peräisin oleviin formaldehydijäämiin:

 

Todentaminen:

Helppohoitoiseksi viimeisteltyjen lopputuotteiden testaus.

Kaikista muista tuotteista on toimitettava vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty.

Testimenetelmä:

EN ISO 14184–1.

Vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetut tuotteet

16 ppm

Tuotteet, jotka ovat suorassa ihokosketuksessa

16 ppm

Pukineet, jotka ovat vähäisessä ihokosketuksessa, ja sisustustekstiilit

75 ppm

iii)

Biosidit, joita käytetään tekstiilien suojaamiseen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet

Vain Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 528/2012 (3) nojalla sallittuja biosideja saa käyttää. Hakijoiden on tutustuttava viimeisimpään sallittujen biosidien luetteloon:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Seuraavien biosidien käyttö on rajoitettua:

Kloorifenolit (niiden suolat ja esterit)

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

Orgaaniset tinayhdisteet, mukaan lukien TBT, TPhT, DBT ja DOT

Dimetyylifumaraatti (DMFu)

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus siitä, että aineita ei ole käytetty ennen toimitusta ja varastointia sekä käyttöturvallisuustiedote.

iv)

Uuttuvat metallit

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet, joille on asetettu vauvoja ja alle 3-vuotiaita lapsia koskevat poikkeavat raja-arvot.

Seuraavia raja-arvoja sovelletaan vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuihin tuotteisiin:

mg/kg

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus

Testimenetelmä:

Uuttaminen — EN ISO 105-E04-2013 (hapan hikiliuos)

Havaitseminen — ICP-MS tai ICP-OES

Antimoni (Sb)

30,0

Arseeni (As)

0,2

Kadmium (Cd)

0,1

Kromi (Cr)

 

Metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

1,0

Kaikki muut tekstiilit

0,5

Koboltti (Co)

1,0

Kupari (Cu)

25,0

Lyijy (Pb)

0,2

Nikkeli (Ni)

 

Metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

1,0

Kaikki muut tekstiilit

0,5

Elohopea (Hg)

0,02

Seuraavia raja-arvoja sovelletaan kaikkiin muihin tuotteisiin, mukaan lukien sisustustekstiileihin:

mg/kg

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus

Testimenetelmä:

Uuttaminen — DIN EN ISO 105-E04-2013 (hapan hikiliuos)

Havaitseminen — ICP-MS tai ICP-OES

Antimoni (Sb)

30,0

Arseeni (As)

1,0

Kadmium (Cd)

0,1

Kromi (Cr)

 

Metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

2,0

Kaikki muut tekstiilit

1,0

Koboltti (Co)

 

Metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

4,0

Kaikki muut tekstiilit

1,0

Kupari (Cu)

 

Lyijy (Pb)

50,0

Nikkeli (Ni)

1,0

Elohopea (Hg)

1,0

0,02

v)

Pinnoitteet, laminaatit ja kalvot

Soveltamisala:

Mikäli sisällytetty tekstiilin rakenteeseen

Polymeerit eivät saa sisältää seuraavia ftalaatteja:

DEHP (bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti)

BBP (Butyylibentsyyliftalaatti)

DBP (Dibutyyliftalaatti)

DMEP (bis(2-metoksietyyli)ftalaatti

DIBP (Di-isobutyyliftalaatti)

DIHP (Di-C6-8-haarautuneet alkyyliftalaatit)

DHNUP (Di-C7-11-haarautuneet alkyyliftalaatit)

DHP (Di-n-heksyyliftalaatti)

Yhteenlaskettu 0,10 painoprosenttia

Todentaminen:

Polymeerivalmistajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty ja lisäksi käyttöturvallisuustiedote valmistuksessa käytetyistä pehmitteistä. Jos tiedot eivät ole saatavilla, testausta voidaan pyytää.

Testimenetelmä:

EN ISO 14389

Fluoripolymeerikalvoja ja -laminaattia voidaan käyttää ulko- ja teknisissä ulkovaatteissa. Niiden valmistuksessa ei saa käyttää perfluorioktaanihappoa (PFOA) tai sen korkeampia homologeja OECD:n määritelmän mukaisesti.

 

Todentaminen:

Vakuutus rajoituksen noudattamisesta, kalvo- tai laminaattivalmistajalta polymeerituotannon osalta.

vi)

Tarvikkeet, kuten napit, niitit ja vetoketjut

Soveltamisala:

Mikäli sisällytetty tekstiilin rakenteeseen

Metallitarvikkeet:

 

Todentaminen:

Metalliosien koostumuksen testaus.

Testimenetelmät:

Nikkelin kulkeutuminen

EN 12472–2005

EN 1811–1998+A1-2008

Muut metallit

Havaitseminen — GC-ICP-MS

Nikkeliä sisältäviin metalliseoksiin, jotka ovat suorassa ja pitkäaikaisessa kosketuksessa ihon kanssa, sovelletaan kulkeutumisen raja-arvoa.

Nikkeli 0,5 μg/cm2/viikko

Seuraavien metallien esiintymisen määrittämiseksi toteutetaan lisätestausta, jossa sovelletaan seuraavia raja-arvoja:

 

Lyijy (Pb)

90 mg/kg

Kadmium (Cd)

 

Vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetut tuotteet

50 mg/kg

Kaikki muut tuotteet, mukaan lukien sisustustekstiilit

100 mg/kg

Kromi (Cr), mikäli kromipinnoitusta käytetään

60 mg/kg

Elohopea (Hg)

60 mg/kg

Seuraavia ftalaatteja ei saa käyttää missään muovitarvikkeissa:

DEHP (bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti)

BBP (Butyylibentsyyliftalaatti)

DBP (Dibutyyliftalaatti)

DMEP (bis(2-metoksietyyli)ftalaatti

DIBP (Di-isobutyyliftalaatti)

DIHP (Di-C6-8-haarautuneet alkyyliftalaatit)

DHNUP (Di-C7-11-haarautuneet alkyyliftalaatit)

DHP (Di-n-heksyyliftalaatti)

Seuraavia ftalaatteja ei saa käyttää lasten vaatteissa, mikäli on vaarana, että tarvike saatetaan laittaa suuhun, esimerkiksi vetoketjun vetimissä:

DINP (Di-isononyyliftalaatti)

DIDP (Di-isodekyyliftalaatti)

DNOP (Di-n-oktyyliftalaatti)

ei ole

Todentaminen:

Muovin koostumuksesta on toimitettava käyttöturvallisuustiedote.


(1)  4-aminoatsobentseenia koskevien väärien positiivisten tulosten välttämiseksi on toteutettava tarvittavat toimet.

(2)  Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

Lisäys 2

VÄRIAINEITA KOSKEVAT RAJOITUKSET

a)   Syöpää aiheuttavat aromaattiset amiinit

Aryyliamiini

CAS-nro

4-aminodifenyyli

92-67-1

Bentsidiini

92-87-5

4-kloori-o-toluidiini

95-69-2

2-naftyyliamiini

91-59-8

o-amino-atsotolueeni

97-56-3

2-amino-4-nitrotolueeni

99-55-8

4-kloorianiliini

106-47-8

2,4-diaminoanisoli

615-05-4

4,4'-diaminodifenyylimetaani

101-77-9

3,3'-diklooribentsidiini

91-94-1

3,3'-dimetoksibentsidiini

119-90-4

3,3'-dimetyylibentsidiini

119-93-7

3,3'-dimetyyli-4,4'-diaminodifenyylimetaani

838-88-0

p-kresidiini

120-71-8

4,4'-metyleeni-bis-(2-kloorianiliini)

101-14-4

4,4'-oksidianiliini

101-80-4

4,4'-tiodianiliini

139-65-1

o-toluidiini

95-53-4

2,4-diaminotolueeni

95-80-7

2,4,5-trimetyylianiliini

137-17-7

4-aminoatsobentseeni

60-09-3

o-anisidiini

90-04-0

2,4-ksylidiini

95-68-1

2,6-ksylidiini

87-62-7

b)   Ohjeellinen luettelo väriaineista, jotka voivat hajota aromaattisiksi amiineiksi

Dispersiovärit

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Perusvärit

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Happovärit

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Suoravärit

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

c)   Väriaineet, jotka ovat CMR-aineita tai mahdollisesti herkistäviä

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset värit

C.I. Acid Red 26

C. I. Direct Black 38

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Basic Red 9

C. I. Direct Blue 6

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Basic Violet 14

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Dispersiovärit, jotka ovat mahdollisesti herkistäviä

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Red 11

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Red 17

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Orange 1

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. Disperse Blue 26

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Orange 76

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Yellow 49

Lisäys 3

PARHAAT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TEKNIIKAT PESUN, KUIVAUKSEN JA JÄLKIKÄSITTELYN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI

Alue

Parhaat käytettävissä olevat tekniikat

1.

Yleinen energianhallinta

1.1

Osamittaus,

1.2

Prosessin seuranta ja automaattiset valvontajärjestelmät virtauksen, täyttömäärien, lämpötilojen ja ajoituksen valvomiseksi;

1.3

Putkistojen, venttiilien ja laippojen eristys

1.4

Sähkömoottorit ja -pumput, joissa on taajuudensäätö

1.5

Koneiden suljettu muotoilu höyryhävikin vähentämiseksi

1.6

Veden ja liuosten uudelleenkäyttö/kierrätys panosprosesseissa

1.7

Lämmön talteenotto, esimerkiksi huuhteluvesi, höyrykondensaatti, prosessin poistoilma, palokaasut

2.

Pesu- ja huuhteluprosessi

2.1

Jäähdytysveden käyttö prosessivetenä

2.2

Ylivirtauspesun korvaaminen valutus- tai täyttömenetelmällä

2.3

Veden virtausta säätelevien ”älykkäiden” huuhtelutekniikoiden ja vastavirtauksen käyttö

2.4

Lämmönvaihdinten asentaminen

3.

Kuivaus ja jälkikäsittely pingotuskehyksiä käyttäen

3.1

Ilmavirtauksen optimointi

3.2

Kotelointien eristäminen

3.3

Tehokkaiden poltinjärjestelmien asentaminen

3.4

Lämmön talteenottojärjestelmien asentaminen

Huom.

Uusien parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden, joita EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset ovat suositelleet tai suosittelevat Euroopan komission tekstiilejä koskevan BREF-asiakirjan (2003) julkaisemisen jälkeen, katsotaan täydentävän edellä olevaa luetteloa.